Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Wrth inni symud y tu hwnt i'r ymateb brys i'r pandemig, bydd angen inni ystyried pa mor agored i niwed yw llawer o unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol; y risgiau uwch sy'n gysylltiedig â lleoliadau caeedig a dan do fel cartrefi gofal, ac effaith trefniadau pontio ar y sector ei hun. 

Byddwn yn adeiladu ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu hyd yma a'r hyn rydym wedi'i gyflawni dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym wedi cyflwyno rhaglen frechu lwyddiannus ac mae preswylwyr cartrefi gofal a staff gofal cymdeithasol wedi ymateb yn wych i'r rhaglen. Mae'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi gweithio'n ddiflino i sefydlu gwell arferion ar gyfer atal a rheoli heintiau.

Bydd rhai mesurau diogelu ac arferion da yn parhau i gael eu cynghori wrth symud ymlaen, ond byddwn yn annog darparwyr cartrefi gofal hefyd i symud yn hyderus tuag at ailgyflwyno ymdeimlad o normalrwydd i raddau llawer mwy yn eu cartrefi gofal ac ym mywydau beunyddiol y bobl y maen nhw'n gofalu amdanynt. Mae'n bwysig ein bod i gyd yn cofio mai cartref yr unigolyn yw'r cartref gofal ac nid amgylchedd clinigol. Am y rheswm hwn, bydd rhywfaint o risg gynhenid bob amser o gael haint ac er ein bod yn cydnabod bod preswylwyr yn agored i niwed, ac rydym yn gwneud ein gorau i atal y risg hon, mae'n rhaid i unrhyw gamau a gymerir ystyried y niwed ehangach a allai ddigwydd bob amser.

Mae pobl sy'n gweithio ac yn byw mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ac sy'n derbyn gwasanaethau cymorth cartref wedi wynebu heriau sylweddol iawn gydol y pandemig [troednodyn 1] ac nid ydym yn diystyru'r effaith y mae hyn wedi'i chael ar iechyd meddwl a chorfforol pobl a'u lles. Mae ein gwaith o gynllunio prosesau pontio yn sicrhau cydbwysedd rhwng cefnogi lles pobl a chadw pobl yn ddiogel. Byddwn yn parhau i adolygu'r sefyllfa a byddwn yn gweithredu ar gyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Bwriad y ddogfen hon yw rhoi crynodeb amlinellol i'r sector gofal cymdeithasol o'r newidiadau i'r trefniadau Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) a chanllawiau Atal a Rheoli Heintiau wrth inni symud allan o Lefel Rhybudd Sero. Mae'n cynnwys cyngor ar ymweld â chartrefi gofal ac felly ni fyddwn yn cyhoeddi canllawiau ymweld ar wahân. Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at ganllawiau manylach Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ceir rhestr gyfeirio gyflym i'r negeseuon allweddol yn Atodiad 1.

Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diwygio i adlewyrchu’r newidiadau a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 27 Mai 2022 fel rhan o’r cylch adolygu 21 diwrnod rheolaidd. Mae’r diwygiadau’n ymwneud ag ymwelwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus cartref gofal, a phob aelod o staff gofal cymdeithasol yn gwisgo masgiau mewn cartrefi gofal a’r gwasanaethau cymorth cartref.

Gofynion profi, hunanynysu ac atal a rheoli heintiau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd ein Cynllun Rheoli Coronafeirws cychwynnol ym mis Awst 2020, ac yn ddiweddarach ein fframwaith lefelau rhybudd ar gyfer ymateb i COVID-19. Mae'r lefelau imiwnedd presennol yng Nghymru yn uchel ac mae'r darlun yn gwella, ond nid yw COVID-19 wedi diflannu. Er mwyn ymateb i dirwedd sy’n newid, cyhoeddodd y Prif Weinidog newidiadau i'r cyfyngiadau ar 4 Mawrth fel rhan o'r cylch adolygu 21 diwrnod rheolaidd. Mae'r trefniadau newydd, sydd i’w gweld yn https://llyw.cymru/covid-19-cynllun-pontio-hirdymor-cymru-o-bandemig-i-endemig yn ein symud tuag at ddull mwy penodol wedi'i dargedu i ddiogelu'r rhai mwyaf agored i niwed.

Mae rhagor o ganllawiau ar arferion atal a rheoli heintiau ar gael yma.

Mesurau  Canllawiau
Profi staff gofal cymdeithasol  

Bydd cymorth yn parhau i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau/gwasanaethau gofal cymdeithasol risg uchel gyda phobl sy'n agored i niwed fel y gallant gael mynediad at brofion llif unffordd (LFT) er mwyn cael profion asymptomatig rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys byrddau iechyd, gofal cymdeithasol i oedolion (gan gynnwys gwasanaethau cymorth cartref) ac ysgolion arbennig. Bydd gofalwyr di-dâl sy'n gofalu am unigolion sy'n agored i niwed yn glinigol yn gallu cael profion LFT hefyd drwy Awdurdodau Lleol.

Dylai staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol risg uchel a chyda phobl eraill sy'n agored i niwed yn glinigol barhau i gynnal profion LFT ddwywaith yr wythnos (o leiaf) ac yn seiliedig ar asesiad risg y gwasanaeth ei hun. 

Nid ydym bellach yn argymell prawf PCR ar gyfer cynnal profion o staff cartrefi gofal sy'n asymptomatig.

Bydd profion PCR ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol a phreswylwyr cartrefi gofal symptomatig ar gael drwy Unedau Profi Cymunedol a ddarperir gan Fyrddau Iechyd.

Staff gofal cymdeithasol yn hunanynysu ar ôl achosion positif a chysylltiadau hysbys

Er y bydd y gofyniad cyfreithiol i hunanynysu achosion positif a chysylltiadau heb eu brechu yn dod i ben ar 28 Mawrth 2022, bydd y canllawiau'n parhau'r un fath tan o leiaf fis Mehefin 2022 a bydd cymorth i'r staff hynny sy'n hunanynysu yn parhau drwy'r Cynllun Cymorth Hunanynysu neu drwy'r cynllun gwella tâl salwch statudol COVID-19. Dylai staff gofal cymdeithasol sydd wedi profi'n bositif ddilyn y canllawiau hunanynysu cyffredinol sydd ar gael yma.

Dylai staff gofal cymdeithasol a nodir fel cysylltiadau ddilyn canllawiau gofal cymdeithasol penodol sydd ar gael yma.

Yn fras, fodd bynnag: 

  • gall staff asymptomatig sy'n gysylltiadau i achosion positif o COVID-19 barhau i weithio ond dylent wneud profion LFT am 7 diwrnod
  • cynghorir staff asymptomatig sy'n gysylltiadau aelwyd i wneud prawf PCR i ddechrau ac yna wneud profion LFT am 7 diwrnod 
  • dylai pob aelod staff sy'n bositif aros i ffwrdd o'r gwaith, a chynghorir hwy’n gryf i hunanynysu am o leiaf 5 diwrnod ac i wneud profion ar ddiwrnod 5 a 6 yn y gobaith o gael dau brawf LFT negatif
Defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE)

Mae manylion am y PPE a argymhellir ar gyfer darparu gofal uniongyrchol mewn achosion a gadarnhawyd neu achosion posibl o COVID-19, a lle nad yw COVID-19 yn cael ei gadarnhau neu ei amau, i’w weld yma.   

Dylai staff barhau i wisgo menyg, masgiau a ffedogau wrth ddarparu gofal personol, uniongyrchol. Dylid gwisgo offer llygaid hefyd wrth ddarparu gofal personol uniongyrchol i bobl os yw COVID-19 wedi’i gadarnhau arnynt neu’n cael ei amau.  

Pan na cheir achos neu frigiad o achosion o COVID-19 mewn cartref gofal, gall darparwyr gynnal asesiad risg o’r angen i staff nad ydynt yn darparu gofal personol, uniongyrchol barhau i ddefnyddio masgiau. Dylai staff nad ydynt yn darparu gofal personol, uniongyrchol ailddechrau gwisgo masgiau os bydd haint COVID-19 wedi’i gadarnhau neu ei amau o fewn y lleoliad.

Mae'r Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau presennol ar gyfer COVID-19 (sydd i’w gweld yma) yn darparu pont rhwng dull COVID-benodol a dull ehangach o reoli feirysau anadlol. Dylid ei ystyried ochr yn ochr ag adnoddau a chanllawiau eraill sydd ar gael ar dudalennau gwe HARP IPC yma.

Cadw pellter cymdeithasol    

Gellir llacio'r canllawiau sy'n dweud y dylai staff gofal cymdeithasol, preswylwyr cartrefi gofal a’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau cymorth cartref gadw pellter cymdeithasol pan nad oes tystiolaeth bod COVID-19 yn cylchredeg yn y cartref. Pe bai digwyddiad neu achos yn digwydd mewn cartref gofal, gellid ailgyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol fel mesur lliniaru.

Cartrefi gofal

Mae pobl sy'n gweithio ac yn byw mewn cartrefi gofal a'u teuluoedd wedi wynebu heriau sylweddol iawn gydol y pandemig. Ni fydd y gofid a achosir gan gyfyngiadau, colli anwyliaid a chael eu gwahanu oddi wrth deulu a ffrindiau yn cael ei anghofio. Yn yr un modd, rydym yn cydnabod ac yn myfyrio ar waith darparwyr cartrefi gofal a'u staff wrth ofalu am bobl a'u cadw'n ddiogel mewn amgylchiadau anodd iawn. Nid ydym yn tanbrisio'r effaith y mae hyn i gyd wedi'i chael ar iechyd meddwl a chorfforol pobl a'u lles.   

Mae bywyd mewn cartrefi gofal yn dal i fod yn wahanol iawn i'r ffordd yr oedd cyn y pandemig. Mae'n rhaid inni adeiladu ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu a'r hyn rydym wedi'i gyflawni dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae gennym raglen frechu lwyddiannus ac mae nifer y preswylwyr cartrefi gofal sydd wedi cael eu brechu yn rhagorol ac mae'r rhan fwyaf o staff cartrefi gofal wedi cael eu brechu hefyd. Os nodir bod nifer yr aelodau staff sy'n cael eu brechu mewn cartrefi gofal yn isel, rhoddir sylw wedi'i dargedu i'r cartrefi gofal hynny, gyda'r nod o gynyddu lefelau brechu er mwyn cadw eu hunain a'r rhai maen nhw'n gofalu amdanynt yn ddiogel.

Mae cartrefi gofal wedi sefydlu gwell arferion atal a rheoli heintiau ac mae angen parhau i ganolbwyntio ar hynny er mwyn sicrhau bod y gwelliant hwn yn cael ei gynnal. Er y bydd rhai mesurau diogelu’n parhau i gael eu cynghori wrth inni bontio y tu hwnt i lefel rhybudd sero, byddwn yn annog darparwyr cartrefi gofal i symud yn hyderus tuag at ailgyflwyno mwy o ymdeimlad cartrefol o normalrwydd yn eu cartrefi gofal a chyfoethogi bywydau a mwynhad o ddydd i ddydd y bobl y maen nhw'n gofalu amdanynt. Dylai pobl allu ymlacio a threulio amser gyda'i gilydd, bwyta gyda'i gilydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymunol. 

Un agwedd allweddol ar ddychwelyd i fwy o normalrwydd yw sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi yn eu hawl i fynd allan ac i gymryd rhan mewn bywyd teuluol a chymunedol ac nad yw'r hawl hon yn cael ei chyfyngu na’i rhwystro. 

Yn yr un modd, rydym yn disgwyl i ymwelwyr gael eu croesawu a'u hannog mewn ffordd agored a hyblyg. Dylai darparwyr cartrefi gofal gefnogi ymweliadau dan do arferol heb gyfyngiadau pan nad oes achosion o'r clefyd. Os ystyrir bod bod angen system apwyntiadau, dylai hyn hwyluso ymweliadau yn hytrach na’u llesteirio. Nid ydym yn disgwyl y bydd cyfyngiadau amhriodol ar niferoedd ymwelwyr nac ar hyd a mynychder yr ymweliadau.

Ymweld â chartrefi gofal

Mesurau  Canllawiau
Ymweld â chartrefi gofal 

Dylid croesawu, annog a galluogi ymwelwyr os nad oes oes achosion o'r clefyd yn y cartref gofal. Dylai’r trefniadau ymweld fod mor agored a hyblyg â phosibl. Os defnyddir system apwyntiadau, dylai hyn hwyluso ymweliadau yn hytrach na’u llesteirio. Ni ddylai fod cyfyngiadau amhriodol ar niferoedd ymwelwyr nac ar hyd a mynychder ymweliadau. 

Rydym yn cynghori ymwelwyr/gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld i gael prawf LFT a thystiolaeth o ganlyniad prawf negatif o fewn y cyfnod o 24 awr cyn yr ymweliad. Dylai cartrefi gofal sicrhau bod profion ar gael i ymwelwyr eu hunan-weinyddu oddi ar y safle gan na fyddant ar gael yn rhwydd i aelodau'r cyhoedd drwy ddulliau eraill.   

Mae ymwelwyr hanfodol yn cael eu cadw er mwyn sicrhau cysondeb ymweliadau yn ystod achosion o'r clefyd. Gall pobl enwebu 2 ymwelydd hanfodol bellach er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd iddynt hwy a'u teuluoedd heb gynyddu nifer yr ymwelwyr i'r cartref yn sylweddol yn ystod achosion o'r clefyd. Gallant ymweld ar wahân neu gyda’i gilydd.

Er y bydd y gofyniad cyfreithiol i hunanynysu achosion positif a chysylltiadau heb eu brechu yn dod i ben ar 28 Mawrth 2022, bydd y canllawiau'n parhau'r un fath tan o leiaf fis Mehefin 2022. Dylai pobl ymatal rhag ymweld â chartrefi gofal oni bai eu bod:

  • yn iach ac nad oes ganddynt symptomau COVID-19 (peswch parhaus newydd, twymyn neu golli blas a/neu arogl), ) neu unrhyw glefydau heintus eraill
  • heb brofi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
  • os ydynt wedi cael COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, i gadarnhau eu bod wedi cydymffurfio â'r canllawiau ar gyfer achosion positif a'u bod wedi cael 2 ganlyniad prawf LFT negatif olynol 24 awr ar wahân

Os yw ymwelwyr yn gyswllt agos ag achos positif o COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf gofynnir iddynt beidio â mynychu’r cartref gofal yn ystod y cyfnod hwn. 

Gorchuddion wyneb wrth ymweld â chartref gofal   Bydd y gofyniad cyfreithiol i ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb pan fyddant yn ardaloedd cyhoeddus cartrefi gofal ac wrth symud drwy'r cartref gofal yn dod i ben ar 30 Mai 2022. Gall darparwyr ddilyn dull asesu risg.
Ymweliadau arferol i mewn ac allan o gartrefi gofal yn ystod achosion o'r clefyd   Gellir cefnogi ymweliadau arferol i mewn ac allan o gartrefi gofal yn ystod rhai digwyddiadau neu achosion COVID-19, yn dibynnu ar gyngor iechyd y cyhoedd ar gyfer yr achosion penodol.

Preswylwyr cartrefi gofal

Mesurau

Cannlawiau

Derbyniadau i gartrefi gofal yn dilyn rhyddhau o'r ysbyty

Bydd profion cyn rhyddhau o'r ysbyty yn parhau, fodd bynnag, bydd gan fyrddau iechyd lleol yr opsiwn o ddefnyddio profion LFT yn hytrach na phrofion PCR. 

Argymhellir o hyd y dylai preswylwyr cartrefi gofal hunanynysu ar ôl cael eu rhyddhau, ond gallant brofi i gael eu rhyddhau gan ddefnyddio profion LFT ar ddiwrnod 3.

Mae canllawiau ar brofion cyn rhyddhau a threfniadau hunanynysu dilynol i’w gweld yma

Derbyniadau i leoliad gofal o rywle arall     

Dylai unigolion sydd angen cael eu derbyn i gartref gofal o'u cartref eu hunain, cartref perthynas neu leoliad gofal arall gael asesiad risg o ran eu risg o haint, gan gynnwys ar gyfer haint COVID-19.

Os oes gan unigolyn symptomau COVID-19 neu os yw wedi profi'n bositif, gallai lleoliad neu dderbyniad gael ei ohirio am 10 diwrnod (neu 14 diwrnod i'r rhai sy'n agored i niwed yn glinigol neu'n eithriadol o agored i niwed) neu gallai'r cartref gofal ystyried derbyn yr unigolyn a gofyn iddo hunanynysu, os yw’r cyfleusterau ar gael i wneud hynny.  

Mae canllawiau llawn ar dderbyn i leoliad gofal o rywle arall i'w gweld yma.

Preswylwyr cartrefi gofal yn mynd allan   

Dylai darparwyr gefnogi ac annog pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal i arfer eu hawl i fynd allan a chymryd rhan mewn bywyd teuluol a chymunedol. Ni ddylid cyfyngu ar yr hawl hon na'i rhwystro.

Dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y cynghorir profion LFT ar ôl mynd allan yn dibynnu ar natur y gweithgaredd a'r risg o drosglwyddo'r firws, yn enwedig os nad yw'r preswylydd wedi cael ei frechu – er enghraifft digwyddiadau gyda llawer o bobl, yn enwedig dan do, lle mae pryder nad oes mesurau rhesymol ar waith i leihau trosglwyddiad.

Ynysu Preswylwyr Cartrefi Gofal - y rhai sydd wedi cael canlyniad prawf positif neu sydd wedi'u nodi fel cyswllt     Er y bydd y gofyniad cyfreithiol i hunanynysu achosion positif a chysylltiadau heb eu brechu yn dod i ben ar 28 Mawrth 2022, bydd y canllawiau'n parhau'r un fath tan o leiaf fis Mehefin 2022. Mae canllawiau ar hunanynysu ar gael yma.
Trefniadau cadw pellter cymdeithasol preswylwyr cartrefi gofal   Gellir llacio'r canllawiau sy'n dweud y dylai staff a phreswylwyr gadw pellter cymdeithasol pan nad oes tystiolaeth bod COVID-19 yn cylchredeg yn y cartref. Pe bai digwyddiad neu achos, gellid ailgyflwyno trefniadau cadw pellter cymdeithasol fel mesur lliniaru.

Datgan achosion a rheoli achosion mewn cartrefi gofal

Darperir canllawiau sy'n ymwneud â rheoli heintiau COVID-19 mewn cartrefi gofal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gellir eu gweld yn llawn ar wefan y sefydliad, yma.

Mesurau Prosesau pontio COVID
Datgan achos/digwyddiad o'r haint COVID  

Mae datgan a rheoli achosion o COVID-19 mewn cartrefi gofal yn cyd-fynd bellach â’r canllawiau presennol ar gyfer heintiau anadlol er mwyn sicrhau bod achos/digwyddiad yn cael ei ddatgan dim ond os oes dau neu fwy o gleifion neu aelodau staff yn cael COVID-19 mewn lleoliad penodol lle yr amheuir bod haint a throsglwyddiadau'n digwydd mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd.

Er mwyn gallu datgan bod achosion wedi dod i ben, ni ddylid cael unrhyw achosion newydd symptomatig neu wedi'u cadarnhau o COVID-19 sy'n gysylltiedig ag achosion am gyfnod o 14 diwrnod o leiaf.

Profi ar gyfer rheoli achosion

Bydd unedau profi symudol yn cael eu cadw i reoli a chefnogi achosion. 

Bydd capasiti LFT wrth gefn yn cael ei gadw i gefnogi'r gwaith o reoli achosion lleol ac ymchwilio i amrywiolion sy'n dod i'r amlwg.

Atodiad 1

Rhestr Gyfeirio Gyflym (Canllawiau COVID-19 Ebrill i Mehefin 2022)
Mesurau

Cannlawiau

Brechiadau Dos atgyfnerthu ychwanegol yn y gwanwyn i'n hunigolion mwyaf agored i niwed (yn dechrau ganol mis Mawrth).
Profi Staff

Dylai staff sy'n gweithio gydag unigolion sy'n agored i niwed mewn lleoliadau/gwasanaethau gofal cymdeithasol gael profion LFT ddwywaith yr wythnos (o leiaf).  

Dim profion PCR asymptomatig i'w cynnal. 

Gellir cael profion PCR “4 mewn 1” ar gyfer staff symptomatig a phreswylwyr cartrefi gofal drwy Unedau Profi Cymunedol

Hunanynysu 

Gall staff asymptomatig sy'n gysylltiadau i achosion positif o COVID-19 barhau i weithio ond dylent wneud profion LFT am 7 diwrnod.

Cynghorir staff asymptomatig sy'n gysylltiadau aelwyd i wneud prawf PCR i ddechrau ac yna wneud profion LFT am 7 diwrnod.

Dylai pob aelod staff sy'n bositif o ran COVID-19 aros i ffwrdd o'r gwaith, a chynghorir hwy’n gryf i hunanynysu am o leiaf 5 diwrnod ac i wneud profion ar ddiwrnod 5 a 6 yn y gobaith o gael dau brawf LFT negatif.

Arferion Da PPE Dylid gwisgo masgiau llawfeddygol gwrth-hylif (FRSM), menyg a ffedogau wrth ddarparu gofal personol uniongyrchol ym mhob achos. Os amheuir bod gan yr unigolyn sy'n derbyn gofal COVID-19 neu os yw hynny'n cael ei gadarnhau, dylid gwisgo offer amddiffyn llygaid hefyd.
Cadw pellter cymdeithasol 

Gellir llacio mesurau cadw pellter cymdeithasol pan nad oes tystiolaeth bod COVID-19 yn cylchredeg yn y lleoliad. 

Pe bai digwyddiad neu achos yn digwydd mewn cartref gofal, gellid ailgyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol fel mesur lliniaru.

Gwisgo masg 

Bydd y gofyniad cyfreithiol i ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus cartrefi gofal ac wrth symud drwy’r cartref gofal yn dod i ben ar 30 Mai 2022. Gall darparwyr ddilyn dull asesu risg.

Ymwelwyr â chartrefi gofal

Dylid galluogi ac annog ymweliadau dan do arferol pan nad oes achosion o'r clefyd yn y cartref gofal. Dylai’r trefniadau ymweld fod mor agored a hyblyg â phosibl, ac os defnyddir system apwyntiadau dylai hwyluso ymweliadau yn hytrach na’u llesteirio.

Ni ddylai fod cyfyngiadau amhriodol ar niferoedd ymwelwyr nac ar hyd a mynychder ymweliadau.   

Gall pobl enwebu 2 'ymwelydd hanfodol' bellach er mwyn sicrhau cysondeb ymweliadau yn ystod achosion o'r clefyd. Gallant ymweld ar wahân neu gyda’i gilydd. 

Dylid cynghori ymwelwyr/gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld i gael prawf LFT a thystiolaeth o ganlyniad prawf negatif o fewn y cyfnod o 24 awr cyn yr ymweliad. Dylai cartrefi gofal sicrhau bod profion LFT ar gael i ymwelwyr eu hunan-weinyddu oddi ar y safle.

Bydd y gofyniad cyfreithiol i ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus cartrefi gofal ac wrth symud drwy’r cartref gofal yn dod i ben ar 30 Mai 2022. Gall darparwyr ddilyn dull asesu risg. 

Gellir cefnogi ymweliadau arferol i mewn ac allan o gartrefi gofal yn ystod rhai digwyddiadau neu achosion COVID-19, yn dibynnu ar gyngor iechyd y cyhoedd ar gyfer yr achosion penodol.

Preswylwyr yn mynd allan ac yn dychwelyd o ymweliadau yn y gymuned 

Dylai darparwyr gefnogi ac annog pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal i arfer eu hawl i fynd allan a chymryd rhan mewn bywyd teuluol a chymunedol. 

Dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, yn dibynnu ar natur y gweithgaredd a'r risg o drosglwyddo'r feirws, y cynghorir profion LFT ar ôl ymweliadau allan, yn enwedig os nad yw'r preswylydd wedi cael ei frechu.

Troednodyn

[1] Er enghraifft, gweler: Adolygiad cyflym o effaith y pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU. Adroddiad: RR00002, Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru Gorffennaf 2021 a Ydy mesurau atal a rheoli haint wedi arwain at unrhyw ddeilliannau niweidiol i breswylwyr a staff cartrefi gofal a gofal cartref? Adroddiad: RR00018, Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru Tachwedd 2021.