Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw'r aelodaeth yn dibynnu'n llwyr ar gyfrifoldebau gweithredol; y nod yw darparu cyngor a chymorth cytbwys i'r Ysgrifennydd Parhaol ac arweiniad ar y cyd i'r sefydliad cyfan.

Penodir Aelodau’r Bwrdd gan, ac yn ôl disgresiwn, yr Ysgrifennydd Parhaol.

Shan Morgan

Ysgrifennydd Parhaol

Ar ddechrau ei gyrfa, bu Shan yn gweithio’n bennaf ym maes polisi cyflogaeth a materion cymdeithasol. Ar ôl ennill gradd mewn Ffrangeg o Brifysgol Kent ym 1977, ymunodd ag Adran Gyflogaeth Llywodraeth y DU lle gweithiai ar bolisi cyflogaeth ieuenctid ac oedolion ac ar raglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghomisiwn Gwasanaethau’r Gweithlu (Manpower Services Commission). Rhwng 1984 a 1987, bu Shan ar secondiad yn y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel (yn y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol). Yno, roedd hi’n gweithio ar bolisi diweithdra hirdymor a datblygu economaidd lleol (y rhaglen LEDA). Wedi iddi ddychwelyd i’r DU, bu’n gweithio mewn amrywiol swyddi yn yr Adran Gyflogaeth; cafodd brofiad o ddelio â pholisi’r farchnad lafur, gan gynnwys yn y Tasglu Hyfforddiant Cenedlaethol (National Training Task Force) ac yn Swyddfa’r Llywodraeth dros Lundain (Government Office for London). Bu hefyd yn Ysgrifennydd Preifat i Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Gyflogaeth yn Whitehall. O 1994 i 1997, Shan oedd cynrychiolydd Llywodraeth y DU ar Gorff Llywodraethu’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol.

Ym 1997, cafodd Shan ei secondio i Lysgenhadaeth Prydain ym Mharis fel Attaché Llafur a Materion Cymdeithasol, cyn iddi ymgymryd â’i phenodiad cyntaf fel Cynrychiolydd y DU ym Mrwsel yn Gynghorydd â chyfrifoldeb dros Faterion Cymdeithasol, Amgylcheddol a Rhanbarthol.  

Wedi iddi ddychwelyd i Lundain yn 2006 ar ôl i dymor arlywyddiaeth y DU o Gyngor yr UE ddirwyn i ben, trosglwyddodd Shan i’r Gwasanaeth Llysgenhadol fel Cyfarwyddwr yr Undeb Ewropeaidd yn y Swyddfa Dramor. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd hi’n gyfrifol am y negodiadau ar Gytundeb Lisbon a rheoli proses gadarnhau seneddol y DU.

O 2008 i 2012, Shan oedd Llysgennad EM i’r Ariannin a Paraguay. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd ei phenodi i Fwrdd Rheolwyr y Swyddfa Dramor, a chafodd ei anrhydeddu gyda CMG. Dychwelodd Shan i Gynrychiolaeth Barhaol y DU yn yr UE (UKRep), ym Mrwsel, fel Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol ym mis Gorffennaf 2012. Yno, bu’n cynrychioli’r DU ar Bwyllgor Cyngor yr Aelod-wladwriaethau (Coreper I) yn y Cyngor. Roedd hefyd yn gyfrifol am arwain y negodiadau ar draws amrywiol feysydd gan gynnwys y newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni, pysgodfeydd, materion cymdeithasol, iechyd, trafnidiaeth, a materion eraill yn gysylltiedig â’r Farchnad Sengl.  

Dechreuodd ar ei swydd fel Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017.

Andrew Goodall

Cyfarwyddwr Cyffredinol - Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penodwyd Dr Andrew Goodall yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, a dechreuodd yn ei swydd ym mis Mehefin 2014.

Bu Andrew yn gweithio fel Prif Weithredwr yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru am 9 mlynedd. Cyn cael ei benodi i’w swydd newydd, ef oedd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a hynny ers sefydlu’r Bwrdd Iechyd ym mis Hydref 2009.

Dros y 23 mlynedd ddiwethaf, mae Andrew wedi cyflawni swyddi cynllunio a swyddi gweithredol mewn sawl sefydliad y GIG ledled De Cymru.

Mae’n ymddiddori’n bennaf mewn gwella diogelwch a phrofiad y claf; gweithio mewn partneriaeth ar draws y Gwasanaethau Cyhoeddus gan gynnwys canolbwyntio’n benodol ar integreiddio; a darparu gwasanaethau rheng flaen drwy wella a moderneiddio gwasanaethau.

Pan oedd yn Brif Weithredwr ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, arweiniodd Andrew ar nifer o faterion y GIG, gan gynnwys gofal heb ei drefnu a chyflunio gwasanaethau yn y De. Ar ben hynny, am gyfnod o dair blynedd, ef oedd cadeirydd llif gwaith Gwasanaeth Effeithiol i Grwpiau Agored i Niwed ar gyfer Llywodraeth Cymru gan ymdrin â’r gwasanaethau cyhoeddus ehangach.

Mae gan Dr Goodall radd yn y gyfraith o Brifysgol Essex a doethuriaeth mewn Rheoli Gwasanaeth Iechyd o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Tracey Burke

Cyfarwyddwr Cyffredinol - Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Tracey wedi ymwneud ag adfywio Cymru ac Iwerddon ers dros 20 mlynedd, a hynny yn Llywodraeth Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru, Llywodraeth Iwerddon, Llywodraeth y DU yn ogystal â gweithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd.

Ganed Tracey yn y Sblot yng Nghaerdydd ac ymunodd â Llywodraeth Cymru yn 2006 o Awdurdod Datblygu Cymru. Ers hynny, bu gan Tracey swyddi mewn polisi economaidd a pholisi trafnidiaeth, yn ogystal â rôl strategol ehangach ar draws Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol.  Penodwyd Tracey i swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Tachwedd 2017.

Desmond Clifford

Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Prif Weinidog a Brexit

Yn ogystal â rheoli darpariaeth gwasanaethau i'r Prif Weinidog a'r Cabinet, mae Des yn arwain y gwaith o gydlynu busnes Brexit ar draws Llywodraeth Cymru a'n hagenda rhyngwladol. Ei her o ran Brexit yw sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n barod i wynebu'r materion cywir a’i bod yn gweithio'n effeithiol gyda Llywodraeth y DU i gynrychioli buddiannau Cymru. Mae'n gyfrifol am ein rhwydwaith o swyddfeydd ar draws y byd, ac yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr economaidd ar seilwaith masnach a buddsoddi.

Bu Des gyda Llywodraeth Cymru drwy gydol y daith ddatganoli, gan gynnwys cyfnod hir ym Mrwsel yn cynrychioli buddiannau Cymru yn yr UE. Cyn hynny, bu'n gweithio am ddegawd fel newyddiadurwr gyda'r BBC. Mynychodd Brifysgol Aberystwyth, ac mae'n siarad Cymraeg.

Andrew Slade

Cyfarwyddwr Cyffredinol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Dechreuodd Andrew yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol ym mis Ionawr 2018.

Cyn hynny, ef oedd Cyfarwyddwr Arweiniol Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig i Lywodraeth Cymru, ac ar lefel gorfforaethol, ef oedd Pennaeth y Proffesiwn Polisi. Ymunodd Andrew â'r sefydliad yn 2012 lle gweithiodd i ddechrau ar raglenni'r UE ac yn ddiweddarach, fel Cyfarwyddwr Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Môr.

Cyn dod i Gymru, bu Andrew yn arwain y gwaith o sefydlu gwasanaeth datblygu gwledig cenedlaethol newydd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU (Defra). Rhwng 2006 a 2011, gweithiodd yn Ne-orllewin Lloegr, yn gyntaf yn Swyddfa’r Llywodraeth fel Dirprwy Gyfarwyddwr Rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu cynaliadwy, ac yna fel Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglenni a Phartneriaethau yn Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol De-orllewin Lloegr.

Roedd cefndir cynharach gyrfa Andrew yn Llywodraeth y DU (y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, ac yna Defra) yn Llundain, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu mewn nifer o swyddi, gan gynnwys y Prif Ysgrifennydd Preifat i'r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae Andrew yn dysgu Cymraeg.

Gareth Lynn

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Gareth yn weithiwr proffesiynol ym maes cyllid a busnes gyda thros 33 o flynyddoedd o brofiad yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Cwblhaodd ei hyfforddiant cyfrifyddiaeth ffurfiol gydag Ernst & Young ac yn 1990 dechreuodd ei fusnes ei hun gyda chydweithwyr. Tyfodd y busnes gwasanaethau proffesiynol yn un o wasanaethau proffesiynol arweiniol Cymru ac yn Ebrill 2017 cafodd y cwmni ei gaffael gan Cogital Group, sef y grŵp gwasanaethau proffesiynol â'r twf cyflymaf yn y DU.

Yn ogystal â darparu gwasanaethau ariannol, busnes a masnachol i'r sector preifat mae Gareth wedi gweithio ers llawer o flynyddoedd gyda nifer o gyrff hyd braich y sector cyhoeddus yng Nghymru gan ddarparu gwasanaethau archwilio mewnol, cyngor i ymgyngoriaethau a hyfforddiant rheoli risg.

Mae gan Gareth brofiad helaeth ym maes llywodraethu corfforaethol ac ar lefel bwrdd a bu ganddo sawl rôl gynghorol annibynnol, gan gynnwys cadeirio'r Pwyllgorau Archwilio a Risg, ar gyfer cyrff pwysig yn genedlaethol ac yn strategol gan gynnwys yr Asiantaeth Feddyginiaethau Ewropeaidd, y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.

Mae ei rolau presennol yn cynnwys Cadeirydd Annibynnol Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Cyfarwyddwr Anweithredol yn Spindogs Ltd (un o asiantaethau digidol gwasanaethau llawn arweiniol Cymru) ac ymgynghorydd i Baldwins Accountants, rhan o'r Cogital Group.

Ann Keane

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Ann yn siarad Cymraeg a chafodd ei geni yng Nghaerfyrddin, yn y De. Aeth i ysgolion yn Llanboidy, Llanymddyfri, Ystalyfera a Llandysul cyn mynd ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle enillodd radd gyntaf mewn Saesneg ac Astudiaethau Gweledol. Cwblhaodd gwrs hefyd yn Aberystwyth yn arwain at Dystysgrif Addysg i Raddedigion. Yn ddiweddarach, astudiodd weinyddiaeth gymdeithasol yn Ysgol Economeg Llundain lle enillodd Ddiploma Ôl-radd. Aeth ymlaen i ennill Gradd Meistr y Celfyddydau ar ôl blwyddyn o astudio Hanes Celf yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Sefydliad y Courtauld.

Dechreuodd Ann ar ei gyrfa addysgu mewn ysgol gyfun yn Llundain lle bu'n dysgu Saesneg yn bennaf. Bu hefyd yn addysgu Saesneg ac Astudiaethau Cyffredinol yng Ngholeg Merthyr Tudful. Wedyn daeth yn ddarlithydd yn Hanes Celf, gan weithio mewn colegau Celf a Dylunio yn ogystal ag mewn Sefydliad Addysg Uwch yn Essex (bellach Prifysgol Anglia Ruskin) lle'r oedd yn gyfrifol am oruchwylio a darparu cyrsiau gradd Prifysgol Llundain mewn Celf a Hanes Celf fel arweinydd pwnc.

Symudodd Ann yn ôl i Gymru adeg ei phenodiad i'r Gwasanaeth Sifil fel Arolygydd ei Mawrhydi (AEM) yn Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn). Bu'n gweithio yn y swyddfa ym Mangor, Gwynedd am ddeng mlynedd cyn cael ei symud i Gaerdydd. Yn ystod ei gyrfa yn Estyn, bu'n gweithio fel Arolygydd Rhanbarth, AEM Rheoli, Pennaeth y Gyfarwyddiaeth Arolygu: Darparwyr Addysg, Cyfarwyddwr Strategol ac, yn olaf, fel Prif Arolygydd ei Mawrhydi cyn ymddeol yn 2015.

Ers ymddeol o'i swydd yn Estyn, mae Ann wedi cadeirio'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer 'Addysg heblaw yn yr Ysgol', ac mae'n aelod o Grŵp Cynghori Annibynnol a sefydlwyd fel rhan o'r Adolygiad o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru. Sefydlwyd y ddau grŵp gan y Gweinidogion.

Ann yw cadeirydd bwrdd cysgodol yr Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.

Helen Lentle

Helen Lentle yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. Mae Helen yn gweithio ym maes y gyfraith ers 30 mlynedd, a hynny’n bennaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Yn y 1990au, bu'n gweithio i 2 awdurdod lleol mawr yng Nghymru ac mae ganddi ddiddordeb brwd yng ngwasanaethau’r sector cyhoeddus. Mae hi'n credu yn y gwahaniaeth gwirioneddol y gall cyngor cyfreithiol dibynadwy a phragmatig ei wneud i wasanaethau cyhoeddus.

Mae Helen bellach yn arwain Adran Gyfreithiol Llywodraeth Cymru, sef y practis cyfreithiol mwyaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, a hi yw Pennaeth y Proffesiwn Cyfreithiol yng Ngwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru. Mae hi'n aelod o'r Grŵp Llywio Amrywiaeth a Chynhwysiant, yn Hyrwyddwr Amrywiaeth ar gyfer Swyddfa'r Prif Weinidog ac yn gefnogwr i Rwydwaith Staff LGBTQ+ Llywodraeth Cymru.

A hithau'n hyfforddwr ac yn fentor gweithredol hyfforddedig, mae Helen yn cefnogi cyflogeion drwy hyfforddi a mentora yn y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru a'r Gwasanaeth Sifil ers sawl blwyddyn. Mae Helen yn ymddiriedolwr ar gyfer elusen dyslecsia ar hyn o bryd.

Daw Helen o Abertyleri a chafodd ei haddysgu yn Ysgol Gyfun Hŷn Nant-y-glo.  Enillodd radd yn y gyfraith o Brifysgol De Montfort a chymhwyso'n Gyfreithiwr yn 1991. Mae ganddi MBA o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, tystysgrif (Lefel 7 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth) mewn Hyfforddi a Mentora Gweithredol o Brifysgol De Cymru ac mae hi wedi ymgymryd â datblygiad arweinyddiaeth ym Mhrifysgol Harvard.

Mae Helen yn mwynhau teithio yn rheolaidd gyda'i gŵr. Mae hi'n gweithio oriau cywasgedig sy'n ei helpu i fyw bywyd llawn a phrysur pan nad yw hi'n meddwl am y gyfraith a phwerau datganoledig.

David Richards

Cyfarwyddwr, Llywodraethu

Mae David Richards yn Gyfarwyddwr yn Llywodraeth Cymru. Ymunodd â'r Swyddfa Gymreig yn 1979 fel gwas sifil, gan weithio â chyfres o Weinidogion Cymru ar ystod o faterion polisi.

Bu'n Gyfarwyddwr Cyllid o 1996 hyd at 2006, ac yn rhan o'r uwch-dîm rheoli a weithiodd ar gyflwyno'r ddeddfwriaeth a'r trefniadau a oedd yn sail i sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Arweiniodd y prosiect llwyddiannus i godi adeilad y Senedd, a bu'n arwain ar sefydlu corff archwilio ac Archwilydd Cyffredinol i Gymru sy’n gweithredu ar wahân i’r Llywodraeth. Bu hefyd yn arwain adolygiad Wanless o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Yn fwy diweddar mae David wedi bod yn rhan o ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, ac wedyn yn Gyfarwyddwr Buddsoddi Strategol, gan edrych ar sut y gallai'r sector cyhoeddus ddefnyddio mwy o ddulliau cyllido arloesol i wella'r seilwaith cyhoeddus. Ei rôl bresennol yw Cyfarwyddwr Llywodraethu, ac yn rhinwedd y rôl honno mae’n rhoi sicrwydd i'r Ysgrifennydd Parhaol am yr holl faterion Llywodraethu ar draws Llywodraeth Cymru.

Bu David hefyd yn cadeirio Bwrdd Llywio Swyddfa Eiddo Deallusol y DG am ddeng mlynedd hyd at fis Mawrth 2011.

Peter Kennedy

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Mae Peter wedi bod yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol gyda Llywodraeth Cymru ers 2011. Mae'n gyfrifol am  Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Lleoliadau a Diogelwch.

Ganwyd ac addysgwyd Peter yng Nghaerdydd. Mae'n un o Gymrodyr Siartredig y CIPD ac mae ganddo MA mewn addysg o Brifysgol Cymru. Ar ôl treulio 9 mlynedd yn gwasanaethu yn y Llu Awyr Brenhinol, gan gynnwys cyfnod gydag Awyrennau'r Frenhines, ymunodd â'r Weinyddiaeth Amddiffyn a threulio'r ddeng mlynedd ddilynol yn gweithio yn Whitehall, Sain Tathan, Caerfaddon, Perth a Hampshire mewn swyddogaethau amrywiol yn ymdrin â phob agwedd ar Adnoddau Dynol. Ei swydd olaf yn y Weinyddiaeth Amddiffyn oedd Pennaeth Adnoddau Dynol yn yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn. Ymunodd â Llywodraeth Cymru yn 2005 fel Pennaeth Adnoddau Dynol.

Mae'n briod ac mae ganddo ddau o blant, ac mae'n byw ger Caerdydd.

Natalie Pearson

Pennaeth Datblygu Sefydliadol ac Ymgysylltu

Mae Natalie wedi gweithio yn y meysydd cyfathrebu strategol, ymgysylltu â gweithwyr a datblygu sefydliadol am fwy na phum mlynedd ar hugain. Ar ôl dilyn gyrfa yn y sector preifat, y sector gwirfoddol ac yn Whitehall, dychwelodd i Gymru ym 1999. Mae wedi cyflawni sawl swyddogaeth yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys arwain y gwaith o gynllunio cyfathrebu strategol, cyfathrebu mewn argyfwng a chyfathrebu digidol. Mae hefyd wedi bod yn bennaeth cyfathrebu i nifer o weinidogion portffolio. Mae ei swyddogaethau mwyaf diweddar wedi bod yn rhai sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sefydliadol, ymgysylltu â gweithwyr a chymorth i arloesi yn y gwasanaeth sifil. Ar hyn o bryd, mae'n Bennaeth yr Is-adran Datblygu Sefydliadol ac Ymgysylltu ac yn Uwch-swyddog Cyfrifol menter Diogelu at y Dyfodol yr Ysgrifennydd Parhaol – rhaglen newid eang i helpu i ddatblygu gwasanaeth sifil galluog, hyderus a chryf ar gyfer y dyfodol.

Ganwyd Natalie yng Nghwm Ebwy ac fe'i magwyd yno. Mae bellach yn byw ger Brynbuga ac mae'n briod a chanddi dri mab.

Andrew Jeffreys

Astudiodd Andrew Jeffreys ym Mhrifysgol Newcastle, Ysgol Economeg Llundain (LSE), a Phrifysgol Caerdydd, lle cwblhaodd ei PhD yn 1999.

Yn 2000, ymunodd Andrew â’r gwasanaeth sifil fel swyddog ar y Llwybr Carlam. Roedd hyn ar ôl iddo weithio yn y sector gwirfoddol, fel ymchwilydd i ddau AS yn Ne Cymru, ac fel darlithydd athroniaeth rhan-amser.

Treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio yn San Steffan. Gweithiodd i Dollau Tramor a Chartref EM ar y dechrau, yn rhedeg Swyddfa Breifat yr Ysgrifennydd Parhaol. Wedyn bu’n gweithio i Drysorlys EM ar bolisïau a strategaethau treth, gan arwain y tîm oedd yn gyfrifol am drethi treuliant.

Daeth yn ôl i Gymru yn 2006 i weithio i Lywodraeth Cymru. Ar  hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Trysorlys Cymru.

Ellen Donovan

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Ellen yn Gyfarwyddwr Bwrdd rheoli profiadol, gyda dros 25 mlynedd o brofiad busnes yn y sector preifat. Ymysg ei swyddi blaenorol, bu'n Gyfarwyddwr Masnachu yn gyfrifol am ddatblygu brandiau, cynnyrch a gwasanaethau ar gyfer Debenhams PLC, ac yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn arwain gweithlu o dros 5,000 o staff.
 
Fel Cyfarwyddwr Anweithredol profiadol, bu Ellen yn gwasanaethu ar nifer o Fyrddau, gan gynnwys Cymwysterau Cymru, Linc Cymru a Phwyllgor Archwilio a Rheoli Risg Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn enillodd wybodaeth gwerthfawr ynghylch Tai, Gofal, Trafnidiaeth, yr Economi, Sgiliau ac Addysg.
 
Wedi treulio cryn dipyn o'i gyrfa yn Llundain, dychwelydd Ellen i Gymru yn 2006. Mae'n briod ac mae ganddi ddau o blant.

Gawain Evans

Cyfarwyddwr Cyllid

Cafodd Gawain ei benodi yn Gyfarwyddwr Cyllid ym mis Hydref 2015, ar ôl treulio tair blynedd yn rôl dirprwy gyfarwyddwr rheolaeth ariannol. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, yr Ysgrifennydd Parhaol ac uwch-swyddogion, i sicrhau bod gwariant Llywodraeth Cymru yn cael ei reoli a'i adrodd yn briodol ac nad yw'n mynd yn uwch na'r terfynau wedi'u cymeradwyo. Mae Gawain yn gweithio gyda Phennaeth Archwilio Mewnol i ddarparu cyngor i'r holl Swyddogion Cyfrifyddu ar reoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian ynghylch gweithgareddau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn glynu at y safonau uchaf o lywodraethu a rheoli risg. Gawain yw Pennaeth Proffesiwn i staff Cyllid a Chyfrifyddu Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn aelod o'r Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol sy'n cynghori Llywodraeth y DU ynglŷn â rhoi polisi cyfrifyddu ar waith, ac mae hefyd yn cadeirio Pwyllgor Archwilio Heddlu Dyfed Powys.

Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, bu Gawain yn gweithio yn y Weinyddiaeth Amddiffyn a hynny mewn amrywiaeth o feysydd. Roedd hyn yn cynnwys cyfnodau yn Whitehall ac mewn Caffael Amddiffyniad; lle'r oedd yn bennaeth y timau cyllid ar gyfer y Carrier a'r Eurofighter ac yn gweithio o dan brif weithredwr ym myd diwydiant fel Cyfarwyddwr Cyllid y Carrier Alliance. Mae Gawain yn briod a chanddo un ferch.

Jeff Farrar QPM, OStJ

Cyfarwyddwr Anweithredol

Jeff Farrar yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth Sefydledig Bwrdd Iechyd Prifysgol Bryste. Ymddeolodd o'r heddlu ym mis Gorffennaf 2017 ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth, gan gyrraedd rheng Prif Gwnstabl gyda Heddlu Gwent. Mae ganddo radd Meistr mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o Brifysgol Caerdydd, BSc (Anrh) mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o Brifysgol Portsmouth ac mae ar hyn o bryd yn astudio am ddoethuriaeth broffesiynol mewn polisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd ac fe fu'n Gadeirydd ar Fwrdd Gwasanaethau Effeithiol Llywodraeth Cymru. Bu’n arwain y gwaith o ddatblygu'r 'egwyddorion gwasanaeth cyhoeddus' a welir yn y Papur Gwyn diwygio gwasanaethau cyhoeddus, ac mae wedi parhau i weithredu fel aelod panel ar gyfer dyfarniadau a phenodiadau uwch Llywodraeth Cymru.

Bu gynt yn Is-gadeirydd Police Sport UK, Cadeirydd Police Sport (Cymru) a Chadeirydd Cymdeithas Pêl-fasged Heddlu Prydain. Bu'n cynrychioli Heddlu Prydain wrth chwarae pêl-fasged, mae'n parhau i gystadlu mewn digwyddiadau blynyddol GB Basketball Masters ac mae wedi cwblhau rasys marathon a hanner marathon.

Roedd yn gyfrifol am gynllunio a rheoli rhai o'r digwyddiadau uchaf eu proffil yn y DU, gan gynnwys Uwchgynhadledd NATO (2014), dwy gêm derfynol Cwpan yr FA a Carling, Cwpan Ryder (2010), gemau rygbi Rhyngwladol, criced rhyngwladol a digwyddiadau Pencampwriaeth Bocsio'r Byd. Arweiniodd nifer fawr o raglenni newid sefydliadol, sydd wedi cyfrannu at dros £30 miliwn mewn arbedion refeniw. Cafodd ei anfon ar secondiad i Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi fel rhan o'r tîm a fu'n arolygu gwasanaeth yr heddlu o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ôl marwolaeth Stephen Lawrence.

Enillodd Fedal Heddlu'r Frenhines ar restr anrhydeddau pen-blwydd 2014, ac yn 2016, enillodd wobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn Sefydliad y Cyfarwyddwyr ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru.

Rhannu’r dudalen hon