Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n cynnwys canllawiau i'ch helpu i gwblhau eich ymateb ac yn esbonio Arolwg Masnach Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ynglŷn â'r arolwg

1. Beth yw Arolwg Masnach Cymru?

Mae Arolwg Masnach Cymru’n arolwg sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru. Mae’r arolwg yn awr yn cychwyn ar ei drydedd flwyddyn a’i nod yw adeiladu ar y data a gasglwyd hyd yma a chofnodi darlun cywir o fasnach Cymru yn 2020. Bydd hyn yn helpu i barhau i wella ein dealltwriaeth o lifoedd masnach i mewn ac allan o fusnesau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau sy’n symud o fewn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol. Bydd hyn yn parhau i gryfhau ein hadnabyddiaeth o effeithiau rhwystrau masnach (tariffau a rhwystrau gwahanol i dariffau) ar ddiwydiannau neu ar ardaloedd penodol o Gymru. Mae eich cyfraniad yn werthfawr a bydd yn galluogi i ni adeiladu gwell darlun fel sail ar gyfer gwella cymorth busnes Llywodraeth Cymru ac ymyriadau eraill yn ymwneud â masnach.

2. Pam mae fy nata i’n bwysig? 

Bydd canlyniadau Arolwg Masnach Cymru’n cael eu dadansoddi er mwyn i Lywodraeth Cymru ddeall yn well beth yw maint y fasnach sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o Gymru. Mae ffynonellau data masnach eraill yn cael eu cyfanredu i gategorïau eang, ac mae llawer o’r data’n cael ei ddosrannu ar sail y nifer o weithwyr cyflogedig sydd mewn sefydliadau yng Nghymru, felly nid oes sicrwydd ei fod yn adlewyrchiad cywir o weithgareddau busnesau yng Nghymru. Gallai eich cyfranogaeth chi ddylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio ar agweddau allweddol o’ch busnes, diwydiant ac economi cyfan Cymru. Bydd pob busnes sy’n cymryd rhan yn helpu i adeiladu darlun mwy cywir i hysbysu’r trafodaethau a’r penderfyniadau hyn.

Mae’r ddau arolwg diwethaf wedi cofnodi data masnach yn benodol i Gymru ar gyfer 2017, 2018 a 2019. Bydd y data a rowch yn Arolwg Masnach Cymru 2020 yn rhoi gwybod i ni sut mae’r darlun hwn wedi newid. Wrth i Gymru barhau i ymateb i heriau digynsail COVID-19 ar yr ecoonomi, a pharhau i addasu i fywyd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn bwysicach nag erioed.

Cwblhau eich arolwg

3. Ydw i’n cael rhoi amcangyfrifon?

Ydych. Rydym yn caniatáu amcangyfrifon er mwyn llleihau’r baich sydd ar fusnesau. Mae brasamcan deallus gennych chi’n dderbyniol, os na allwch roi ffigurau union gywir o system gyfrifo eich busnes.

4. Data o ba flwyddyn ddylwn i ei ddarparu?

Bydd yr arolwg yn gofyn am ddata 2020. Ar gyfer hwn, byddai’n well gennym gael data gennych ar gyfer y flwyddyn galendr (1 Ionawr i 31 Rhagfyr 2020).

Os yw’n anodd i chi ganfod yr wybodaeth hon, rhowch ddata ar gyfer y flwyddyn ariannol berthnasol 

5. Rwy’n cael problemau technegol gyda’r arolwg, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau technegol wrth fynd i mewn i’r arolwg neu ei gwblhau, cysylltwch â thim cymorth Arolwg Masnach Cymru yn IFF Research ar 0300 0259 000 neu anfonwch e-bost at arolwgmasnachcymru@iffresearch.com. Mae’r cysylltiadau hyn ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9yb i 5yp.

6. Beth sy’n digwydd os nad oes gen i ddata i’w adrodd?

Hyd yn oed os nad oedd eich busnes wedi gwneud unrhyw werthiannau neu bryniannau rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2020, cliciwch ar ddolen yr arolwg beth bynnag a nodwch yr wybodaeth hon os gwelwch yn dda. Mae nodi sero dilys ar gyfer gwerthiannau a/neu bryniannau yr un mor ddilys ag unrhyw ffigur arall am ein bod yn mesur tueddiadau busnes

7. Mae fy musnes yn nwylo’r gweinyddwyr/derbynnydd, a fydda i’n dal i allu cwblhau’r holiadur?

Byddwch. Mae busnesau sydd yn nwylo’r gweinyddwyr/derbynnydd yn dal i allu masnachu. Os nad ydych yn gallu cyflenwi’r wybodaeth byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi gwybod i ni beth yw enw a chyfeiriad y Gweinyddwr/Derbynnydd

8. Nid wyf wedi fy lleoli yng Nghymru yn bennaf, a allaf i gwblhau'r arolwg?

Gallwch. Cyn belled â bod gennych weithrediadau sydd wedi’u seilio yng Nghymru, rydym am glywed gennych. Mae eich busnes yn dal yn gymwys ar gyfer yr arolwg os yw eich pencadlys y tu allan i Gymru
 

Detholiad ar gyfer yr Arolwg Masnach i Gymru

9. Sut cafodd fy musnes i ei ddewis?

Cafodd eich busnes chi ei ddewis o gyfeiriadur busnes y DU sy’n deillio o ffynonellau gweinyddol, gan gynnwys cofrestriadau Treth ar Werth (TAW) a Thalu wrth Ennill (TWE), wedi’u diweddaru gan ddata a gasglwyd o arolygon busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae’r detholiad yn dibynnu ar nifer o wahanol ffactorau, yn cynnwys nifer y bobl yr ydych yn eu cyflogi, sawl busnes arall sy’n gweithredu yn eich diwydiant chi a maint y busnesau hynny

Gwybodaeth gyffredinol am yr arolwg

10. Pam ydw i wedi derbyn llythyr atgoffa a minnau wedi cwblhau’r arolwg yn barod?

Mae’n debygol eich bod wedi cwblhau’r arolwg ar ôl i’r llythyr atgoffa adael ein hadran bostio. Os ydych wedi cwblhau’r arolwg ar-lein, hoffem ymddiheuro i chi a gofynnwn i chi anwybyddu’r wybodaeth yn y llythyr atgoffa a gawsoch.

11. Sut mae Arolwg Masnach Cymru 2020 yn cymharu gydag arolwg y llynedd?

Yn debyg i’r llynedd, mae arolwg eleni’n gofyn i fusnesau am eu gweithgareddau masnach ar gyfer un flwyddyn galendr (o 1 Ionawr hyd 31 Rhagfyr 2020) ac felly dylai fod yn gyflymach ac yn symlach i’r mwyafrif o ymatebwyr ei gwblhau (o’i gymharu ag arolwg 2018 oedd yn gofyn i fusnesau roi eu data masnach ar gyfer 2018 a 2017). Mae arolwg 2020 yn dilyn llwybr gweddol debyg i arolwg 2019, ond mae’n gofyn llai i’r ymatebwyr am eu cynhyrchion allforio a mewnforio (gwelwch ddiagram llwybr llif yr arolwg sy’n atodedig i’r llythyr gwahodd i gael rhagor o fanylion am hyn).

12. Faint o amser mae’n ei gymryd i gwblhau’r holiadur?

I’r mwyafrif o ymatebwyr, dylai’r arolwg gymryd tua hanner awr ar y mwyaf. Ond, bydd yr amser y mae’n ei gymryd i gwblhau’r arolwg yn amrywio yn dibynnu ar:

  • y nifer o gynhyrchion a werthwch yn y DU
  • y rhanbarthau y bu eich gweithrediadau yng Nghymru’n allforio iddynt ac yn mewnforio ohonynt yn 2020
  • pa mor hawdd yw hi i chi gael gafael ar wybodaeth am werthiannau a phryniannau’r busnes yn ystod yr arolwg. Byddwch yn ei gwblhau’n gyflymach os oes gennych yr holl wybodaeth wrth law

Fel y llynedd, bydd arolwg eleni’n gofyn i fusnesau am eu gweithgareddau masnach ar gyfer un flwyddyn galendr yn unig (o 1 Ionawr hyd 31 Rhagfyr 2020).

13. Sut a phryd fyddaf i’n derbyn y ffeithlun?

Bydd gan bawb sy’n cymryd rhan yn yr arolwg eleni gyfle i dderbyn ffeithlun sy’n dangos y data allweddol a threiddgar a gafwyd o’r arolwg. Gall busnesau ddewis darparu cyfeiriad e-bost o fewn yr arolwg er mwyn i’r ffeithlun gael ei anfon ar yr e-bost unwaith y bydd yr ymchwil wedi’i gyhoeddi (2022). 

Ymholiadau’n ymwneud â data

14. Sut mae’r data’n cael ei ddefnyddio?

Bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio gan ddadansoddwyr Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig. Bydd y dadansoddiad o’r wybodaeth a ddarparwch yn caniatáu i ni amcangyfrif y niferoedd o fusnesau Cymru sy’n masnachu gyda gweddill y byd a gyda rhannau eraill o’r DU. Ni fydd unrhyw wybodaeth sy'n galluogi i fusnesau unigol gael eu hadnabod yn cael ei ddarparu i'r cyhoedd.  Caiff yr amcangyfrifon eu cyhoeddi ar Arolwg Masnach Cymru.

Bydd data dienw o’r arolwg yn cael ei ddarparu drwy Wasanaeth Data’r DU fel cyfres ddata gyfyngedig. Mae data dienw’r arolwg hwn yn cael ei ddal yn ddiogel ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i unrhyw bwrpas heblaw at ddibenion ymchwilio anfasnachol, er enghraifft gan ymchwilwyr wedi’u hachredu megis academyddion, unwaith mae’r Pwyllgor Mynediad at Ddata perthnasol wedi cymeradwyo eu defnydd o’r data. Mae modd cysylltu data wedi’i storio yn y ffordd hon gyda chyfresi data perthnasol eraill yn y dyfodol. Nid ydym yn rhannu neu’n defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Gallai ymchwilwyr achrededig, megis academyddion, a chyrff sector cyhoeddus eraill yng Nghymru, ofyn am fynediad at ddata hefyd nad yw ar gael drwy Wasanaeth Data’r DU. Creffir ar y ceisiadau hyn gan Brif Ystadegydd Llywodraeth Cymru ac – os cânt eu cymeradwyo - cânt eu llywodraethu gan Gytundebau Mynediad at Ddata a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cytundebau ffurfiol hyn yn nodi gofynion tynn ar gyfer prosesu data personol a’i gadw’n ddiogel.

Pan fydd Llywodraeth Cymru’n gwneud dadansoddiad pellach neu waith ymchwil dilynol i gefnogi’r dibenion sydd wedi eu hamlinellu uchod, gallai’r gwaith hwn gael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Dim ond o dan gontract y gwneir unrhyw waith o’r fath. Mae amodau a thelerau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o’r fath yn nodi gofynion tynn ar gyfer prosesu data personol a’i gadw’n ddiogel.

15. Pwy yw IFF Research?

Mae IFF Research yn gwmni ymchwil i’r farchnad annibynnol sydd wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i weithredu Arolwg Masnach Cymru. Mae IFF Research yn gweithredu o dan ganllawiau tynn cod ymarfer y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad. Os hoffech gadarnhau bod gan IFF yr awdurdod i gynnal yr arolwg hwn, cysylltwch â Dadansoddwyr Masnach Llywodraeth Cymru ar ystadegau.masnach@llyw.cymru. Neu gallwch gysylltu â thîm cymorth Arolwg Masnach Cymru yn IFF Research ar 0300 0259 000 neu anfon e-bost i arolwgmasnachcymru@iffresearch.com. Mae’r cysylltiadau hyn ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9yb i 5yp.

16. Sut alla i gadarnhau bod hwn yn arolwg dilys gan Lywodraeth Cymru?

Mae IFF Research yn gwmni ymchwil i’r farchnad annibynnol sy’n cynnal Arolwg Masnach Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg hwn, cyfeiriwch at Arolwg Masnach Cymru. Gallwch gysylltu â Dadansoddwyr Masnach Llywodraeth Cymru drwy anfon e-bost i ystadegau.masnach@llyw.cymru. Neu, gallech gysylltu â thîm cymorth Arolwg Masnach Cymru yn IFF Research ar 0300 0259 000 neu ar yr e-bost yn arolwgmasnachcymru@iffresearch.com. Mae’r cysylltiadau hyn ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9yb i 5yp. 

17. A gaf i roi adborth i Lywodraeth Cymru am gynllun eu holiaduron?

Cewch. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser a neilltuwch i gwblhau ein holiaduron. Os oes unrhyw beth yr ydych yn ei gael yn anodd neu’n ddryslyd, hoffem wybod. Mae adran ar ddiwedd yr holiadur lle gallwch roi eich sylwadau i ni, neu anfonwch e-bost at ystadegau.masnach@llyw.cymru gydag unrhyw adborth arall yr hoffech ei roi i ni.

18. Sut gafodd IFF Research fy manylion personol?

Darparodd Llywodraeth Cymru eich manylion personol i IFF Research drwy blatfform trosglwyddo diogel. Bydd eich data’n cael ei drin yn gwbl gyfrinachol yn unol â darpariaethau adran 39 Deddf Ystadegau a Gwasanaethau Cofrestru 2007 a’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Mae’n drosedd i Lywodraeth Cymru neu drydydd parti ddatgelu unrhyw fanylion yn ymwneud â busnes neu unigolyn. 

19. A fydd fy nata’n cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd. Bydd eich data’n cael ei drin fel data masnachol gyfrinachol yn unol â darpariaethau adran 39 Deddf Ystadegau a Gwasanaethau Cofrestru 2007 a’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Mae’n drosedd i Lywodraeth Cymru ddatgelu unrhyw fanylion yn ymwneud â busnes neu unigolyn. Ni fydd modd adnabod data busnes mewn unrhyw ystadegau a gyhoeddir.