Neidio i'r prif gynnwy

Wynebodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’r her blastigau a chafodd ganlyniadau gwych!

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Roedd tîm masnachol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn awyddus i wella’r modd yr oedd y sefydliad yn defnyddio plastigau er mwyn lleihau eu hôl troed carbon ac arbed arian. Gwnaethant gydweithio â thîm Gwerth Cymru a drefnodd fod arbenigwyr trydydd parti a swyddogion Llywodraeth Cymru yn cytuno ar gynllun a fyddai’n lleihau eu defnydd o blastigau ac yn galluogi’r Cyngor i gyflawni newid sylweddol.

Gwnaethant ddadansoddi eu cadwyni cyflenwi corfforaethol er mwyn pennu meysydd posibl i’w datblygu a gwahoddwyd eu cyflenwyr i drafod beth fyddai’n bosibl a beth fyddai effaith hyn arnynt.

Unwaith yr oeddent wedi cytuno ar y meysydd â blaenoriaeth gwnaeth swyddogion masnachol ac arlwyo o’r Cyngor gyfarfod â swyddogion Gwerth Cymru, staff gwasanaeth arlwyo Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr o Eunomis (a benodwyd gan WRAP Cymru er mwyn cefnogi’r prosiect).

Gyda’i gilydd gwnaethant bennu’r hyn y byddai modd ei gyflawni a chytuno ar gynllun gweithredu a chyfathrebu er mwyn sicrhau bod amcanion llesiant a dulliau gweithio yn agweddau canolog ar eu gwaith ac er mwyn helpu i sicrhau bod rhanddeiliaid yn rhan o’r gwaith. Gwnaethant hefyd gydweithio â thrydydd partïon fel City2Sea er mwyn helpu â’u cynllun ail-lenwi dwˆr, a gwnaethant lwyddo i sicrhau achrediad dim plastig gan Surfers Against Sewage.

Dywedodd Rhys James o dîm caffael y Cyngor:

“Trwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid roeddem yn gallu canolbwyntio ar y materion a oedd yn peri problemau i’r prosiect a gwnaethom lwyddo i feddwl am sawl ateb hawdd a fyddai’n creu effaith fawr. Heb gymorth y tîm efallai y byddem wedi gweithio ar brosiect a fyddai wedi costio llawer iawn mwy o arian i ni ond na fyddai wedi arwain at fanteision gwirioneddol i’r amgylchedd. Roedd y gallu i fanteisio ar yr arbenigedd yn amhrisiadwy a gwnaeth wahaniaeth enfawr i ganlyniad y prosiect.”

Yn sgil y cynllun a’r gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid mae’r Cyngor wedi newid ei weithgarwch sy’n cynnwys cadwyni cyflenwi ac wedi cyflwyno sawl newid i’w gynhyrchion arlwyo ar y cyd â chyflenwyr er mwyn sicrhau eu bod nhw a hefyd yr ardal ei hun yn fwy cynaliadwy:

  • Gwaredu cytleri plastig o swyddfeydd
  • Cynyddu’r defnydd o fygiau y mae modd eu hailddefnyddio
  • Cyflwyno bagiau papur yn lle bagiau plastig
  • Gwaredu cling ffilm o’r gwasanaeth arlwyo corfforaethol
  • Achredu’r brif swyddfa fel swyddfa dim plastig
  • Ychwanegu rhwydwaith dwˆr ail-lenwi at safleoedd corfforaethol ac ar draws yr awdurdod lleol, gan alluogi busnesau lleol i ymaelodi
  • Sefydlu cynllun ailgylchu ar gyfer ysgolion

Cafodd costau’r holl newidiadau eu dadansoddi ac ystyriwyd hefyd yr effaith ar gyflenwyr cyn y cawsant eu cyflwyno. Codwyd ymwybyddiaeth o’r newidiadau yn fewnol drwy benodi aelodau etholedig yn hyrwyddwyr a hysbysebu’r gwaith o dan faner yr Her Blastigau. Gwnaeth hyn helpu’r staff i newid eu hymddygiadau eu hunain fel defnyddwyr a’u gwneud yn fwy ymwybodol o faterion amgylcheddol. Er bod y gwaith hwn yn rhan o brosiect newid ar gyfer yr hirdymor a fydd yn arwain at fanteision amgylcheddol eang mae swyddogion y Cyngor wrthi’n mesur yr arbedion o ran costau sydd ynghlwm wrth y camau y maent wedi’u cymryd hyd yma.

Rhagor o wybodaeth ac adborth

Cysylltwch â Gwerth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Ffôn: 0300 790 0170

@NPSWales
@GCCCymru