Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu IFF Research i wneud Arolwg Masnach Cymru. Nod yr arolwg hwn yw gwella ein dealltwriaeth o’r llifoedd masnach i mewn ac allan o weithrediadau busnes yng Nghymru. Mae hyn, yn ei dro, yn ein helpu i wella’r ymyriadau cefnogi busnes a wneir o amgylch masnach. I’n helpu ni i gyflawni hynny, bydd IFF Research yn casglu gwybodaeth drwy gynnal arolwg ar-lein ar gyferbusnesau.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru’n derbyn copi o’r data a gesglir gan IFF Research.
Bydd yr wybodaeth a gasglwn yn ystod y prosiect wedi’i chynnwys mewn adroddiad a fydd wedi’i chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, er na fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei chyhoeddi a fyddai’n caniatáu i fusnesau unigol gael eu hadnabod.

Mae eich cyfranogaeth yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Ond, mae eich barn a’ch profiadau’n bwysig i ni am eu bod yn helpu i hysbysu polisïau Llywodraeth Cymru.

Y person cyswllt yn IFF Research ar gyfer yr ymchwil hwn yw:

Jeffy Henderson
E-bost: jeffy.henderson@iffresearch.com
Rhif ffôn: 020 7250 3035

Pa ddata personol a ddaliwn ni amdanoch a sut ydyn ni’n cael gafael ar yr wybodaeth hon?

Y diffiniad o ddata personol a roddir gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yw ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddyfais adnabod’.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi enw eich cwmni a manylion cysylltu eich cwmni i IFF Research, a chafodd y manylion gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn rhan o’r gwaith ymchwil hwn, byddwn yn casglu’r wybodaeth bersonol a ganlyn am unigolion sy’n cytuno y cawn ail gysylltu â nhw i gael eglurhad ynghylch unrhyw ymateb a roddant i gwestiwn:

 • enw
 • teitl swydd
 • rhif ffôn
 • cyfeiriad e-bost.

Ni fydd y data personol hwn yn cael ei ddefnyddio i unrhyw bwrpas arall heblaw i ail gysylltu mewn perthynas â’r Arolwg Masnach Cymru.

Er nad yw’n ddata personol, bydd unrhyw wybodaeth fasnachol a ddarparwch yn cael ei dal yn gyfrinachol a’i defnyddio at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig. Ni fydd unrhyw wybodaeth sy’n caniatáu i fusnesau unigol gael eu hadnabod yn cael ei gwneud yn gyhoeddus.

Mae eich cyfranogaeth yn wirfoddol ac os nad ydych eisiau cymryd rhan neu dderbyn llythyrau atgoffa, yna e-bostiwch arolwgmasnachcymru@iffresearch.com a byddwn yn tynnu eich manylion. Dim ond i bwrpasau’r prosiect ymchwil hwn y bydd IFF Research yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn.

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol neu’r person cyswllt yn IFF Research yn unig, ac wedyn bydd yn dileu’r data personol.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus, hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i wneud rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogaeth yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth, y gall weithredu arni, ynghylch ei gallu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Bydd yr wybodaeth a gasglwn yn y gwaith ymchwil hwn yn cael ei defnyddio i:

 • ganfod a gwella anghenion cymorth busnesau
 • cefnogi cystadleurwydd a chynhyrchiant yng Nghymru
 • cryfhau’r achos ynghylch yr hyn sydd bwysicaf i Gymru wrth negodi cytundebau masnach yn y dyfodol
 • darparu gwell dealltwriaeth ymysg y cyhoedd o economi Cymru gydag ystadegau economaidd newydd.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae data ymchwil a roddir i IFF Research yn cael ei storio ar weinydd diogel bob amser, sydd wedi’i seilio yn y DU. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr, sy’n gweithio ar y prosiect hwn, sy’n gallu cael mynediad at y data. Bydd IFF Research ond yn defnyddio’r data hwn i bwrpasau ymchwilio. Mae IFF yn dal achrediad ISO/IEC 27001:2005 (y safon ryngwladol ar gyfer diogelwch gwybodaeth).

Wrth wneud arolygon, mae IFF Research yn defnyddio rhaglen meddalwedd arolygon o’r enw SPSS Dimensions IBM. Rydym wedi sicrhau bod SPSS Dimensions IBM yn cydymffurfio â’r GDPR ac yn ateb ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata sy’n cael ei gasglu drwy’r meddalwedd.

Mae trefnau gan IFF Research i ddelio gydag unrhyw achosion tybiedig o dorri diogelwch data. Os bydd toriad tebygol yn digwydd, rhoddir gwybod amdano i Lywodraeth Cymru a byddent hwy’n rhoi gwybod i chi ac i unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae gofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

Mae data personol a ddarperir i Lywodraeth Cymru’n cael ei ddal ar weinyddion diogel, ac ar gyfer y prosiect hwn, mae ffolder wedi’i greu sy’n caniatáu mynediad i’r tîm ymchwilio uniongyrchol yn unig.  Bydd y data personol a ddarparwch yn cael ei storio yn y ffolder gyfyngedig hon. Dim ond i bwrpasau ymchwil y bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio.

Bydd yr holl ddata sy’n cael ei gasglu drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cysylltu a bydd unrhyw wybodaeth bersonol neu wybodaeth y gellir ei adnabod yn fasnachol mewn atebion penagored yn cael ei thynnu allan. Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r wybodaeth y mae’n ei chasglu i gynhyrchu dadansoddiadau a fydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod busnesau neu gyfranogwyr unigol.

Am faint o amser ydyn ni’n cadw eich data personol?

Bydd IFF Research yn dal data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol sydd heb ei dynnu’n barod yn ystod tabliad y data yn cael ei ddileu gan IFF Research dri mis wedi i’r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cysylltu.

Bydd IFF Research yn darparu cyfres ddata derfynol i Lywodraeth Cymru i gael ei chymeradwyo a’i chadarnhau’n derfynol erbyn Mawrth 2020. Bydd Llywodraeth Cymru’n storio hon yn ddiogel, a bydd yn dileu unrhyw wybodaeth ail gysylltu o fewn dwy flynedd ar ôl cadarnhau’r gyfres ddata’n derfynol. Mae Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod unrhyw atebion eraill i’r arolwg yn cael eu cadw mewn ffordd nad ydynt yn eich gwneud chi’n adnabyddadwy ac felly nad yw’n ddata personol (er enghraifft, drwy grynhoi gwerthoedd anarferol yn un categori). Am nad oes modd cysylltu data nad yw’n bersonol yn ôl atoch chi, mae Llywodraeth Cymru’n ei gadw am gyfnod diderfyn. Mae’n gwneud hynny i ganiatáu iddi wneud dadansoddiadau parhaus ac i ddeall tueddiadau dros amser. Ni fydd unrhyw wybodaeth sy’n gadael i fusnesau unigol gael eu hadnabod yn cael ei wneud yn gyhoeddus.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarparwch yn rhan o’r prosiect hwn, mae gennych yr hawl i:

 • gael mynediad at gopi o’ch data eich hun
 • ofyn i ni gywiro anghysonderau yn y data hwnnw
 • wrthwynebu neu wahardd prosesu (dan amgylchiadau penodol)
 • ofyn i’ch data gael ei ‘ddileu’ (dan amgylchiadau penodol)
 • wneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cysylltu ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych ragor o gwestiynau am y ffordd y bydd y data a ddarparwch yn rhan o’r astudiaeth hon yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os byddwch eisiau arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Cerys Ponting
E-bost: cerys.ponting@llyw.cymru
Rhif ffôn: 0300 025 7342

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon