Neidio i'r prif gynnwy

Sut fydd ap COVID-19 y GIG yn helpu yn y frwydr yn erbyn coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Mae’r ap yn rhan o'n rhaglen profi ac olrhain cysylltiadau'r coronafeirws (COVID-19) o'r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.

Mae'r ap yn galluogi pobl i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio cod QR ac mae'n helpu'r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Mae'r ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i'w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Mae'r ap yn gwneud hyn wrth ddiogelu anhysbysrwydd y defnyddiwr. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy yw defnyddiwr penodol neu ble mae e.

Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho o siop Apple app neu siop Google Play.

Drwy lawrlwytho a defnyddio'r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

Sut mae'r ap yn eich cynorthwyo chi

Os ydych chi'n dewis lawrlwytho'r ap, mae chwech nodwedd allweddol a fydd yn eich helpu chi a'ch cymuned.

Olrhain

Er mwyn olrhain cysylltiadau, mae'r ap yn canfod ac yn cofnodi defnyddwyr eraill yr ap sydd gerllaw drwy ddefnyddio rhifau adnabod unigryw ac ar hap. Os bydd unrhyw un o'r defnyddwyr hynny yn profi'n bositif am y coronafeirws (COVID-19) yn ddiweddarach, byddwch yn derbyn hysbysiad o amlygiad ynghyd â chyngor ar beth i'w wneud.

Rhybudd

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer yr ap am y tro cyntaf, gofynnir i chi am hanner cyntaf eich cod post. Gallwch wirio'r ap bob dydd i weld a yw'r ardal lle rydych chi'n byw wedi dod yn ardal risg uchel ar gyfer y coronafeirws. Os yw hi, byddwch yn derbyn hysbysiad i roi gwybod i chi. Bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau bob dydd i'ch diogelu chi a'r bobl rydych chi'n eu caru.

Mewngofnodi

Mae'r ap yn caniatáu i chi recordio pan fyddwch yn ymweld â lleoliad drwy fewngofnodi pan fyddwch yn cyrraedd, gan ddefnyddio cod QR y lleoliad. Mae'r ap yn cofnodi eich bod yn cyrraedd y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn hysbysiad os yw'r lleoliad hwnnw'n cael ei nodi'n ddiweddarach gan awdurdodau iechyd fel 'risg uchel' oherwydd achosion coronafeirws a gadarnhawyd ar adeg eich ymweliad.

Symptomau

Os ydych chi'n teimlo'n anhwylus, gallwch ddefnyddio'r ap i wirio a allai eich symptomau fod yn gysylltiedig â'r coronafeirws (COVID-19).

Profi

Os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws, bydd yr ap yn mynd â chi i wefan lle gallwch archebu prawf i weld a oes gennych chi'r coronafeirws ai peidio.

Ynysu

Os ydych chi wedi derbyn cyngor gan yr ap i hunanynysu, mae'r ap yn cynnig amserydd ôl-gyfrif er mwyn bod cofnod gennych chi am ba mor hir y bydd angen i chi hunanynysu. Pan fyddwch chi'n dod i ddiwedd eich cyfnod o hunanynysu, bydd yr ap yn anfon hysbysiad atgoffa gyda dolen i'r cyngor diweddaraf ar eich cyfer.

Efallai eich bod yn gymwys i gael taliad o £750 drwy gynllun cymorth hunanynysu gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais trwy ap COVID-19 ar cefnogaeth ap COVID-19 y GIG.

Sut mae'r ap yn gweithio

Mae ap COVID-19 y GIG yn defnyddio nodwedd bresennol “Cofnogi Amlygiad” eich ffôn clyfar i ganfod a ydych chi wedi treulio amser yn agos at ddefnyddwyr ap eraill sydd wedi profi'n bositif ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

Er mwyn i hyn weithio, mae angen i'ch Bluetooth fod wedi'i droi ymlaen: ni fydd hyn yn disbyddu eich batri gan fod yr ap yn defnyddio “Bluetooth Egni Isel”.

Mae'n defnyddio eich ardal cod post i ddweud wrthych a yw eich ardal mewn perygl. Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap gofynnir i chi rannu 4 llythyren a digid cyntaf eich cod post gyda GIG Cymru. Yn gyffredinol, mae ardal cod post yn cynnwys tua 8,000 o gyfeiriadau. Mae hyn yn golygu na ellir adnabod eich lleoliad penodol.

Eich preifatrwydd a'ch data personol

Nid yw'r ap yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch nac yn olrhain eich lleoliad.

Mae'r ap yn defnyddio rhifau adnabod unigryw ar hap i ganfod defnyddwyr eraill ap Profi ac Olrhain y GIG er mwyn anfon rhybuddion. Bydd defnyddio'r rhifau adnabod ar hap hyn yn golygu bod eich rhyngweithio â defnyddwyr eraill yr ap yn aros yn breifat. Caiff yr holl gofnodion, megis dyddiad, amser a pha mor agos ydych chi at ddefnyddwyr eraill, eu cadw ar eich ffôn chi'n unig. Gallwch chi hefyd ddileu'r ap a'r holl ddata mae'n ei gadw pryd bynnag y mynnoch.

Nid oes modd defnyddio'r ap:

  • i'ch adnabod chi
  • i'ch olrhain chi
  • i wirio a ydych chi'n hunanynysu
  • gan wasanaethau gorfodi'r gyfraith a mewnfudo

Mwy o wybodaeth am ap COVID-19 y GIG

Mae mwy o wybodaeth am yr ap a sut i’w ddefnyddio ar wefan cefnogi ap COVID-19 y GIG.