Neidio i'r prif gynnwy

Y weledigaeth:

Mae Cymru sy'n gyfartal o ran rhyw yn golygu rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn gyfartal rhwng pob menyw, dyn a pherson anneuaidd. Dyma weledigaeth lle mae'r llywodraeth yn anelu at greu amodau i sicrhau cydraddoldeb i bawb o ran deilliannau.

Hoffem Gymru:

 • Lle gall pob menyw gael annibyniaeth economaidd a lle gwerthfawrogir gwaith am dâl a gwaith di-dâl
 • Lle bydd menywod amrywiol yn cael eu cynrychioli’n deg mewn swyddi dylanwad a’u grymuso i chwarae rhan ystyrlon mewn cymdeithas
 • Lle bydd pob menyw’n rhydd rhag gwahaniaethu ac yn rhydd i fyw ei bywyd fel y mynna
 • Lle daw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i ben
 • Lle bydd strwythurau pŵer presennol sy’n rhoi menywod dan anfantais yn cael eu herio
 • Lle bydd yr holl fenywod, dynion a phobl anneuaidd yn mwynhau hawliau a gwarchodaeth gyfartal a chanlyniad cyfartal

Dyma'r egwyddorion y cytunwyd arnynt ar gyfer Llywodraeth Cymru ffeministaidd:

Mae Llywodraeth Cymru ffeministaidd:

 • Wedi ymrwymo i gydraddoldeb o ran deilliannau i fenywod, dynion a phobl anneuaidd ac mae’n gweithio i ysgogi newid diwylliannol a strwythurol
 • Yn rhagweithiol o ran hyrwyddo a hybu cydraddoldeb a dileu'r rhwystrau sy’n atal menywod rhag cymryd rhan weithredol yn yr economi, a bywyd cyhoeddus a chymdeithasol
 • Yn rhoi safbwynt rhywedd wrth galon y broses o wneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau a’r gyllideb
 • Yn seiliedig ar feddylfryd cydgyfeiriadol1 tuag at ei gwaith; mae’n sicrhau cynrychiolaeth eang, cyfranogiad gan amrywiaeth o bobl ac mae’n gwrando ar farn amrywiaeth o bobl
 • Yn ffocysu ar bobl ac yn gydweithredol, gan sicrhau bod pob cymuned yn ymwneud â’i gwaith mewn ffordd ystyrlon
 • Yn agored, yn dryloyw, ac yn atebol; ac mae’n croesawu pobl i graffu ar ei gwaith o safbwynt rhywedd

Rhannu’r dudalen hon