Neidio i'r prif gynnwy

Drwy weithio’n agos gyda’n cwsmeriaid, mae’r GCC yn diwallu eu hanghenion yn well, gan sicrhau arbedion, cefnogi economi Cymru a gwella llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae ein categori fflyd wedi cyflawni’r canlyniadau hyn drwy weithio gyda rheolwyr fflyd y sector cyhoeddus drwy Grŵp Fflyd Sector Cyhoeddus Cymru (a elwid gynt yn Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan.

Ar ôl iddo gael ei sefydlu yn wreiddiol i drafod materion technegol a pholisi, gwnaeth Grŵp Fflyd Sector Cyhoeddus Cymru ymestyn ei gylch gorchwyl i gynnwys caffael, gan wahodd y GCC i fynychu ei gyfarfodydd chwarterol.

Gyda chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, y GIG, yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub, addysg uwch ac addysg bellach, y sector tai, Llywodraeth Cymru a chyrff a noddir ganddi, mae’r grŵp yn cwmpasu sail gwsmeriaid y GCC yn helaeth.

Datblygwyd y gydberthynas agos a llawn ymddiriedaeth ymhellach drwy sefydlu is-grwpiau er mwyn datblygu fframweithiau penodol mewn partneriaeth.

Buddiannau i gwsmeriaid

Mae’r ffordd gydweithredol o weithio wedi cyflawni’r canlyniadau y mae ein cwsmeriaid yn dymuno eu gweld. Mae arbedion maint wedi arwain at arbedion ariannol a buddiannau eraill. Er enghraifft, mae ein fframwaith darnau sbâr cerbydau yn arbed cwsmeriaid hyd at draean o’r prisiau roeddent arfer eu talu.

Mae gennym ymdeimlad o gyfrifoldeb cyfunol am gyflawni cynlluniau caffael a, gan fod y gwaith caffael yn diwallu anghenion cwsmeriaid, defnyddir ein contractau yn fwy.

Mae’r ffordd o weithio hefyd yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gydweithredu â’i gilydd.

Barn y cwsmer

Dywedodd Kev Sheret, Rheolwr Fflyd Cyngor Sir Gwynedd:

“Fel rheolwr fflyd, mae Grŵp Fflyd Sector Cyhoeddus Cymru  yn rhoi cyfle amhrisiadwy i rannu arfer gorau â rheolwyr fflyd eraill yn y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru. Mae’r gwaith a wneir gan y GCC yn cefnogi gaith cydweithredol a’r ymgyrch tuag at safoni, gan sicrhau bod rheolwyr fflyd yn cael y cyfle i lywio gwaith arfaethedig yn y dyfodol a chyflawni’r canlyniadau gorau ar gyfer ein heconomïau lleol.”

Rhagor o wybodaeth ac adborth

I gael rhagor o wybodaeth am waith cydweithredol a sut i weithio gyda’r GCC, ewch i’n gwefan – neu e-bostiwch ein Pennaeth Rheoli Categorïau, Paul Griffiths: paul.griffiths1@llyw.cymru  

I gael rhagor o wybodaeth am ein fframweithiau fflyd a Grŵp Fflyd Sector Cyhoeddus Cymru, e-bostiwch: NPSFleet@ llyw.cymru.

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.