Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Strategic Research a Insight i gynnal arolwg o ymweliadau ag Atyniadau Twristiaeth yng Nghymru yn ystod 2019 a 2020. Nod y casgliad data hwn yw:

 • pennu ac adrodd ar niferoedd ymweliadau ag atyniadau ledled Cymru
 • dadansoddi data a gasglwyd ar niferoedd ymweliadau i nodi'r tueddiadau cyfredol
 • darparu dadansoddiad cymharol ychwanegol o'r data a gynhwysir yn yr arolwg gan gynnwys ffigurau ymweliadau, gweithrediadau, refeniw, marchnata ac adnoddau dynol
 • dadansoddi data yn ôl categorïau atyniadau, pedwar rhanbarth economaidd Cymru, a'r polisi codi tâl mynediad (am ddim, yn erbyn â thâl)

Fel rhan o'r casgliad data hwn, bydd Strategic Research and Insight yn casglu gwybodaeth trwy holiaduron ar-lein a gwaith dilynol ar y ffôn dros hanner cyntaf 2021.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn copi dienw o ddata'r arolwg a gasglwyd gan Strategic Research & Insight yn ogystal ag unrhyw ddata cyswllt wedi'i ddiweddaru neu ddata newydd ar gyfer atyniadau yng Nghymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Strategic Research & Insight a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn y gwaith ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, pwrpas yr arolwg hwn yw monitro tueddiadau'r sector atyniadau twristiaeth yng Nghymru er mwyn darparu gwell dealltwriaeth o'r sector i sefydliadau'r diwydiant a'r sector cyhoeddus ac i ledaenu'r canfyddiadau mewn ffordd ddefnyddiol a gwerthfawr i'r diwydiant ehangach.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Strategic Research & Insight yw:

Anthony Lydall
E-bost: anthony@strategic-research.co.uk
Rhif ffôn: 029 2025 2132

Pa ddata personol rydyn ni'n ei gadw ac o ble rydyn ni'n cael yr wybodaeth hon?

O dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), caiff data personol ei ddiffinio fel ‘unrhyw wybodaeth a fyddai’n arwain at adnabod unrhyw unigolyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodydd’.

Mae eich manylion cyswllt wedi cael eu darparu i Strategic Research and Insight gan Lywodraeth Cymru o'r Gronfa Ddata Atyniadau Croeso Cymru. Mae manylion cyswllt yn gymysgedd o gysylltiadau busnes generig a manylion cyswllt personol mewn busnes ac maent wedi'u cyfyngu i enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Lle mae atyniadau ychwanegol wedi'u hychwanegu at y sampl, maent yn dod o Gofrestrau Busnes. Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y bydd Strategic Research and Insight yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Anfonir dolen i'r arolwg trwy e-bost. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu os nad ydych chi am dderbyn negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost sydd â'r gwahoddiad yn nodi hyn a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Os byddai'n well gennych gynnal yr arolwg dros y ffôn, atebwch yr e-bost sydd â'r gwahoddiad a bydd Strategic Research and Insight yn trefnu amser addas i gynnal yr arolwg dros y ffôn.

Ni ofynnir i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol bellach fel rhan o'r arolwg. Fodd bynnag, os yw'ch manylion cyswllt wedi dyddio, neu os ydych chi'n darparu'ch manylion cyswllt personol yn lle cyswllt busnes generig, yna bydd y rhain yn cael eu diweddaru a'u darparu i Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cronfa Ddata Atyniadau Croeso Cymru yn gyfredol.

Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o'r arolwg, byddwn yn ceisio peidio rhoi unrhyw wybodaeth a fydd yn arwain at allu eich adnabod o'r ymatebion a roddwch, a bydd hyn yn cael ei ddileu cyn i'r data gael ei ddarparu i Lywodraeth Cymru.  Os byddwch yn holi cwestiwn neu'n lleisio cwyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn trosglwyddo'r cais yn unig i'r swyddog perthnasol ac yna'n ei ddileu o ddata'r gwaith ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol dros ddefnyddio eich data?

Ein tasg gyhoeddus yw'r sylfaen gyfreithiol dros brosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn; hynny yw, defnyddio ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel yr un hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn iddi allu casglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir gweithredu arni ynghylch ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i wneud y canlynol:

 • penderfynu ble i fuddsoddi mewn cyfleusterau twristiaeth a'u gwella
 • penderfynu a ddylid cefnogi datblygu a seilwaith twristiaeth newydd
 • penderfynu ble i ganolbwyntio marchnata Cymru fel cyrchfan twristiaeth

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Strategic Research and Insight bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data.  Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Strategic Research and Insight yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Strategic Research and Insight ardystiad seiber hanfodol.

Wrth gynnal arolygon, mae Strategic Research & Insight yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Snap Surveys. Rydym wedi sicrhau bod Snap Surveys yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd. Mae'r holl ddata'n cael ei brosesu yn y DU.

Mae gan Strategic Research and Insight weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o fynediad diawdurdod at ddata. Os bydd amheuaeth o fynediad diawdurdod at ddata, bydd Strategic Research and Insight yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw, er y bydd modd adnabod busnesau unigol o'r nifer flynyddol o ymwelwyr â phob atyniad.  Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei gysylltu â chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Strategic Research and Insight yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod pobl unigol, dim ond yr atyniadau y gellir eu hadnabod.

Am ba hyd ydym ni'n cadw eich data personol?

Bydd Strategic Research and Insight yn cadw data cyswllt yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth gasglu data yn cael ei ddileu gan Strategic Research and Insight dri mis ar ôl diwedd y contract.

Bydd Strategic Research and Insight yn rhoi fersiwn anhysbys o ddata'r arolwg i Lywodraeth Cymru, yn ogystal â rhestr wedi'i diweddaru o fanylion cyswllt atyniadau i ddiweddaru Cronfa Ddata Atyniadau Croeso Cymru. Dim ond ar gyfer cynnal arolygon yn y dyfodol y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r gronfa ddata atyniadau a bydd yn cadw'r manylion cyswllt tra bydd atyniadau'n dal i fod yn weithredol neu nes i chi ofyn am gael eich dileu o'r gronfa.

Hawliau unigolion

O dan y GDPR, mae gennych chi'r hawliau canlynol o ran yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r arolwg hwn:

 • I weld copi o'ch data eich hun;
 • I ofyn i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;
 • I wrthwynebu neu gyfyngu gwaith prosesu (mewn amgylchiadau penodol);
 • I'ch data gael ei 'ddileu' (mewn amgylchiadau penodol) a
 • I gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef eich rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech fanteisio ar eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Jennifer Velu
E-bost: jennifer.velu@llyw.cymru
Rhif ffôn: 0300 0250 459

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 ENQ

E-bost: swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 104 KB.

Maint Ffeil 104 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.