Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi ymrwymo i wneud tryloywder ac atebolrwydd i’r cyhoedd yn un o’i egwyddorion sylfaenol o ran sut mae’n gweithredu fel sefydliad.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn annog awdurdodau cyhoeddus i sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael i’r cyhoedd. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyhoeddi’r data sydd eu hangen ar bobl i ddeall pwy ydym ni, beth rydym yn ei wario a beth rydym yn ei gyflawni.

O dan y ddeddf, mae’n ofynnol ein bod yn mabwysiadu cynllun cyhoeddi sy’n cynnwys gwybodaeth y byddwn yn sicrhau ei bod ar gael yn rheolaidd. Byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn unol â'r cynllun. Bydd yr wybodaeth sydd ar gael yn cael ei grwpio o dan y ‘dosbarthiadau gwybodaeth’ canlynol.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth am y sefydliad, bywgraffiadau a manylion cyswllt

Gwybodaeth am Awdurdod Cyllid Cymru 

Aelodau’r Bwrdd a Bywgraffiadau

Bywgraffiad y Prif Weithredwr

Cysylltu â ni

Cysylltu ag Awdurdod Cyllid Cymru

Ymrwymiadau

Dyma ymrwymiadau Awdurdod Cyllid Cymru:

  • gwneud tryloywder yn rhan o sut rydym yn gweithredu
  • symud tuag at gyhoeddi data’n ddiofyn lle bynnag y bo hynny’n bosibl
  • cyhoeddi data yn unol ag egwyddorion data cyhoeddus
  • sicrhau bod setiau data ar gael i’w hailddefnyddio, a’u bod ar fformat y mae modd ei ailddefnyddio lle bo hynny’n rhesymol ac yn ymarferol
  • adolygu ein data er mwyn archwilio a gwella faint o ddata sy’n cael eu rhyddhau i'r parth cyhoeddus, a pha mor aml y gwneir hynny
  • cysylltu'r holl setiau data a gyhoeddir ar ein tudalennau ar y we

Yn gyffredinol, ni fyddwn yn cyhoeddi:

  • gwybodaeth warchodedig am drethdalwr
  • gwybodaeth sydd wedi’i diogelu rhag cael ei datgelu
  • gwybodaeth ar ffurf drafft
  • gwybodaeth nad yw ar gael yn hwylus bellach

Mae’r holl gynnwys ar gael dan y Drwydded Llywodraeth Agored, fersiwn 3.0, oni nodir yn wahanol.

Faint rydym yn ei wario a sut rydym yn gwneud hynny

Gwybodaeth ariannol am yr incwm a’r gwariant a ragfynegir a'r swm gwirioneddol, caffael, contractau ac archwiliadau ariannol.

Sut caiff Awdurdod Cyllid Cymru ei ariannu

Manylion adran yn gwario dros £25,000 (misol)

Cyllideb Awdurdod Cyllid Cymru
(heb eu cyhoeddi eto)

Cyfrifon Blynyddol Cyfun Awdurdod Cyllid Cymru
(cyfrifon y flwyddyn gyntaf ddim angen eu cyflwyno eto)

Cyfarfodydd y Prif Weithredwr, y Cadeirydd ac Aelodau’r Bwrdd 
– (manylion cyfarfodydd â sefydliadau allanol)
(heb eu cyhoeddi eto)

Cyflog, treuliau a buddiannau ariannol
(heb eu cyhoeddi eto)

Recriwtio 

Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am Benodiadau Cyhoeddus Awdurdod Cyllid Cymru. Rhagor o wybodaeth am benodiadau cyhoeddus.

Penodiadau cyhoeddus

Cyflog a buddiannau

Awdurdod Cyllid Cymru yn efelychu telerau cyflog Llywodraeth Cymru ar gyfer staff y gwasanaeth sifil nad ydynt yn staff uwch.

Ar gyfer staff yr uwch wasanaeth sifil:
Corff Adolygu'r Uwch Wasanaeth Sifil

Caffael

Datganiad Polisi Caffael Cymru.

Ein blaenoriaethau a lle rydym ni arni

Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygon ac adolygiadau

Ystadegau a Data Agored 
(heb ei gyhoeddi eto)

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Corfforaethol

Polisïau Rhyddid Gwybodaeth

Datganiad gorchwyl cyhoeddus

Ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth
(heb ei gyhoeddi eto)

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth
(heb ei gyhoeddi eto)

Catalog cyhoeddiadau

Polisi cwynion gan gwsmeriaid
(heb ei gyhoeddi eto)

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Prosesau gwneud penderfyniadau a chofnodion o benderfyniadau

Cofnodion Bwrdd ACC
(heb eu cyhoeddi eto)

Ymgynghoriadau agored a chaeëdig

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Y protocolau, y polisïau a’r gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein gwasanaethau a’n cyfrifoldebau

Hysbysiad preifatrwydd

Polisi Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth

Amserlen Cadw a Gwaredu (“Beth i’w Gadw”)

Concordat ar gofnodion cyhoeddus Cymru – mae ACC wedi'i rwymo i’r un ddeddfwriaeth â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Asesiad Rheoli Gwybodaeth Llywodraeth Cymru
(yn aros am yr asesiad)

Gwneud cais am wybodaeth, rhoi adborth a gwybodaeth bellach

Byddwn yn sicrhau bod llawer iawn o wybodaeth ar gael o dan ein cynllun. Manteision hyn yw y sicrheir ei bod yn hawdd cael gafael ar wybodaeth yn rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu, mewn nifer o achosion, y bydd yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani eisoes ar gael ac ni fydd angen i chi wneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf.

Gallwch anfon cais dros e-bost, gan gynnwys y geiriau ‘cynllun cyhoeddi’ fel pennawd. Ni chodir tâl am wybodaeth a ddarperir yn electronig.

Os byddwch yn gofyn i ni ddarparu gwybodaeth sydd ar gael ar ein gwefan ar bapur, efallai y codir tâl arnoch. Caiff pob cais ei ystyried ar wahân. Er enghraifft, os bydd angen gwneud llawer o waith llungopïo, neu os yw’n costio’n ddrud i bostio llawer iawn o waith papur.

Bydd y rhan fwyaf o wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn ein cynllun yn gyfredol. Fodd bynnag, gyda rhai mathau o wybodaeth, efallai y bydd angen cyhoeddi’r wybodaeth yn ôl-weithredol.

Ni fydd gwybodaeth ar gael drwy’r cynllun cyhoeddi am byth. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cymaint o wybodaeth i’r cyhoedd ag sy’n ymarferol bosib. Mae’n bwysig bod yr wybodaeth rydym yn ei darparu yn berthnasol ac yn gyfredol.

Byddwn yn croesawu’ch adborth ar ein cynnydd a’ch awgrymiadau ar gyfer data yr hoffech i ni sicrhau eu bod ar gael. Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn annog awdurdodau cyhoeddus i sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael i’r cyhoedd.

Gallwch gysylltu ag Awdurdod Cyllid Cymru gan ddefnyddio’r dulliau hyn.

E-bost:
data@wra.gov.wales

Post:
Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd 
CF37 9EH