Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o ddysgwyr yng Nghymru. Mae'r arolwg wedi'i anelu'n benodol at ddysgwyr sydd ar hyn o bryd mewn addysg bellach, chweched dosbarth, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned. Ei ddiben yw astudio effaith COVID-19 ar eu profiadau a'u lles. Bydd yr ymchwil hon yn cael ei defnyddio i helpu Llywodraeth Cymru i ddeall effaith COVID-19 ar ddysgwyr, ac i lywio ei gwaith yn y dyfodol.

Bydd ymchwilwyr Llywodraeth Cymru yn casglu gwybodaeth drwy arolwg ar-lein, a bydd y ddolen i’r arolwg yn cael ei hyrwyddo gan ddarparwyr dysgu, rhwydweithiau cysylltiedig ac mewn hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae pob cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn hollol wirfoddol.

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Bydd y wybodaeth a gesglir drwy'r arolwg yn cael ei chynnwys mewn adroddiad ymchwil, y gellir ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn enwi unrhyw unigolion sy'n ymateb i'r arolwg yn yr adroddiad hwnnw.

Pa ddata personol a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ffactor adnabod'.

Nid oes gan Lywodraeth Cymru fanylion cyswllt perthnasol ar gyfer dysgwyr ac felly bydd dolen yr arolwg ar gael drwy ddarparwyr dysgu, rhwydweithiau cysylltiedig a hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r arolwg wedi'i anelu at ddysgwyr ôl-16 sydd ar hyn o bryd yn astudio mewn chweched dosbarth ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned yn unig. Er ei bod yn bosibl i unrhyw un lenwi’r arolwg, mae’r grŵp targed wedi ei nodi yn glir ar ddechrau'r arolwg a gofynnir i'r rhai nad ydynt yn ein grŵp targed beidio â llenwi'r holl gwestiynau.  

Mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. Mae pob cyfranogiad yn gwbl wirfoddol, ac os byddwch yn cytuno i gymryd rhan, nid oes unrhyw gwestiynau gorfodol yn yr arolwg. Efallai y byddwch yn dewis ymateb i'r holl gwestiynau a ofynnir neu rai ohonynt.

Gofynnwn am eich manylion cyswllt fel y gall Llywodraeth Cymru (neu drydydd parti dan gontract ar ei rhan) gysylltu â chi i ofyn cwestiynau pellach am yr atebion yr ydych wedi'u darparu yn yr arolwg hwn neu i ofyn i chi gymryd rhan mewn ymchwil bellach am ddysgwyr yn eich carfan. Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt, ni fydd rheidrwydd arnoch i gymryd rhan mewn unrhyw ymchwil bellach, ond efallai y gofynnir i chi a hoffech wneud hynny.   

Nid yw’n ofynnol casglu unrhyw ddata personol arall oddi wrthych ar gyfer yr ymchwil hon, ac nid oes rhaid i chi ateb y cwestiynau i gyd. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gasglu drwy gwblhau'r arolwg. Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol mewn unrhyw ymatebion i gwestiynau'r arolwg, ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw ymateb a fydd yn golygu bod modd eich adnabod. Os byddwch yn cyflwyno ymholiad neu gŵyn ac yn rhoi data personol sy'n gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd ond yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn Llywodraeth Cymru yn unig, ac wedi hynny bydd yn ei ddileu o ddata'r ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithlon dros brosesu gwybodaeth wrth gasglu'r data hyn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae pob cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gall weithredu arni am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir fel rhan o'r ymchwil hon i wneud, er enghraifft:

  • deall yn well beth yw effaith COVID-19 ar ddysgwyr mewn chweched dosbarth ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned a'r hyn sydd angen digwydd i wella eu profiad dysgu
  • deall yn well beth oedd effaith y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau cenedlaethol, a ddechreuodd ym mis Mawrth 2020, a'r cyfyngiadau dilynol ar allu'r garfan i ddysgu a sut mae'r dysgu hwnnw'n mynd yn awr; bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau ar ddarpariaeth dysgu ôl-16 yn y dyfodol

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir data personol a ddarperir i Lywodraeth Cymru ar weinyddion diogel, ac ar gyfer y prosiect hwn mae ffolder wedi cael ei greu sy'n caniatáu mynediad i'r tîm ymchwil uniongyrchol yn unig. Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn eu darparu yn cael eu storio yn y ffolder hwnnw.

Gweinyddir yr arolwg hwn gan ddefnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Smart Survey. Rydym wedi sicrhau bod Smart Survey yn cydymffurfio â GDPR ac yn bodloni ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy'r feddalwedd (e.e. caiff yr holl ddata eu prosesu o fewn y DU).

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion agored yn cael ei dileu. Bydd ymchwilwyr Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad gyda phrif ganfyddiadau, a gall hyn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio er mwyn adnabod unrhyw gyfranogwyr unigol.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol?

Bydd unrhyw ddata personol yn cael eu dileu gan dîm ymchwil Llywodraeth Cymru ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi canfyddiadau’r arolwg. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os darparwyd hynny ar gyfer cymryd rhan mewn ymchwil bellach.

Hawliau'r unigolyn

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r ymchwil hon. Yn benodol, mae gennych yr hawl:

  • i gael gafael ar gopi o'ch data eich hun
  • i ofyn inni gywiro gwallau yn y data hynny
  • i wrthwynebu prosesu data neu gyfyngu ar brosesu data (o dan amgylchiadau penodol)
  • i ofyn i'ch data gael eu 'dileu' (o dan amgylchiadau penodol)
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y ffordd y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r data sy'n cael eu darparu fel rhan o'r astudiaeth hon neu os hoffech arfer eich hawliau drwy ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â'r swyddog canlynol:

Semele Mylona
Rhif ffôn: 0300 025 6942

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru drwy'r dulliau canlynol:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: dataprotectionofficer@llyw.cymru  

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 103 KB.

Maint Ffeil 103 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.