Neidio i'r prif gynnwy

Amserlen yn dangos pryd mae ysgolion ledled Cymru wedi bod ar agor neu wedi cau yn ystod y pandemig COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar ddydd Mercher 18 Mawrth 2020 cyhoeddwyd y byddai pob sefydliad addysgol yng Nghymru yn cau o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 fan bellaf. Yr unig eithriad yw ddarpariaeth ar gyfer plant gweithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i niwed oherwydd y pandemig parhaus coronafeirws. Ers hynny mae ysgolion yng Nghymru wedi agor neu gau nifer o weithiau ar gyfer yr holl ddisgyblion eraill. Mae'r amserlen isod yn rhestru'r holl newidiadau hynny yn ôl dyddiad i helpu defnyddwyr i ddehongli unrhyw ddata sy'n ymwneud ag ysgolion yng Nghymru yn ystod y pandemig hwn.

Gwybodaeth am gau ysgolion yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19)
Dyddiad

Gwybodaeth cau

20 Mawrth 2020 Pob ysgol yng Nghymru yn cau, ac eithrio darpariaeth i blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol.
29 Mehefin 2020 Agorodd ysgolion i ddisgyblion o bob grŵp blwyddyn am gyfnodau cyfyngedig yn ystod yr wythnos, gyda dim ond traean o ddisgyblion yn yr ysgol ar unrhyw un adeg.
17 Gorffennaf 2020 Caeodd pob ysgol yng Nghymru ar gyfer gwyliau'r haf, ac eithrio ysgolion yng Nghonwy, Powys a Sir Benfro.
24 Gorffennaf 2020 Caeodd ysgolion yng Nghonwy, Powys a Sir Benfro ar gyfer gwyliau'r haf.
1 Medi 2020 Roedd rhai ysgolion yn gweithredu dychweliad raddol gyda hyblygrwydd i ganolbwyntio ar grwpiau blaenoriaeth.
14 Medi 2020 Agorwyd ysgolion i bob disgybl a dechreuwyd casglu data ar ddisgyblion yn bresennol yn yr ysgol (Linc: https://llyw.cymru/disgyblion-yn-bresennol-mewn-ysgolion-gynhelir)
19 Hydref 2020 Roedd gan Gonwy, Powys a Sir Benfro wyliau hanner tymor yn ystod yr hydref o 19 i 30 Hydref 2020. Caeodd pob ysgol arall o 26 i 30 Hydref 2020 ar gyfer hanner tymor yr hydref.
2 Tachwedd 2020 Ni ddisgwyliwyd i ddisgyblion ym mlwyddyn 9 ac uwch fod yn bresennol yn yr ysgol yn yr wythnos yn dechrau 2 Tachwedd 2020, oherwydd y cyfnod atal byr coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru.
10 Rhagfyr 2020 Caewyd ysgolion ym Mlaenau Gwent ar 10 i 11 Rhagfyr 2020, ond roedd dysgu o bell ar-lein ar gael.
14 Rhagfyr 2020 Symudodd pob ysgol uwchradd yng Nghymru i ddysgu o bell ar-lein am wythnos olaf y tymor cyn y Nadolig (14 i 18 Rhagfyr 2020). Caeodd llawer o ysgolion cynradd yr wythnos hon hefyd.
4 Ionawr 2021 Caeodd pob ysgol ledled Cymru gyda'r symud i ddysgu o bell ar-lein, ac eithrio'r ddarpariaeth ar gyfer plant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol.
22 Chwefror 2021 Dychwelodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen  (oed 3 i 7) yn raddol i'r ysgol
15 Mawrth 2021 Roedd yr holl ddisgyblion ysgol gynradd sy'n weddill a disgyblion uwchradd ym mlynyddoedd cymwysterau 11 a 13 yn gallu dychwelyd i ddysgu ar y safle. Roedd blynyddoedd eraill yn gallu dychwelyd am ailgydio.
15 Mawrth 2021 Cynnig profion asymptomatig gwirfoddol i ddisgyblion oed uwchradd ym mlynyddoedd 10 ac uwch
12 Ebrill 2021 Roedd yr holl ddisgyblion sy'n weddill yn gallu dychwelyd i ddysgu ar y safle.
13 Ebrill 2021 Cynnig profion asymptomatig gwirfoddol yn cael ei ymestyn i bob dysgwr oedran ysgol uwchradd (blynyddoedd 7 ac uwch)

Gwybodaeth bellach

Disgyblion yn bresennol mewn ysgolion a gynhelir

Ysgolion: coronafeirws