Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol ar gyfer 2018.

Mae'r ABB yn cyfuno samplau wedi'u hatgyfnerthu o’r Arolwg o'r Llafurlu, ac yn darparu data treigl dros bedwar chwarter o'r flwyddyn ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU, a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol. Ar gyfer Cymru, mae'r ABB yn cynnwys sampl o tua 18,000 o aelwydydd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

Cyflogaeth

 • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 73.1% o’i chymharu â 75.0% yn y DU.

 • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd gyflogaeth o 6.0 pwynt canran yng Nghymru ac o 2.7 pwynt canran yn y DU.

 • Yr awdurdodau lleol gyda’r cyfraddau cyflogaeth amcangyfrifedig uchaf oedd Wrecsam (78.6%), Bro Morgannwg (78.5%) a Sir Fynwy (78.0%). Roedd y cyfraddau isaf yn Abertawe (66.5%), Ceredigion (69.6%) a Thorfaen (70.5%).

Diweithdra

 • Roedd y gyfradd ddiweithdra ar gyfer y boblogaeth 16 oed a throsodd yng Nghymru yn 4.5%, o’i chymharu â 4.2% yn y DU. 

 • Ers 2001, mae cwymp o 0.9 pwynt canran wedi bod yn y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru ac yn y DU.

 • Yr awdurdodau lleol gyda’r cyfraddau diweithdra amcangyfrifedig isaf oedd Powys (2.0%), Ceredigion (2.2%) a Sir Ddinbych (2.3%). Roedd y cyfraddau uchaf yn Rhondda Cynon Taf (7.1%), Abertawe (6.2%) a Merthyr Tudful (6.0%).

Diweithdra ieuenctid

 • Roedd y gyfradd diweithdra ieuenctid yng Nghymru yn 14.0%, sy’n uwch na chyfradd y DU sef 11.6%.

 • Ers 2001, mae cwymp o 0.2 pwynt canran wedi bod yn y gyfradd diweithdra ieuenctid yng Nghymru a chwymp o 0.1 pwynt canran wedi bod yn y DU.

Diweithdra hirdymor

 • Roedd 25.0% o bobl ddi-waith yng Nghymru wedi bod yn ddi-waith am 12 mis neu ragor. Mae hyn yn cymharu â 25.1% yn y DU.

Anweithgarwch economaidd

 • Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 23.3% o’i chymharu â 21.7% yn y DU.

 • Ers 2001, mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd wedi syrthio o 5.6 pwynt canran yng Nghymru a 2.2 pwynt canran yn y DU. 

 • Yr awdurdodau lleol gyda’r cyfraddau anweithgarwch economaidd amcangyfrifedig isaf oedd Wrecsam (18.5%), Bro Morgannwg (18.5%) a Sir Fynwy (19.5%). Roedd y cyfraddau uchaf yn Abertawe (28.9%), Ceredigion (28.9%) a Phen-y-bont ar Ogwr (25.9%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099