Neidio i'r prif gynnwy

Mae mynd i’r afael â’r problemau sy’n deillio o ddigartrefedd, problemau sy’n ddiangen ac y gellir eu hatal, yn flaenoriaeth allweddol i’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mehefin 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Wrth annerch cynhadledd flynyddol Shelter Cymru yn ei araith gyntaf ers i’r cyfrifoldeb am Dai gael ei rôi yn ôl iddo, bydd Carl Sargeant yn dweud ei fod yn benderfynol o wneud popeth o fewn ei allu i fynd i’r afael â’r broblem.

Bydd yn tynnu sylw at y pwyslais ar atal yn y Ddeddf Tai (Cymru) a gyflwynodd drwy’r Cynulliad yn 2014. Ymrwymiad Llywodraeth Cymru fydd gwneud yn siŵr fod hyn yn cael ei roi ar waith.

Bydd hefyd yn atgoffa’r cynadleddwyr am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r cyflenwad tai drwy ddyblu nifer y tai fforddiadwy newydd i 20,000.

Bydd yn dweud: “Mae sicrhau cartref diogel a chynnes i bobl yn dal i fod yn un o’r prif flaenoriaethau. Dyma’r rheswm pam rydyn ni wedi ymrwymo i gwrdd â tharged uchelgeisiol o sicrhau 20,000 pellach o dai fforddiadwy yn ystod tymor presennol y llywodraeth. Rydyn ni eisoes wedi gwneud llawer ond byddwn yn mynd ati i wneud mwy eto.”

Bydd hefyd yn dweud ei fod am wneud rhagor i leihau nifer y bobl ifanc sy’n cael eu rhoi mewn llety Gwely a Brecwast.

Bydd Carl Sargeant yn dweud: “Rydyn ni eisoes wedi cymryd camau i sicrhau mwy o gydweithio rhwng timau digartrefedd a gwasanaethau plant mewn awdurdodau lleol ond rydw i am weld tipyn mwy yn cael ei wneud i osgoi defnyddio llety dros dro.

“Rwy’n deall y galw am wahardd yr arfer yn llwyr ond mae angen dewis arall arnom yn ei le er mwyn osgoi gorfod anfon pobl ifanc at llety filltiroedd i ffwrdd o’u teulu, eu ffrindiau a’u lleoliadau hyfforddiant neu addysg.

“Mae’n dda iawn gen i ddeall nad yw mwy na hanner o’n Hawdurdodau Lleol bellach yn defnyddio llety Gwely a Brecwast ar gyfer pobl ifanc. Credaf, fodd bynnag, fod mwy y gallwn ei wneud i annog Gwasanaethau Plant i weithio’n agosach â’u cydweithwyr Tai wrth gynllunio a darparu gwasanaethau.”

Bydd yn dweud bod angen i’r prif sefydliadau gwrdd i drafod y broblem yma fis nesa a bydd cynlluniau newydd ar atal digartrefedd ymysg pobl ifanc a llety ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael eu cyhoeddi cyn hir.

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant hefyd yn pwysleisio ei fod yn gwbl ymrwymedig i wneud popeth o fewn ei allu i roi i blant yng Nghymru y dechrau gorau posibl mewn bywyd ac i roi i bob person ifanc yr un cyfleoedd.

Bydd Carl Sargeant yn dweud: “Gall problemau fel trais domestig neu gamddefnyddio sylweddau gael effaith andwyol ar fywyd person ifanc. Rydw i am ddod o hyd i ffyrdd newydd a blaengar o dorri’r cylch sy’n cael ei greu gan brofiadau andwyol adeg plentyndod. Mae darparu cartref clud a diogel yn gallu chwarae rôl hollbwysig mewn atal rhain. ”