Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.

Mae'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (ABB) yn cyfuno samplau wedi'u hatgyfnerthu o’r Arolwg o'r Llafurlu, ac yn darparu data treigl dros bedwar chwarter o'r flwyddyn ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU, a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol. Ar gyfer Cymru, mae'r ABB yn cynnwys sampl o tua 18,000 o aelwydydd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 72.6% o'i gymharu â 74.9% yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd yn 71.0%, tra bod y gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru yn 75.0%.
  • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd cyflogaeth 5.4 pwynt canran yng Nghymru a 2.6 pwynt canran yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 6.1 pwynt canran o'i gymharu â chynnydd o 4.2 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru.
  • Powys (80.1%), Wrecsam (79.3%) a Sir Fynwy (77.1%) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yng Nghastell-nedd Port Talbot (67.3%), Ceredigion (67.3%), ac ym Mlaenau Gwent (67.9%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099