Neidio i'r prif gynnwy

Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn sefydliad bach ond arbenigol sydd yn ei flwyddyn weithredol gyntaf, ac sy'n cynnig cyfle unigryw i gyfrannu at gasglu'r trethi Cymreig cyntaf ers 800 mlynedd.

Mae ein 70 aelod o staff yn cynrychioli 14 o wahanol broffesiynau ar draws 5 maes busnes. Rydym yn annog gweithwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o dasgau a gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws pob maes.

I gael rhagor o wybodaeth am waith yr Awdurdod Cyllid, cymerwch olwg ar ein rhifyn diweddaraf o'n Cynllun Corfforaethol.

Tâl

Mae ein cyflogau'n adlewyrchu'r sgiliau a'r wybodaeth gynyddol y byddwch chi’n eu datblygu gyda ni, gan ganiatáu i chi gyrraedd pen uchaf eich band cyflog o fewn 3-4 blynedd:

Gradd Cyfwerth â'r Gwasanaeth Sifil Isafswm Uchafswm
Band Tîm AA/AO £20,500 £23,830
Band Rheoli 3 EO £25,030 £28,850
Band Rheoli 2 HEO £30,600 £37,410
Band Rheoli 1 SEO £39,310 £47,000
Band Gweithredol 2 G7 £50,870 £60,830
Band Gweithredol 1 G6 £63,880 £74,730

Mae bandiau cyflog uwch y Gwasanaeth Sifil yn cael eu pennu'n ganolog gan Swyddfa'r Cabinet.

Buddion

  • cyfle i lywio cyfeiriad sefydliad dwyieithog newydd
  • 31 diwrnod o wyliau blynyddol
  • gweithio hyblyg
  • absenoldeb hael i rieni
  • dewis o gynlluniau pensiwn
  • Cynllun Beicio i'r Gwaith a benthyciadau tocynnau tymor
  • cyfleuster cyflog ymlaen llaw
  • yn agos at yr M4, gyda pharcio am ddim ar y safle
  • Cefnogaeth ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg

Telerau

Mae'r Awdurdod Cyllid yn un o adrannau anweinidogol y Llywodraeth sy'n cael ei staffio gan weision sifil. Mae Cod y Gwasanaeth Sifil yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Mae'n ofynnol i holl staff yr Awdurdod Cyllid lofnodi datganiad cyfrinachedd fel rhan o ymrwymiad i sicrhau bod gwybodaeth bersonol am drethdalwyr yn cael ei thrin yn briodol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus basio gwiriadau diogelwch sylfaenol. Mae rhai rolau yn gofyn am lefelau uwch o ddiogelwch, a bydd hyn yn cael ei nodi ar y disgrifiad swydd.

Gofynion cenedligrwydd

Mae ein rolau yn agored i bobl o’r Deyrnas Unedig, y Gymanwlad a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) a rhai gwledydd nad ydynt yn rhan o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Datganiad cenedligrwydd

Bydd ymgeiswyr yn destun gofynion Mewnfudo’r Deyrnas Unedig yn ogystal â rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil a fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch a allwch chi wneud cais.

Os ydych chi'n gwneud cais am rôl sy'n gofyn am gliriad diogelwch, byddwch yn ymwybodol nad yw cenedligrwydd tramor neu ddeuol yn rhwystr awtomatig. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd gan rai swyddi gyfyngiadau a allai effeithio ar y rhai nad oes ganddynt genedligrwydd Prydeinig yn unig neu sydd â chysylltiadau personol â rhai gwledydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Cyflogwr cyfle cyfartal

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu yn arbennig, gan gynnwys pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl.

Mae’r Awdurdod Cyllid yn gyflogwr cyfle cyfartal - mae hyn yn golygu y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad yn seiliedig ar eu gallu, eu cymwysterau a'u haddasrwydd ar gyfer y swydd. Ni ddylai neb gael eu trin yn llai ffafriol oherwydd eu hil, rhyw, tueddfryd rhywiol, oedran, hunaniaeth rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, anabledd, crefydd neu gred, cyfrifoldebau teuluol neu ddomestig, a phatrymau gwaith - er enghraifft, rhan amser. Ni ddylai unrhyw un, chwaith, fod dan anfantais oherwydd amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau.

Cwynion

Mae'r gyfraith yn mynnu bod y dewis ar gyfer penodiad i'r Gwasanaeth Sifil ar sail teilyngdod ac ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel yr amlinellir yn egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Os ydych chi'n teimlo nad yw eich cais wedi cael ei drin yn unol â'r egwyddorion recriwtio, a'ch bod chi eisiau gwneud cwyn, dylech gysylltu â'r Pennaeth Adnoddau Dynol yn hr@acc.llyw.cymru

Os nad ydych chi’n fodlon â'r ymateb a gewch chi gan Awdurdod Cyllid Cymru, gallwch gysylltu â Chomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rhannu’r dudalen hon