Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi’n hunanynysu ac yn rhannu eich cartref gydag eraill neu bod angen atgyweirio eich cartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’n bwysig i’ch cartref fod yn ddiogel. Mae'ch landlord yn parhau i fod yn gyfrifol am gadw’r eiddo’n ddiogel ac mewn cyflwr da, hyd yn oed yn ystod y pandemig hwn.

Os bydd unrhyw broblemau yn codi gyda'ch cartref, dylech hysbysu eich landlord neu asiant gosod eiddo.

Hunanynysu pan fo angen atgyweirio eich cartref

Rhaid i chi roi gwybod i’ch landlord neu asiant gosod eiddo eich bod yn hunanynysu os ydynt wedi trefnu ymweld â’ch cartref am unrhyw reswm.

Dylech drefnu iddynt gysylltu â chi drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy aelod o'r teulu neu ffrind. Rydym yn argymell na ddylid gwneud unrhyw waith ar aelwyd sy’n hunanynysu, oni bai bod angen atgyweirio nam sy’n achosi perygl uniongyrchol i ddiogelwch pobl, er enghraifft gwaith plymio brys. Mewn achosion o’r fath, gall Iechyd Cyhoeddus Cymru roi cyngor i fasnachwyr ac aelwydydd. Ni ddylai masnachwyr sy’n arddangos symptomau coronafeirws wneud unrhyw waith o gwbl, boed y symptomau yn rai difrifol neu beidio.

Mynediad i’ch cartref

Efallai y bydd eich landlord, neu rywun sy’n gweithio ar ei ran, yn gofyn i ymweld â’ch cartref i wneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw neu wasanaeth arall sy’n gysylltiedig â’r eiddo. Dylech ddefnyddio eich crebwyll personol eich hun wrth ystyried caniatáu i rywun ddod i’ch cartref.

Ymhlith y rhesymau dros ganiatáu mynediad i rywun mae’r canlynol:

  • to sy’n gollwng
  • boeler wedi torri 
  • problem gyda'r plymio, a dim modd i chi ymolchi neu ddefnyddio’r toiled
  • peiriant golchi, oergell neu rewgell wedi torri, a dim modd i chi olchi dillad neu storio bwyd yn ddiogel
  • ffenestr neu ddrws allanol wedi torri
  • os bydd cyfarpar y mae person anabl yn dibynnu arno angen ei osod neu ei atgyweirio

Os bydd rhywun yn ymweld â’ch cartref, mae’n bwysig iawn iddyn nhw a chi ddilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol.

Os bydd rhywun yn ymweld â’ch cartref i drwsio problem ddifrifol, rhaid iddyn nhw (a chi) ddilyn y canllawiau cadw pellter yn y gweithle. Darllenwch y canllawiau ar fynd i gartrefi pobl eraill

Gall arolygwyr neu weithwyr cynnal a chadw ymweld ag eiddo i wneud archwiliad diogelwch nwy neu drydanol o hyd. Os ydych yn byw mewn fflat gallant hefyd ymweld â'ch cartref i archwilio a phrofi larwm tân a systemau goleuo argyfwng.