Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r fenter Swyddi Gwell yn Nes at Adref gan Lywodraeth Cymru yn ailosod dillad gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithgynhyrchwr dillad a menter gymdeithasol yng Nglynebwy yw ELITE Clothing Solutions (ECS), sy’n cynhyrchu dillad i’r sector cyhoeddus a phreifat yn cynnwys iwnifform ag enw brand arnynt a chyfarpar diogelu personol.

Sefydlwyd y cwmni ym mis Medi 2019 ar ôl derbyn £405,000 drwy gystadleuaeth grant fel rhan o gynllun peilot cyntaf menter Swyddi Gwell yn Nes at Adref Llywodraeth Cymru i adfywio’r sector gweithgynhyrchu dillad yng Nghymru.

Ers agor, mae’r ffatri wedi cyflogi 10 unigolyn ac wedi derbyn saith o hyfforddeion ag anghenion gwahanol. Wrth i’r fenter dyfu, bydd ECS yn parhau i gynnig cyfleoedd amrywiol i bobl yr ardal sy’n cael trafferth dod o hyd i waith a’u helpu i ennill y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i gael swydd.

Mae ECS hefyd yn helpu i adfywio’r diwydiant gweithgynhyrchu dillad yng Nghymru drwy annog busnesau i gaffael yn lleol yn lle pryn o ffatrïoedd tramor. Mae gan lawer o’r gweithwyr parhaol sy’n helpu i hyfforddi recriwtiaid newydd yn ECS oes o brofiad yn y sector, ar ôl gweithio mewn ffatrïoedd dillad lleol a gaeodd yn dilyn dirywiad gweithgynhyrchu yn y De.

Yn ogystal â chynnig hyfforddiant mewn swydd, mae ECS yn cynnig cyngor cyflogaeth i’r rhai yn y gymuned drwy gynghorwyr cyflogaeth pwrpasol, sy’n dod i adnabod pob unigolyn ac yn darparu cymorth wedi’i deilwra i’w cael yn barod ar gyfer gwaith; o roi cyngor gyfweliadau i’w helpu i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus am y tro cyntaf.

Ymunodd Jonathan Lloyd, sy’n 58 oed ac yn dod o Dredegar, ag ECS ym mis Chwefror 2020 ar ôl bod yn ddi-waith am 18 mis ac mae’n hyfforddi fel cynghorydd cyflogaeth. Meddai:

“Fe fues i’n gweithio yn y sector manwerthu am 33 mlynedd cyn colli fy swydd. Ro’n i’n gwybod nad oeddwn am barhau i weithio yn y sector manwerthu ond do’n i heb chwilio am swydd mewn tri degawd a do’n i ddim yn gwybod ble i ddechrau. Ar ôl gwirfoddoli i elusennau lleol sylweddolais fy mod am wneud swydd a oedd yn helpu pobl eraill. Gyda chymorth gan Pontydd i Waith, menter i helpu pobl sy’n byw yng Nghymoedd y De i gael gwaith, gwelais y swydd gydag ECS ac ymgeisio amdani.

“Mae’r cwmni’n awyddus iawn i helpu pobl anabl a’r rhai o gefndiroedd difreintiedig i gael gwaith. Ar ôl bod yn ddi-waith fy hun dwi’n gwybod pa mor rhwystredig y gall pethau fod a’r gwahaniaeth y mae cael help gan rywun yn ei wneud. Dwi’n caru fy swydd, dwi’n dysgu sgiliau newydd bob dydd a dwi’n difaru na wnes i symud i’r math hwn o waith ddeng mlynedd yn ôl. Dwi wedi cyfarfod pobl anhygoel ac ysbrydoledig, dwi’n edrych ymlaen i’w gweld nhw ar eu taith yma o’r dechrau i’r diwedd a’u helpu i ddod o hyd i yrfa maen nhw’n ei fwynhau.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth 

Ewch i SwyddiGwellYnNesAtAdref@llyw.cymru