Neidio i'r prif gynnwy

Gweithiodd GCC yn gweithio gyda Lyreco, CLlLC a RotoMedical i weithgynhyrchu a dosbarthu gorchuddion wyneb tair haen i blant ysgol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ystod pandemig Covid-19, bu'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn gweithio gyda Lyreco, CLlLC a RotoMedical, adran offer meddygol ac amddiffynnol Grŵp Rototherm, sydd wedi'i leoli ym Margam, de Cymru, i weithgynhyrchu a dosbarthu gorchuddion wyneb tair haen, i blant ysgol Cymru drwy fframwaith y GCC ar gyfer offer amddiffynnol personol.

Mae'r Grŵp Rototherm yn arweinydd byd o ran cyflenwi offeryniaeth a gwasanaethau diwydiannol, ac yn ystod pandemig Covid-19, dechreuodd eu hadran feddygol ac amddiffynnol newydd, Rotomedical, gynhyrchu nifer o ddarnau o gyfarpar diogelu personol (PPE). Mae hyn yn cynnwys amddiffynnydd wyneb, masgiau llawfeddygol amddiffynnol gradd feddygol a gorchuddion wyneb tair haen.

Tynnodd CLlLC sylw at yr angen i ddarparu gorchuddion wyneb i ysgolion Cymru i'r GCC ar ôl cyhoeddi grant gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol Cymru i brynu'r eitemau hyn. Roedd awydd hefyd i’r gorchuddion wyneb gael eu gweithgynhyrchu yng Nghymru.

O ganlyniad, gweithiodd y GCC a CLlLC gyda RotoMedical i ddeall sut y gallent helpu i wasanaethu sector cyhoeddus Cymru yn y frwydr yn erbyn y feirws.

Cafodd y GCC a CLlLC drafodaethau gyda RotoMedical a ddarparodd samplau o orchuddion wyneb tair haen y gellir eu hailddefnyddio, a weithgynhyrchwyd yng Nghymru yn eu ffatri ym Margam a oedd yn cynnig lefel llawer uwch o ddiogelwch i blant ysgol Cymru na gorchudd safonol.

Un mater a gododd oedd nad oedd RotoMedical yn gyflenwr fframwaith presennol y GCC, gan olygu nad oedd llwybr caffael cydymffurfiol i gyrff y sector cyhoeddus brynu ganddynt. Er mwyn goresgyn hyn, rhoddodd y GCC wybod i’w gyflenwyr fframwaith PPE fod gan RotoMedical ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw. Gwnaeth Lyreco, cyflenwr ar dri o'u fframweithiau (PPE, Deunyddiau Glanhau a Deunydd Ysgrifennu), sydd â hanes o sicrhau gwerth cymdeithasol a gweithio gyda gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr cynhenid Cymru, gysylltu a chafodd partneriaeth fusnes ei geni.

Cytunwyd y byddai Lyreco yn prynu'r cynhyrchion o RotoMedical ac yn eu dosbarthu i gwsmeriaid gan ddefnyddio eu rhwydwaith logisteg cenedlaethol eu hunain. Mae Lyreco yn gwasanaethu eu cwsmeriaid yn ne Cymru o'u canolfan ddosbarthu eu hunain ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chwsmeriaid gogledd Cymru o ychydig dros y ffin yn Warrington, gan gyflogi llawer o weithwyr o Gymru yn y broses. Drwy ymgymryd â'r dull hwn, gall cwsmeriaid y sector cyhoeddus brynu cynnyrch a weithgynhyrchwyd yng Nghymru, gan gydymffurfio'n llawn â rheoliadau Contractau'r Sector Cyhoeddus.

Dywedodd Oliver Conger, Rheolwr Gyfarwyddwr, Rotomedical:

"Mae RotoMedical yn falch o fod yn Wneuthurwr Cymreig sy'n ymwneud â phrosiect mor bwysig. Rwy'n credu bod y prosiect hwn yn dangos gwerth aruthrol sut y gall CLlLC a diwydiant Cymru rannu amcan cyffredin a dylunio, gweithgynhyrchu a darparu gorchudd wyneb Cymreig o ansawdd uchel iawn, o fewn amserlenni byr. Mae hyn yn rhoi'r hyder i BBaChau fel ni i barhau i fuddsoddi, datblygu a thyfu ein busnes. Mae creu swyddi lleol a thyfu'r economi leol yn bwysig iawn i ni ac mae'n wych bod CLlLC yn cefnogi hyn yn llawn."

Dywedodd Richard Dooner, Rheolwr Rhaglen CLlLC:

"Roedd yn rhaid i ni symud yn gyflym i ddiwallu angen brys i helpu i amddiffyn ein plant ysgol. Roeddem hefyd yn ymwybodol iawn o'r angen i gefnogi economi Cymru tra'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd. Gwnaeth y cynnyrch RotoMedical, a wnaed yng Nghymru, gyda chylch golchi 50 gwaith a brofwyd mewn labordy, hynny i gyd a chyflawni ein dyheadau ehangach i gefnogi'r Economi Sefydledig a sicrhau gwir werth cymdeithasol."

Ers dechrau cynhyrchu'r mygydau a'r gorchuddion wyneb, mae RotoMedical wedi cyflogi 8 o bobl yn llawn amser ar gynhyrchu masgiau yn ogystal â staff mewn meysydd eraill o'r busnes megis marchnata a chyfryngau cymdeithasol i helpu i dyfu eu cynnyrch.

Mae Lyreco hefyd wedi mabwysiadu'r cynhyrchion RotoMedical fel rhan o'u heitemau catalog safonol fel rhan o'u hymdrech i ddefnyddio gweithgynhyrchu ym Mhrydain, gan roi perthynas fusnes barhaus i RotoMedical gydag un o gyflenwyr amlycaf y DU i'r sector cyhoeddus.

NPSCorporateServices@gov.wales