Neidio i'r prif gynnwy

Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn un o Adrannau Anweinidogol Llywodraeth Cymru. Mae'r datganiad hwn yn disgrifio Gorchwyl Cyhoeddus ACC at ddibenion Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 (y Rheoliadau Ailddefnyddio).

Mae ailddefnyddio'n golygu defnyddio gwybodaeth sector cyhoeddus at ddiben ar wahân i’r diben gwreiddiol y cafodd yr wybodaeth ei chreu, ei chadw, ei chasglu neu ei rhannu ar ei gyfer.

Nid oes datganiadau pendant ar yr hyn y mae’r term “gorchwyl cyhoeddus” yn ei olygu o dan y Rheoliadau Ailddefnyddio. Yn ymarferol, mae’n cynnwys gwybodaeth y mae’n rhaid i gorff yn y sector cyhoedd ei chreu, ei chasglu neu ei darparu er mwyn cyflawni ei swyddogaethau a’i rôl graidd.

Cefndir

Awdurdod Cyllid Cymru yw'r corff casglu a rheoli ar gyfer trethi datganoledig yng Nghymru. Mae ACC wedi bod yn casglu’r Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ers mis Ebrill 2018.

Dyma aelodau ACC: Cadeirydd, aelodau anweithredol eraill a Phrif Weithredwr (a benodir i gyd gan Weinidogion Cymru) a hefyd hyd at dri aelod arall o staff a benodir fel aelodau gweithredol.

Gorchwyl cyhoeddus

Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn arfer ei swyddogaethau, h.y. ei bwerau a’i ddyletswyddau, fel y nodir yn y ddeddfwriaeth sylfaenol ar drethi datganoledig a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Dyma’r ddeddfwriaeth sylfaenol ar drethi datganoledig: Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (“TCMA”), sy’n sefydlu ACC; Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 a Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017.

Prif swyddogaeth Awdurdod Cyllid Cymru, fel y nodir yn adran 12 o’r Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi, yw casglu a rheoli trethi datganoledig (swyddogaeth gyffredinol ACC).

Mae gan ACC y swyddogaethau penodol a ganlyn hefyd:

  • darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ymwneud â threthi datganoledig i Weinidogion Cymru.
  • darparu gwybodaeth a chymorth yn ymwneud â threthi datganoledig i drethdalwyr datganoledig, eu hasiantau a phobl eraill.
  • datrys cwynion ac anghydfodau’n ymwneud â threthi datganoledig.
  • hybu cydymffurfio â’r gyfraith sy’n ymwneud â threthi datganoledig  ac amddiffyn rhag efadu trethi ac osgoi trethi mewn perthynas â threthi datganoledig.

Yn ogystal ag unrhyw bwerau eraill sydd ganddo, caiff ACC wneud unrhyw beth sy’n angenrheidiol neu’n hwylus yn ei farn ef wrth arfer ei swyddogaethau, neu sy'n atodol neu’n ffafriol i arfer y swyddogaethau hynny.

Mynediad a thrwyddedu

Pan fyddwn yn casglu ac yn creu gwybodaeth, byddwn yn gwneud hynny'n unol â’n gorchwyl cyhoeddus. Oni bai fod yr wybodaeth wedi'i heithrio gan y Rheoliadau Ailddefnyddio, mae modd ailddefnyddio’r holl wybodaeth sydd gan ACC. Ymhlith yr esiamplau o eithriadau mae lle mae trydydd parti’n dal yr hawlfraint am yr wybodaeth neu os yw mynediad yn gyfyngedig o dan ddeddfwriaeth arall fel Deddf Diogelu Data 2018, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r TCMA.

Mae manylion ynghylch gwybodaeth sydd eisoes wedi cael ei chyhoeddi i'w hailddefnyddio ar gael ar ein gwefan.

Mae catalog StatsWales yn wasanaeth am ddim i’w ddefnyddio sy’n galluogi pobl i weld, trin, creu a lawrlwytho data. Mae’n bosibl y byddwn yn darparu gwybodaeth ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae modd gwneud ceisiadau i gael mynediad ac i ailddefnyddio ar yr un pryd.

Gwaharddiadau

Nid yw’r Rheoliadau hyn yn berthnasol i'r canlynol:

  1. dogfen lle mae mynediad wedi'i eithrio neu ei gyfyngu yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gan gynnwys ar sail diogelu data personol, amddiffyn diogelwch gwladol, gwarchod diogelwch y cyhoedd, cyfrinachedd ystadegol neu gyfrinachedd masnachol (gan gynnwys cyfrinachau cwmnïau, proffesiynol neu fusnesau), nac i’r canlynol 
  2. unrhyw ran o ddogfen:
    1. y mae modd cael gafael arni yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth, ac
    2. sy’n cynnwys data personol y byddai eu hailddefnyddio yn anghydnaws â’r gyfraith sy'n ymwneud â diogelu unigolion mewn perthynas â phrosesu data personol.

Arweiniad ar ailddefnyddio

Mae arweiniad ar ailddefnyddio ar gael yn Archifau Gwladol.

Cwynion

Bydd y datganiad hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y datganiad gorchwyl cyhoeddus hwn, gallwch gysylltu â ni. Os oes gennych chi gŵyn am Awdurdod Cyllid Cymru o dan y Rheoliadau Ailddefnyddio, ysgrifennwch atom yn:

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Rhannu’r dudalen hon