Neidio i'r prif gynnwy

Mae contract i leihau tlodi tanwydd yng Nghymru yn gwneud lles i’r economi drwy wario arian gyda busnesau yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gan weithio gyda Thîm Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, gwnaeth y GCC gaffael cynllun newydd i gyflawni Nyth, prif gynllun tlodi tanwydd y llywodraeth ar gyfer eiddo preswyl.

Buddiannau i gwsmeriaid

Mae’r contract, a ddyfarnwyd i British Gas New Heating Limited, yn cynnwys nifer o gamau a fydd o fudd i economi Cymru.

Mae gwaith y cwmni’n cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, ymrwymiad i ddarparu prentisiaethau, recriwtio llysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a gweithio ochr yn ochr â’r Ganolfan Byd Gwaith er mwyn creu cyfleoedd gwaith lleol.

Mae’r contract hefyd yn ymrwymo’r busnes i ddyfarnu o leiaf naw allan o ddeg o gyfleoedd isgontractio i fusnesau bach a chanolig (BBaChau) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Caiff yr holl waith gosod ei isgontractio i BBaChau.

Bydd sefydliadau trydydd sector yng Nghymru hefyd yn elwa. Mae British Gas New Heating wedi ffurfio cysylltiadau agos â sefydliadau megis Age Cymru, Gofal a Thrwsio a Chyfeillion Dementia.

Defnyddir deunyddiau o Gymru lle bynnag y bo’n bosibl diolch i’r gadwyn gyflenwi a sefydlwyd. Er enghraifft, caiff yr holl ddur sydd ei angen ar gyfer cynhyrchion effeithlonrwydd ynni, megis gwresogyddion, ei gynhyrchu yn y gwaith dur ym Mhort Talbot.

Mae’r buddiannau hyn i gyd yn deillio o rwymedigaeth y darparwr i gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac i gyflawni ei saith nod.

Cyflawnodd y GCC y broses gaffael ar amser ac o fewn y gyllideb, gan alluogi Llywodraeth Cymru i sicrhau parhad gwasanaethau’r cynllun.

Barn y cwsmer

Dywedodd Kristy Roberts-Medcraft, Arweinydd Rhaglen Nyth yn Llywodraeth Cymru:

“Roedd gweithio gyda’r GCC wedi ein galluogi i ddefnyddio dull strwythuredig i gaffael darparwr gwasanaeth o ansawdd uchel i gyflawni cynllun tlodi tanwydd Nyth newydd Llywodraeth Cymru. Drwy ddefnyddio’r dull hwn, gwnaethom ddyfarnu’r contract mewn amser i wneud gwaith paratoi cyn i’r cynllun ddechrau. Roedd hyn yn bwysig oherwydd roedd angen i ni sicrhau parhad ar gyfer deiliaid tai sy’n defnyddio cynllun Nyth i gael help a chymorth gydag effeithlonrwydd ynni.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth

I gael rhagor o wybodaeth am y Rheolwr Cynllun sy’n Rheoli a Chyflawni Cynllun Tlodi Tanwydd Cymru Gyfan sy’n Seiliedig ar Alw (Nyth), e-bostiwch: NPSProfessionalServices@llyw.cymru