Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yw awdurdod trethi newydd Cymru.

Mae’r Awdurdod yn casglu ac yn rheoli dwy dreth ddatganoledig Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, sef y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Cyflwynwyd y trethi newydd hyn yng Nghymru o fis Ebrill 2018 i ddisodli Treth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi. Cafodd y trethi newydd eu cynllunio a’u creu yng Nghymru, i ddiwallu anghenion Cymru.

Bydd y refeniw a godir yn helpu i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Amcangyfrifir y bydd y refeniw’n werth dros £1 biliwn i gyd dros 4 blynedd.

Dull newydd o ddelio â threthi yng Nghymru

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y broses o ddarparu system drethi deg i Gymru drwy gyflwyno ffordd Gymreig newydd o ddelio â threthi. Dyma yw ‘Ein Dull’.

Mae ‘Ein Dull’ yn golygu gweithio mewn partneriaeth i weinyddu trethi’n effeithlon ac yn effeithiol. Byddwn yn gweithio gyda threthdalwyr a’u cynrychiolwyr, cyrff aelodaeth a’r cyhoedd.

Mae ‘Ein Dull’ yn cynnwys tri therm: ‘Cydweithio’, ‘Cadarnhau’ a ‘Cywiro’. Mae wedi cael ei ysbrydoli gan ‘Ein Siarter’, sy'n cynnwys wyth credo, gwerth a chyfrifoldeb a rennir.

Y gwasanaeth a ddarparwn

Rydym yn darparu trefn gweinyddu trethi ‘digidol yn gyntaf’ sy’n ddwyieithog er mwyn diwallu anghenion pobl ledled Cymru.

Mae ein harbenigwyr yn rhoi cyngor arbenigol i Weinidogion Cymru ar ddatganoli a gweinyddu trethi. Rydym yn gweithio hefyd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi’r gwaith o gasglu a rheoli’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Ein harbenigwyr

Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn sefydliad bach ac arbenigol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o arbenigwyr o bob math o broffesiynau gwahanol, sy’n amrywio o drethi i wasanaethau digidol a data.

Mae ein harbenigwyr yn cefnogi ac yn rhoi sicrwydd i drethdalwyr drwy gydol y broses gweinyddu trethi. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â chi i sicrhau bod y swm cywir o dreth yn cael ei dalu ar yr adeg gywir.