Neidio i'r prif gynnwy

Bywgraffiadau byr o'r 8 aelod o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Norma Barry

Roedd Norma’n Uwch Was Sifil gyda’r Swyddfa Gymreig a Llywodraeth Cymru a bu ei phrofiad ym maes polisi a chyflawni yn cynnwys ymdrin â’r gadwyn fwyd, o’r fferm i’r fforc.  Mae gwaith Norma wedi cynnwys:

 • datblygu a marchnata’r sectorau cynhyrchu a phrosesu bwyd a diod ar lefel strategol
 • helpu cwmnïau i ennill busnes cenedlaethol a rhyngwladol
 • helpu busnesau fferm i dyfu ac arallgyfeirio
 • diogelu iechyd y cyhoedd trwy ddatblygu polisïau ar gyfer rhwystro lledaeniad clefydau anifeiliaid a phlanhigion
 • polisïau ar gnydau sydd wedi’u haddasu’n enetig.

Mae Norma bellach yn rhedeg busnes ymgynghori, InsideOut: Organisational Solutions. Mae hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru’r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Justine Fosh

Enillodd Justine ei gradd mewn Cysylltiadau Diwydiannol a Marchnata ym Mhrifysgol Strathclyde.  Ar ôl treulio 15 mlynedd yn gweithio i gwmnïau gweithgynhyrchu bwyd a diod, symudodd i’r maes sgiliau.  Ymunodd ag Improve a sefydlu eu Hacademi Sgiliau Cenedlaethol. Justine bellach yw Prif Weithredwr yr Academi Sgiliau Cenedlaethol Bwyd a Diod. Hi hefyd yw Prif Weithredwr Improve.

Mae Justine yn aelod o Fwrdd Gweithredol Scotland Food and Drink, corff arwain y diwydiant bwyd a diod.

Alison Lea Wilson

Enillodd Alison Lea-Wilson ei gradd ym Mhrifysgol Bangor.  Bu’n athrawes am ddwy flynedd cyn dechrau Sŵ Môr Môn gyda’i gŵr a ffrind.  Dros 23 blynedd, mae cyfrifoldebau Alison wedi cynnwys adwerthu, arlwyo, adnoddau dynol a hyfforddi. 

Mae Alison a’i gŵr nawr yn rhedeg Halen Môn. Alison yw:

 • cynrychiolydd y sector bwyd a diod ac Is-gadeirydd Partneriaeth Cyrchfan Môn
 • Ysgrifennydd Marchnad Ffermwyr Môn
 • Cyd-arweinydd Slow Food Cymru
 • Cadeirydd Gorau Môn, partneriaeth o gynhyrchwyr, adwerthwyr a busnesau lletygarwch ym Môn
 • Cymrodor er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor

David Lloyd

Graddiodd David yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd.  Dechreuodd ei yrfa yn labordai becws yng Nghaerdydd.  Yna aeth i weithio fel Cyfarwyddwr Technegol mewn busnesau bwyd amrywiol o gwmpas y DU.

Mae David wedi cynnal archwiliadau diogelwch bwyd ar sawl cyfandir. Mae ganddo felly brofiad o gymhwyso systemau diogelwch bwyd mewn diwylliannau gwahanol.

David yw Cyfarwyddwr Canolfan y Diwydiant Bwyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r Ganolfan yn cysylltu academyddion bwyd â’r sector prosesu bwyd.  Mae’n gweithio’n glos â’r sector preifat ac â Llywodraeth Cymru.

Katie Palmer

Mae gan Katie gefndir yn y maes Bwyd a Maetheg.  Mae hi wedi gweithio yn y diwydiant, fel aelod o dîm sy’n datblygu cynnyrch rhyngwladol. Mae hi wedi gweithio hefyd mewn llywodraeth leol fel rhan o brosiect LEADER + yn Sir Fynwy.

Treuliodd Katie chwe mlynedd ar Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd.  Mae hi hefyd yn aelod o Bartneriaeth Cynghori Llywodraeth Cymru ar Fwyd a Diod.

Katie yw Cydgysylltydd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy Bwyd Caerdydd.  Yn y rôl hon, mae’n cydweithio â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Andy Richardson

Astudiodd Andy yn Seale Hayne ac ennill gradd mewn Amaethyddiaeth. Ers hynny, bu ganddo sawl swydd fasnachol yn y diwydiant. Cyd-sefydlodd y fenter Dairy 2020, y strategaeth laeth “Leading the Way”. Bu'n Gadeirydd yr Arolwg o’r Diwydiant Godro yng Nghymru yn 2016. Mae Andy yn cadeirio cydweithrediad cynhyrchiant llaeth y DU ar hyn o bryd.

Ym 2016, cyd-sefydlodd y "Protein Challenge 2040" gyda Fforwm ar gyfer y dyfodol. Nod y fenter fyd-eang hon yw datblygu cyflenwad a galw cynaliadwy am brotein.

Ar hyn o bryd, mae Andy yn arwain ar farchnata a chyfathrebu corfforaethol mewn busnes maethiad llaeth. Mae wedi pwyso am gydweithio ar gyfer Strategaeth Cynhyrchu Bwyd ar gyfer y DU ac mae’n aelod o:

 • Cyngor sector diod bwyd y DU
 • Fforwm Amaethyddiaeth
 • Rhaglen Caergrawnt dros Arweinyddiaeth Gynaliadwy

Huw Thomas

Cafodd Huw ei fagu ar fferm odro yn Sir Benfro.  Mae ganddo wybodaeth helaeth am y gadwyn cyflenwi bwyd. Bu ganddo swyddi mewn amaethyddiaeth gynradd, prosesu a delio ag adwerthwyr.  Mae wedi gweithio yn y diwydiant ffermio, ymchwil ac i’r llywodraeth.

Mae Huw bellach yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar gwmni Puffin Produce, busnes cynnyrch ffres yn Sir Benfro.

Rhannu’r dudalen hon