Neidio i'r prif gynnwy

GCC yn helpu cwsmeriaid i fynd i’r afael â thlodi mislif.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Cyngor Sir Gâr wedi gweithio gyda’r GCC i ddarparu nwyddau mislif i ysgolion gan ddefnyddio fframwaith deunyddiau glanhau a phorthorol y GCC.

Yn ôl ymchwil gan Plan International mae 15% o ferched yn cael trafferth fforddio nwyddau mislif; mae 14% wedi gorfod benthyg gan ffrind; ac mae bron i 20% wedi gorfod defnyddio cynnyrch llai addas oherwydd bod y gost yn broblem.

Fis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nawdd o dros £3.36 miliwn er mwyn mynd i’r afael ag urddas mislif a thlodi mislif yng Nghymru. Dyfarnwyd £2.3 miliwn i awdurdodau lleol i ddarparu nwyddau mislif am ddim i ddysgwyr mewn ysgolion yng Nghymru, a £220,000 arall i fynd i’r afael â thlodi mislif yn eu cymunedau. Rhoddwyd £845,000 i Sefydliadau Addysg Bellach i ddarparu nwyddau mislif am ddim i ddysgwyr.

Bydd yr un nawdd ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021.

Roedd angen llwybr priodol a chydsyniol at y farchnad ar Gyngor Sir Gâr er mwyn gallu defnyddio’r nawdd oedd ar gael. Gan weithio gyda chyflenwyr ar y fframwaith, roedd y GCC yn gallu helpu cael gafael ar nwyddau mislif o safon a gwerth da fel eitemau di-graidd.

Buddion i’r cwsmer

O ganlyniad i gael gafael ar eitemau di-graidd, sicrhaodd y GCC ddull cydsyniol ac effeithlon o ddarparu nwyddau mislif.

Mae nwyddau mislif bellach wedi eu rhestru fel eitemau craidd ar gytundeb fframwaith newydd gwasanaethau ystafelloedd ymolchi a deunyddiau glanhau a phorthorol. Bydd sicrhau bod y nwyddau hyn yn cael eu cyflenwi’n barhaus i ysgolion yn arwyddocaol wrth sicrhau y gall dysgwyr benywaidd reoli eu mislif gyda hyder, a dileu rhwystr dianghenraid i addysg.

Barn cwsmeriaid

Dywedodd cynrychiolydd o Gyngor Sir Gâr:

Roedd cyrchu’r fframwaith i gael gafael ar nwyddau mislif i holl ysgolion Sir Gâr yn broses hawdd. Mae’r GCC wedi bod yn ddefnyddiol iawn drwyddi draw, gan ein galluogi ni i gael eitemau di-graidd o safon uchel ar amser, ac am werth gwych am arian.

Gyda chadarnhad o nawdd yn y dyfodol tuag at y cynllun pwysig hwn, mae cael nwyddau mislif ar sail eitemau craidd drwy’r fframwaith yn ein galluogi ni i ryddhau swyddogion gwerthfawr yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth ac adborth

Am ragor o wybodaeth ynglyˆn â’r fframwaith gwasanaethau ystafelloedd ymolchi a deunyddiau glanhau a phorthorol neu unrhyw fframwaith Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau arall, ewch i GwerthwchiGymru neu e-bostiwch NPSConstructionandFM@llyw.cymru.

Ffôn: 0300 790 0170

@NPSWales
@GCCCymru