Neidio i'r prif gynnwy

Er mwyn i drethdalwyr allu bod yn dawel eu meddwl wrth ffeilio, bydd Awdurdod Cyllid Cymru (yr Awdurdod) yn rhoi ei opiniwn, mewn rhai amgylchiadau, ar ganlyniadau treth amgylchiadau neu drafodion penodol.

Cyn gofyn am opiniwn treth yr Awdurdod, mae'n rhaid i chi yn gyntaf fod wedi darllen canllawiau perthnasol yr Awdurdod i weld a ydy’r rhain yn ateb eich cwestiwn/cwestiynau.

Pa wybodaeth mae angen i chi ei rhoi

Er mwyn eich helpu i benderfynu pa wybodaeth sy'n berthnasol i'ch cais pan fyddwch chi'n ysgrifennu at yr Awdurdod, dylech ddefnyddio'r rhestr gyfeirio a ganlyn:

ACC rhestr gyfeirio opiniwn treth

Mae'r Awdurdod yn gofyn am yr wybodaeth hon i sicrhau ei fod yn deall cefndir eich cais a pham eich bod yn ansicr. Mae hyn yn helpu i brosesu eich cais yn gyflymach.

Pan fyddwch chi'n ysgrifennu at yr Awdurdod, mae’n rhaid i chi ardystio bod yr wybodaeth a roddwch yn gyflawn ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth a'ch cred.

Yr adegau pan fydd Awdurdod Cyllid Cymru yn rhoi opiniwn

Os ydych chi wedi gwneud y canlynol, cewch ofyn i'r Awdurdod am opiniwn:

 • wedi ystyried y canllawiau perthnasol yn llawn, a
 • heb allu dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, neu
 • os ydych yn dal yn ansicr ynglŷn â dehongliad yr Awdurdod o ddeddfwriaeth dreth ddatganoledig

Bydd yr Awdurdod yn nodi ei opiniwn yn ysgrifenedig.

Yr adegau pan na fydd Awdurdod Cyllid Cymru yn rhoi opiniwn
Os ydych chi'n gofyn am opiniwn ac na fydd yr Awdurdod yn ei ddarparu, byddwn yn dweud wrthych pam. Er enghraifft:

 • ni fydd yr Awdurdod yn darparu safbwyntiau ar amgylchiadau a/neu drafodion hapfasnachol neu ddamcaniaethol, nac yn ateb ymholiadau "beth petai"
 • nid ydych chi wedi darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol - edrychwch ar y rhestr gyfeirio uchod am fanylion ynghylch yr hyn y mae angen i chi ei ddarparu
 • nid yw'r Awdurdod yn credu bod pwyntiau sy'n peri ansicrwydd o ddifrif - byddwn yn esbonio pam ein bod yn credu hyn, a lle bo'n briodol, yn eich cyfeirio at y canllawiau ar-lein perthnasol
 • rydych chi'n gofyn i'r Awdurdod roi cyngor cynllunio treth, neu 'gymeradwyo' cynhyrchion neu drefniadau cynllunio treth
 • mae eich cais yn ymwneud â thrin trafodion sydd, ym marn yr Awdurdod, at ddibenion osgoi treth
 • rydych chi'n holi ynghylch posibilrwydd defnyddio’r Rheol Gyffredinol ar Atal Osgoi (GAAR)
 • mae'r Awdurdod yn gwirio eich sefyllfa dreth ar gyfer y cyfnod dan sylw, ac os felly bydd angen i chi gysylltu â'r swyddog yn yr Awdurdod sy'n ymdrin â'r gwiriad
 • mae unrhyw ffurflen gysylltiedig am y cyfnod neu'r trafodiad dan sylw yn derfynol.

Ble ddylech chi gyflwyno eich cais am opiniwn

Y ffordd orau ydy cyflwyno eich cais am opiniwn treth drwy'r ffurflen gysylltu ar wefan Awdurdod Cyllid Cymru. Mae'r ffurflen gysylltu’n caniatáu i chi lwytho atodiadau i fyny.

Neu gallwch anfon ceisiadau drwy’r post i’r cyfeiriad canlynol:

Awdurdod Cyllid Cymru - Opiniwn Treth
Awdurdod Cyllid Cymru
PO Box 110
Pontypridd
CF37 9EH

Faint o amser y bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn ei gymryd i ymateb

Fel arfer, bydd yr Awdurdod yn rhoi ateb llawn o fewn 25 diwrnod gwaith, a gellir delio ag achosion syml yn gyflymach na hyn. Ond lle mae materion anodd neu gymhleth ynghlwm, gall gymryd rhagor o amser i ni ymateb. Os yw hyn yn digwydd, bydd yr Awdurdod yn cydnabod eich cais ac yn dweud wrthych chi pryd y gallwch chi ddisgwyl ateb llawn.

Weithiau efallai bydd angen i’r Awdurdod ofyn i chi am ragor o wybodaeth cyn iddo allu anfon ateb llawn atoch chi. Pan ofynnir am wybodaeth ychwanegol, dylech chi ei hanfon yn gyflym er mwyn i’r Awdurdod allu ymateb. Bydd yr Awdurdod yn gohirio’r amser ar gyfer delio â’ch cais nes i chi allu darparu’r wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani. Os bydd oedi cyn darparu’r wybodaeth mae’r Awdurdod yn gofyn amdani, efallai bydd gofyn i chi gyflwyno cais newydd am opiniwn treth i sicrhau bod gan yr Awdurdod safbwynt diweddar o'r ffeithiau.

Mae'n bosibl y bydd yr Awdurdod hefyd yn dymuno cysylltu â chi dros y ffôn i gael eglurhad, felly mae o gymorth os gallwch chi ddarparu rhif cyswllt yn ystod y dydd.

Nid yw opiniwn treth Awdurdod Cyllid Cymru yn effeithio ar derfynau amser, llog na chosbau

Nid yw opiniwn treth yr Awdurdod yn effeithio ar y dyddiad y mae'n rhaid i chi gyflwyno eich ffurflen dreth neu dalu eich treth. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu cosbau llog a thaliadau hwyr ar unrhyw dreth a dalwch yn hwyr, am ba reswm bynnag.

Os ydych chi wedi gofyn am opiniwn treth cyn i drafodiad ddigwydd, ond heb ei gael erbyn yr amser y bydd disgwyl i'ch ffurflen gael ei chyflwyno, yna dylech anfon eich ffurflen wedi ei llenwi yn brydlon.

Os byddwch yn anfon eich ffurflen at yr Awdurdod yn brydlon, ni fyddwch yn wynebu cosbau am fethu cyflwyno ffurflen. Pan fyddwch chi'n cael ymateb gan yr Awdurdod, fe allwch chi, os oes angen, newid eich ffurflen dreth cyn belled â'ch bod o fewn y terfynau amser arferol i wneud hynny.

Os ydych chi’n anghytuno ag opiniwn treth yr Awdurdod ynghylch eich amgylchiadau neu eich trafodiad, ac yn llenwi eich ffurflen dreth ac yn talu’r dreth yn unol â'ch barn eich hun ynghylch y driniaeth dreth briodol, yna mae'n bosibl na fyddwch wedi talu'r swm priodol o dreth ar yr adeg iawn. Mewn amgylchiadau o'r fath, os yw eich ffurflen yn cynnwys gwall diofal neu fwriadol sy'n arwain at golli treth neu hawliad chwyddedig o ran ad-dalu treth, yna mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu llog a chosbau.

Pryd gallwch chi ddibynnu ar opiniwn treth gan Awdurdod Cyllid Cymru

Ar yr amod bod yr wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi yn gywir ac yn gyflawn, a'ch bod chi’n cyflawni'r amgylchiadau neu'r trafodiad arfaethedig yn union fel y disgrifiwch nhw, fel arfer, byddwch yn gallu dibynnu ar opiniwn treth yr Awdurdod. Fodd bynnag, ni ellir dibynnu ar trafodiad os yw'r opiniwn treth yn rhan o drefniant osgoi treth neu efadu treth neu os mai dyna yw ei brif fwriad. Mae opiniwn treth yr Awdurdod yn berthnasol i'r trethdalwr a gyflwynodd y cais yn unig (naill ai'n uniongyrchol neu drwy ei asiant) ac i'r amgylchiadau neu'r trafodiad penodol y gofynnwyd am yr opiniwn treth yn ei gylch. Nid yw opiniwn treth yr Awdurdod yn gymwys i drethdalwyr, amgylchiadau na thrafodion eraill.

Beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n anghytuno

Er bod yr Awdurdod yn ceisio rhoi ateb clir i'ch cwestiynau, efallai na fyddwch chi’n cytuno ag opiniwn yr Awdurdod weithiau, neu efallai na fyddwch chi’n fodlon â'r gwasanaeth a ddarparwyd gennym.

Os ydych chi’n anghytuno ag opiniwn treth yr Awdurdod, fe allech chi lenwi eich ffurflen yn unol â'ch barn eich hun ynghylch y driniaeth dreth briodol, ond dylech dynnu sylw'r Awdurdod at y cofnod penodol yn eich ffurflen, neu ysgrifennu at yr Awdurdod ar wahân ar yr un pryd ag byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gan esbonio'r hyn rydych chi wedi ei wneud.

Os ydych chi’n credu bod yr Awdurdod wedi methu ag ystyried rhai o'r ffeithiau perthnasol sydd yn eich cais am opiniwn treth, cysylltwch â’r Awdurdod i egluro pa ffeithiau rydych chi’n credu na chawsant eu hystyried.

Os ydych chi'n anhapus â'r ffordd mae'r Awdurdod wedi delio â'ch cais, sy’n wahanol i fod yn anhapus â'r opiniwn treth y mae'r Awdurdod wedi ei roi, dywedwch wrth yr unigolyn rydych chi wedi bod yn delio ag ef/hi. Os na fydd modd iddo ddatrys y broblem, gallwch gwyno.

A allwch chi apelio ai peidio

Nid oes hawl apelio cyffredinol yn erbyn opiniwn treth Awdurdod Cyllid Cymru. Yn hytrach, mae hawliau apelio fel arfer yn erbyn penderfyniadau y mae'r Awdurdod yn eu cymryd, fel cyhoeddi asesiad ar gyfer treth sydd heb ei thalu’n ddigonol neu roi cosb.

Os ydych chi’n anghytuno ag opiniwn yr Awdurdod, cewch gyflwyno eich ffurflen a thalu’r dreth yn unol â’ch safbwynt chi. Fodd bynnag, fel y nodir uchod, efallai byddwch chi wedyn yn talu'r dreth anghywir ac efallai bydd yn rhaid i chi dalu llog a chosbau.

Rhannu’r dudalen hon