Neidio i'r prif gynnwy

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o bobl ar draws Cymru gyfan. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r arolwg yn un o brif ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru a’r cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru gael gwybod am farn a bywydau pobl yng Nghymru.

Prif themâu'r arolwg yw gwasanaethau cyhoeddus fel addysg, trafnidiaeth, gweithgareddau hamdden, iechyd a lles.

Arolwg ffôn 2020

Ers dechrau mis Mawrth 2020, nid yw hi wedi bod yn bosibl inni gynnal Arolwg Cenedlaethol Cymru wyneb yn wyneb fel yr arfer oherwydd yr argyfwng coronafeirws (COVID-19). Ond yn y cyfnod heriol hwn mae angen inni yn fwy nag erioed gael gwybod am y materion sy'n wynebu pobl ledled Cymru.

Felly, o fis Ebrill 2020 ymlaen, byddwn yn hytrach yn cynnal arolwg byr ar y ffôn gyda phobl sydd wedi cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol yn y gorffennol.

Byddwn yn gyntaf yn cysylltu drwy lythyr, e-bost a neges destun â'r bobl a ddewisir i gymryd rhan. Yna bydd un o'n cyfwelwyr yn ffonio i gynnal yr arolwg, a fydd yn para tua 20 munud. Bydd yr arolwg yn casglu gwybodaeth hanfodol i sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a GIG Cymru. I ddiolch i'r rhai sy'n cymryd rhan, byddan nhw'n cael tocyn rhodd gwerth £10.

Bydd yr atebion yn ddienw a dim ond at ddibenion ymchwil y byddwn yn eu defnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg ffôn, cysylltwch â chontractiwr yr arolwg, sef y Swyddfa Ystadegau Gwladol, drwy ffonio 0800 496 2119 neu e-bostio: adbortharolwg@ons.gov.uk.

I gael gwybod mwy am sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Gwybodaeth a chymorth

Mae'r sefydliadau isod yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar bynciau sydd yn yr arolwg.

Cyngor gan Lywodraeth Cymru ar y coronafeirws (COVID-19)

Age Cymru: cymorth a chyngor i bobl hŷn

Ffôn: 08000 223 444

Llinell gymorth C.A.L.L.: Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol, Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Ffôn: 0800 132 737

Anfonwch ‘help’ 81066

Cyngor ar Bopeth: cyngor ar bob math o faterion

Ffôn: 0344 477 2020

Helpa fi i stopio: cymorth i roi gorau i smygu.

Ffôn: 0808 278 2522

Byw Heb Ofn: cymorth i ddioddefwyr trais domestig 24 awr y dydd

Ffôn: 0808 80 10 800

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: cyngor annibynnol am ddim ar faterion ariannol

Ffôn: 0800 138 0555

Cyfoeth Naturiol Cymru: materion amgylcheddol, gan gynnwys cyngor ar lifogydd

Ffôn: 0300 065 3000

Galw Iechyd Cymru: cyngor a gwybodaeth iechyd, 24 awr y dydd

Ffôn: 0845 4647

Gwirfoddoli Cymru: Cofrestrwch fel gwirfoddolwr.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7: Cymorth gyda phroblemau alcohol a chyffuriau, 24 awr y dydd.

Ffôn: 0808 808 2234 neu anfonwch y gair DAN i 81066

Pam ydym yn cynnal yr ymchwil hwn?

Mae'r astudiaeth hon yn rhoi cyfle i bobl Cymru helpu i lunio'r camau gweithredu yr ydym yn eu cymryd. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddatblygu polisïau a phenderfynu sut y darperir gwasanaethau. Trwy gymryd rhan, byddwch yn ein helpu i ddeall anghenion pobl yng Nghymru ac i wneud yn siŵr bod yr arian yn cael ei wario yn y mannau cywir ac yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae’r ymchwil hon yn cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, ar ran Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, ac Adnoddau Naturiol Cymru.

Llywodraeth wedi’i ddatganoli i Gymru yw Llywodraeth Cymru.

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng Nghymru.

Adnoddau Naturiol Cymru pwrpas yw sicrhau bod yr adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal yn gynaliadwy, eu hyrwyddo yn gynaliadwy a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yr arolwg, cysylltwch â'r SYG ar 0800 496 2119 neu drwy e-bostio: adbortharolwg@ons.gov.uk.

Fel arall, cysylltwch â Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol ar 0300 060 4400 neu drwy e-bostio: arolygon@llyw.cymru.

Dogfennau

Llythyr cychwynnol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 85 KB

PDF
85 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth bellach

A yw'r astudiaeth yn gyfrinachol?

Ydy, bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei chadw’n gyfrinachol ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd yn bosib i’ch adnabod chi mewn unrhyw adroddiad a fydd yn seiliedig ar y canlyniadau.

Ni fydd eich manylion yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata.

Cysylltu data

Cysylltu data yw’r broses o ddod â chofnodion ar lefel yr unigolyn o ffynonellau gwahanol at ei gilydd.

Hyd yma cafodd y dechneg hon ei defnyddio’n bennaf mewn ymchwil iechyd a meddygol, ond mae’n awr yn cael ei hymestyn i gynnwys mathau eraill o ddata, gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, tai, trafnidiaeth ac addysg.

Beth yw buddiannau cysylltu data?

Cysylltu gwybodaeth â chofnodion eraill:

  • lleihau’r angen i bobl gymryd rhan mewn arolygon megis Arolwg Cenedlaethol Cymru
  • lleihau costau casglu gwybodaeth yn sylweddol
  • mae’n golygu bod gwahanol fathau o wybodaeth ar gael yn rhwydd ac felly mae’n caniatáu i ymchwil gael ei gynnal yn fwy cyflym
  • galluogi defnydd gwell i gael ei wneud o ddata sydd eisoes ar gael

Cysylltu data yn yr Arolwg Cenedlaethol

Mae Uned Ymchwil Gwybodaeth Iechyd (HIRU) Cymru yn uned ymchwil sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe. Prif waith HIRU yw cysylltu gwybodaeth o nifer o arolygon a chronfeydd data o bob rhan o Gymru.

Mae atebion arolwg dienw ymatebwyr yr Arolwg Cenedlaethol yn cael eu cysylltu â ffynonellau data eraill gan HIRU. Ni fydd enwau, cyfeiriadau a chodau post yn cael eu cysylltu. Defnyddir y wybodaeth at ddibenion ymchwil yn unig.

Mae ymatebwyr yn gallu optio allan o gysylltu eu hatebion. Gellir gwneud hyn wrth gymryd rhan yn yr arolwg, neu wedyn drwy gysylltu â thîm prosiect Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ar 0300 025 5050 neu drwy e-bostio: arolygon@llyw.cymru.

Dogfennau

Cerdyn gwybodaeth ar gysylltu data , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 50 KB

PDF
50 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Siart-llif o'r broses cysylltu data , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 69 KB

PDF
69 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.