Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Ionawr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Cynnydd blynyddol yn y rhent a godir ar gyfer eiddo Landlordiaid Cymdeithasol

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau â Pholisi Rhenti presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18. Mae wedi cytuno hefyd mai’r cynnydd blynyddol yn y rhent a godir ar gyfer eiddo Landlordiaid Cymdeithasol sy’n dod o dan bolisi Llywodraeth Cymru ar Renti Cymdeithasol yw 2.5% (1% + 1.5%), ac na chaiff Landlordiaid Cymdeithasol gynyddu rhent wythnosol tenant unigol yn fwy na CP1 plws 1.5% plws £2.00 (2.5% plws £2.00).

Cyllid ar gyfer Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn 2017-18

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn 2017-18.

Prosiectau Cyfalaf sydd yn yr arfaeth o dan y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 2016-17

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid gwerth £4,114,920 ar gyfer 23 o brosiectau cyfalaf sydd yn yr arfaeth ac mae’r Prif Weinidog wedi cytuno ar ddyraniad ychwanegol o £100,000 ar gyfer 2 brosiect yn Sir y Fflint o dan y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Cyllid Cyflalaf Dechrau’n Deg 2016-17

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo nifer o brosiectau cyfalaf sy’n helpu i gyflawni rhaglen Dechrau’n Deg yn 2016-17.

Cais ailbroffilio oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful o dan y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i’r cais ailbroffilio oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer Canolfan Llesiant Gellideg o fewn rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y cyngor o 2016/17 i 2017/18.

Datblygu Parc Gwyddor Bywyd Cymru

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i ddyrannu cyllid er mwyn datblygu Achos Busnes ar gyfer Parc Gwyddor Bywyd Cymru.

Digital 2017

23 Rhagfyr 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have approved the resources required to deliver Digital 2017 and commence planning for Digital 2018.

Diwyddiadau Busnes i Fusnes

23 Rhagfyr 2016

Mae’r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar wariant sy’n gysylltiedig â datblygu a chynnal Digwyddiadau Busnes i Fusnes (B2B) – gan gynnwys arddangosfeydd a nawdd  – ar draws yr holl sectorau â blaenoriaeth er mwyn cefnogi’r blaenoriaethau strategol ar gyfer 2017/18.

Buddiant islesddaliadol mewn adeiladau yn SA1, Abertawe 

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi cymeradwyaeth i ildio islesau sy’n bodoli eisoes ar adeiladau yn SA1.

Achosion Busnes ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ag argymhellion y Panel Buddsoddiad Cyfalaf, a wnaed ar 5 Rhagfyr 2016, ar gyfer symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu i ddyrannu cyllid.

Achosion Busnes ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr Achosion Cyfiawnhad Busnes, a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddiad Cyfalaf, ar gyfer Ysgol Uwchradd Cantonian, Caerdydd a’r Coleg, Merthyr Tudful.

Angen am Dystiolaeth i Gefnogi Prosiectau Ynni

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gaffael arolwg ynni wedi’i ddiweddaru ar gyfer Cymru a fydd yn cynnwys yr opsiwn i gomisiynu diweddariadau yn y dyfodol. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno ar gyllid gwerth £10,500  ar gyfer swydd PhD dros gyfnod o 3 blynedd er mwyn casglu rhagor o ddata am fanteision lleol prosiectau ynni.

Codiad cyflog ar gyfer meddygon teulu ac addysgwyr deintyddol yn 2016/17

23 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar godiad cyfunedig o un y cant i raddfeydd cyflog meddygon teulu ac addysgwyr deintyddol yng Nghymru yn 2016/17.

Cyllid ar gyfer Rhaglen Astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gais i gyllido darpariaeth ôl-16 arbenigol.

Achos Busnes er mwyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gael ymweld â Los Angeles ym mis Ionawr 2017

22 Rhagfyr 2016

Mae’r Prif Weinidog wedi gwrthod achos busnes er mwyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gael teithio i  Los Angeles a San Francisco a San Diego ym mis Ionawr 2017.

Cyhoeddi’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol Canol Blwyddyn ar gyfer yr Ardaloedd Menter

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyhoeddi’r dangosyddion perfformiad allweddol canol blwyddyn ar gyfer Ardaloedd Menter Cymru.

Canllawiau Ymgeisio ar gyfer grantiau Diogelwch ar y Ffyrdd a Llwybrau Diogel yn y Gymuned

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r trefniadau cyllido ar gyfer y grantiau Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd a Llwybrau Diogel yn y Gymuned yn 2017-18 a’r trefniadau cyllido ar gyfer y grant refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd yn 2017-18.

Cam 7 Contract Gorffen a Phriffyrdd SA1 a Therfynu Les United Marine Aggregates Ltd

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo nifer o rwymedigaethau cyfreithiol a rhwymedigaethau cynllunio y mae angen iddynt gael eu cyflawni er mwyn parhau â’r prosiect i adfywio SA1 y Glannau Abertawe.

Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth ? Cyllid

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu swm ar gyfer Cronfa’r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth.

Cyllid ar gyfer y Mudiad Meithrin yn 2016-17

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ddiwygio grant craidd y Mudiad Meithrin ar gyfer 2016-17.

Diogelu Lles Anifeiliaid adeg eu Lladd

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi "The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales" (Saesneg yn unig) Adroddiad gan y Gr?p Gorchwyl a Gorffen Diogelu Lles Anifeiliaid adeg eu Lladd.

Gwaharddiad ar gleiniau bach

22 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ymgynghoriad ar draws y DU ar gynigion i wahardd y defnydd o gleiniau bach mewn cynhyrchion cosmetig a gofal personol.

Cais i leihau’r rhent i adlewyrchu’r lle sydd ar gael

21 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant wedi cytuno i leihau’r rhent a chynnig cyfnod di-dâl i 11-13 Market St. Caergybi i adlewyrchu’r ffaith bod llai o le.  

Craffu ar Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr

21 Rhagfyr 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Sir Powys, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Môn.

Penderfyniadau Cyllido ar gyfer Grant Cydraddoldeb 2017-20

21 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r penderfyniadau cyllido ar gyfer y Grant Cydraddoldeb 2017-2020.

Noddi Busnes yn y Gymuned

21 Rhagfyr 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi tri digwyddiad Busnes yn y Gymuned ar gyfer busnesau cyfrifol yn 2017.  

Rheoli a Chyllido Career Choices Dewis Gyrfa

21 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg wedi cytuno ar ddull diwygiedig o fynd i’r afael â rheoli a chyllido Gyrfa Cymru (Career Choices Dewis Gyrfa) Cyf.

Cais i Gymeradwyo y Cynllun Cynghori ar Ddatblygu Busnesau Pysgodfeydd

21 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllideb o £60,000 dros ddwy flwyddyn ariannol ar gyfer cynllun uchafswm grant i ddarparu Cynllun Cynghori Datblygu Busnesau Pysgodfeydd i  hwyluso y broses o wneud ceisiadau i Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop.

Cyllid i ddatblygu modelau tai arloesol

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar Gyfer plant a Chymunedau wedi cytuno i gynnal cynhadledd yn seiliedig ar fodelau arloesol o dai y flwyddyn ariannol hon i landlordiaid, benthycwyr, datblygwyr preifat ac eraill sy’n gysylltiedig ag adeiladu tai yng Nghymru ac wedi cytuno ar gyllid i recriwtio a chyflogi aelod staff arbenigol llawn amser ar gyfnod penodol o gyflogaeth, i helpu i hyrwyddo, datblygu a darparu tai arloesol fel rhan o’r targed o 20,000 o gartrefi.

Yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2015-2016 ac Adroddiad Interim Gweinidogion Cymru ar Gydraddoldeb 2016

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2015-16, ac Adroddiad Interim Gweinidogion Cymru ar Gydraddoldeb, a chostau cyhoeddi.

Prosiect Addysg, Teledu, Ffilm a Chyfryngau Newydd – ymestyn y cynnig

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i adolygu cynnig o gyllid sydd i’w hawlio yn ystod blwyddyn ariannol 2017/2018.

Prosiectau Arloesi Cyfalaf ar gyfer y tri Awdurdod Tân ac Achub 2016-17 a 2017-18

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar: gyllid o hyd at £1,580,000 ar gyfer asedau cyfalaf i gefnogi yr ymateb i ymosodiadau gan Derfysgwyr sy’n Ysbeilio â Drylliau (MTFA) a llifogydd ac achosion brys yn gysylltiedig â d?r hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol nesaf;

Cynnig ar gyfer Dyfodol y Grant Plant a Theuluoedd

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar estyniad o 6 mis i brosiect Childcare Wales Learning and Working Mutually(CWLWM) ac y dylai swyddogion edrych ar y posibilrwydd o grant 3 mlynedd newydd ar gyfer CWLWM pan fydd cyllidebau Llywodraeth Cymru ar ôl 2017-18 yn hysbys. Cytunodd hefyd i estyniad o 6 mis i’r prosiect Plant yng Nghymru ac i ddyfranu contract mewn egwyddor i barhau gyda’r gwasanaethau cynrychiolaeth plant.

Cyflymu Cymru – Cyfathrebu uniongyrchol i adeiladau sy’n gallu ei ddarparu

20 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i dreialu cyfathrebu uniongyrchol i adeiladau sy’n gallu darparu Cyflymu Cymru mewn dwy ardal awdurdod lleol.

Cyflymu Cymru – Adeiladau Cost Uchel

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar y gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag adeiladau ar gost uchel.

Cyllid ar gyfer Adeiladu Cynllun Lliniaru Llifogydd Dwyrain Rhyl

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddyfarnu grant rheoli risg llifogydd i Gyngor Sir Ddinbych er mwyn cynorthwyo gyda chost gwaith adeiladu cynllun amddiffyn yr arfordir yn Nwyrain Rhyl.

Amcangyfrif o Incwm a Gwariant y Comisiynydd Pobl H?n ar gyfer 2017/18

20 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gynllun ariannol y Comisiynydd Pobl H?n a’r amcangyfrif blynyddol ar gyfer 2017-2018, ac wedi cytuno i’w osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gwobrau Rhagoriaeth Glinigol – Canlyniadau 2016

20 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar y Gwobrau cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth Glinigol 2016 a bydd cylch gwobrau 2017 yn dechrau yn y gwanwyn.

Prosiectau Refeniw ar gyfer Adfywio 2016-17

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo 15 o brosiectau i gael cyllid refeniw o dan y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid sef cyfanswm o £298,750.

Diweddariad ynghylch Benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi a Gwella Cartrefi

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i darged o 5,000 o dai i ddechrau defnyddio eiddo gwag.

Dyrannu Cyllid i Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer Cynnyrch Grant i Gyllid y Grant Cyllid Tai

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi grant i Cartrefi Cymunedol Cymru i hwyluso benthyca o fewn sector y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Bydd hyn yn helpu i gefnogi’r gwaith o ddatblygu tai fforddiadwy.

Amrywio Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Castell-nedd Port Talbot

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i’r trosglwyddiad cyllid o fewn Rhaglen bresennol Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Amrywio Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cais i drosglwyddo cyllid a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mewn perthynas â’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Trosglwyddo cyllid rhwng rhaglenni 2016-17

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r ceisiadau gan Awdurdodau Lleol i drosglwyddo cyllid rhwng y Rhaglenni Cymunedau a Threchu Tlodi.

Wales.com

19 Rhagfyr 2016

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwario £20,000 ar wefan wales.com.

Cyllid grant ar gyfer henebion

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyraniad cyllid ar gyfer henebion. Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i ddyraniad cyllid ar gyfer heneb sydd wedi’i lleoli yn etholaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Parc Busnes Aber-miwl, ger y Drenewydd, Powys

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i werthiant Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys.

Adroddiad ac argymhellion terfynol y prosiect peilot ar amrywiaeth mewn teledu a ffilm

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo adroddiad prosiect Diverse Cymru a’i argymhellion. Mae hefyd wedi cytuno i’r cynllun gweithredu yn sgil argymhellion yr adroddiad.

Canllawiau Diwygiedig ar gyfer y Byrddau Cynllunio Ardal, Rhagfyr 2016

19 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Canllawiau Diwygiedig ar gyfer Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau.

Y Gymraeg wrth Ymgysylltu ym meysydd Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i’r costau sy’n gysylltiedig â chefnogi rhoi Mwy na Geiriau ar waith.

Seilwaith Di-wifr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Ysbyty Singleton a’r ysbytai cymunedol

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi hyd at £3.562m o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg gael wi-fi yn Ysbyty Singleton ac ysbytai cymunedol Glanrhyd, Gorseinion, Maesteg a Thonna.

Cyllid rhaglen ar gyfer swydd uwch-reolwr iechyd plant

19 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi £167,999 ar gyfer swydd tair blynedd o hyd i ddatblygu polisïau iechyd plant Llywodraeth Cymru.

Dyrannu Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i Goleg Wiltshire

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ddyrannu cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i Goleg Wiltshire i gefnogi dysgwyr ag anghenion dwys o Gymru.

Dyrannu Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegu i Golegau Dinas Bryste a Swydd Gaerloyw

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i ddyrannu cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i Golegau Dinas Bryste a Swydd Gaerloyw i gefnogi dysgwyr ag anghenion dwys o Gymru.

Cynllun Tir ar gyfer Tai 2016/7 – Cymeradwyo Ceisiadau am Fenthyciadau

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo dyrannu benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer Cynllun Tir ar gyfer Tai 2016/17. Bydd hyn yn gymorth wrth gyfrannu at y targed o gael 20,000 o dai fforddiadwy.

Cyllid Groundwork 2017/18

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i barhau i gyllido Groundwork yn 2017/18.

Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 2017-18 – Lansio’r cylch ceisiadau

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i lansio Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 2017-18 a’r Canllawiau cyfatebol. Mae wedi cytuno hefyd ar y ffenestr geisiadau 8 wythnos o hyd ar gyfer y Grant hwn.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Ffordd y Brenin, Abertawe

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i drosglwyddiad o £500,000 o fewn cyllid y Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid bresennol i Abertawe.

Cyllid cyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid i Ddinas a Sir Abertawe

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu gweddill yr £0.45m o’r £1.95m o gyllid cyfalaf a gymeradwywyd o dan y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid presennol i Abertawe.

Llywodraeth Cymru a Creative Screen Alliance Wales

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r achos busnes ar gyfer sefydlu prosiect peilot ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Creative Screen Alliance Wales.

Celtic Lakes – gwaith i’r seilwaith

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid o gronfa’r Economi a’r Seilwaith i darparu’r seilwaith a’r cyfleustodau hanfodol i safle cyflogaeth Celtic Lakes yng Nghasnewydd.

Gyrfa gydag Ieithoedd

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i addasu adnoddau a ddatblygwyd gan Gyrfa Cymru i gefnogi’r gwaith o ddysgu ieithoedd ac i’w hyrwyddo o dan frand Dyfodol Byd-eang.

Rhwydwaith Rhagoriaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i’r gwaith o ddatblygu Rhwydwaith Rhagoriaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Cytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i Cadw ymrwymo i Gytundeb Partneriaeth Sgiliau Strategol 3 blynedd o hyd gyda Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, Historic England a Historic Environment Scotland.

Byw yn Glyfar – Datblygu trefol clyfar/carbon isel – Cam 2 Castell-nedd Port Talbot

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid refeniw ar gyfer Cam Dau’r datblygiad (er mwyn gweithredu’r argymhellion o Gam Un sy’n deillio o astudiaeth a wnaed gan Jacobs ac Urban Tide ar ran Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) mewn perthynas â phrosiectau clyfar/carbon isel o fewn fframwaith ar gyfer datblygu trefol clyfar.

Opsiynau ar gyfer y ddarpariaeth o gyngor annibynnol ar faterion sy’n ymwneud â gweithlu’r sector cyhoeddus

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau y bydd Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus yn parhau tan fis Ebrill 2018 ond nid wedi hynny. Gofynnodd hefyd am adolygiad o drefniadau gweithio Cyngor Partneriaeth y Gweithlu.

Datganiad Sefyllfa Arfaethedig Llywodraeth Cymru ar Raglen Waith “Rheoleiddio ein Dyfodol” yr Asiantaeth Safonau Bwyd

16 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifenyddion y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, yr Amgylchedd a Materion Gwledig, a Chyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddatganiad sefyllfa dwyieithog Llywodraeth Cymru mewn ymateb i gynigion yr Asiantaeth Safonau Bwyd wrth ddatblygu “Rheoleiddio ein Dyfodol”.

Cyllid i awdurdodau lleol i ailsefydlu cyn wasanaethau bysiau GHA

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i adfer gwasanaethau bysiau lleol allweddol yn y Gogledd yn dilyn dirwyn cwmni GHA Coaches i ben.

Grant Craidd Sustrans Cymru 2017-18

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno mewn egwyddor i’r trefniadau cyllido ar gyfer Sustrans Cymru yn 2017-18.

Dyletswyddau Ariannol Statudol Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Cylchlythyr Iechyd Cymru i sefydliadau GIG Cymru ar Ddyletswyddau Ariannol Statudol Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd Lleol.

Telerau ac Amodau Cymru ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol

16 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i delerau ac amodau Cymru ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol.

Gwerthuso Cymunedau Digidol Cymru

14 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno â pharhad y cyllid ar gyfer Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2019.

Adroddiad Gwerthuso Casgliad y Werin Cymru 

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyhoeddi Adroddiad Gwerthuso Casgliad y Werin Cymru / People’s Collection Wales.

Gwaredu tir ym Mharc Manwerthu Maesglas, Casnewydd

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthiant rhydd-ddaliad 1.51 erw o dir ym Mharc Manwerthu Maesglas.

Cadeirydd Bwrdd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr – ymestyn y penodiad presennol i 3 blynedd arall

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i benodi Chris Brodie, Cadeirydd presennol y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, am ail dymor llawn o dair blynedd, o 1 Chwefror 2017 i 31 Ionawr 2020.

Cronfa Ardoll Agregau Cymru

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y bydd Cronfa Ardoll Agregau Cymru yn cau, i gael effaith o 31 Mawrth 2017 ymlaen.

Cyhoeddi Adroddiad y DU ar Fesur Nicel ac Allyriadau B(a)P

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiadau’r DU ar Fesurau i fynd i’r afael â gormodiant o ran gwerthoedd targed yr UE ar gyfer benzo[a]pyrene a nicel.

Cyllid ar gyfer Tîm Cymorth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

14 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i gyllido cymorth ar gyfer swyddogaethau Tîm Cymorth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru o 1 Ebrill 2017.

Cynnig gan Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i gynnal Uwchgynhadledd am Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd

12 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig gan Chris Davies, Prif Swyddog Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Chris Davies, i gynnal Uwchgynhadledd am Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yng Nghymru.

Dyraniadau Cyllidebol Tân ac Achub

12 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllideb 2017-18 ar gyfer gwasanaethau tân ac achub a materion mewn perthynas â’r Lluoedd Arfog.

Cyflwyno Mapiau Rhwydweithiau Integredig Deddf Teithio Llesol

12 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i wthio’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r mapiau rhwydweithiau integredig yn ôl i 3 Tachwedd 2017.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Cais am gyllid ar gyfer costau ychwanegol Ysbyty’r Tywysog Siarl

12 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o £2.940m ychwanegol i alluogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i fwrw ymlaen ag achos busnes ar gyfer cynllun ailwampio Ysbyty’r Tywysog Siarl.

 

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cais am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Gweithredu dros Blant – Prosiect Cymorth, Eiriolaeth, Gwybodaeth a Hyfforddiant Bywyd

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid o £496,705 dros y 3 blynedd nesaf ar gyfer y Prosiect Cymorth, Eiriolaeth, Gwybodaeth a Hyfforddiant Bywyd.

Diweddariad ar ddatblygiad YMCA Pontypridd a’r trosglwyddiad cyllidebol i Fro Taf

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo trosglwyddo £1.5 miliwn o ddyfarniad Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid YMCA Pontypridd i brosiect Lleoedd llewyrchus llawn Addewid Bro Taf yn ystod 2016-17.

Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ymgynghori ar Ganllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru, sydd wedi’u diweddaru, a chymeradwyo’r trefniadau arfaethedig ar gyfer yr ymgynghoriad.

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol - Nodyn Canllaw ar Adrodd Blynyddol ar gyfer 2015-16

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyflwyno i Awdurdodau Lleol nodyn canllaw ar Adrodd Blynyddol mewn perthynas â’r Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer 2015-16.

Estyniad pellach i gyfnod gweinyddu Kancoat

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cais i ymestyn cyfnod gweinyddu ymhellach.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardal Fenter Glannau Port Talbot

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion a wnaed gan Banel Cynllun Ardrethi Busnes Ardal Fenter Glannau Port Talbot mewn perthynas â cheisiadau a dderbyniwyd.

Recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol i Fwrdd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

08 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gychwyn y broses recriwtio i benodi Cyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Bwrdd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Diweddaru’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

08 Rhagfyr 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, sydd wedi ei ddiweddaru.

Cymeradwyo comisiynu ymchwil fel sail i’r gwaith o ddatblygu’r Cynnig Gofal Plant Ehangach

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo Rhaglen Ymchwil Fewnol i wneud ymchwil ffurfiol i safbwyntiau rhieni ar y cynnig newydd arfaethedig.

Cymeradwyo comisiynu gweithgarwch ymgysylltu â rhieni a darparwyr er mwyn cael gwybodaeth fel sail i’r gwaith o ddatblygu’r Cynnig Gofal Plant

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y bydd darparwyr allanol yn cael eu comisiynu i arwain ar weithgarwch cyfathrebu ac ymgysylltu â rhieni a darparwyr, er mwyn cael gwybodaeth fel sail i’r gwaith o ddatblygu’r Cynnig Gofal Plant.

Rhaglen Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg – Cais am Newid – Merthyr Tudful

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y gall Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ddefnyddio peth o’i gyfalaf tanwariant o’i brosiect Cylch Meithrin Twyn Carmel i Brynu offer TG ar gyfer y lleoliad gofal plant dan sylw.

Cyfleuster Ymchwilio a Phrofi Thermohydroleg

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i sefydlu Cyfleuster Ymchwilio a Phrofi Thermohydroleg.

Gwerthusiad Allanol o Raglen Dyfodol Adeiladu Cymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwariant mewn perthynas â gwerthuso rhaglen.

Ceisiadau a gyflwynwyd i Banel Buddsoddi’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ar 27.10.16

07 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid yn 2016-17 ar gyfer 2 gais newydd ac 1 cais am gyllid ychwanegol o dan y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Grant Gwella Addysg 2017-18 – dyraniadau dangosol ar gyfer y consortia

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r dyraniadau grant dangosol ar gyfer 2017/18 i gonsortia addysg rhanbarthol o dan y Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion.

Penodi i Fwrdd Hybu Cig Cymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ymarfer penodi cyhoeddus er mwyn cael Cadeirydd newydd ac Aelodau Bwrdd newydd ar gyfer Hybu Cig Cymru.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apeliadau Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan lwybr Tystiolaeth o Gynhyrchiad Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Polisi Cynllunio Cymru – Diweddariad am y Prosiect Diwygio

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo amserlen sy’n golygu y caiff y Polisi Cynllunio Cymru diwygiedig ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2018.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apeliadau Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i adennill taliadau’r Cynllun Troi at Ffermio Organig o 2011 a 2012.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apeliadau Annibynnol i ganiatáu apêl yn erbyn Penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â dyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan lwybr Tystiolaeth o Gynhyrchiad Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apeliadau Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio âdyrannu hawliau Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan gategorïau Newydd-ddyfodiaid a Force Majeure / Amgylchiadau Arbennig o ran Cronfa Genedlaethol y Cynllun.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apeliadau Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gategoreiddio parsel tir yng nghategori 3 yng Nghynllun Organig Glastir.

Grant Cynhyrchu Cynaliadwy – Rowndiau nesaf

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo trefniadau ar gyfer rowndiau nesaf y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy.

Adolygiad o Bolisi ar Garthu Agregau Morol 2004 a mecanweithiau datblygu polisi ar gyfer y dyfodol

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddatblygu polisi agregau, a hynny drwy gymysgedd o’r polisi sydd yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru, a, lle bo hynny’n briodol, polisi / canllawiau’r sector, er mwyn disodli Polisi Dros Dro’r Llywodraeth ar Garthu Agregau Morol, yn amodol ar ymgynghoriad ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn 2017.

Proses Apeliadau Annibynnol ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyhoeddi fframwaith diwygiedig ar gyfer rheoli economi’r nos.

Cyllid i CLlLC gefnogi’r broses o roi’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol

07 Rhagfyr 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon wedi cymeradwyo cynigion cyllido a gyflwynwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gefnogi ymhellach y broses o roi ar waith y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig a chyflwyno’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol.

Llinellau Gwariant yn y Gyllideb ar gyfer Troseddu a Chyfiawnder 2017/18

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo cyllid grant dangosol, drwy’r Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol ymhlith Pobl Ifanc sydd mewn Perygl o Droseddu, yn amodol ar gadarnhad o’r Dyfarniadau Terfynol yn y Gyllideb ar gyfer 2017-18.

Cais gan Wylfa Newydd am gyllid ar gyfer gwasanaethau ymgynghori

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar £44,000 o gymorth grant refeniw yn 2016-17, a £44,000 o gymorth grant refeniw yn 2017-18 i Gyngor Sir Ynys Môn er mwyn cyllido gwaith ymchwiliadol ar yr agenda tai ar gyfer prosiect Wylfa Newydd.

Craffu ar Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr ? Tranche 1

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo’r Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyllid ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu a dadansoddi ymatebion a gafwyd mewn arolygon ar-lein

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu cyllid er mwyn talu contractwyr i ddadansoddi ymatebion a gafwyd mewn arolygon ar-lein, i gynnal dau ddigwyddiad i ymgysylltu â’r cyhoedd yngl?n â chreu cymunedau cydnerth, ac i ddadansoddi’r ymatebion hynny hefyd. Bydd hefyd yn cyllido costau gweinyddol cysylltiedig, megis darparu dogfennau mewn fformat hygyrch.

Cynllun Cyfathrebu Gymru ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid datblygu cynllun cyfathrebu ar ddiogelwch ar y ffyrdd.

Hawliad gan Drydydd Parti

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwy taliad sy’n gysylltiedig â hawliad gan drydydd parti.

Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

05 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yngl?n â’r cyhoeddiad a wnaed ar 9 Tachwedd am y Contract Gwahaniaeth.

Cyllid ar gyfer Cofrestr Mabwysiadu Cymru

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gaffael system cronfeydd data newydd o 1 Ebrill 2017 ymlaen ar gyfer Cofrestr Mabwysiadu Cymru, ac i gyllido’r costau craidd a fydd yn gysylltiedig â rhedeg Cofrestr Mabwysiadu Cymru o 1 Ebrill 2017 ymlaen am gyfnod o dair blynedd, pan fydd y trefniadau cyllido presennol yn dod i ben.

Cynigion pellach i gefnogi’r ymgyrch Rhianta Cadarnhaol

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gyllido’r gwaith o gyfieithu deunyddiau sy’n cael eu defnyddio i gefnogi’r ymgyrch ‘Magu plant: Rhowch amser iddo’ i amryw o ieithoedd lleiafrifol; i gomisiynu cyfres o glipiau wedi’u hanimeiddio i hyrwyddo sgiliau rhianta cadarnhaol ac i’w defnyddio ar y wefan ac ar Facebook; ac i gomisiynu gwaith i ddylunio ac argraffu olwyn datblygu’r ymennydd.

Adolygu a Diweddaru ‘Gwyddoniaeth i Gymru’

01 Rhagfyr 2016

Mae’r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno y caiff Is-adran y Prif Gynghorydd Gwyddonol ddechrau ar y gwaith o ddiwygio a diweddaru ‘Gwyddoniaeth i Gymru’.

Treftadaeth nas Cerir ? Cais Cam 2 am Gyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y caiff Cadw fwrw ymlaen â’i Gais Cam 2 am Gyllid o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Gwaredu Uned 1 Ffordd y Sanatoriwm , Caerdydd

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu eiddo rhydd-ddaliadol Uned 1 Ffordd y Sanatoriwm , Caerdydd.

Moderneiddio’r Rheilffyrdd yn y Gogledd ? Cyfathrebu ac Ymgysylltu

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gyllido Tasglu Rheilffyrdd Gogledd Cymru, Mersi a’r Ddyfrdwy a Chaer er mwyn iddo fedru parhau â’i waith gyda’r ymgyrch Growth Track 360 a’r gwaith cyfathrebu cysylltiedig.

Rhan 1 a Rhan 2 o Ffordd Gyswllt Llangefni ? Cyllid Ychwanegol ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-17

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ddyraniad ychwanegol i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Rhan 1 a Rhan 2 o Ffordd Gyswllt Llangefni.

Dyfarnu cyllid grant ychwanegol i estyn y rhaglen ymchwil asesu a chynnydd i bob un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant ychwanegol i Brifysgol Cymru y Drindod Dewis Sant er mwyn iddi ehangu’r prosiect ymchwil y mae’n ymgymryd ag ef ar y cyd â Phrifysgol Glasgow i gynnwys datblygu fframweithiau cynnydd a fydd yn ategu pob un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad.

Ailbenodi aelodau o Gr?p Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at bedwar aelod o Gr?p Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid i’w hailbenodi am gyfnod o dair blynedd o 1 Mehefin 2017 tan 31 Mai 2020. Penodwyd Joanna Price, David Davies, Ifan Lloyd a Moss Jones am gyfnod newydd o dair blynedd a fydd yn dechrau ar 1 Mehefin 2017.

Penderfyniad ar restru ? hen Ysgol Grove Park, Wrecsam

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi penderfynu rhestru hen Ysgol Grove Park, Wrecsam yn adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Ei benderfyniad yw rhestru’r adeilad, gyda’i ddimensiwn hanesyddol, ar y sail bod iddo ddiddordeb pensaernïol arbennig oherwydd ei ansawdd gweledol esthetig, ei grefftwaith a’i fanylion addurniadol.

Data sydd gan wasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol mewn perthynas â phobl anabl

01 Rhagfyr 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ofynion newydd o ran data mewn perthynas â phobl anabl o fis Ebrill 2017 ymlaen. Datblygwyd y gofynion drwy Rwydwaith Gwybodaeth Dechnegol y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Penodi Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Canlyniad Cyfweliad

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi Phil Robson yn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan tan 23 Mai 2018.

Ymddirideolaeth GIG Felindre ? Gwella gwasanaethau canser yn Ne-ddwyrain Cymru ? y cam nesaf

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyfanswm o £0.550 miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol hyd at fis Mehefin 2017 i Ymddiriedolaeth GIG Felindre ar gyfer gwaith arolygu technegol a modelu sy’n gysylltiedig â datblygu achos busnes ar gyfer yr ysbyty canser newydd.

Diweddariad am Ofal Sylfaenol ? 2016-17

01 Rhagfyr 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyfanswm o £4.991 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi buddsoddiad mewn blaenoriaethau Gofal Sylfaenol ym Myrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Betsi Cadwaladr ac Abertawe Bro Morgannwg yn 2016-17 a 2017-18.

Gwaredu plot ym Mharc Busnes Broadaxe, Llanandras, Powys

30 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo gwerthu plot o dir ym Mharc Busnes Broadaxe, Llanandras, Powys.

Y newyddion diweddaraf ar Gr?p Gorchwyl a Gorffen Ynni’r Môr

30 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno gydag ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion cryno adroddiad Gr?p Gorchwyl a Gorffen Ynni’r Môr, “Cynllun Cymru ar gyfer Ynni’r Môr”.

Casgliadau Gr?p Gorchwyl a Gorffen Ynni’r Môr

30 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ddod â gwaith Gr?p Gorchwyl a Gorffen Ynni’r Môr i ben yn ffurfiol.

Cefnogi prosiect y coridor diwylliannol

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gefnogi prosiect y coridor diwylliannol fel rhan o Raglen bresennol Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Torfaen.

Cymorth Sgiliau Tata

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu cyllid ariannol i TATA Steel UK yn 2016-17 i helpu i wella sgiliau eu gweithlu yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl Drafft ar gyfer Adolygu Cyfleusterau Chwaraeon yng Nghymru

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r Cylch Gorchwyl ar gyfer adolygu cyflesuterau chwaraeon a dyrannu cyllid ar gyfer y prosiect.

Hawliadau Trydydd Parti - A55 J12

29 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyfandaliad ar gyfer hawliad trydydd parti.

Penderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet ar apêl cynllunio a adferwyd ar gyfer codi is-orsaf drydanol 132kV a gwaith cysylltiedig

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi penderfynu ar apêl cynllunio a adferwyd ar gyfer Coedwig Clocaenog, Saron, Dinbych, Sir Ddinbych.

Penderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet ar apêl a adferwyd ar gyfer codi dwy dyrbin gwynt Endurance E3120, t?r 36.4m, blaen y llafn yn 46m”

29 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi penderfynu ar apêl a adferwyd ar gyfer Fferm Blaenffos, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin.

Cynnig newydd ar gyfer rheoli cocos

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gynllun rheoli cocos newydd i Gymru fydd yn dyrannu trwyddedau yn seiliedig ar broses ddethol ar hap, ac i swyddogion Llywodraeth Cymru gynnal gweithdai gyda rhanddeiliaid cyn datblygu’r ddeddfwriaeth newydd.

Penderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet ar apêl a adferwyd ar gyfer Datblygiad Defnydd Cymysg (gan gynnwys defnydd preswyl, manwerthu, busnes a diwydiannol)

29 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad yr Arolygydd i roi caniatâd cynllunio ar gyfer tir ar hen safle Hafod Tileries, Hafod Road a Bangor Road, Johnstown, Wrecsam, ac wedi cytuno i Swyddogion Llywodraeth Cymru gyflwyno’r llythyr o benderfyniad ar ei rhan.

Cod Ymarfer diwygiedig CICAIR

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyhoeddi’r Cod Ymarfer diwygiedig ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy gan CICAIR Limited.

Hawliau Datblygu a Ganiateir a Systemau Telathrebu – Comisiynu Ymchwil

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r gwaith o gomisiynu ymchwil benodol ar seilwaith telathrebu er mwyn i’r wybodaeth gael ei defnyddio mewn adolygiad o Hawliau Datblygu a Ganiateir yn 2017.

Diwygiadau i Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu fel eu bod yn ei gwneud yn ofynnol i gofnodion archwilio safle fod ar gael i berchnogion tai

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r diwygiad i’r Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladau fel bod cofnodion archwilio safle ar gael i berchnogion tai.

Dynodi Awdurdod Rheoli ac Ardystio ar gyfer Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno y bydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru’n cael ei ddynodi’n y corff fydd yn cyflawni swyddogaethau’r Awdurdod Rheoli ac Ardystio ar gyfer Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020.

Cyfalaf ar gyfer Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed ar Gamddefnyddio Sylweddau – Lleoliad amlasiantaeth – 25 Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth – Estyniad 5 mlynedd i’r les

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf o £301,209 o’r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau i ymestyn les 25 Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth am 5 mlynedd i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau o dan ofal Drugaid.

Safonau ansawdd ar gyfer gwasanaethau clyw

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i’r gwaith o weithredu’r Safonau Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Adsefydlu i Oedolion o ran y Clyw 2016 ar Safonau Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Clyw Plant 2016 yng Nghymru.'

Atgyweirio Brys ar gyfer Ysbyty Rookwood

29 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno ar gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru o £1.975 miliwn yn 2016-17 a 2017-18 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Ysbyty Rookwood, gan datganoli stêm, a thrwsio’r to a’r adeilad.

Argymhelliad negyddol Gr?p Strategaeth Feddyginiaethau Cymru o gyfarfod mis Tachwedd

29 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon wedi cytuno gydag argymhelliad Gr?p Strategaeth Meddyginiaethau Cymru na ddylid defnyddio Aviptadil/phentolamine (Invicorp®) o fewn GIG Cymru ar gyfer trin problemau codi pidynnol mewn dynion o ganlyniad i broblemau gyda’r system nerfol, y pibellau gwaed, problemau seicolegol neu gyfuniad o resymau.

Arolwg Cynnydd ar gyfer Llwyddiant y Cyfnod Sylfaen

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  wedi cytuno i gyhoeddi arolwg yn uniongyrchol i sampl o ysgolion cynrychioliadol er mwyn gweld beth yw lefel gyfredol y cymwysterau sydd gan ymarferwyr y blynyddoedd cynnar yn y sector a gynhelir.

Cyllid ar gyfer cydgysylltydd cenedlaethol Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches  

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ariannu cydgysylltydd cenedlaethol dros dro i weithio ochr yn ochr â Phartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru ar gyfer gweddill 2016/17.

Argymhellion o adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi derbyn yr 14 o argymhellion o’r adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ sy’n berthnasol i’w phortffolio.

Argymhellion o adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi derbyn y 10 argymhelliad o’r adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ sy’n berthnasol i’w bortffolio.

Argymhellion o adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi derbyn yr argymhelliad yn gysylltiedig â gofal plant yn yr adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’, gydag hepgoriad y gair ‘cyffredinol’ oherwydd mae ymrwymiad y Llywodraeth Cymru bresennol i ofal plant wedi’i dargedu yn hytrach nag yn gyffredinol.

Argymhellion o adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

25 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi derbyn y saith argymhelliad o’r adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ sy’n berthnasol i’w phortffolio.

Argymhellion o adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

25 Tachwedd 2016

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi derbyn y tri argymhelliad o’r adroddiad ‘Menywod dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ sy’n berthnasol i’w bortffolio.

Ail-benodi Syr Peter Kendall yn Gadeirydd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

25 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gefnogi ail-benodi Syr Peter Kendall yn Gadeirydd y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth am gyfnod o dair blynedd arall, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2017.

Cynlluniau Grant Band eang – Hawliadau a chynigion newydd

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i roi llythyrau cynnig a thaliadau mewn perthynas â chynlluniau grant band eang.

Ymrwymiad Symud Cymru Ymlaen – Rhoi blaenoriaeth i ysgolion o ran cael mynediad at fand eang cyflym iawn yn y rhaglen genedlaethol o ehangu mynediad

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno â’r argymhellion i helpu ysgolion gael mynediad at fand-eang cyflym iawn, a’r gyllideb i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn.

Penodi i Gr?p Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo ail gam y cynllun Penodiadau Cyhoeddus i benodi dau aelod newydd i Gr?p Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.

Cyllid ar gyfer Achos Busnes Llawn Cam 2 Gwasanaethau Newyddenedigol Hywel Dda

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo rhoi £0.397m o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn 2016-17 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ddatblygu achos busnes llawn ar gyfer cam dau’r gwasanaethau newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Lifft Tân Hywel Dda

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi £3.167m o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn 2016-17 a 2017-18 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda adeiladu siafft lifft chwe llawr i’w ddefnyddio mewn tân yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth.

Adolygu lefel taliad cydnabyddiaeth ac ymrwymiad amser cadeirydd y Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys

24 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno â’r argymhellion i adolygu swm taliad cydnabyddiaeth Cadeirydd y Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys a Chadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.

Polisi – Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol – Cronfa Arloesi Anghenion Dysgu Ychwanegol a Datganiad Ysgrifenedig Gweinidogol

23 Tachwedd 2016

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar Gronfa Arloesi Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.

Cynnig i ddyrannu Cyllid Grant Cyfalaf y Gwasanaethau Cam-drin Domestig

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ariannu’r gwaith o adleoli ac adnewyddu Canolfan Amlasiantaeth Caerffili, gan gynnwys y les am y flwyddyn gyntaf sydd werth £38,860. Mae hefyd wedi cytuno i wahodd cynigion ar gyfer cyllid grant o Gynllun Grant Cyfalaf y Gwasanaethau Cam-drin Domestig 2016/17 gan sefydliadau sy’n gweithio i drechu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Newidiadau i Gyfleusterau Cymunedol – Canolfan Gymunedol Trefyclo a’r Cylch

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i’r newid yn y defnydd o gyllid grant y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol mewn perthynas â £499,728 a ddyrannwyd i Ganolfan Gymunedol Trefyclo a’r Cylch.

Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol – y diweddaraf

23 Tachwedd 2016

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno, yn amodol ar ymweliad llwyddiannus gan dîm Cymru o Blaid Affrica, y bydd y Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cefnogi cynllun peilot ar gyfer tri lleoliad yn Namibia.

Argymell Prosiectau ar gyfer y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd (y Bumed Alwad)

23 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo dyrannu cyllid o gyllideb y Gronfa Bontio i gefnogi pum prosiect a argymhellwyd gan y Bwrdd Cynghori Gwyddonol yn ystod blynyddoedd ariannol 2016/17 a 2017/18.

Gloworks, Porth Teigr, Bae Caerdydd

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r telerau ar gyfer rhoi les newydd yn y safle hwn.

Ymgyrch Marchnata Busnesau This is Wales

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi Ymgyrch Marchnata Busnesau “This is Wales”.

Yr Athrofa Gweithgynhyrchu Uwch ac Ymchwil yng Ngogledd Cymru

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynnig ar gyfer Athrofa Gweithgynhyrchu Uwch ac Ymchwil gan gynnwys defnyddio cyllid refeniw datblygiadol a dyrannu cyllid cyfalaf mewn egwyddor.

Cronfa Ddyfodol Gwladwriaethau a Rhanbarthau’r Gr?p Hinsawdd

23 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyfraniad o $20,000 USD at Gronfa Ddyfodol Gwladwriaethau a Rhanbarthau’r Gr?p Hinsawdd.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i adennill taliadau a wnaed o dan Gynllun Tir Cynnal.

Cymeradwyo prynu eiddo yn Sain Tathan

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi nodi a chytuno ar y telerau terfynol mewn perthynas â bwriad i brynu eiddo. Yn ogystal, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi nodi’r argymhellion a roddwyd i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, ac mae wedi cytuno i’r dyraniad gofynnol o gronfeydd cyfalaf.

Cais i lusgrwydo magwrfa cregyn gleision yn Nhrwyn Whiteford

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i awdurdodi cael gwared ar hyd at 2500 o dunelli o gregyn gleision sy’n llai na’r maint glanio lleiaf, drwy broses lusgrwydo, o ardal Trwyn Whiteford, Gogledd y G?yr, yn ystod Tachwedd 2016.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chaniatáu taliad Rheoli Blynyddol Tir Gofal 2014.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cais am hawliau o dan Brawf Cynhyrchiant Cronfa Genedlaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cais am hawliau o dan gategori Newydd-ddyfodiaid Cronfa Genedlaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosb drawsgydymffurfio mewn perthynas â thaliad o dan Gynllun Taliad Sengl 2013.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cais am hawliau o dan Brawf Cynhyrchiant Cronfa Genedlaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

21 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi derbyn argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi cosb drawsgydymffurfio mewn perthynas â thaliad o dan Gynllun Taliad Sengl 2014.

Cymorth Cyfreithiol ar gyfer Cam Nesaf Band Eang Cyflym Iawn

18 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cymeradwyo dyfarnu’r contract ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol mewn cysylltiad â’r cam nesaf o ran band eang cyflym iawn.

Cytundeb Les

18 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i’r goblygiadau ariannol o ran gwarant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi buddsoddiad mewn busnes.

Gwerthu safle Bryntirion, Llanelli

18 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cynnig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i werthu safle Bryntirion, Llanelli.

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Anfon Ambiwlansys gyda Chymorth Cyfrifiadur

18 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf gwerth £4.480 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn 2016-17 a 2017-18 ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, i sefydlu system newydd yn lle’r un bresennol er mwyn Anfon Ambiwlansys gyda Chymorth Cyfrifiadur ar gyfer Gwasanaethau Meddygol Brys.

Cyllid Ychwanegol i gael ei ddyrannu ar gyfer y Prosiect Cynhwysiant i Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches ac Ymfudwyr

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddarparu rhagor o gyllid a manyleb ddiwygiedig ar gyfer y Prosiect Cynhwysiant i gefnogi Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches ac Ymfudwyr sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Gydraddoldeb a Chynhwysiant ehangach ar gyfer 2017-20.

Penodi Cadeirydd Bwrdd Innovation Point (Yr Arloesfa)

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r broses ar gyfer penodi Cadeirydd Bwrdd Innovation Point (Yr Arloesfa).

Ceisiadau Cynllunio sy’n effeithio ar Gefnffyrdd

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y gall swyddogion ymateb i geisiadau cynllunio a gyflwynir i Weinidogion Cymru o fewn amserlenni statudol.

Ceisiadau Cynllunio sy’n effeithio ar Gefnffyrdd

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y gall swyddogion ymateb i geisiadau cynllunio a gyflwynir i Weinidogion Cymru o fewn amserlenni statudol.

Ceisiadau Cynllunio sy’n effeithio ar Gefnffyrdd

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y gall swyddogion ymateb i geisiadau cynllunio a gyflwynir i Weinidogion Cymru o fewn amserlenni statudol.

Cyllid Cynhyrchu ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni Rhagfyr 2016

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r taliadau sy’n ddyledus ym mis Rhagfyr 2016 o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflawni.

Byw yn Glyfar – Ysgogi Datblygu Ynni Lleol – Blaenau Gwent Cam 2

17 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid gwerth hyd at £100k dros ddwy flynedd, i fwrw ymlaen i ystyried argymhellion Cam Un sy’n deillio o astudiaeth a wnaed gan BRE Wales ar ran Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ysgogi datblygu ynni lleol a gwasanaethau cysylltiedig er lles trigolion a busnesau.

Cynllun Rhentu i Brynu newydd

16 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i waith datblygu ar y cynllun Rhentu i Brynu, a chyllid o £593,000 ar gyfer tîm gweithredu’r prosiect tan 31 Mawrth 2020.

Y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys

16 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a chytundeb o dan Adran 83 â’r Swyddfa Gartref ar ddatblygu rhwydwaith cyfathrebu ar gyfer y gwasanaethau brys.

Adolygiad Arfaethedig o’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

16 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar y broses a’r amserlen ar gyfer adolygu’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardal Fenter Glannau Port Talbot

16 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo argymhellion a wnaed gan Banel Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter mewn perthynas â’r ceisiadau a ddaeth i law.

Ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig – defnyddio maglau yng Nghymru

16 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch safbwynt Llywodraeth Cymru ar werthu a defnyddio maglau.

Archwiliad o Daliadau Cyflymu Cymru

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno i ymarfer tendro gael ei gynnal er mwyn penodi archwilwyr ar gyfer contract presennol Cyflymu Cymru.

Diogelwch ar y Ffordd – Hyfforddiant beicio a cherdded i blant

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai swyddogion adolygu hyfforddiant beicio a cherdded i blant, a bod y gwariant yn 2016/17 i ddatblygu canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol i ddod o Linell Wariant Gyllidebol Diogelwch ar y Ffordd.

Ailsefydlu gwasanaeth bws uniongyrchol rhwng Aberystwyth a Chaerdydd

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddarparu grant refeniw hyd at £26,000 yn 2016-17 i ganiatáu i Gyngor Sir Caerfyrddin ymestyn rhai prif deithiau ar wasanaeth bws T1 TrawsCymru Aberystwth – Llambed – Caerfyrddin i wasanaethu Abertawe a Chaerdydd am gyfnod treialu o chwe mis. Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn dechrau ddiwedd Tachwedd 2016.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad 27 Medi 2016 – Concern Universal

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Maes Awyr Sain Tathan – Dragon Aircraft Engineering

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i brydles ar adeilad gael ei hildio.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cyllid Seilwaith Digidol 2016-17

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2016-17 i greu platfform dwyieithog penodol er mwyn casglu gwybodaeth o wahanol ffynonellau.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad 11 Hydref 2016 – Code Serve Ltd

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn ardal Blaenau Gwent.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad 18 Hydref 2016

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dau fusnes.

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar benodi aelod o Gymru i fwrdd Transport Focus

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar yr adroddiad o ran llunio rhestr fer ar gyfer recriwtio aelod o Gymru i fwrdd Transport Focus a chamau nesaf y broses.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad – 25 Hydref 2016

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes.

Ailbenodi Ymddiriedolwr i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Offeryn Penodi Safonol

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi llofnodi’r Offeryn Penodi i ailbenodi’r Arglwydd Aberdâr i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Penderfyniad ynghylch Gwrthwynebiad i drefniadau derbyn disgyblion i ysgolion yn awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi gwrthod cynnal gwrthwynebiad a fynegwyd mewn perthynas â threfniadau Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot i dderbyn disgyblion i ysgolion yn 2017/18.

Cynigion i wneud newid a reoleiddir mewn perthynas ag Ysgol Uwchradd John Summers

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cymeradwyo cynnig yr awdurdod lleol i ddod â chweched dosbarth Ysgol Uwchradd John Summers i ben, ac yn cymeradwyo’r cynnig i ddod â’r ddarpariaeth 11-16 i ben a chau’r ysgol o Awst 2017.

Ymgynghoriad ar y Polisi Cyfoeth Naturiol

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi ymgynghoriad 12 wythnos ar y Polisi Cyfoeth Naturiol, cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ac ysgrifennu at Aelodau’r Cabinet.

Penodi Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

15 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i benodi’r Athro Dianne Watkins fel Aelod Annibynnol (Prifysgol) ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan tan 31 Hydref 2019.

Cyhoeddi Adolygiad Tai y DU

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi swm o £4000 tuag at gyhoeddi Adolygiad Tai y DU ar gyfer 2017.

Aildendro ar gyfer y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

14 Tachwedd 2016

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i aildendro’r contract ar gyfer y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ac i barhau i gydweithio â’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol er mwyn sefydlu Canolfan What Works yng Nghymru.

Cyfarfod Gweithredu Cronfa Gymdeithasol Ewrop ? gweithred 1

14 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno â’r awgrymiadau a wnaed o ran sut i fynd ati i geisio sicrhau bod prosiectau sy’n bodoli eisoes yn yr Adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes ac a ariennir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn cael eu hestyn tan ddiwedd tymor y Llywodraeth hon, gan geisio sicrhau mwy o gyllid ESF neu gyllid yn ei le er mwyn helpu i gyflenwi rhaglenni tan hynny.

Cymeradwyo Grantiau ar gyfer Ymweliadau Datblygu Busnes Dramor yn 2017/18

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer rhoi Cymorth Datblygu Busnes Dramor i gwmnïau.

Achosion Busnes ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Gyfalaf Addysg (Ysgolion)

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr Achosion Busnes a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 20 Hydref 2016, fel y bo modd symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu i ddyrannu cyllid.

Achosion Busnes ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Gyfalaf Addysg (Achosion Addysg Bellach)

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar yr Achosion Busnes a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 20 Hydref 2016, fel y bo modd symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu i ddyrannu cyllid.

Cynnydd i’r Drwydded Pysgota â Gwialen mewn Pysgodfeydd

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyflwyno Trwydded Pysgota â Gwialen ddi-dâl i’r Ifanc yng Nghymru o fis Ebrill 2017 ymlaen er mwyn annog mwy o bobl i bysgota â bachyn ac mae wedi cytuno hefyd i godi pris Trwyddedau Safonol ar gyfer Pysgota â Gwialen o fis Ebrill 2017 tan fis Ebrill 2020.

Cyllidebu Carbon ? Y Diweddaraf am y Rhaglen a’r Modd y Bwriedir Mynd ati i Ymgynghori

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar y modd y bwriedir mynd ati i ymgynghori ar Gam 1 o’r Rhaglen Cyllidebu Carbon ac i ysgrifennu at Gadeirydd Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Penodi Aelod Newydd o Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn cadarnhau ei bod yn fodlon ar y tri ymgeisydd y gellid eu penodi’n Aelod Newydd o Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, gan danlinellu pa mor bwysig yw hi bod yr ymgeisydd llwyddiannus mewn sefyllfa dda i siarad am faterion sy’n ymwneud yn benodol â Chymru a Gogledd Iwerddon.

Aelodaeth o Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad

14 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru yn parhau’n aelod o Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gyllid cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer 2 brosiect yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant – Cais strategol i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am Leoliadau Hyfforddi

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i gefnogi cais strategol iGronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddi 04 Hydref 2016

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ariannu tri busnes.

Cymeradwyo newidiadau i gynnig ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar newidiadau i gynnig ar gyfer y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.

Datganiad Llafar – Cymru Hanesyddol

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar eiriad Datganiad Llafar drafft ar gynigion ar gyfer “Cymru Hanesyddol”.

Ymateb i lythyr gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Cymru Hanesyddol

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar ymateb i lythyr gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar Cymru Hanesyddol.

Targedau Derbyn Addysg Gychwynnol i Athrawon 2017-18

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar ddyraniad niferoedd derbyn Addysg Gychwynnol i Athrawon ar gyfer Cymru gyfan i ddarparwyr ITE sydd wedi’u hachredu, ar gyfer cyrsiau sy’n derbyn yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18.

Asesiadau OSPAR ar gyfer effeithiolrwydd y dull o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

10 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y gellir cyflwyno asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru o effeithiolrwydd dull rheoli ardaloedd gwarchodedig yng Nghymru i’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur fel rhan o ymateb y DU i’r OSPAR.

Opsiynau ar gyfer cyflenwi 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod tymor y llywodraeth hon

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar opsiynau cyflenwi i gefnogi’r gwaith o gyrraedd y targed o gyflenwi 20,000 dai fforddiadwy yn ystod tymor y Llywodraeth hon.

Cyllid dros dro ar gyfer rhwydwaith bysiau lleol yn Sir Benfro

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid grant i gynorthwyo Cyngor Sir Penfro i ddiogelu’r rhwydwaith fysiau sy’n bodoli ar hyn o bryd a hynny tra bo’r Cyngor yn datblygu Cynllun Partneriaeth Ansawdd.

Cyllid o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau i greu ffilm nodwedd.

Cais i gymeradwyo cyllid o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau i greu ffilm nodwedd

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau i greu ffilm nodwedd.

Cynllun arfaethedig i ailgategoreiddio Ardal Gwarchodaeth Arbennig Bae Lerpwl

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n ymgynghori ar gynigion ar gyfer ailgategoreiddio Ardal Gwarchodaeth Arbennig Bae Lerpwl.

Lansio Prosiect CPH – Datganiad Ysgrifenedig

09 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig yn rhoi gwybod i Aelodau’r Cynulliad bod y prosiect CPH yn cael ei lansio, gan nodi manteision y prosiect hwnnw.

Cyhoeddi Ystadegau Cymorth i Brynu – Cymru: Cynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir 

08 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cymeradwyo ymarfer ymgynghori sy’n ceisio lleihau pa mor aml y cyhoeddir data sy’n ymwneud â Cymorth i Brynu – Cymru: Cynllun Benthyciadau Ecwiti a Rennir ar ôl mis Ebrill 2017.

Penodi Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru 2016-17

08 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo’r broses benodi ar gyfer ail gam (ailhysbysebu) yr ymarfer i benodi Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru.

Blaenoriaethau gwariant ar gyfer dysgwyr dan anfantais

08 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i’r gwariant ar gymorth addysgol ar gyfer dysgwyr dan anfantais sy’n cael prydau ysgol am ddim.

Symud i brofion imiwnocemegol ysgarthol o fewn rhaglen sgrinio’r coluddion yng Nghymru  

08 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i symud i brofion imiwnocemegol ysgarthol o fewn rhaglen sgrinio’r coluddion yng Nghymru cyn gynted â’i bod yn ymarferol.

Adroddiad crynhoi’r ymatebion i ymgynghoriad SPECS 

08 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi gwasanaeth gofal llygaid cenedlaethol ar waith ar gyfer plant ag anghenion arbennig, yn amodol ar gyngor pellach ar gyllido oddi wrth swyddogion Llywodraeth Cymru ac ar gyhoeddi’r crynodeb o’r ymatebion a ddaeth i law Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar y mater hwn.

Amcangyfrif o Gyllideb Comisiynydd Plant Cymru 2017/18 

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i osod amcangyfrif o gyllideb incwm a gwariant Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer 2017/18 gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

Dyrannu cyllid i hyfforddiant gyda’r nod o wella addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg  

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i’r trefniadau ynghylch y gyllideb nad oedd wedi ei dyrannu yn flaenorol ar gyfer 2016-17 i ddarparu hyfforddiant gydar nod o wella sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu addysg a’u gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.'

Dyrannu cyllid ar gyfer cynllunio addysg drwy gyfrwng y Gymraeg  

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i’r trefniadau ynghylch y gyllideb nad oedd wedi ei dyrannu yn flaenorol ar gyfer 2016-17 i gefnogi cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys ymchwil, gwerthuso, marchnata a sgiliau ieithyddol.

Dyrannu cyllid i raglen Cymraeg i Oedolion   

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i’r trefniadau ynghylch y gyllideb nad oedd wedi ei dyrannu yn flaenorol ar gyfer 2016-17 i gefnogi Cymraeg i Oedolion.

Dyrannu cyllid i’r Gangen Comisiynu Adnoddau 

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno i’r trefniadau ynghylch y gyllideb nad oedd wedi ei dyrannu yn flaenorol ar gyfer 2016-17 i gefnogi comisiynu adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg.

Prosiect arferion da rhyngwladol

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gomisiynu prosiect bach ynghylch sut y gallai profiad rhyngwladol ac arferion da mewn gwledydd â systemau addysg sy’n perfformio’n dda helpu i ddatblygu system atebolrwydd gadarn yng Nghymru.

Cynllun Gwaith ar gyfer Cymru Effeithlon 

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar ffocws, cynlluniau cyflawni a gweithgarwch cyfathrebu y gwasanaeth Cymru Effeithlon rhwng mis Hydref 2016 a mis Medi 2017. Cytunodd i’r newidiadau sy’n gysylltiedig â’r gwariant o fewn y gyllideb yn ystod cyfnod y gweithgarwch arfaethedig, a chytunodd hefyd i edrych ar opsiynau i helpu’r sector domestig a chymunedol i arbed adnoddau ar ôl mis Medi 2017.

Dyrannu Cyllid ar gyfer Gweithrediadau Cymorth Technegol WEFO

07 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddyrannu £1m o gyllid y Gronfa Arian Cyfatebol a Dargedir yn ystod 2016-17 a 2017-18 i Weithrediadau Cymorth Technegol WEFO.

Caffael Cyflenwr arbenigol i lunio cynlluniau Prynu Gorfodol a chynlluniau Trosglwyddo Tir

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y dylid penodi cyflenwr arbenigol i ddarparu gwasanaethau cartograffeg a Chynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur am gyfnod o dair blynedd.

Edrych ar y posibiliadau o ran arian cyfatebol, Llandrindod

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid grant cyfatebol tuag at swydd Hyrwyddwr Tref yn Llandrindod a gweithredu’r Cynllun Adfywio Economaidd am gyfnod pellach o ddwy flynedd o fis Ionawr 2017.

Cymeradwyaeth derfynol i gynnig bod Cymru’n rhoi cymorth i’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd i ddatblygu polisi: Datblygu Ysgolion i fod yn Sefydliadau Dysgu

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno bod Cymru’n cymryd rhan mewn proseict ymchwil y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Bydd gan y proseict yn canolbwyntio ar ‘Datblygu Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.’

Plant! Ymrwymiad i blannu coeden ar gyfer pob plentyn

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyfnod newydd o gynllun Plant! ynghyd â gwelliannau arfaethedig i’r cynllun, gan barhau i gyflawni’r ymrwymiad i blannu coeden yng Nghymru ac Uganda i nodi achlysur geni neu fabwysiadu  pob plentyn yng Nghymru. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cytuno mai  Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn parhau i arwain y prosiect hwn.

Cais oddi wrth Sir y Fflint i ddiwygio’r amserlen ar gyfer paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i’r cais gan Gyngor Sir y Fflint i ddiwygio ei amserlen ar gyfer paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol a bod swyddogion yn anfon llythyr cytundeb ffurfiol i’r awdurdod yn sgil y penderfyniad.

Pysgota am gregyn bylchog yn nyfroedd Cymru yn 2016-17

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo agor pysgodfa cregyn y brenin yng Nghymru o 1 Tachwedd 2016, a rhoi caniatadau ar gyfer llusgrwydo cregyn yn ystod tymor pysgota am gregyn bylchog 2016/2017 ym mharth 0-6 nm oddi ar arfordir Cymru.

Cyllid refeniw ar gyfer gwneud y gwaith paratoi ar y gronfa ddata asedau genedlaethol ar gyfer ymdrin â llifogydd

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyllid hyd at £670,000 i helpu Awdurdodau Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i wneud y gwaith paratoi ar y gronfa ddata asedau genedlaethol ar gyfer ymdrin â llifogydd.

Cyllid ar gyfer archwiliadau i sicrhau nad oes modd defnyddio cortyn o unrhyw fath at ddibenion hunan-niwed

04 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo cyfanswm cyllid cyfalaf o £10.604m ar gyfer yr holl fyrddau iechyd er mwyn iddynt gyflawni’r gwaith o sicrhau nad oes modd defnyddio cortyn o unrhyw fath at ddibenion hunan-niwed, a hynny ar draws unedau iechyd meddwl acíwt i oedolion a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed yn 2016-17 a 2017-18.

Cyllid ar gyfer Rhaglenni Astudio ôl-16 mewn Colegau Arbenigol Annibynnol

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo cais am gyllid ar gyfer Rhaglen Astudio ôl-16 mewn Coleg Arbenigol Annibynnol.

Gostyngiad yn nifer yr Unedau Ymateb i Ddigwyddiadau

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn cytuno â chanfyddiadau adolygiad yr Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru ac yn caniatáu iddynt leihau nifer yr Unedau Ymateb i Ddigwyddiadau yng Nghymru o saith i bedwar.

Ceisiadau a gyflwynwyd i Banel Buddsoddi’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ar 04.10.16

03 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid yn ystod 2016-17 ar gyfer 1 cais newydd ac 1 cais am gyllid ychwanegol o dan y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

Sportaccord 2017

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid tuag at gostau man arddangos er mwyn i’r Uned Digwyddiadau Mawr allu cynnal arddangosfeydd mewn Confensiynau.

Penodi Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru 2016-17

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi penodi dau aelod newydd, Andy Eagle ac Iwan Bala, i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Contract Rheoli Cyfleusterau Cadw ar gyfer 2016-2020

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ddyfarnu contract i’r cynigiwr llwyddiannus ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw’r cyfleusterau yn y 129 o henebion sydd o dan ofal y wladwriaeth ac i amrywio gwariant refeniw Cadw i ysgwyddo’r gost.

Ceisiadau a gyflwynwyd i Banel Buddsoddi’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg ar 27.09.16

03 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid yn ystod 2016-17 ar gyfer 1 cais newydd o dan y Rhaglen Sgiliau Hyblyg.

OS ar gyfer y taliad o gymorth yr UE i ffermwyr llaeth

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i DEFRA wneud OS i fynd i’r afael â thaliadau o becyn cymorth yr UE i ffermwyr Cymru.

Cais i dynnu grawn cregyn gleision drwy eu casglu â llaw

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i awdurdodi tynnu cregyn gleision sydd islaw’r maint glanio lleiaf (grawn cregyn gleision) o’r ardal a adwaenir fel Trwyn Whiteford, Gogledd G?yr.

Datganiad Ysgrifenedig ar adran 106 a safleoedd bach

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyflwyno Datganiad Ysgrifenedig ar y defnydd o Gytundebau Adran 106 a’r ddarpariaeth o dai ar safleoedd bach.

Cyllid Buddsoddi i Arbed i Chwaraeon Cymru brynu cwch hwylio newydd

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid Buddsoddi i Arbed gael ei ddyrannu i Gyngor Chwaraeon Cymru er mwyn iddynt brynu cwch hwylio newydd yn lle’r hen un yn eu cyfleusterau ym Mhlas Menai.

Y diweddaraf o ran Cyfalaf

03 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi £11.954m o Gyllid Cyfalaf Llywodraeth Cymru i nifer o Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG er mwyn cyflawni amryw o Gynlluniau yn 2016-17 ac i ailfuddsoddi’r £0.125m o arbedion sy’n deillio o brosiect Canolfan Gardiaidd Treforys.

Cyfraniadau’r portffolios Addysg a Dysgu Gydol Oes i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol

02 Tachwedd 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar gyfraniadau’r portffolio Addysg a’r portffolio Dysgu Gydol Oes i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Iechyd Rhywiol yng Nghymru

02 Tachwedd 2016

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Iechyd Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad o wasanaethau iechyd rhywiol Cymru.  Bydd Llywodraeth Cymru yn goruchwylio’r adolygiad drwy Fwrdd Rhaglen.

Hawliad Trydydd Parti

31 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar gyfarwyddiad un o Gyfreithwyr Llywodraeth Cymru mewn perthynas â hawliad trydydd parti.

Cymeradwyo cyllido costau gweithredu blynyddol y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau ar gyfer 2016-2017

31 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar wariant o hyd at £100,000 i dalu costau gweithredu blynyddol y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau ar gyfer 2016-2017 a sefydlu cronfa ddatblygu gwerth £300,000 er mwyn diweddaru’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Cyllid ar gyfer prosiect ymchwil i lunio fframweithiau datblygu ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad newydd

31 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i ddarparu cyllid grant gwerth hyd at £80,000 yn y blynyddoedd ariannol 2016-17 a 2017-18 i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, i wneud mwy o waith ymchwil i lunio fframwaith datblygu i fod yn sail i Feysydd Dysgu a Phrofiad newydd y Dyniaethau.

Ailbenodi Cadeirydd y Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol

31 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ailbenodi Cadeirydd presennol y Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol am flwyddyn arall, cyn proses ailbenodi ffurfiol. Cytunwyd hefyd i ailbenodi’r Cadeirydd am gyfnod hirach (2-4 blynedd) yn amodol ar gymeradwyaeth y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.

Penodi aelodau i Gyngor Iechyd Cymuned

31 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi penodi: 

Arian ar gyfer gwasanaeth prisio tir dosbarth a gwasanaeth gwybodaeth am gostau adeiladu

28 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu cyllideb refeniw flynyddol o hyd at £7,500 y flwyddyn o 2016-17 i 2020-21 i gomisiynu Gwasanaeth y Prisiwr Dosbarth i ddarparu gwasanaethau prisio tir ac i danysgrifio i wasanaeth gwybodaeth am gostau adeiladu.

Cyllid cynaliadwy i’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderaur Sbectrwm Awtistig'

28 Hydref 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i roi cyllid i’r Tîm Datblygu Cenedlaethol  ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) am dair blynedd, ac i ymestyn y cyllid ar gyfer gwerthuso’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer ASD

Ymgyrch codi ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (Saesneg yn unig)

27 Hydref 2016

Maer Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer ymgyrch am 3 mis i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo Hawliau Plant.'

Cyfraniadau i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 ar gyfer Sgiliau a Gwyddoniaeth 

27 Hydref 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar gyfraniad y portffolio Sgiliau a Gwyddoniaeth i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020, a gaiff ei gydlynu gan yr Is-adran Cydraddoldeb a Ffyniant.

Treialu cwrs adsefydlu ar ôl gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau (Saesneg yn unig)

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i dreialu cwrs adsefydlu ar ôl gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau yng Nghymru.

Cyllideb y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw) 2016-17 - newid ir rhaglen '

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cytuno ar newidiadau canol blwyddyn i ddyraniadau’r gyllideb y cytunwyd arnynt eisoes ar gyfer y gwasanaeth amgylchedd hanesyddol (Cadw).

Arddangos Cynllun Peilot y Wifren Breifat Rithwir yn y Gogledd 

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gymorth refeniw dros gyfnod o ddwy flynedd i ddarparu arbenigedd barhaus er mwyn datblygu cynigion ar gyfer trefniant posibl i gael Gwifren Breifat Rithwir er mwyn creu a defnyddio ynni ar rwydwaith lleol.

Rhaglen Monitro Peillwyr 

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyfrannu £20,000 y flwyddyn i Raglen Monitro Peillwyr y DU dan arweiniad Defra am gyfnod o dair blynedd (2016-17 i 2018-19).

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 - 2020 - cyfraniadau ar gyfer yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfraniad portffolio yr Amgylchedd a Materion Gwledig i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Cynnig am Gyllid ar gyfer Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (Saesneg yn unig)

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi £10,000 o arian Llywodraeth Cymru ir ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth er mwyn helpu i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymhlith pobl ifanc sy'n hyrwyddo negeseuon gwrth-hiliaeth a gwrth-fwlio homoffobaidd. Caiff y digwyddiadau eu cynnal mewn nifer o glybiau chwaraeon ledled Cymru.'

Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol) i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru  (Saesneg yn unig)

27 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Jack Straw yn Gyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol) i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru am gyfnod o 3 blynedd.

Datblygu Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu - Cyllid ar gyfer 2016-17 (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyllid i’r Gwasanaeth Cymorth Mabwysiadu ar gyfer rhoi ei fframwaith cymorth mabwysiadu ar waith yn ystod 2016-17.

Gwasanaeth Diogelu ar gyfer y Trydydd Sector (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i roi cyfanswm cyllid o £84,000 i gynnal gwasanaeth cymorth diogelu peilot tan fis Mawrth 2017 ar gyfer sefydliadau bach y Trydydd Sector.

Cyllid ychwanegol i’w ddyrannu i’r Prosiectau Cynhwysiant (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i ddyrannu cyllid o’r gyllideb Cydraddoldeb a Chynhwysiant i gefnogi gwaith mewn perthynas â: Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches ac Ymfudwyr; Sipsiwn, Roma a Theithwyr; a Mynd i’r Afael a Throseddau Casineb.

Rhwydwaith Ymchwil Adweithydd D?r Berw  

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer sefydlu Rhwydwaith Ymchwil Adweithydd D?r Berw.  Bydd yr ymrwymiad o hyd at £300,000 yn ariannu rhan Prifysgol Bangor o’r Rhwydwaith, a hynny dros dair blynedd.

Adolygu’r trefniadau ar gyfer y comisiwn ar gyfer ymgynghori ar wasanaethau telathrebu sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cynigion i archwilio opsiynau at y dyfodol o ran y comisiwn ar gyfer ymgynghori ar wasanaethau telathrebu sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth.

Cais Integreiddio Traveline Cymru (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Gweinidog y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith wedi cytuno y dylai mini-gystadleuaeth gael ei chynnal ar gyfer darparu cymorth ymgynghori er mwyn cynnal adolygiad marchnad agored ffurfiol.

Safle Cyflogaeth Strategol – Tir yn: T? Du, Nelson (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo arian cyfatebol gan Adran yr Economi a’r Seilwaith er mwyn sicrhau’r cynnig o gymorth ariannol gan Swyddog Cyllid Ewropeaidd Cymru o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 2014-2020, a hynny ar gyfer gweithredu Safle Cyflogaeth Strategol – yn benodol, i gefnogi’r gwaith o baratoi’r seilwaith a safle T? Du.

Safle Cyflogaeth Strategol – Tir yn: Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr 

26 Hydref 2016

Safle Cyflogaeth Strategol – Tir yn: Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo arian cyfatebol gan Adran yr Economi a’r Seilwaith er mwyn sicrhau’r cynnig o gymorth ariannol gan Swyddog Cyllid Ewropeaidd Cymru o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 2014-2020, a hynny ar gyfer gweithredu Safle Cyflogaeth Strategol – yn benodol, i gefnogi’r gwaith o baratoi’r seilwaith a safle Brocastle.

Gwella presenoldeb mewn ysgolion 

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno â’r rhaglen waith arfaethedig a’r cyllid cysylltiedig ar gyfer 2016-17.

Ysgol Uwchradd Cwmcarn (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno â phenderfyniad corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Cwmcarn i hysbysu Gweinidogion Cymru a Chyngor Caerffili eu bod yn bwriadu cau’r ysgol, yn unol ag Adran 80 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Cyllid ar gyfer Prosiect Arfaethedig i Ailbrosesu Gwastraff Tecstilau (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyfraniad cyllidebol o £122,500 tuag at brosiect peilot i ddatblygu’r cyfleuster ailbrosesu gwastraff tecstilau yng Nghyfleuster Rheoli Gwastraff Bryn Pica, Rhondda Cynon Taf.

Adroddiad Cynllun Marchnata Gwlân Prydain 2015-2016 

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno â chynnwys Adroddiad Cynllun Marchnata Gwlân Prydain 2015-2016, a hefyd wedi cytuno y byddai swyddog yn llofnodi’r adroddiad diwygiedig ar ran yr Ysgrifennydd Cabinet ac yn trefnu iddo gael ei gyflwyno gerbron Senedd y Deyrnas Unedig.

Llawlyfr Asesu Rheoliadau Cynefinoedd David Tyldesley Associates   

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i ariannu tanysgrifiad i David Tyldesley Associates (ymgynghorwyr ecolegol arbenigol) er mwyn galluogi mynediad ar-lein am ddim ar gyfer Awdurdodau Cynllunio Lleol  i’r Llawlyfr Asesu Rheoliadau Cynefinoedd am 17 mis o 1 Tachwedd 2016 tan 31 Mawrth 2018.

Tystiolaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Meddygon a Deintyddion a Chorff Adolygu Cyflogau’r GIG ar gyfer 2017/18 (Saesneg yn unig)

26 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cadarnhau’r dystiolaeth ysgrifenedig sydd i gael ei chyflwyno i Gorff Adolygu Cyflogau’r GIG a Chorff Adolygu Cyflogau Meddygon a Deintyddion o ran cylch cyflog 2017-18.

Y ffordd ymlaen a gynigir ar ôl galw am dystiolaeth (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i wella’r wybodaeth a ddarperir am fywyd cyhoeddus trwy ddatblygu gwefannau Llywodraeth Cymru; a dylai cyrff sy’n cael grant E&I weithio gyda’r Byrddau i ddatblygu cyfleoedd rhwydweithio a mentora.

Gwaith Dylunio Rhagarweiniol ar gyfer Ffordd Gyswllt Llangefni, Ynys Môn (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i roi cymorth grant i Gyngor Sir Ynys Môn tuag at y gwaith dylunio arfaethedig sy’n gysylltiedig â Ffordd Gyswllt Llangefni.

Ceisiadau Cynllunio sy’n effeithio ar Gefnffyrdd (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno bod swyddogion yn cael ymateb i geisiadau cynllunio a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru o fewn y terfynau amser statudol.

Ysgol Gynradd Pentre-poeth (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r cynnig i wneud Newid Rhagnodedig i Ysgol Gynradd Pentre-poeth, Casnewydd

Y cyfnod ymgeisio a gynigir ar gyfer y Cynllun Cynllunio Coedwigoedd Cydweithredol, gan ddechrau yn 2017 (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i agor cyfnod datgan diddordeb ar gyfer y “Cynllun Cynllunio Coedwigoedd Cydweithredol” o dan elfen Creu Coetir Glastir y Cynllun Datblygu Gwledig, gan ddechrau ddiwedd 2017.

Agor y Cynllun Monitro Coedwigaeth a Rheoli Risg    

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i agor y Cynllun Monitro Coedwigoedd a Rheoli Risg o dan Gymunedau Gwledig y Cynllun Datblygu Gwledig gan ddechrau ym mis Ebrill 2017.

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Ailgyflwyno Llwybrau sy’n Bodoli eisoes (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r mapiau o’r llwybrau sy’n bodoli eisoes ar gyfer Awdurdodau Lleol Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.

Adroddiad blynyddol drafft am Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol 2015-16 (Saesneg yn unig)

24 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol am Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol ar gyfer 2015-16.

Ailstrwythuro’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol (Saesneg yn unig)

20 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno y dylid ailstrwythuro’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol a hynny ar ôl y cytundeb ym mis Mehefin 2016 ynghylch parhau â’r Rhwydwaith.

Canllawiau i’r Awdurdodau Lleol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Saesneg yn unig)

20 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar gyfer yr Awdurdodau Lleol.

Caffael les Canolfan Gofal Sylfaenol a Theuluoedd Mayhill (Saesneg yn unig)

20 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cymeradwyo’r cais a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i gymryd prif les ar gyfer elfen Gofal Sylfaenol Canolfan Gofal Sylfaenol a Theuluoedd Mayhill.

Atal Digartrefedd a Hyrwyddo Annibyniaeth (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer cyhoeddi Atal Digartrefedd a Hyrwyddo Annibyniaeth: Llwybr Cadarnhaol tuag at Fyd Oedolion.

Cynlluniau Grant Band Eang ? Hawliadau, cynigion newydd ac estyniadau (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno y ceir cyhoeddi llythyrau cynnig, gwneud taliadau a rhoi estyniadau mewn perthynas â Chynlluniau Grant Band Eang.

Ceisiadau Cynllunio sy’n effeithio ar Gefnffyrdd (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno y bydd swyddogion sy’n ymateb i geisiadau cynllunio a gyflwynir i Weinidogion Cymru yn gwneud hynny o fewn yr amserlenni statudol.

Datganiad Llafar am Ddyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i wneud datganiad llafar am Ddyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru.

Masnachfraint Cymru a’r Gororau ? Cytundeb Asiantaeth rhwng Gweinidogion Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cytundeb asiantaeth rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth a Gweinidogion Cymru fel y bo modd bwrw ymlaen i gaffael y fasnachfraint nesaf ar gyfer Cymru a’r Gororau.

Cymorth De Minimis i helpu Maes Awyr Caerdydd i Gydymffurfio â Gofynion Rheoleiddiol (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer Maes Awyr Caerdydd ar ffurf cymorth de minimis er mwyn ei helpu i gydymffurfio â gofynion rheoleiddiol o ran diogelwch.

Cefnogaeth ar gyfer Digwyddiadau’n ymwneud â’r Diwydiant Niwclear (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar wariant ar gyfer tri digwyddiad/tair cynhadledd ar y diwydiant niwclear.

Cyhoeddi Adroddiad Terfynol am yr Astudiaeth ar Dreialu Systemau Chwistrellu (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y ceir cyhoeddi Adroddiad Terfynol am yr Astudiaeth ar Dreialu Systemau Chwistrellu.

Cynnal digwyddiad ar gyfer beirniadu’r ceisiadau o Gymru ar gyfer Gwobrau Great Taste yng Nghymru yn 2017 (Saesneg yn unig)

19 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal digwyddiad ar gyfer beirniadu’r ceisiadau o Gymru ar gyfer Gwobrau Great Taste yng Nghymru yn 2017.

Y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol – Trydydd Tymor – Y Broses Penodiadau Cyhoeddus (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar y broses ar gyfer penodi Cadeirydd ac aelodau’r Cyngor Dysgu Digidol.

Y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol – Trydydd Tymor – Y Diweddaraf am yr Aelodaeth (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cytuno ar Gadeirydd ac aelodau’r Cyngor Dysgu Digidol.

Gr?p Arbenigol ar Ddarparu Tai ar gyfer Poblogaeth sy’n Heneiddio – cyllid ychwanegol i helpu’r Gr?p gyda’i waith (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno ar gais gan y Gr?p Arbenigol ar Ddarparu Tai ar gyfer Poblogaeth sy’n Heneiddio am gyllid er mwyn cynnal gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid ym mis Tachwedd 2016. Diben y gweithdy fydd llywio’r cyngor y bydd y Gr?p yn ei roi iddo ar anghenion tai poblogaeth sy’n heneiddio, yn ogystal â datblygu canllawiau drafft i’w defnyddio gan yr awdurdodau lleol.

Papur Polisi am y Cynnig o ran Gofal Plant – Ystod oedran y plant cymwys (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno mai’r maen prawf o ran oedran y plant a fydd yn gymwys i fanteisio ar y cynnig o ran gofal plant yw’r tymor cyntaf ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

Datganiad Llafar am fand eang cyflym iawn yng Nghymru (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cytuno ar ddatganiad llafar am Fand Eang Cyflym Iawn yng Nghymru.

Parcio Preifat yng Nghymru (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i anfon llythyr am barcio preifat yng Nghymru at yr Ysgrifennydd Gwladol yn yr Adran Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Llythyr at y Gweinidog Gwladol, John Hayes AC, am Groesfannau ar draws yr Hafren (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i anfon llythyr at y Gweinidog Gwladol, John Hayes AC, am Groesfannau ar draws yr Hafren.

Datganiad Ysgrifenedig am Wasanaethau Bysiau Lleol (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i ryddhau Datganiad Ysgrifenedig am Wasanaethau Bysiau Lleol.

Cyfarfod o’r Panel Argymhellion Buddsoddi ar 20 Medi 2016 (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer dau fusnes.

Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru am y Groesfan Gyfunedig ar draws Afon Menai (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cytuno i anfon llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru am y Groesfan Gyfunedig ar draws Afon Menai.

Aelodaeth o’r Bartneriaeth Ymchwil i Ynni (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi cytuno y dylai Llywodraeth Cymru barhau’n aelod o’r Bartneriaeth Ymchwil i Ynni.

Cytundeb mai’r prawf HPV (y Feirws Papiloma Dynol ) fydd y prif brawf yn y rhaglen sgrinio serfigol yng Nghymru (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno mai’r prawf HPV fydd y prif brawf sgrinio yn y rhaglen sgrinio serfigol yng Nghymru. Maent wedi cytuno hefyd y dylid datblygu rhaglen beilot er mwyn helpu i gynllunio’r gwaith o weithredu’r prif brawf sgrinio hwnnw.

Datganiad Llafar ? y Diweddaraf am Deithio Llesol (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i wneud Datganiad Llafar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Deithio Llesol.

Penodi Is-gadeirydd ac Aelodau Annibynnol o Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau (Saesneg yn unig)

18 Hydref 2016

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon wedi cytuno i hysbysebu am Is-gadeiryddion ac Aelodau Annibynnol ar gyfer GIG Cymru.

Refreshing the Financial Inclusion Development Group (Saesneg yn unig)

13 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to rename the Financial Inclusion Development group as the Financial Inclusion Steering Group, and to revisit the membership and Terms of Reference in line with the commitment in the Financial Inclusion Strategy.

Consolidation of Flying Start and Families First Contract management Arrangements (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to extend the terms of 2 programme funded posts until the 31st of December 2018.

Expenditure for repairing a fractured water main servicing part of the St Athan Aerospace Business Park (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the payment for repair works.

Supply of aviation fuel St Athan (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved expenditure for the financial year 2016/2017 for the supply of aviation fuel.

Tata Phase 1 Power Plant Improvements (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure and Cabinet Secretary for Finance and Local Government have approved an offer of funding in principle to a company through the Welsh Government’s Environmental Protection Scheme.

Ministry of Defence Shared Services (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the renewal of the annual agreement with the Ministry of Defence to provide shared services to the St Athan site and an annual payment for the financial years 2016/17 to 2018/19.

Substance Misuse Action Fund Capital Project – Cardiff and Vale Substance Misuse Area Planning Board (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed to the funding of £325,597.60 (Capital) for the Taith Open Access and Engagement Service.

Review of the statutory guidance for Child Sexual Exploitation (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to a tender exercise for an independent review of the statutory guidance for child sexual exploitation.

Shared Learning Event - Effective family Support (Saesneg yn unig)

12 Hydref 2016

Both the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and Cabinet Secretary for Communities and Children have agreed to an event to share best practice and learning among organisations supporting families.

Allocation of additional Children and Families Delivery Grant funding for Children in Wales (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed additional funding of £120,000 to be allocated to Children in Wales to take forward specific work relating to the participation of children and young people over the coming 18 months.

Gypsy and Traveller Sites Capital Grant 2016-17 (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to grant fund additional capital projects on Local Authority Gypsy and Traveller Sites in 2016-17.

Pentrebach regeneration Merthyr Tydfil (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the preparation of a Master plan for a regeneration area located at Pentrebach, Merthyr Tydfil and approval of initial fees.

Annual Performance and Resource Agreement Letter for the Student Loans Company for 2016-17 (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the funding for Welsh activities for the Student Loans Company for financial year 2016-17.

Publication of reports of 2015/16 Local Authority performance for the Landfill Allowance Scheme and the Local Authority Recovery Targets (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to write to the Leaders of the three Authorities which failed the 2015-16 Local Authority Recovery Targets.

Approval to revise front of pack labelling guidance (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Minister for Social Services and Public Health has approved the revised front of pack labelling guidance.

Walk to School in Wales Project (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Minister for Social Services and Public Health, the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed to award Living Streets the contract to deliver a Walk to School in Wales Project.

Wales Reform of Contaminated Blood Financial Support (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to issue a written statement to AMs updating them on support for individuals who have been affected by NHS supplied contaminated blood.

Together for Mental Health Delivery Plan 2016-19 (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

Both the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and Minister for Social Services and Public Health have approved the Together for Mental Health Delivery Plan 2016-19.

Aneurin Bevan University Health Board - Acquisition of the lease - Brynmawr Primary Care Resource Centre (Saesneg yn unig)

11 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to a request by Aneurin Bevan University Health Board to take the lease at Brynmawr Primary Care Resource Centre to continue the provision of general medical services.

Third Menai Crossing (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to issue letters to the Chief Executive of National Grid, Secretary of State for Energy and the Chief Executive of Office for Gas and Electricity Markets on a combined crossing of the Menai Straits.

Blue Badge Policy Communications Plan (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed to implement the next stage of work resulting from the Blue Badge Task and Finish group report and related budget for 2017/18.

Capital Funding for 2016/17 for Access Projects in National Parks & Areas of Natural Beauty (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to provide funding to support a range of projects to improve outdoor recreation opportunities and facilities for communities in and visitors to the three Welsh National Park Authorities, and to the following Areas of Outstanding Natural Beauty - Clwydian Range, Gower, Llyn and Wye Valley.

Funding for Wales Council for Voluntary Action and Sova (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has agreed a Targeted Match Funding allocation to the Wales Council for Voluntary Action Active Inclusion Youth Fund project and a Targeted Match Funding allocation to the Sova Achieving Change Through Employment project.

Welsh Health Circular for Blood Borne Virus Opt Out Testing in Prisons (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed to initiate an opt-out system for testing of blood borne viruses in Welsh prisons from 30 November 2016. The notification will be issued to prisons via a Welsh Health Circular.

Active Travel Mapping System (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Minister for Social Services and Public Health, Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have approved funding for a maintenance overhaul and an on going support contract for the Active Travel Mapping System.

Wales Adoption Register - Additional funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed additional funding of £23,000 to Cardiff City Council to run the Wales Adoption Register in 2016/17.

Cardiff and Vale University Health Board neonatal phases 2 & 3 fees (Saesneg yn unig)

10 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Health Wellbeing and Sport has approved £2.355m Welsh Government funding in 2016-17 to progress the next phases of the neonatal services redevelopment scheme at the University Hospital of Wales.

Funding for Citizens Advice Money Guidance (Saesneg yn unig)

06 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved funding of up to £321,289 for the financial year 2016/17 to continue the Citizens Advice Money Guidance activities, which have previously been funded by a levy on the financial services industry.

Supplementary Funding Request - Traveline Cymru (Saesneg yn unig)

06 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed a mini competition to be undertaken for the provision of consultancy support to conduct a formal open market review.

Procurement of Environmental Assessments for the National Development Framework (Saesneg yn unig)

06 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed procurement of the Environmental Assessments for the National Development Framework.

National Development Framework Statement of Public Participation and Next Stages (Saesneg yn unig)

06 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the publication of Statement of Public Participation for the National Development Framework and the continuation of the preparation of the National Development Framework in accordance with the agreed timetable.

Future Arrangements for Former Independent Living Fund Recipients in 2017 (Saesneg yn unig)

06 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed the implementation of long-term arrangements to support former Independent Living Fund recipients in Wales from the 1 April 2017.

Welsh language strategys Annual Report (Saesneg yn unig)'

05 Hydref 2016

The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed the draft Welsh Language Strategy and Welsh-medium Education Annual Report for 2015-16 on Friday 30 September.

Welsh Public Library Standards Performance 2015-16 (Saesneg yn unig)

05 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the issuing of assessment reports and feedback letter to all local authorities in Wales regarding the performance of their library services during 2015-16.

National Network of Excellence in Mathematics (Saesneg yn unig)

05 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed the framework for the development of the National Network of Excellence in Mathematics.

Children, Young People & Education Committee: scrutiny session on Youth Work in Wales (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language has agreed the written evidence to be submitted to Children, Young People & Education Committee of the National Assembly for Wales.

Innogy Renewables UK Rhyl Flats Community Fund - August 2016 Applications (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to endorse the recommendation made by the Innogy Renewables UK Rhyl Flats Wind Farm Community Fund Panel to approve six community projects for funding.

Legal fees (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the allocation of budget for outstanding legal fees relating to a high-end TV drama production.

Application for the Flexible Skills Programme (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure and the Minister for Skills & Science have approved the increase of funding to a company under the Flexible Skills Programme.

Welsh Language Division Budget transfers 2016-17 (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language approved the Welsh Language Division’s budget transfers for the 2016-17 financial year.

Extension of Current HCC Board Members (Saesneg yn unig)

04 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to offer an extension of six months to the current members of the Hybu Cig Cymru Management Board up to 31 March 2017.

Conduct of National Professional Qualification for Headship programme for 2016-17 (Saesneg yn unig)

03 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved another round of the National Professional Qualification for Headship programme for 2016-17 and to increase the unit cost paid per candidate to allow this year’s NPQH offer to be enriched and enhanced, for participants to help facilitate a greater focus on developmental activities.

Education Workforce Workload Projects Programme - allocation of spend 2016-17 (Saesneg yn unig)

03 Hydref 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to increase funding for Workload Projects by Pioneer Schools to £105k for the 2016-17 financial year, extending the scheme to include non-pioneer schools & agreed a grant offer of up to £14,700 towards a research project in 2016-17 on School Leadership Time Analysis by University of Wales, Trinity Saint David.

Regulated Rail Fares for the Wales & Borders franchise (Saesneg yn unig)

29 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed the position for regulated rail fares from calendar year 2017 until the end of the franchise.

Brecon Beacons National Park Authority – Listed Building Consent Delegation (Saesneg yn unig)

29 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed a Direction to Brecon Beacons National Park Authority.

Brecon Beacons National Park Authority – Listed Building Consent Delegation (Saesneg yn unig)

29 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed a Direction to Brecon Beacons National Park Authority.

Rural Development Programme 2014-2020 Refinement of delivery model (Saesneg yn unig)

29 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a change in approach to delivery of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, allowing better strategic targeting and achievement of better value for money.2017.

Community Boundary Review - Denbighshire: Prestatyn Central & Meliden wards (Saesneg yn unig)

29 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Finance & Local Government has given his consent to Denbighshire County Council making an order to amend the boundary between the Prestatyn town wards of Central and Meliden and, in consequence, to amend the boundary between the electoral divisions of Central and Meliden.

Request for extension of repayment terms Gwynedd County Council (Saesneg yn unig)

28 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed, on an exceptions basis, to a request from Gwynedd County Council to extend the term of its repayments for one project within the Town Centre Loan Scheme.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

28 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Proposed application window for Glastir Organic Contracts commending 2017 (Saesneg yn unig)

28 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to open a third expression of interest round for Glastir Organic, to enable new contracts or the inclusion of additional land to existing contracts to commence 1 January 2017.

Re-allocation of Funding within the Newport and Merthyr Tydfil Vibrant and Viable Places Programme (Saesneg yn unig)

27 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to a re-allocation of funding within the Newport County Council, and Merthyr Tydfil County Borough Council Vibrant and Viable Places capital investment programmes.

Response to the Public Accounts Committee report into Welsh Government Investment in Next Generation Broadband Infrastructure (Saesneg yn unig)

27 Medi 2016

The Minister for Skills and Science has agreed a Welsh Government update to the Public Accounts Committee on their report into Welsh Government Investment in Next Generation Broadband.

Public Sector Broadband Aggregation Activities (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure have agreed quarterly payments for the Public Sector Broadband Aggregation contract.

Grant funding to Ancient Monuments (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure and the First Minister have approved a total combined allocation of funding of £68,736 to ancient monuments in Wales.

Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd - World Heritage Management Plan and Ministerial Foreword (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed the publication of the consultation on the draft Management Plan for the Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd.

Estyn report on the consistency and accuracy of teacher assessment moderation and standardisation at key stages 2 (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education agreed the response to the recommendations for local authorities (regional consortia) and schools.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has accepted the Independent Appeals Panel recommendation to reject the appeal by Gower Property Services Ltd relating to the Basic Payment Scheme.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has accepted the Independent Appeals Panel recommendation to reject the appeal by Jones Lewis a’i Gwmni relating to the Single Payment Scheme.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has accepted the Independent Appeals Panel recommendation to reject the appeal by R O Jones a’i Feibion relating to the Single Payment Scheme and Tir Gofal.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has accepted the Independent Appeals Panel recommendation to reject the appeal by Ffynnondafolog Farm relating to the Single Payment Scheme.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has accepted the Independent Appeals Panel recommendation to reject the appeal by Whitlera Farm relating to the Basic Payment Scheme.

LIFE bid approval (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to provide match funding in support of the "Sands of LIFE" and "Active Raised Bogs of Wales " project bids being put forward by Natural Resources Wales for external funding from the European LIFE programme.

Substance Misuse Action Fund Capital Project for Powys APB-Dolanog House Welshpool Powys-SMAF Capital 2016-17 (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

Both the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have approved £436,000 Welsh Government Substance Misuse Action Funding capital funding improvements to the substance misuse agency base at Dolanog House, Welshpool, Powys.

Betsi Cadwaladr University Health Board - Ysbyty Glan Clwyd - Car parking (Saesneg yn unig)

26 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has approved £744,644 Welsh capital funding in 2016-17 and 2017-18 for Betsi Cadwaladr University Health Board for additional car parking at Ysbyty Glan Clwyd.

Improving understanding of the Work Capability Assessment process  (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to promote greater awareness of the process for individuals claiming Employment Support Allowance (ESA), and also for General Practitioners,  in respect of the provision of medical evidence needed to support an individual’s application for ESA through the Department for Work Pensions Work Capability Assessment process.

Warm Homes Prescription (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed £0.250 million is made available to Care & Repair Cymru to pilot a ‘Warm Homes on Prescription’ initiative to prevent admissions and readmissions to hospital for older people with poor health caused by extreme cold.

Regional Entrepreneurial Acceleration Programme (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved support and expenditure to continue development of the Welsh Entrepreneurship Ecosystem in association with Massachusetts Institute of Technology Regional Entrepreneurship Acceleration Programme.

Construction project variation (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to vary the budget available for a construction project in Denbighshire.

Acquisition and refurbishment of units (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the acquisition and refurbishment of units at Wrexham.

The Future of Heritage Services in Wales - Governance Arrangements (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed governance arrangements for the initial phase of creating ‘Historic Wales’ and the membership and terms of reference of the steering group.

Pembrokeshire Wake Park Ltd (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the funding for one business.

The Future of the Additional Training Graduate Programme delivered by Teach First Cymru (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has decided that the Additional Training Graduate Programme, will not be re-tendered to operate in its current form beyond academic year 2016/17.

Re-appointment of Independent Member (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport has agreed to re-appoint Michael Ponton as Independent Member (Community) to Hywel Dda University Health Board until 31 March 2018.

Appointment of Associate Member (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport has approved the appointment of Claire Marchant as Associate Member (Director of Social Services) to Aneurin Bevan University Health Board.

North Wales Conversation (Saesneg yn unig)

22 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to phase two of the North Wales Conversation about the future of health services in the area.

Rent Smart Wales - Funding for promotion and publicity campaign (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved funding of £25,000 for the publicity and promotion of Rent Smart Wales leading up to the implementation of enforcement measures in November 2016.

Appointment of new interim Chair of the UK Commission for Employment and Skills 31.08.16 (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Minister for the Skills and Science has agreed to appoint a new interim Chair of UK Commission for Employment and Skills, Julie Kenny, from 16 November.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel on 31.08.16 (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure have agreed funding to support an application under the Flexible Skills Programme.

Building Regulation guidance document update (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to a 12 week consultation on proposals to update Building Regulations guidance documents relating to parts A – Structure, B - Fire Safety and C – Site Preparation and Resistance to Contaminants and Moisture.

Update on Pre-Exposure Prophylaxis and Establishment of a HIV Expert Group in Wales (Saesneg yn unig)

21 Medi 2016

Both the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed for Welsh Government officials to commission Public Health Wales to establish an independent HIV expert group in Wales.

Funding Skills Competition Wales (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure have agreed funding to support the continuation of Skills Competition Wales for financial year 2016-17.

Procurement of Consultancy Support to Conduct a Formal Open Market Review (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed a mini competition to be undertaken for the provision of consultancy support to conduct a formal open market review

Entrepreneurship & Delivery Payments October and November 2016 (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the payments due in October and November 2016 under current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

Low Carbon Energy in Wales - Ownership Report (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to publish a report presenting further analysis of the Wales Low Carbon Energy Survey.

Integrated Network Maps Pilot Project (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to award Sustrans Cyrmu a contract to deliver an Integrated Network Maps pilot project.

Collecting statistics on healthcare associated infections in Wales (Saesneg yn unig)

20 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed Welsh Government funding for the Office of National Statistics to collect statistics on healthcare associated infections in Wales.

Update on Wylfa Newydd Nuclear Build (Saesneg yn unig)

19 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children agrees the allocation of up to £200,000 programme funding over 2 years to cover salary costs of 2 members of staff and additional research work on mitigating the impacts on housing across the area.

Broadband Grant Schemes - Claims, new offers and extension (Saesneg yn unig)

19 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure and the Minister for Skills and Science have agreed to the issuing of offer letters, payments and extensions in relation to Broadband Grant schemes.

Hijinx Unity Festival 2018 and 2019 (Saesneg yn unig)

19 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the funding for the staging and marketing of the 2018 and 2019 Hijinx Unity Festivals in Cardiff and Caernarfon.

Condition Survey of schools and educational facilities across all twenty two local authorities (Saesneg yn unig)

19 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the undertaking of a condition survey on a sample of approximately 10% of school sites and other educational facilities.

Extension of clinical response model pilot (Saesneg yn unig)

19 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed an extension of the Emergency Ambulance Services Clinical Response Model pilot for an additional six months.

Funding for Post-16 Programmes of Study at Independent Specialist Colleges (Saesneg yn unig)

15 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language approved applications for funding for new programmes of study commencing in September 2016, for learners requiring specialist post-16 provision.

Funding for Post-16 Programmes of Study at Independent Specialist Colleges (Saesneg yn unig)

15 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed funding for Post-16 Programmes of Study at Independent Specialist Colleges.

Business Case for the Cabinet Secretary for Health Well-being and Sport to visit Mbale, Uganda during the October Recess (Saesneg yn unig)

15 Medi 2016

The First Minister has agreed a visit to Uganda by the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport to mark the 10th anniversary of the Wales for Africa Programme.

The publishing of the Triennial Review of NHS Blood and Transplant and the Human Tissue Authority (Saesneg yn unig)

15 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has accepted the recommendations of the Department of Health Triennial Review of NHS Blood and Transplant and noted the Triennial Review of the Human Tissue Authority.

Approval to commit funding to Investing in Quality projects (Saesneg yn unig)

14 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education, Minister for Lifelong Learning and Welsh Language and Minister for Skills and Science agreed to commit funding from the Further Education & Apprenticeships Policy BEL for a range of projects to support quality improvement in the post-16 sector.

Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (Saesneg yn unig)

14 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved a Property Development Grant for a company.

Extension to SQW Group contract for Evaluation of Schools Challenge Cymru (Saesneg yn unig)

14 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to allocate £19,543 to extend the existing Schools Challenge Cymru evaluation contract for 6 months, until March 2017.

Funding to support student competitions to develop and design a new Have a Go activity (Saesneg yn unig)

14 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education, Minister for Skills and Science and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed funding of up to £7,000 to support a competition for students of Further Education Institutions.

UK Committee on Climate Change Carbon Budget 5 Progress report response (Saesneg yn unig)

14 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the Welsh Governments contribution to the UK Government's response to the recently published UK Committee on Climate Change Annual Progress Report to be laid before Parliament.

Written Statement - further prosecutions of fishing vessels for offences in August (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Counsel General has issued his written statement today regarding three fishing vessels which were successfully prosecuted for fisheries related offences.

Independent Review Mechanism for Fostering and Adoption (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed Arrangements to procure an Independent Review Mechanism for fostering and adoption from 1 April 2017 when the current grant-funding arrangement expires.

Procurement For legal Support for Next Phase of Superfast Broadband (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed for a mini competition to be undertaken for the provision of legal services for the next phase of superfast broadband activity.

Appointments to the Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has considered and agreed to the Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales (the Royal Commission) to commence the process to appoint new Commissioners.

Royal Commission Annual Report 2015-16 (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has considered and approved the Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales Annual Report.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Recovered Planning Appeal for Residential Development on Land North of Pandy Road, Bedwas, Caerphilly (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary accepts the Planning Inspector’s recommendation to allow the planning appeal and grant outline planning permission with conditions, subject to the relevant parties addressing issues within the Section 106 legal agreement.

Cattle Health Certification Standards TB Health Scheme (Saesneg yn unig)

13 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed arrangements for the Cattle Health Certification Standards TB Health Scheme launch in October 2016.

Future of the National Leadership Development Board (Saesneg yn unig)

12 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to dissolve the National Leadership Development Board.

New Mathematics GCSEs and Key Stage 4 performance measures (3) (Saesneg yn unig)

12 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed the proposal set out at section 5, that either of the new mathematics GCSEs will satisfy the criteria set for numeracy requirements of the Level 2 inclusive and separate numeracy performance measures from 2017.

Targeted Match Funding allocation to Wales Council for Voluntary Action Third Sector European Team (Saesneg yn unig)

12 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has agreed to increase the Targeted Match Funding awarded to the Wales Council for Voluntary Action.

Substance Misuse Strategy Delivery Plan 2016-18 (Saesneg yn unig)

12 Medi 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed the publication of the Substance Misuse Strategy - Delivery Plan 2016-18.

Written Statement - Tripartite Escalation (Saesneg yn unig)

12 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to issue a written statement to update AMs on decisions reached by Healthcare Inspectorate Wales, the Wales Audit Office and Welsh Government on the joint escalation and intervention arrangements in the NHS in Wales.

UK Government response to the O’Neill Review & UK Strategy Annual progress report (Saesneg yn unig)

08 Medi 2016

Both the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs have agreed to the Department of Health publishing the UK Government response to the O’Neill Review on antimicrobial resistance (AMR) and the UK AMR Strategy 2015 Annual Progress Report.

Reinvestment of Newport JV Receipts to Newport Based Projects (Saesneg yn unig)

07 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the reinvestment of Newport based joint venture receipts in Newport based projects.

Airbus CyberLab (Saesneg yn unig)

07 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has considered an offer of Welsh Government support to a company.

Funding for Sweep Seven of the Millennium Cohort Study (Saesneg yn unig)

07 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed funding for 2017-18 and 2018-19, for sweep seven of the Millennium Cohort Study.

Continued Temporary Closure of the Three Rivers Cockle Fishery (Saesneg yn unig)

07 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to issue a temporary closure notice for the Three Rivers Estuary cockle fishery closing the fishery from the 1 September until 23:59 on the 30 April 2017.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel on 30 August 2016 (Saesneg yn unig)

06 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an application under the Flexible Skills Programme.

Advisory Panel on Substance Misuse - Re-appointment of Pharmacy Member 2016 (Saesneg yn unig)

06 Medi 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed to the reappointment of Rosemary Allgeier to the Advisory Panel on Substance Misuse for a further three years.

The Progress of Home Improvement Loans and Houses Into Homes (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to extend the timeframe for spending £20m of repayable Financial Transaction funding for the Houses into Homes and Home Improvement Loan schemes until March 2019.

Arts Council of Wales Operational Plan 2016-17 (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the Arts Council of Wales Operational Plan for 2016-17 and key targets for the year ahead.

Investment Recommendation Panel meeting 9 August 2016 (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has been agreed the funding for a business.

Investment Recommendation Panel meeting 16 August 2016 (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the funding for two businesses.

Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the evidence paper to be sent to the National Assembly for Wales’ Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee ahead of her appearance on Wednesday 14th September 2016.

EU dairy aid, payment of milk reduction scheme (Saesneg yn unig)

05 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to the Rural Payments Agency in England making payments to Welsh famers under the production reduction element of the EU aid package announced in July 2016.

Funding for Community Projects in Plas Madoc (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the transfer of £11,500 from the Welsh Government’s 2016-17 Communities Purposes budget to Wrexham CBC, enabling its distribution to three projects in the Plas Madoc community.

Memorandum of Understanding (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the Memorandum of Understanding setting out the operational working arrangements between the Children’s Commissioner for Wales and the Welsh Government.

Dylan Thomas Image - August 2016 Update (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The First Minister has agreed the further expenditure.

Procurement of the Operator and Development Partner for the Wales and Borders franchise & Metro (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the publication of the contract notice for the procurement of the operator and development partner for the Wales and Borders franchise and Metro.

Further extension of Kancoat Administration (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an application to extend a period of administration and the payment of fees and reimbursement of costs incurred by a company.

Changes to the current iView arrangements for NHS Wales – 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed for NHS Wales high-level workforce data to be published on iView, the service by the Health and Social Care Information Centre in England.

100 day plan to recruit and train additional GPs – Incentivising training and recruitment in under-doctored areas (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed for Welsh Government officials to formally engage in discussions with the Wales Deanery and other stakeholders to finalise details of an incentive scheme to encourage training and recruitment for GPs.

Arrangements for the appointment of a non executive board member to the Professional Standards Authority (Saesneg yn unig)

01 Medi 2016

The Cabinet Secretary for Health Wellbeing and Sport has agreed the arrangements to appoint a non executive member to the Professional Standards Authority.

Flying Start 10th Anniversary National Conference (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed funding of up to £6,925 for a Flying Start Conference to celebrate the 10th anniversary of the programme.

Employability and Apprenticeship Programme Framework (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Minister for Skills and Science has agreed for officials to proceed with activities linked to the development of an Employability and Apprenticeship Programme procurement framework; in addition, to run a series of Prior Information Notice events covering pre market engagement actions across Wales in September 2016.

Traineeships (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Minister for Skills and Science has agreed to publish the York review of Traineeships (minus its recommendations) in September 2016 and to close the Traineeships programme to new entrants on 31 July 2018. The Minister has also agreed to commission current Traineeship providers with three month run-down contract for entrants prior to and including 31 July 2018 to enable existing learners to complete their programmes.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Minority Ethnic Achievement Programme Budget Spending priorities 2016-17 (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to the proposed programme of expenditure for 2016-17 of £240k.

Application for registration of an independent school in Wales – Cardiff Montessori School, Cardiff (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to enter Cardiff Montessori School into the Welsh Government’s register of independent schools.

Written statement and Ministerial foreword on local air quality and noise management (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to issue a Written Statement and Ministerial Foreword to accompany the launch of the consultation on local air quality and noise management on 13 September.

Building Regulations and Fire Safety Procedural Guidance (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to revisions to the current Building Regulations and Fire Safety Procedural Guidance to be published in association with the Department for Communities and Local Government.

Request for Call-In of Environmental Permit Application for Determination by Minister - Policy (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed not to exercise the power to call in application for an environmental permit (EPR/AB1234CD) at Nine Mile Point Industrial Estate, Cwmfelinfach, Caerphilly. The Minister has also agreed to send a response to Janine E Reed, representative of Lower Sirhowy Residents Group.

letter to the Chair of Natural Resources Wales (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to temporarily remunerate the Chair of Natural Resources Wales for an additional two days per month for a period of 12 months.

Re-appointment of members to the Community Health Council (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has reappointed Joan Ann Henry, Margaret Buckley, Brian Moon, Kevin Dee, Anna Smith, Steve Connolly, Michael Theaker, Ian Higginbotham, Jackie Allen, Rita Jones, Christine Evans, Mark Thornton, Hilary Randall, Brace Griffiths, Mair Jones, Lynne Southway, Carole Withey, Rowena Miles, Pam Parsons, Barbara Hartley and Rosemond Nelson as members of the Community Health Council.

Re-appointment of members to Aneurin Bevan Community Health Council (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has reappointed Glyn Smith, Margaret Davies, Kathleen Ellaway, Mark Lang, Sue Sandham, Anne Thomas, Kate Thomas, Brian Kember , John Thompson and Sonia Stainer as Members of the Aneurin Bevan Community Health Council.

Public Appointment Process, Recruitment to Social Care Wales Board (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed a public appointment exercise to recruit a new Board for Social Care Wales.

Public Appointment Process, Recruitment to Social Care Wales Board (Saesneg yn unig)

31 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed a public appointment exercise to recruit a new Board for Social Care Wales.

Revisions to Planning Policy Wales and publication as Edition 9 (Saesneg yn unig)

26 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed amendments to Planning Policy Wales, the Welsh Government’s planning policy document, to incorporate updated policy on the historic environment and on retailing and updates to reflect both recent changes in legislation and other matters of fact. The Cabinet Secretary has also agreed to the publication of the amended Planning Policy Wales as Edition 9, alongside a ‘Summary of the Changes’.

Planning Research on permitted development rights and Non Domestic Solar PV and Thermal Panels (Saesneg yn unig)

26 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the publication of the ‘Permitted Development Rights and Non-Domestic Solar PV and Thermal Panel’ Report.

Revision of Planning Policy Wales Chapter 6: The Historic Environment (Saesneg yn unig)

26 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the content of the revised Planning Policy Wales Chapter 6: The Historic Environment and the associated consultation report. The Cabinet Secretary has also agreed to the publication of these documents.

Fire and Service Priorities for Supporting the NHS (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children and the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport have agreed key priorities to guide Fire and Rescue Authorities’ work in supporting the NHS.

Funding for affordable housing development schemes (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed in principle, that most grant-funded affordable housing development schemes from April 2017 onwards will be grant funded by a combination of Social Housing Grant and Housing Finance Grant 2, until Housing Finance Grant 2 is fully committed.

The former Grove Park School, Wrexham (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed to the listing for the building’s special architectural interest.

Work Based Learning Providers (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed an increase in 2016/17 contract values to Work Based Learning Providers.

Speedway Grand Prix (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved funding to support the promotion, marketing and staging of 5 editions of the FIM Speedway Grand Prix up to 2021.

Accommodation move for the Royal Commission for Ancient and Historic Monuments in Wales (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved funding for the Royal Commission for Ancient and Historic Monuments in Wales to pay for their removal costs to co-locate with the National Library of Wales.

Funding for Finance Wales (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved core operating grant funding for Finance Wales for 2016/17 and the payment of the funding in tranches on receipt of appropriate information from Finance Wales.

Techniquest and Techniquest Glynd?r funding (Saesneg yn unig)

25 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed plans and funding levels for the withdrawal of core funding to Techniquest and Techniquest Glynd?r.

Welsh National Marine Plan (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed for the Welsh Government to launch the formal Welsh National Marine Plan consultation in mid to late 2017 once work to strengthen the marine economic policy and marine renewable energy policy is completed.

Establishment of a new Environment and Sustainable Development Capital Grant Funding Scheme (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs had agreed to establish a new Environmental and Sustainable Development Capital Grant Funding Scheme.

Public Appointment Plan for Wales Animal Health and Welfare Framework Group (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the proposed Public Appointment Plan for the Wales Animal Health and Welfare Framework Group.

UK Government Consultation on ECO scheme (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a Welsh Government response to the UK Government’s consultation on proposed changes to the Energy Company Obligation in 2017-18.

Attendance at SIAL, France (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The First Minister has agreed a request for the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs to attend the Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) food fair in Paris in October 2016.

Approval of Care Council for Wales Business Plan (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health has approved the Care Council for Wales Business Plan for 2016-17.

FSS request for funding (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to the Welsh Government contributing to fund a modelling exercise with UK Governments.'

Merthyr Pharmacy Appeal (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport agreed to grant anapplication by Dowlais Pharmacy to open new premises at Kier Hardie Health Park, Merthyr Tydfi.

Application for pharmacy premises at Abernant Road, Markham (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport upheld the Aneurin Bevan University Health Board decision to grant an application by Fred Taylor to open .

Developing an evidence-based infographic for physical activity and pregnancy  Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health and the Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport have agreed to provide a financial contribution to support a commissioned study to develop a physical activity and pregnancy infographic for Health Professionals.

Prince Charles Hospital scheme (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport approved capital funding of £0.150m in 2016-17 to enable Cwm Taf UHB to start-up and re-scope the Prince Charles Hospital scheme.

Remit letters for the NHS Pay Review Body and Doctors and Dentists Pay Review Body (Saesneg yn unig)

24 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed remit letters for both the NHS Pay Review Body and Doctors’ and Dentists’ Pay Review Body.

Producing a new All Wales Travel Behaviour Code (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Infrastructure has approved the production of a new All-Wales Travel Behaviour Code and the funding of a communications campaign to promote awareness of the Code in 2016/2017 and 2017/2018.

A487 Caernarfon & Bontnewydd Bypass (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed that draft Statutory Orders and an Environmental Statement for the A487 Caernarfon & Bontnewydd Bypass Project are published on 24th August 2016.

Investment Recommendation Panel meeting 26 July 2016 (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed the funding of three businesses.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Media Investment Budget (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed support for Media Investment Budget Development project.

Extension of the Intra Wales Air Service (Saesneg yn unig)

23 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the extension of the temporary Intra Wales Air Service PSO until 31st May 2017, while a review of the service is undertaken to consider its long term future.

Learning with Autism (Saesneg yn unig)

22 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed funding to expand the roll out of the ‘Learning with Autism’ training programme, beyond the primary school workforce to include mainstream secondary school and further education workforce.

Funding to support family and community engagement and the Education Begins at Home campaign (Saesneg yn unig)

22 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to  provide funding for 2016/17 to support family and community engagement and the next stage of the Education Begins at Home campaign which will focus on pupil wellbeing.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - July 2016  (Saesneg yn unig)

22 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education approved two Strategic Outline Programmes and two Strategic Outline Cases with the subsequent funding.

Induction of newly qualified teachers (Saesneg yn unig)

22 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed funding arrangements for the academic year 2016/17, to provide Newly Qualified Teachers with mentoring support during their induction.

Approval of a Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

17 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of International Trade Opportunities to a company.

Approval of a Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

17 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of International Trade Opportunities to a company.

Annual Matched Dataset for post-14 learners in Wales (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed funding for a data linking contract to match together the separate educational datasets for different phases of learning (Key Stage 4, Key Stage 5 and Higher Education).

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases Pembrokeshire - July 2016 (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed the Full Business Case for Secondary School Reorganisation and Post 16 Education Provision in Pembrokeshire.

National Library of Wales: capital funding allocation (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved realignment of the National Library’s capital funding to provide specific support for maintaining and developing its digital infrastructure.

Continuity in delivery of the Resource Efficient Wales service (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed service continuity for Resource Efficient Wales whilst future provision is considered, agreed and implemented.

Welsh Pavilion at Seafood Expo Global 2017 (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a budget for a Welsh Pavilion at the Seafood Expo Global 2017 and , in principle, a budget for the 2018 and 2019 Seafood Expo Global.

Active Travel (Wales) Act 2013 Existing Routes Maps (Saesneg yn unig)

16 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health has approved revised existing route maps submitted by local authorities.

Allocation of Additional Learner Support Funding to Support High Needs Learners from Wales (Saesneg yn unig)

15 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed the allocation of Additional Learning Support funding to three colleges in England to support high needs learners from Wales.

Funding Higher Apprenticeships (Saesneg yn unig)

15 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed the proposed changes to the funding methodology for higher apprenticeship frameworks.

Deregistration and Exchange of Common land (Saesneg yn unig)

15 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed for officials to write to Powys County Council, Monmouthshire County Council and Blaenau Gwent County Borough Council in connection with the deregistration and exchange of common land under sections 16 and 17 of the Commons Act 2006.

Deregistration and Exchange of common land - Pen Bryn Oer (Saesneg yn unig)

15 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has made a determination on an application for consent under section 16 of the Commons Act 2006 for the deregistration and exchange of common land in connection with the proposed wind farm at Rhymney Hill Common

Education Memorandum of Understanding with Spain (Saesneg yn unig)

12 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education agreed a draft memorandum of understanding between the Welsh Government and the Ministry of Education, Culture and Sport in Spain along with the funding to be met from existing budgets.

Revision of Retail Planning Policy and Advice (Saesneg yn unig)

12 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed : 1) to publish the Revision of Planning Policy Wales Chapter 10 Retail and Commercial Development and Technical Advice Note 4:Retail and Commercial Development - Consultation Report , 2) agreed the content of the revised Planning Policy Wales Chapter 10 Retail and Commercial Development and publication and 3) agreed the content of the revised Technical Advice Note 4 Retail and Commercial Development and publication.

Tidal Lagoon Review - Response for Charles Hendry Review - 2016 August (Saesneg yn unig)

12 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a submission to the UK Tidal Lagoon Review Team.

Scientific Advisory Committee on Nutritions - Vitamin D (Saesneg yn unig)'

12 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health has accepted the Scientific Advisory Committee on Nutritions recommendations on Vitamin D and Health.'

Green Man Festival 2016 (Saesneg yn unig)

11 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed funding towards a sponsorship agreement with the Green Man Festival 2016.

Media Investment Budget Production Funding (Saesneg yn unig)

11 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an application for Media Investment Budget funding.

Approval of funding of the safeguarding and advocacy programme 2016 - 17 (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children and the Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport approves the continuation of the fund for the Safeguarding and Advocacy programme 2016-17.

Enterprise Zone Business Rates Scheme (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has been asked to approve recommendations made by the Enterprise Zone Business Rates Scheme Panel in respect of applications received.

Nest Ministerial Welcome letter and Ministerial message for the Nest website (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a welcome letter for households in receipt of a package of free energy efficiency measures under the Nest scheme and a message for the Nest website .

Recovered appeal for the erection of two wind turbines (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has made a Decision on a recovered planning appeal relating to planning permission for the “Proposed erection of two wind turbines, 50m hub height and 78m blade tip” at Blaenffos Farm, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire.

Policy - Procurement of analytical tools to support carbon budgets (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a preferred option for the procurement of analytical tools to support decisions on emission reduction targets, carbon budgets and supporting policies.

Glastir - recommencing 2017 advanced contract negotiations and issuing woodland creation contracts (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to recommence Glastir Advanced 2017 contract negotiations and offer Glastir Woodland Creation contract offers.

Appointment of a New Food Standards Agency Board Member for Wales and Chair of the Welsh Food Advisory Committee (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Minister for Social Services and Public Health agreed in principle the appointment of Dr Ruth Hussey to the position of Wales Board Member to the Food Standards Agency and Chair of the Welsh Food Advisory Committee for a 3 year term to commence 1 July 2016.

Discussions with people in North Wales (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed proposals for the Welsh Government to engage with people throughout North Wales to ensure that the health service continues to deliver improved outcomes.

Proposal for the appointment of a National Clinical Lead for the National Clinical Audit & Outcomes Review Programme (Saesneg yn unig)

10 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to fund the appointment of a National Clinical Lead for the National Clinical Audit and Outcomes Review Programme.

Long term Welsh language strategy consultation (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed the draft long-term Welsh Language Strategy for public consultation between 1 August until 31 October 2016.

Business Improvement District Appeal Aberystwyth (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to uphold the ballot result in Aberystwyth Business Improvement District.

Proposals for the future development of Families First (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to refocus the Families First programme on parenting and youth provision, with a transition period of at least 6 months. He has also agreed the retention of the Joint Assessment Framework for Families, the Team Around the Family and disability elements in their current form, including retention of £3 million ring-fenced funding for the provision of disability-related services.

Project funding structure options (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has been asked to take a decision on the funding structure for the Circuit of Wales.

Additional funding support (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for the Economy and Infrastructure has approved a request to increase the level of support for a company.

Approval of 2016-17 Budget to maintain the Motorway & trunk Road Network Quarter 2 only (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the 2016/17 financial year budget for Quarter 2 to maintain the Motorway and Trunk Road network in Wales.

Programme delivery costs (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved funding towards programme delivery costs for a company.

New Premises for Qioptiq, St Asaph Business Park (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has been asked to approve funding for the construction of a factory at St Asaph Business Park, subject to terms and conditions being agreed.

Commercial and legal advice (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the costs of appointing commercial and legal advisers for a project.

Entrepreneurship & Delivery Payments - August and September 2016 (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the payments due in August and September 2016 under current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

Recommendations regarding the list of animal and plant species protected under Schedules 5 and 8 of the Wildlife and Countryside Act 1981 (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to defer work on the amending the list of animal and plant species protected under Schedules 5 and 8 of the Wildlife and Countryside Act 1981 until the recommendations of the next review are received in 2018 and to inform the Joint Nature Conservation Committee of this decision.

Support for Energy Local (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to provide £90,000 financial support towards the costs of the Energy Local trial based in Bethesda.

Response to UK Government consultation on Heat Network Investment Programme (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the response to the UK Government consultation on the Heat Networks Investment Project and agreed to write to the Secretary of State at the Department of Business, Energy and Industrial Strategy.

Reappointments to Agriculture and Horticulture Development Board (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed a programme of Welsh language communications and marketing activity for 2016-17.

Velindre NHS Trust - Improving cancer services in South East Wales (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has approved further Welsh Government funding for Velindre NHS Trust to progress plans to improve cancer services in South East Wales. This additional funding of circa £4m is up until June 2017.

Betsi Cadwaladr University Health Board - Request for consent to dispose of Ardene, Abergele Hospital (Saesneg yn unig)

09 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has approved Betsi Cadwaladr University Health Board proposals to dispose of Ardene, No 7, Moelfre Path and adjoining paddocks, as the property has been deemed surplus to requirements.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Letter to local authority leaders (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to issue a letter to Leaders of local authorities to support the Integrated Network Map stage of the Active Travel (Wales) Act 2013.

Anti-Bullying Programme of work 2016-17 (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed the programme of work set out for anti-bullying and the funding of up to £55,000 in 2016-17.

Animal Welfare Establishments (Sanctuaries) (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has considered the final addendum to the report ‘The Case for the Regulation of Animal Welfare Establishments in Wales’ and agreed options 4 and 5 put forward by officials.

Positive Planning Advisory Group work programme for 2016/17 (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the Positive Planning Advisory Group work programme for 2016/17 and agreed the expenditure of those workstreams in the programme currently identified to be funded by the Welsh Government.

Funding for the Welsh Fishermens Association (Saesneg yn unig)'

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the grant award to the Welsh Fishermen’s Association and the Welsh Government’s 2013 commitment to support the WFA and for the staged release of funds against deliverables set out in the WFA business plan.

Extension of Public Health Wales Clinical Instrument Surveillance Programme (Saesneg yn unig)'

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to Welsh Government funding to extend the Public Health Wales clinical instrument surveillance programme.'

Recommendations from the All Wales Medicines Strategy Group from 26 June 2016 (Saesneg yn unig)

05 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has endorsed the negative recommendation from the All Wales Medicines Strategy Groups regarding Misoprostol (Mysodelle®).'

WEA YMCA CC Cymru Funding Support for IT Requirements Consultancy Advice (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed an allocation of funding support to WEA YMCA CC Cymru towards the cost of consultancy advice on their IT requirements.

Fire and Rescue Authorities (FRA) Pensions Top Up Grant 2016-17 (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to a fire fighters pension top up grant of up to £28m, to be paid in August 2016 to Mid and West Wales FRA, North Wales FRA and South Wales FRA.

Public Appointments Process Plan - National Library of Wales - 2016-17 (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for the Economy and Infrastructure has approved the appointment plan for the 2016-17 process to appoint a new Vice President and three trustees to the Board of Trustees of the National Library of Wales.

Postgraduate Certificate in Education (FE) Initial Teacher Education incentives in 2016/17 (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed that Postgraduate Certificate in Education (PGCE) (Further Education (FE)) Initial Teacher Education incentives (ITE)should be available in the 2016/17 academic year, at a grant of £1,000 payable to those on courses across all subjects, except those students undertaking designated science, technology, engineering and mathematics (STEM) priority subjects and Welsh, literacy and numeracy courses, who would receive a bursary of £3,000.

Additional Learning Needs Transformation Programme - transition support activities (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education and the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language have agreed Budget allocations for activities as part of the Additional Learning Needs Transformation Programme, including supporting stakeholders to prepare for the implementation of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill.

National Education Conferences 17 and 21 November 2016 (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed budget expenditure of £65,00 for the hosting of two National Education Conferences to take place on 17 November, SWALEC, Cardiff and 21 November, Eirias Business Park, Conwy.

Deregistration and Exchange of common land - Mynydd y Gwair (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has determined the application for a proposed wind farm at Mynydd y Gwair.

Consent for National Resource Wales to enter negotiations for an onshore energy project (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to allow Natural Resources Wales to enter third party negotiations for an onshore renewable development project.

Options for the future operation of the Active Travel Board (Saesneg yn unig)

02 Awst 2016

The Cabinet Secretariat for Economy and Infrastructure and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to the Active Travel Board continuing for a further three years.

Participation in OECD Early Years Transitions Project (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed that Wales should particpate in the OECD Early Years project and the budget funding associated with the project.

Future of the Discretionary Assistance Fund (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to the procurement of the contract to deliver the Discretionary Assistance Fund in Wales, enabling the Fund to continue beyond March 2017.

Land Release Programme Site Disposals (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved £35,000 of funding for the disposal of the remaining sites within the Land Release Programme.

Funding for an analysis of the need for social welfare law advice (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to funding of £25,000 for the procurement of an independent advice needs analysis, which will offer an independent view of predictive local need for specialist and generalist social welfare law advice.

Positive Parenting Campaign (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to the commencement of  a second phase of  the Welsh Government’s positive parenting campaign – ‘Parenting. Give it Time’, targeting parents of young children.

Review of Social Housing Rent Policy in Wales (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed an independent review of the Welsh Government’s Social Housing Rent Policy be commissioned and undertaken during 2016/17.

Further Education Employability Pilots (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science has approved expenditure to support an enhanced Further Education employability pilot to be delivered over the 2016-17 and 2017-18 financial years.

National Library of Wales Operational Plan 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved Amgueddfa Cymru – National Museum Wales’ Operational Plan for 2016-17.

TrawsCymru T6 Brecon to Swansea Service (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure agreed contributory funding of up to £100,000 in revenue in 2016-17 to enable Powys County Council to procure the new TrawsCymru T6 bus service linking Brecon and Swansea.

Appointment plan for the appointment of three Trustees to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the appointment plan for the 2016-17 process to appoint three Trustees to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

RBF Production Funding application (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed support for an RBF Production Funding application.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Statement on Welsh Government relationship with sponsored bodies (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the issue of a written statement concerning the Welsh Government’s relationship with sponsored bodies.

Sponsorship of an award at Wales Media Awards 2017 (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved expenditure associated with the sponsorship of an award at Wales Media Awards 2017.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed funding for one application under the Flexible Skills Programme.

GDF Engagement policy (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the forward work programme to deliver the final stages of the Welsh Governments policy review for the management and disposal of higher activity radioactive waste.'

Funding for the design and construction of the Boverton Flood Alleviation Scheme (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has approved 85% funding of the cost of design and construction of the Flood Alleviation Scheme at Boverton, Vale of Glamorgan Council, to a grant value of £1,914,964.

Funding for post under Flood Risk Management and Water Programme (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has approved funding, from the Flood and Coastal Erosion Management Programme, of an EO band post within the Flood Risk Management and Water Programme to support the Programme Manager.

Allocation of remaining Substance Misuse Programme Funding for 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed proposal for budget allocations for the remaining substance misuse programme funding for 2016-2017.

Funding of Finance Wales to deliver the Welsh Government Mandatory Loan Scheme for leaseholders of social landlords (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed for officials to issue a grant offer to Finance Wales to claim the £5,000 set up fees for the Welsh Government Mandatory Loan Scheme for leaseholders of social landlords. The Cabinet Secretary has also agreed that the mandatory loan will be funded from the Help to Buy Wales fund.

High Street Campaign (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed for Welsh Government officials to discuss with potential stakeholders who might be interested in taking over and running the Campaign and the High Street Heroes Awards.

Mobile infrastructure studies (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills & Science and the  Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure have approved expenditure to  undertake three mobile infrastructure studies to investigate levers at the disposal of the Welsh Government to improve mobile phone coverage across Wales.

Marketing and media procurement exercise for Business Wales (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The First Minister has approved a marketing and media procurement exercise for the Business Wales service for a 5 year period and approval of marketing funded payments for Business Wales marketing activity for July-March 2016/17.

The introduction of a Growth & Prosperity Fund (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved expenditure to deliver the Growth and Prosperity Fund in financial years 2016/17 and 2017/18.

ASH Wales funding proposal for Commit to Quit 2016-18(Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Minister for Social Services and Public Health and the Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport have agreed to provide a further 18 month funding to ASH Wales for young peoples smoking cessation programme 'Commit to Quit'.'

Independent Review of children’s cardiac services in Bristol (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to issue a written statement to AMs on the publication of an independent report commissioned by NHS England into children’s cardiac services in Bristol.

Allocation of Funding for the Support and Delivery Service 2016-17 (Saesneg yn unig)

26 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed up to £13.465m NHS R&D Allocation (including national initiatives of £0.5m to fund the Clinical Research Time Awards and Speciality Leads awards), up to £4.15m for the National Research Workforce and up to £3.8m funding for the national Support Centre Welsh Government funding in 2016/17.

Approval of EMA (Wales) & WGLG (FE) (Wales) schemes (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed the Education Maintenance Allowance (Wales) and Welsh Government Learning Grant (Further Education) schemes for the Academic Year 2016/17.

Additional learning support (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed Additional Learning Support funding to support a learner from Wales attending Telford College of Arts and Technology.

The 2016-17 Operational Plan for The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the Operational Plan for the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and agreed the key performance indicators outlined within the plan.

Media Investment Budget funding (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the additional allocation of Media Investment Budget funding to a production company.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Stagecoach Theatre Arts Ltds application for a Body of Persons Approval for Wales (Saesneg yn unig)'

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved Stagecoach Theatre Arts Ltds application for a Body of Persons Approval for Wales.'

Annual allocations of Targeted Match Funding (Saesneg yn unig)

25 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has agreed amendments to annual Targeted Match Funding allocations to maximise the use of this budget by the third sector.

Changes to the Education Improvement Grant for Schools for 2016-17 (Saesneg yn unig)

21 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the changes to the Education Improvement Grant for 2016-17.

Smart Living Developing Low Carbon Hydrogen and Fuel Cell proposals in RCT Local Authority area (Saesneg yn unig)

21 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed funding for a developmental study creating a hydrogen and fuel cell demonstrator area within Rhondda Cynon Taff Local Authority area.

Equality and Inclusion Funding Programme 2017-20 (Saesneg yn unig)

21 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has approved the equality and inclusion funding programme 2017-20.

Allocation of mental health and vulnerable groups programme funding for 2016/17 (Saesneg yn unig)

21 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretariat for Health, Wellbeing and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed the allocation of mental health and vulnerable groups programme funding for 2016-17.

Community Pharmacy Contractual Framework Funding Adjustments (Saesneg yn unig)

21 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to make consequential changes to payments to pharmacy contractors in Wales following an agreement between the Department of Health in England and representatives of pharmacy contractors in England.

A Package of Funding to Support the Wales Young Farmers Club (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the appointment of Dylan Williams to the Anglesey Enterprise Zone Advisory Board and Anthony Taylor to the Port Talbot Waterfront Enterprise Zone Advisory Board.

Publication of Enterprise Zone Key Performance Indicators for financial year 2015/16 (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the publication of the financial year 2015/16 Annual Enterprise Key Performance Indicators.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Validation and analysis of data provided by local authorities on counselling for children and young people (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to commission validation and analysis work on data on counselling services provided to children and young people for the year to August 2016. The Cabinet Secretary has also approved meeting costs relating to the working group who will update the counselling toolkit and the annual meeting of Welsh Government officials and local authority counselling leads and counselling providers.

A Package of Funding to Support the Wales Young Farmers Club (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs agreed to award a package of financial support to the Wales Young Farmers Clubs.

Certification of the 2015 Accounts of the Common Agricultural Policy (CAP) Paying agencies (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to write to the Director of the UK Co-ordinating Body, agreeing the relevant recommendations in relation to the Common Agricultural Policy (CAP) 2015 accounts.

Consultation on the new demand-led energy efficiency and fuel poverty scheme to succeed Nest (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to the publication of a consultation document on proposals for a new demand –led energy efficiency and fuel poverty scheme in July 2016.

Future Area-based EU energy efficiency schemes (Saesneg yn unig)

20 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to take forward a new Arbed EU funded area-based scheme, with match funding from Welsh Government.

New Proposals for Funding of Tenant Participation (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to continue the Welsh Government’s support for tenant engagement and participation but via a markedly different approach which delivers a significant year on year saving –a competitive grant process based on a two year grant award (for 2017-18 and 2018-19) with a grant ceiling of £150,000 per annum.

Package of Support and Welcome to Wales (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the content and publication of the Package of Support, and Welcome to Wales documents, and to launch them in September.

Wales Investment Prospectus (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the appointment of Mr Andrew Mitchell from M-Insight to assist senior Welsh Government officials to showcase Wales as an investment location.

Liverpool to North Wales Rail Services on Halton Curve (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved expenditure for external support to develop potential options for operating rail services between Liverpool and North Wales via Halton Curve.

Menai Third Crossing (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to appoint Technical Advisors to take forward the third crossing project, appoint external support to advise on possible financial packages to fund the project, for officials to engage with Ynys Mon and Gwynedd Council’s to ascertain the degree of support for the third crossing and for officials to hold further discussions with OFGEM and National Grid.

Disposal by sale of Historic asset - garden area of Caerwent House (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed the disposal of land by sale with continued liaison with the Welsh Government Legal Services and Estates division and to the reinvestment of the capital proceeds by the Welsh Government’s Historic Environment Service (Cadw).

European Marketing Activity (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure and the First Minister have agreed to additional tourism marketing in the UK and Europe during the summer 2016.

Welsh Government membership of the Passenger Demand Forecasting Council (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to Welsh Government’s continued membership of the Passenger Demand Forecasting Council.

National Centre of Excellence for Mathematics (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to the development of a national Centre of Excellence approach for mathematics in Wales.

National Centre of Excellence for Mathematics (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to the development of a national Centre of Excellence approach for mathematics in Wales.

Committee of Advertising Practice consultation (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Minister for Social Services and Public Health has noted and agreed the Welsh Government response to the Committee of Advertising Practice (CAP) which is consulting on introducing restrictions on the non-broadcast advertising of food and soft drinks to children.

Grant funding to the Bevan Commission (Saesneg yn unig)

19 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed Welsh Government funding for the Bevan Commission for 2016-17.

Requests for extensions to post-16 programmes of study at Independent Specialist Colleges (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed applications for funding for Programmes of Study at Independent Specialist Colleges.

Funding for Research to review the impact of the Supporting People Programme on NHS services (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed up to £201,000 funding over 3 years (£67,000 per year) for the Supporting People Data Linkage Study.

Continuation of Town Centre Loan Scheme (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the approach of inviting applications to the Town Centre Loan Scheme from all 22 Local Authorities.

Land for Housing Scheme 2016-17 (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved the continuation of the Land for Housing Scheme, with the same criteria as last year, in order to utilise the allocation of £10m in 2016-17 from Financial Transaction monies.

Media Investment Budget application (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to reject a Media Investment Budget application

Publishing and Literature Review - Additional Budget (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed additional budget for the Publishing and Literature Review and an adjustment to the timeline for delivery of the report.

Cardiff Capital Transition Panel Recommendations (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved expenditure relating to the Cardiff Capital Region.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel regarding a decision not to allocate Basic Payment Scheme entitlements under the New Entrant category of the National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel regarding a decision not to allocate Basic Payment Scheme entitlements under the New Entrant category of the National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel regarding a decision not to allocate Basic Payment Scheme entitlements under the Proof of Production category of the National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the withholding of CAP subsidy payments.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel regarding a decision not to allocate Basic Payment Scheme entitlements under the New Entrant category of the National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the rejection of an application for Basic Payment Scheme (BPS) entitlements from the BPS National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the rejection of an application for Basic Payment Scheme (BPS) entitlements from the BPS National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel regarding a decision not to allocate Basic Payment Scheme entitlements under the Proof of Production category of the National Reserve.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the application of a 100% penalty to the 2012 Single Payment Scheme.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the recommendation of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the decision to apply a penalty to Glastir Scheme payments.

Smart Living – Monitoring, evaluation and reporting of low carbon hydrogen demonstrator in Wales (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has approved funding of up to £9,200 over 3 years (excluding VAT) to support monitoring, evaluation and reporting requirements in Welsh applications for a UK OLEV funding competition to help establish a fuel cell hydrogen pool of vehicles to help test existing University of South Wales and new Smart Living demonstrator infrastructure.

Invitation to join UK wide pumped storage working group (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed that the Welsh Government should participate in the UK wide working group on pumped hydropower storage.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales(Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and the Minister for Natural Resources agreed with the recommendation from the Independent Appeals Panel to accept an appeal against breaches of Animal Welfare regulations.

Re-appointment of Independent Member to Hywel Dda University Board (Saesneg yn unig)

18 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health Wellbeing and Sport has agreed to re-appoint Simon Hancock as Independent Member (Local Authority ) to Hywel Dda University Health Board for one year.

Development of a Level 2 Award in Playwork Practice (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary has agreed the allocation of up to £10,000 revenue in 2016 -17 to develop an accredited level 2 Award in Playwork Practice.

Publication of summary of responses to Welsh Government consultation on draft guidance on collaborative working between CAMHS and the counselling service (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Minister for Health and Social Services and the Minister for Education and Skills have agreed to the publication of the summary of responses to the Welsh Government consultation on draft guidance on collaborative working between children and adolescent mental health services and the counselling services.

Entrepreneurship & Delivery Payments – June & July 2016 (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved the payments due in June and July 2016 under current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

Business Case for Renewal of Foreign Direct Investment Markets & Signals (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the license renewal of a Foreign Direct Investment database and signalling service, to assist with the development of propositions for inward investors.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel on 29 June 2016 (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed funding for two applications under the Flexible Skills Programme.

Authorisation of M4 Variable Speed Limit non prescribed fixed signing and Variable Message Signs characters (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed the authorisation of fixed and variable message signing to permit the legal enforcement of the Variable Speed Limit (VSL) on the M4 around Newport.

Attendance at Swift International Banking Operations Seminar conference 2016 (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved Welsh Government attendance at Swift International Banking Operations Seminar conference 2016.

Membership of the Spanish Chamber of Commerce in the UK (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has approved Welsh Government corporate membership of the Spanish Chamber of Commerce in the UK.

Welsh language marketing and communications activity 2016-17 (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed a programme of Welsh language communications and marketing activity for 2016-17.

Guidance to Local Authorities on undertaking a review of their statutory Rights of Way Improvement Plans (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to the publication of Welsh Government guidance to Local Authorities on undertaking a review of their statutory Rights of Way Improvement Plans.

Energy efficiency and fuel poverty schemes from 2017/18 (Saesneg yn unig)

14 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed a new demand-led scheme to succeed Nest from 1st September 2017, a consultation on proposals for a demand-led scheme, to be published in July 2016, and a Local Authority area-based grants scheme.

Gypsy and Traveller Sites Capital Grant 2016-17 - Launch of Second Bidding Round (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved a second bidding round inviting Local Authorities to bid for funding against the criteria set out in the published Sites Capital Grant Guidance Notes.

Investment Panel 10 May 2016 (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an award of funding to a business.

Ocean Energy Europe Membership - CSE&I APPROVAL (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure has agreed expenditure associated with Energy Wales Unit’s membership of Ocean Energy Europe for the 2016 calendar year.

Investment Panel Meeting 24 May 2016 (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an award of funding to a business.

Investment Panel Meeting 7 June 2016 (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an award of funding to a business.

Welsh Language Mitigation Strategy, Wylfa Newydd (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved Welsh Government funding in 2016/17 to enable Energy Wales Unit and Welsh Language Division to appoint contractors to develop a Welsh Language Impact Risk Assessment Framework.

Investment Panel Meeting 14 and 21 June 2016 (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the funding requests from two businesses and the deferral of repayments for two businesses.

Approval of Career Choices Dewis Gyfra Business Plan (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language approved the Career Choices Dewis Gyfra (Careers Wales) annual Business Plan for 2016-17.

Swansea LDP - Delivery Agreement Timetable Extension Request - 2nd Revision (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the timetable extension request submitted by the City and County of Swansea in respect of their Local Development Plan Delivery Agreement.

Review of Forest Research (Saesneg yn unig)

13 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to the joint commissioning of economic analysis by the Forestry Commission, DEFRA and the devolved administrations on options for the future delivery of Forest Research functions.

Proposed Changes to the Jobs Growth Wales II Programme (Saesneg yn unig)

12 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science has agreed amendments to the Jobs Growth Wales II programme to better align delivery with the wider employability skills offer.

Funding to support the production of resources to assist the teaching of the new WJEC GCSE History, GCSE and GCE Physical Education specifications (Saesneg yn unig)

12 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed funding of up to £5,000 to quality assure resources that have been developed to support the teaching of the new GCSE and GCE Physical Education specifications and to translate resources that have been developed to support the teaching of the new GCSE History specification.

Cessation of antenatal screening for rubella susceptibility (Saesneg yn unig)

12 Gorffennaf 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed to the offer of Antenatal screening for rubella susceptibility stopping for all women in Wales booking for screening on or after 3 October 2016.

Peoples Collection Wales Business Plan 2016-17 (Saesneg yn unig)'

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the People’s Collection Wales Business Plan for 2016-17, and confirmed the funding allocations for each of the programme’s three lead delivery partners.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales Pay Remit Application 2014-2016 (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved Amgueddfa Cymru – National Museum Wales’ pay remit application for 2014-15 and 2015-16.

Technocamps (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to indicative allocations for 2016-17, and the subsequent 2 years, for Technocamps, subject to successful ESF application to WEFO, to support the development of digital and computing skills in Welsh schools.

Schools Challenge Cymru Allocations - Year 3 (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to the proposed allocation of the Schools Challenge Cymru revenue and capital budgets for 2016-17, including individual revenue and capital allocations for Pathways to Success schools.

Next Steps for the Welsh Government Sustainable Development Charter (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed an approach to a review of the Sustainable Development Charter.

The Planning performance framework (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to implement changes to the way in which the performance of local planning departments is monitored and reported upon.

Corwm Annual Report - Work Programme & Interim Deputy Chair (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) Rolling Work Programme for 2016 – 2019 and the appointment of Professor Lynda Warren as CoRWM’s Deputy Chair.

Legislation - Consultation on draft guidance on plans required by section 14A of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Saesneg yn unig)

11 Gorffennaf 2016

The Minister for Social Services and Public Health has agreed to the consultation exercise on draft guidance and regulations to support requirements on local authorities and local health boards to make plans, contained in section 14A of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

Social Housing Grant (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the continuing allocation of the Social Housing Grant budget 2016/17.

Priorities for an all-age apprenticeship programme (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science has agreed to adjust the criterion for new entrants for an all age Apprenticeship programme.

Employability Policy (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children and the Minister for Skills and Science has agreed to a programme of early engagement with key external stakeholders, regarding the development of a policy for increasing employability and plans for its implementation in Wales.

Global Welsh Diaspora (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed support to the establishment of a Community Interest Company ‘Global Welsh’ to develop a network and engage with Welsh diaspora.

Life Sciences Bridging Fund Project Recommendations and Budget Re-Profiling (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved an allocation of funds from the Bridging Fund budget to support five projects recommended by the Scientific Advisory Board in financial years 2016/17 and 2017/18 and a re-profiling of the Bridging Fund budget.

Consultation on Draft Technical Advice Note 24: Historic Environment (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the content of draft TAN 24: Historic Environment and agreed to issue the draft document for a 12 week public consultation period.

Response to UK Govt consultation on support for Anaerobic Digestion and micro Combined Heat and Power under Feed-in Tariffs (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has responded to the UK Government consultation on “Review of support for Anaerobic Digestion and micro-Combined Heat and Power under the Feed-in Tariffs scheme.”

Welsh Language in Health and Social Services Partnership Group (Saesneg yn unig)

07 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and The Minister for Social Services and Public Health have agreed to establish a Welsh Language in Health and Social Services Partnership Group.

Budget for quality improvement projects (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to fund the national roll-out of the Further Mathematics Support Programme Wales for the period 1 August 2016 to 31 March 2017, and to continue funding a nationally available Further Mathematics Support Programme Wales from 1 April 2017 to 31 March 2018.

Funding for Programmes of Study at Independent Specialist Colleges (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language have agreed funding for programmes of study at Independent Specialist Colleges.

Requests for extensions to post-16 programmes of study at Independent Specialist Colleges (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed recommended funding decisions for requests received from Independent Specialist Colleges for 2016/17.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved three applications for funding under the Flexible Skills Programme.

Funding of the Further Maths Support Programme (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to fund the national roll-out of the Further Mathematics Support Programme Wales for the period 1 August 2016 to 31 March 2017, and to continue funding a nationally available Further Mathematics Support Programme Wales from 1 April 2017 to 31 March 2018.

Bovine TB Eradication Programme (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed in principle the refreshed Bovine TB Eradication Programme recommendations.

Planning Policy Wales and the Well-being of Future Generations (Wales) Act (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to an initial theme-based approach to the restructuring of Planning Policy Wales around the goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Planning Policy Wales and the Well-being of Future Generations (Wales) Act (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to an initial theme-based approach to the restructuring of Planning Policy Wales around the goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Conservative Debate on Air Quality (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to write to the Leader of Caerphilly County Borough Council regarding Air Quality.

Valedictory letter to the Welsh Government appointed member of the Governing Council of the Valuation Tribunal for Wales (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Finance & Local Government has agreed to proceed with the appointment of a new Welsh Government representative to the Governing Council of the Valuation Tribunal for Wales.

Request for a Borrowing Approval in 2016-17 from Seven Sisters Community Council (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has agreed to the issuing of a borrowing approval for £25,000 to Seven Sisters Community Council.

Policy advice on the vaccination of adolescents for Meningitis ACWY (Saesneg yn unig)

06 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to bring forward the planned programme of Meningitis ACWY vaccination for school year 13 adolescents from 2017-18 into 2016-17.

National Advice Network (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the continuation of the National Advice Network including a one year extension to the Chair’s period of appointment. Officials will develop an Information and Advice Action Plan by December 2016, to be informed by the National Advice Network.

Anti-social Behaviour up-date (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed the cost (£3,000) of the final three months of the current part-time secondment arrangement with the South Wales Police Commissioner’s Office, which extend into the first quarter of the next financial year (2017-18).

Gypsy and Traveller Sites Capital Grant 2016-17 (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved Gypsy & Traveller Sites Capital Grant funding to recommended projects.

Flying Start Evidence Manager - Extension of Post (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed a two year extension to the programme funded Flying Start Evidence Manager post.

Coastal Communities Fund 2017-2021 Programme options (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children following consideration of an options report from the BIG Lottery Fund on proposals for the Communities Fund in Wales for 2017-2021, has agreed that the future Fund in Wales will retain the £300k limit, as in previous rounds, and be open to all parts of Wales.

Confirmation of Compulsory Purchase Order & SRO Report - Maiden Wells Relief Road (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the confirmation of Pembrokeshire County Council’s Side Roads and Compulsory Purchase Orders relating to the Maiden Wells Relief Road following a Public Local inquiry.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

The Education Other Than at School Task and Finish Group (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the Education Other Than at School Task and Finish Group’s recommendations which includes the implementation of a number of short, medium and long term actions to improve standards in Education Other Than at School Task provision in Wales. These actions form part of an emerging Framework for Action.

Appointments to the Committee on Radioactive Waste Management (Saesneg yn unig)

05 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the appointment of Melissa Denecke, Campbell Gemmell, Julia West, Simon Redfern, Andy Hall, Stephen Newson, Stephen Tromans, Andrew Walters, Gregg Butler, Paul Davis, Richard Shaw, Joanne Hill and Janet Wilson as members to the (UK) Committee on Radioactive Waste Management.

Data on housing conditions in Wales (Saesneg yn unig)

04 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs and Cabinet Secretary for Communities and Children have agreed to jointly fund a programme of investment over the next three years to secure data and analysis needed to inform present and future policy and financial decisions in relation to domestic housing and energy efficiency and fuel poverty measures.

Ministerial Foreword for Nest Annual Report 2015-16 (Saesneg yn unig)

04 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the Nest Annual Report for 2015 – 16.

UK Committee on Climate Change Annual Reports and Accounts (Saesneg yn unig)

04 Gorffennaf 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to lay before the National Assembly the UK Committee on Climate Change Annual Progress Report for 2015-16 on 30th June 2016 and Annual Performance and Accounts Report on 11th July 2016.

Sponsorship of Youth Workers Award (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to sponsor 3 awards at the Youth Work Awards ceremony on 28 June 2016 and to contribute to the cost of holding the event.

Families First Key Data (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to the publication of data collected through the Families First measurement framework for the financial year 2015-16.

Delivery of Creative Wales (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the development of cost effective and efficient options for delivery of Creative Wales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

National Museums Pay Dispute re Premium Payments (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of additional funding to the National Museums of Wales to settle the pay dispute regarding the cessation of premium payments .

Contingency Plan for Exotic Animal Diseases 2016 (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to the publication of the updated Welsh Government Contingency Plan for Exotic Animal Diseases and also agreed the expenditure of around £250 for the printing of hard copies of the plan.

Update on the work of the Wales Animal Health and Welfare Framework Group (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to meet the Chair of the Wales Animal Health and Welfare Framework Group formally every six months and to attend a future meeting of the Group.

Extending funding to Health Boards to offer flu vaccination to morbidly obese people (Saesneg yn unig)

30 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to extend flu immunisation programme funding to health boards to include vaccinating morbidly obese adults who have no other clinical risks.

Housing Finance Grant 2 Update (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved a funding allocation of £10,000 in 2016/17 to Community Housing Cymru to undertake a procurement exercise for expert independent financial advice on financial borrowing products for Housing Finance Grant 2.

Future Funding Options Coalfields Regeneration (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to the issue of a revised grant offer letter to the Coalfields Regeneration Trust to reflect their request for a revised split of the £500k funding, between capital (£90k) and revenue (£410k).

Revenue Funding for Rural Housing Enabler Projects 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to provide funding of £91,020.50 during 2016-17 to support the Rural Housing Enablers.

Post ballot funding for successful Business Improvement Districts (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed to continue to provide funding support of £5,000 to each Business Improvement District once successful at ballot.

Chwarae Teg Programme Final (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science has agreed to continue to fund Chwarae Teg in 2016-17 whilst further work is undertaken to clarify the position on State Aid.

Granting Cleardata UK Limited an exception to the Welsh Governments Sustainable Development Policy (Saesneg yn unig)'

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved granting Cleardata UK Limited an exception to the Welsh Government’s Sustainable Development Policy.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Budget for Governors Wales - 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to the budget of £264,000 for Governors Wales for 2016-17 and to allow officials to commit expenditure in line with this budget.

Vice Chair, Independent Member and Non-executive Director Appointments to Local Health Boards and Trusts (Saesneg yn unig)

29 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to advertise for Vice-Chairs to Abertawe Bro Morgannwg and Aneurin Bevan University Health Boards and Independent Members to Aneurin Bevan University Health Board, Cardiff & Vale University Health Board, Powys Teaching Health Board and Public Health Wales NHS Trust.

Further Education Resilience Programme (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed to commit up to £200,000 (plus VAT) from the Further Education and Apprenticeships Policy BEL to deliver an Further Education Resilience Programme.

A465 Heads of the valleys dualling (Sections 5 6) Technical Assurance Contract Award (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the award of four contracts through the Transport framework for technical advice for work in relation to the A465 Heads of the valleys Dualling Scheme.

Support for the Rural Development Task and Finish Group (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved financial support to procure a rural expert to support the Rural Development Task and Finish Group.

Third Party Claim (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved payment in respect of a third party claim.

Application for Registration of an Independent School in Wales – Swansea Sixth From College (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed the registration of a new independent school in Wales – Swansea Sixth Form College, 18 Mansell Street, Swansea.

Care Council for Wales - Chair Remuneration Review (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretariat for Health, Well-being and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agree to the additional remuneration to the Chair of the Care Council to recognise the extra work associated with the Care Council led reference group.

Public Accounts Committee Report (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport agreed the terms of the response to the Public Accounts Committee Report on ‘Wider issues emanating from the governance review of Betsi Cadwaladr University Health Board’.

Aneurin Bevan UHB - Acquisition of the Old Court Building, Pontypool (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to Aneurin Bevan University Health Board’s request to purchase the Old Court Building in Pontypool and for the Health Board to enter into the necessary contractual arrangements.

Written Statement - Betsi Cadwaladr University Special Measures – Conclusions on Phase One Progress Report (Saesneg yn unig)

28 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to publish a written statement to update Assembly Members on progress made by Betsi Cadwaladr University Health Board under phase one expectations set out in the special measures improvement framework.

Capital funding for equipment for Fire and Rescue Authorities in 2016-17 (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed a new approach for allocating the National Resilience Capital Budget in 2016-17.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Betsi Cadwaladr University Special Measures – Tripartite Meeting Conclusions on Phase One Progress Report (Saesneg yn unig)

27 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to publish a written statement to update Assembly Members on progress made by Betsi Cadwaladr University Health Board under phase one expectations set out in the special measures improvement framework.

Feasibility Study for Bridgend College (Saesneg yn unig)

23 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education and Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed to the proposed allocation of up to £50, 000 to be committed against the Further Education Provision Budgetary Expenditure for 2016-17 for Bridgend College to undertake a feasibility study.

Ofcom Designing the broadband universal service obligation (Saesneg yn unig)

23 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science has approved the Welsh Government response to the Ofcom consultation document on designing the broadband universal service obligation.

Legal and Technical Advice to Support the Development and Delivery of Aviation in Wales (Saesneg yn unig)

23 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved expenditure to support the development and delivery of Aviation in Wales.

Funding the Independent Investigation Service (Saesneg yn unig)

23 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed an allocation to Servoca PLC, of £277,000 for 2016-17, to run the Independent Investigation Service.

Strategy for the implementation of the EU School Milk Scheme for 2016/17 (Saesneg yn unig)

23 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed the UK strategy for the implementation of the EU School Milk Scheme in the UK for the 2016/17 school year.

St Athan Residential Portfolio (Saesneg yn unig)

22 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved expenditure to manage the properties within the confines of the St Athan Aerospace Business Park.

Saturn Transport Modelling Visualisation Software copy (Saesneg yn unig)

22 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed funding for a specialist piece of software.

Welsh Industrial Development Advisory Board - Airbus Group, Newport (Saesneg yn unig)

22 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed the recommendation of the Welsh Industrial Development Advisory Board following their meeting on 20 April 2016.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - April 2016 (Saesneg yn unig)

22 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the recommendations of the Capital Investment Panel, on 19 May 2016, for progression to the next stage of the business case process and/or allocation of funding.

National Curriculum End of Phase Expected Levels and Target Setting Requirements (Saesneg yn unig)

22 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the procurement of a replacement Planning Portal service for Wales and the appointment of an Advisory Group to inform the procurement process. The Cabinet Secretary has approved the rationale and funding for the proposed expenditure of £550k over 3 years for the replacement service, with an option to extend for a further 3 years and instructs officials to commence a procurement activity immediately.

Public Sector Broadband Aggregation Activities - July 2016 to September 2016 (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed quarterly payments for the Public Sector Broadband Aggregation contract.

Site Infrastructure Works - Extension to Broadaxe Business Park, Presteigne, Powys (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved site infrastructure works - extension to Broadaxe Business Park, Presteigne, Powys.

Application for the Flexible Skills Programme (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have approved grant funding to a company under the Flexible Skills Programme.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have approved grant funding for one application under the Flexible Skills Programme.

National Curriculum End of Phase Expected Levels and Target Setting Requirements (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has agreed to withdraw the decision to amend Target Setting Regulations that would increase the expected level of achievement for learners at the end of Key Stages 2 and 3 in English, Welsh and Mathematics from summer 2018.

Approval for Aneurin Bevan UHB - Construction Contract - Reconfiguration of the Neonatal Unit at the Royal Gwent Hospital (Saesneg yn unig)

21 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed that Aneurin Bevan University Health Board can enter into the construction contract to improve the neonatal unit at the Royal Gwent Hospital, Newport.

Seren Network: Funding allocation in 2016-17 (Saesneg yn unig)

20 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education and the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language agreed funding to support the Seren Network in 2016-17.

Social Housing Rent Standard (Saesneg yn unig)

20 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has agreed an eight week consultation with bodies representing the interests of Registered Social Landlords, Tenants and Lenders on the draft Social Housing Rent Standard, and the draft Guidance on the Social Housing Rent Standard.

Coastal Communities Fund 2017- 2021 (Saesneg yn unig)

20 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children has approved the costs for the development and delivery of the new round of the Coastal Communities Fund and agreed the launch of the new fund in July 2016.

Extension of Kancoat Administration (Saesneg yn unig)

20 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the payment of fees and reimbursement of costs incurred by a company during the administration.

Third Party Claim (Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved payment in respect of a third party claim.

UK Climate Change Committee – Welsh Government Funding 2016/17 (Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed to grant funding of £129,478 to the UK Committee on Climate Change itself and £19,995 to its Adaptation Sub-Committee as the Welsh Government’s contribution to the Committee’s running costs, a total funding allocation of £149,473 for 2016/17

Brief on the Wales Animal Health and Welfare Framework (Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the proposed approach and general content for the Wales Animal Health and Welfare Framework Implementation Plan for 2016/17.

Proposed changes to the eligibility criteria of NHS Bursaries (Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to the amendment of the NHS Wales Bursary Scheme eligibility criteria to align to those adopted for Student Support arrangements in Wales.

NHS Wales Core Principles - Communication (Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed to fund the costs for communicating the NHS core principles to NHS staff in Wales.

Oral Statement for Apprenticeships in Wales (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science has agreed to give an Oral Statement for Apprenticeships in Wales on the 14 June 2016.

Public Sector Broadband Aggregation Project – Specialist Support (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed to commission specialist commercial support for the Public Sector Broadband Aggregation Project and the associated expenditure.

Approval of Communications Programme Funded Payments: Photography (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for the Economy & Infrastructure has approved expenditure associated with photography.

Publication of information for parents and carers regarding the National Curriculum and National Tests (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Education has approved the publication of How was school today? How is my child doing in the Foundation Phase? and Reading and Numeracy Tests in Wales 2017 - information for parents and carers 2-9 at a cost of approximately £137,200.

Tal-y-Bont & A55 Flood Alleviation Scheme - Construction Phase (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the application from Gwynedd Council for 100% grant funding to the value of £984,867.52 for a flood alleviation scheme to protect the village of Tal-y-Bont and the nearby A55 trunk road.

Agricultural Shows 2016 (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has approved the expenditure for the Welsh Government’s presence at various agricultural shows in 2016, excluding the Royal Welsh Show.

Agriculture and Horticulture Development Board Annual Report and Accounts 2015/16 (Saesneg yn unig)

15 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the Annual Report and Accounts 2015/16 be laid before the National Assembly for Wales.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

14 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

14 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the provision of International Trade Development support to companies.

Change to the membership of the Wales Programme Monitoring Committee (Saesneg yn unig)

14 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Finance and Local Government has agreed the appointment of Charlotte Priddy as Farmers’ Union of Wales representative on the Wales Programme Monitoring Committee for European Structural and Investment Funds 2014-2020.

Superfast and fibre broadband - additional audience research (Saesneg yn unig)

13 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed to research into the current use, understanding and barriers to use of broadband among 25-45 year old women.

Welsh Public Library Standards Frameworks – renewal (Saesneg yn unig)

13 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved the renewal of the Welsh Public Library Standards Framework.

M4 Corridor around Newport Public Local Inquiry (Saesneg yn unig)

13 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has determined to hold a Public Local Inquiry into the M4 Corridor around Newport project.

Queen Scallop Joint Consultation (Saesneg yn unig)

13 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed for the joint devolved administration consultation for new controls proposed in the Queen Scallop fishery in Area Vla north coast of Northern Ireland and Western Scotland) and Vlla (Irish Sea) to proceed and be published on the Welsh Government website.

Applications presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science and the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure have agreed funding for one application in 2016-17 under the Flexible Skills Programme.

Funding for north Wales visitor attractions signage (Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed funding to support signage for four North Wales visitor attractions.

Fusion: Tackling Poverty through Culture - Delivery and Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed funding for 10 Pioneer Areas, and has agreed the draft Fusion: Tackling Poverty through Culture Delivery Plan for 2016-17.

Flexible Equality and Diversity Fund (Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has approved a flexible budget amount to support the Advanced Materials and Manufacturing sectors equality and diversity activities and associated ancillary costs.'

Award of Capital Grants to Local Authorities under the Collaborative Change Programme 2016-17(Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs and the First Minister have approved the Collaborative Change Programme Capital Grants to Local Authorities in 2016-17.

Workforce Policy Funding Arrangements 2016-17 (Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Wellbeing and Sport and the Minister for Social Services and Public Health have agreed to the funding of staff to deliver workforce policy and strategy.

Foreword to the Mental Health Act Code of Practice for Wales(Saesneg yn unig)

09 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport has agreed revisions to the Mental Health Act 1983 Code of Practice for Wales and the publication of the summary of responses to the Welsh Government’s consultation on the Code of Practice.

Update on membership of the Independent Advisory Group and Strategic Stakeholder Group (Saesneg yn unig)

08 Mehefin 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to the appointment of Brett Pugh as an additional member to the independent Advisory Group.

Arts Council of Wales Member Appointments 2016-17 (Saesneg yn unig)

08 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure has agreed to the Public Appointments exercise to recruit up to six new members of the Arts Council of Wales.

Welsh Government Warm Homes Investment in 2016/17 (Saesneg yn unig)

08 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs has agreed the allocation of capital funding for Welsh Government Warm Homes Schemes in 2016/17.

Appointment of Non Executive Directors to Ofwats Board (Saesneg yn unig)'

06 Mehefin 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the appointment of Alison Munro, Tim Waggott and Mark Bayley as non Executive Directors for the Board of the Water Services Regulation Authority (Ofwat).

Response to Treasury Consultation on Future of Public Financial Guidance (Saesneg yn unig)

06 Mehefin 2016

The Cabinet Secretary for Communities and Children is content for the Welsh Government response to be issued to the Treasury’s Public Financial Guidance Review.

Employability Skills Programme (Saesneg yn unig)

06 Mehefin 2016

The Minister for Skills and Science has agreed the detail of the proposed Employability Skills Programme, as a replacement to Work Ready.

Policy advice in relation to funding for Welsh-language technology infrastructure (Saesneg yn unig)

25 Mai 2016

The First Minister has approved funding to enable the continuation of infrastructural Welsh-language technology developments.

Skills for Employment Wales (Saesneg yn unig)

18 Mai 2016

The Deputy Minister for Skills & Technology has agreed revised delivery arrangements for Skills for Employment Wales.

Funding for Wales CRPs and the Association of Community Rail Partnerships (Saesneg yn unig)

16 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding for Community Rail in Wales for 2016-17.

Third Party Claim - A470 Storey Arms (Saesneg yn unig)

12 Mai 2016

The Minister for Economy, Science & Transport has approved payment in respect of a third party claim.

Cantre’r Gwaelod The Musical – Development of a Business Plan (Saesneg yn unig)

11 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the allocation of budget for the development of a business plan for Cantre’r Gwaelod The Musical..

Eastern Bay Link Statement to Inform Appropriate Assessment  (Saesneg yn unig)

09 Mai 2016

The Minister for Natural Resources has agreed, as the Competent Authority under the Habitat Regulations, to an appropriate assessment of the implications on European sites undertaken on the A4232 Eastern Bay Link and the Severn Estuary (Special Areas of Conservation and Special Protection Area), Mendip Limestone grassland and North Somerset and Mendip Bats.

Approval of New Programme Funded Payments  (Saesneg yn unig)

09 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Professional fees associated with providing financial support to G M Jones Ltd  (Saesneg yn unig)

09 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure relating to existing contractual commitments associated with providing support to a company.

Response to the Department of Energy and Climate Change Consultation on changes to the Warm Homes Discount Scheme (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Natural Resources has approved the Welsh Government’s consultation response to the Department of Energy and Climate Change in relation to proposed changes to the Warm Homes Discount Scheme.

Warm Zones Redress 16/17 - 28 Apr 2016 (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Natural Resources has approved grant funding to Warm Zones for 2016/17.

Delta Lakes Llanelli Coast Joint Venture expenditure and Deed of Variation (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to support a Masterplan and associated funding for the delivery of a new Wellness Centre and Life Sciences Village.

Approval of Industry Wales Business and Operational Plans(Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the Industry Wales Business and Operational Plans for 2016-19 and 2016/17 budget.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Pupil Referral Units and Pupil Deprivation Grant (Saesneg yn unig)

05 Mai 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to allocate an additional £299,300 as Pupil Deprivation Grant to eligible, single-registered pupils in Pupil Referral Units.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Reappointment to the Higher Education Funding Council for Wales (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the re-appointment of David Simon Mason and Bethan Guilfoyle to the Higher Education Funding Council for Wales.

Allocation of Higher Education Division budgets for 2016-17 and working practices (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the allocation of Higher Education Division budgets and working practices for 2016-17.

Higher Education Funding Council for Wales Remit letter 2016-17 (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the terms of the Remit Letter.

Reappointment to the Higher Education Funding Council for Wales (Saesneg yn unig)

04 Mai 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to the reappointment of Professor Robin Williams for a period of 3 years from 1 August 2015 to 31 July 2018.

M4 Brynglas Tunnels (Saesneg yn unig)

03 Mai 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to proceed with an Environmental Impact Assessment decision in relation to the M4 Brynglas Tunnels Refurbishment.

Funding for Geiriadur Prifysgol Cymru and Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Saesneg yn unig)

03 Mai 2016

The First Minister has approved funding of £160,000 for Geiriadur Prifysgol Cymru and £50,000 for Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru for 2016-17.

Funding for Older peoples & Carers' strategy and policy developments 2016/17 (Saesneg yn unig)'

03 Mai 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed Welsh Government funding to support carers and older people including work to begin refreshing and updating the Carers’ Strategy and Older People’s Strategy to take into account the commitments in both the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and the Wellbeing Future Generations (Wales) Act 2015.

Amendment to British Wool Marketing Board Report 2014/15 (Saesneg yn unig)

03 Mai 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to the amendment to the British Wool Agricultural Marketing Scheme Report 2014-2015 before the report was laid before Parliament.

Response to consultation on Renewable Heat Incentive (Saesneg yn unig)

28 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Secretary of State at the Department for Energy and Climate Change and that the Welsh Government response to the consultation on The Renewable Heat Incentive: A reformed and refocused scheme be sent at official level.

Request for a contractor to produce various innovation PR materials (Saesneg yn unig)

28 Ebrill 2016

The First Minister and The Minister for the Economy, Science and Transport have agreed support for a contract to promote the take-up of innovation in Welsh businesses.

Funding to support Marine Energy Pembrokeshire (Saesneg yn unig)

28 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to support employment and growth potential of marine renewables.

Supply Teacher Taskforce (Saesneg yn unig)

28 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the draft terms of reference for the taskforce on supply teaching.

Funding to support the refreshed Autistic Spectrum Disorder Strategic Action Plan (Saesneg yn unig)

28 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has allocated £540,000 to support the implementation of the refreshed Autistic Spectrum Disorder Strategic Action Plan, this includes support for the ASD National Lead team and for the delivery of the national integrated autism service.

Natural National Resources Policy - scoping report (Saesneg yn unig)

27 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has approved the budget and approach for developing options for policies for consultation in the draft National Natural Resources Policy.

Judicial Review Challenge Against Natural Resources Wales - Llyn Padarn - Outcome (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to Officials continuing to instruct Counsel to manage the necessary input to this case and to continue funding the use of Counsel to assist in our defence of the appeal.

Provision of guidance and proposals to amend the building regulations (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of guidance in relation to building regulations “commencement of building work” and to Officials undertaking research into proposals to amend the application processes and transitional provisions of the building regulations.

Building Control Performance Standards Advisory Group analysis report 2014-15  (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the release of the Building Control Performance Standards annual 2014-15 analysis report for Wales and England.  

Setting of the third UK Carbon Budget credit limit and the Carbon Reduction Commitment – Energy Efficiency Scheme (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the Welsh Government’s response to the setting of the UK’s Third Carbon Budget credit limit and publication of the position.  

Property Transactions - Project Approvals - 7 April 2016   (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations.

Approval of New Programme Funded Payments  (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Feasibility Studies to inform Welsh Government’s Strategy on Space for Life Sciences Companies (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to procure feasibility studies which will inform Welsh Government’s future strategy on the provision of grow-on space for life sciences companies in Wales .

Property Transactions - Project Approvals - 14 April 2016  (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads  (Saesneg yn unig)

25 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Business Marketing activity Q1 - 2016/17 (Saesneg yn unig)

21 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved marketing funded payments to undertake the Business Marketing activity for Q1 of 2016/17.

Tobacco Control for Wales (Saesneg yn unig)

21 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has given his permission to disband the existing Tobacco Control Delivery Board in its current format and to establish a new strategic board and three standing sub-groups to take forward tobacco control in Wales.

Learning Disability Services (Saesneg yn unig)

21 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed Welsh Government funding in 2016-17 to improve learning disability services.

Blaenant Head Gear (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for restoration of Grade ll Listed Mining head Gear Towers at the former Cefn Coed Colliery Museum site.

Land Sale SA1 Swansea Waterfront (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the sale of land at SA1 Swansea Waterfront.

Sustrans core grant funding 2016/17 (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved core grant funding and objectives for Sustrans Cymru for 2016-17.

South Wales Forgemaster Premises, Taffs Well (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for the purchase of a site in Taffs Well, Rhondda Cynon Taff.

Commercial transaction in Central Cardiff Enterprise Zone (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed a land receipt in Central Cardiff Enterprise Zone.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Anchor Company Proposal SIMEC and Harris Pye (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the award or Anchor company status to two new companies.

Circuit of Wales Advisory (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed not to enter into a guarantee of a lease of the completed Circuit of Wales.

Planning Applications affecting Trunk Roads in Wales (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Equality Impact Assessment of Creative Industries Sector (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the content and publication of the Creative Industries Sector Team Equality Impact Assessment.

Designation of WEFO as the Managing & Certifying Authority for 2014-2020 programmes (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Finance and Government Business has agreed that the Welsh European Funding Office is designated to carry out the programme managing and certifying authority regulatory functions for the European Structural Funds regional programmes 2014-2020.

Reappointment of current Commissioner for Older People in Wales (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The First Minister decided to extend the term of office for Sarah Rochira, the current Commissioner for Older People in Wales for a period of two years under the Commissioner for Older People in Wales (Appointment) (Amendment) Regulations 2016 (S.I. 2016/154).

Sustainable Social Services Improvement Activity (Saesneg yn unig)

20 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services agreed a number of programmes of work for 2016-17 to support sustainable social services improvement activity. This included the Care Council for Wales remit letter, the scope of work for the Social Care Institute for Excellence and the Social Services Improvement Agency work plan for 2016-17.

Letters to Future Generations Commissioner for Wales and Public Services Boards (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Future Generations Commissioner for Wales and Public Services Boards on the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 Indicators.

Publication of analysis and response to the national indicators consultation (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to publish the consultation analysis and Welsh Government response to the national indicators consultation.

Grants for small scale flood risk management schemes (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has approved the provision of grant funding to local authorities for small scale capital and maintenance flood schemes.

Adjacent Education TV, Film and New Media Project (Not For Profit) (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the allocation of budget to grant fund a not for profit organisation.

Port Talbot Waterfront Enterprise Zone Business Rates Scheme (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to open a targeted round of the Business Rates Scheme in the Port Talbot Waterfront Enterprise Zone.

Healthy Working Wales 2016-17 (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for the Welsh Government work and health programme Healthy Working Wales' in the 2016-17 financial year .'

Request for a Borrowing Approval in 2016-17 from Builth Wells Town Council (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Public Services has agreed to Welsh Government officials issuing a borrowing approval to allow Builth Wells Town Council to borrow money for capital purposes during the 2016-17 financial year.

Staff Commission - Request for budget increase 2016-17 (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Public Services has agreed the increase in the Public Services Staff Commission budget for 2016-17 and for it to be managed by its Chief Executive.

National Resilience Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Public Services has agreed funding for the provision of National Resilience capabilities in Wales for 2016-17.

Intermediate Care Fund Process for Allocation (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

Both the Minister for Communities and Tackling Poverty and Minister for Health and Social Services have approved the allocation of £10milion Welsh Government capital funding for the intermediate care fund to be distributed on a regional basis.

Healthy Working Wales 2016-17 (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has approved Welsh Government funding for the Healthy Working Wales initiative.

Cath Lab replacement (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has approved an additional £1.3million of Welsh Government funding for an NHS Wales cardiac catheterisation laboratory replacement programme.

Appointment of Independent Member (University) to Cwm Taf University Health Board (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services agreed to the appointment of Ms Jayne Dowden as Independent Member of Hywel Dda University Health Board for a period of three years.

Meningitis C vaccination (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to the removal of the Meningitis C vaccination currently offered at three months of age from the routine immunisation programme, in line with advice from the UK-wide Joint Committee on Vaccination and Immunisation.

Sustainable Social Services Funding - Delivering Improvement and Supporting Implementation in 2016 – 17 (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed a range of funding streams to support sustainable social services improvement activity and implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and Regulation and Inspection Social Services (Wales) Act 2016 for 2016-17.

Transition to Social Care Wales (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to issue a written statement to Assembly Members to update them on the transition to Social Care Wales.

Re-appointment of Independent Member to Powys Teaching Health Board (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services agreed to re-appoint of Mark Baird as an Independent Member of Powys Teaching Health Board until 16 June 2018.

IAA Badger Found Dead Survey Year 3 Report (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to publish the IAA Badger Found Dead Survey Year 3 Report on the Welsh Government website.

Increase in judicial salaries (Saesneg yn unig)

19 Ebrill 2016

The First Minister has agreed a 1% increase for 2016-17 for salaried judiciary and consequential increase for fee paid members of devolved tribunals in Wales in line with the Senior Salaries Review Body recommendation.

Active Travel (Wales) Act 2013 Existing Routes (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has offered a decision to Local Authorities on their existing Active Travel (Wales) Act 2013 Existing Routes Maps .

Welsh Advanced Manufacturing Institute - Business Case Response (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed recommendations made by the Deeside Enterprise Zone Board in relation to the Advanced Manufacturing Institute and to fund initial revenue costs.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

M4 Variable Speed Limit Reprogram (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the authorisation of fixed and variable signing and reprogramming of Variable Message Signs and relating costs.

Marketing costs associated with the launch of the Port Talbot Waterfront Enterprise Zone (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to costs associated with the launch of the Port Talbot Waterfront Enterprise Zone .

Deferment of collecting rents from a Company in Administration (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to defer the collection of rents from a company in Swansea.

Publication of the Inclusion and Pupil Support Guidance (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the publication of the Inclusion and Pupil Support guidance on the 16th March 2016.

Access to Trunk Road Duct Network – Procurement Support Phase 3 (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have approved procurement support for the Access to Trunk Road Duct Network.

National Botanic Garden Expert Group (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the membership of a Task and Finish Group to consider the future of the National Botanic Garden.

Memorandum of Understanding for the development for the World Heritage Site (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has agreed to the Welsh Government’s historic environment service, Cadw becoming a party to the Memorandum of Understanding for the development for the World Heritage Site nomination for the Slate Industry of North Wales.

2016/17 funding for the National Botanic (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have agreed funding to support the National Botanic Garden of Wales for the financial year 2016-2017.

Homelessness Prevention Final Grant Funding - 2016-17 (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the formal award of grants to support the Homelessness Prevention Grant Programme for Financial Year 2016/17 following confirmation of final budget.

Independent Living Final Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the funding for the Independent Living Budget for 2016/17.

Funding for Pembrokeshire Agricultural Society (Saesneg yn unig)

18 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed to the continued funding of the Pembrokeshire Agricultural Society in 2016.

The International Festival for Business 2016 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved Marketing Programme funded payments to support participation in the International Festival of Business 2016.

Request for rail franchise Deed of Amendment to enable Department for Transport WiFi programme (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved rail franchise Deed of Amendment to the Wales & Borders Franchise Agreement to enable the provision of free Wi-Fi for passengers on part of the Arriva Trains Wales fleet.

Minotaur (Development) – Media Investment Budget (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an application for development funding in 2016/17 from the Media Investment Budget.

Property Transactions - Project Approvals - 10 March 2016 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Funding to the Welsh Proms 2016 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have approved funding for the Welsh Proms.

Property Transactions - Project Approvals - 17 March 2016 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Approval of Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Opportunities to a company.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development Support to a company.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Property Transactions - Project Approvals - 24 March 2016(Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Traveline Cymru information services (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the introduction of a Freephone telephone number for passengers accessing information about public transport by phone.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Cardiff Airport & St Athan Enterprise Zone - Proposed extension to Zone Boundary (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an extension to the boundary of the Cardiff Airport & St Athan Enterprise Zone.

Education Improvement Grant – final allocations to consortia 2016-17 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed a grant allocation to regional education consortia under the Education Improvement Grant for Schools 2016-17.

Allocation of Employability and EU Funding Divisional Budgets 2016-17 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed the proposed allocations and working practices from the Employability and EU Funding Division budget for 2016-17.

Application for registration of an independent school in Wales – Birribi Education (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to enter Birribi Education, Pembrokeshire, in to the Welsh Government’s register of independent schools.

Application for registration of an independent school in Wales – Mynydd Haf School, Caerphilly (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to enter Mynydd Haf School, Caerphilly into the Welsh Government’s register of independent schools.

Education Workforce Council funding offer 2016-17 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed a Grant Offer Letter that offers the Education Workforce Council funding for activities to be carried out between April 2016 and March 2017.

Offer in Lieu - Plas Newydd Chattels (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has agreed to the permanent allocation of 72 chattels from the National Trust property Plas Newydd, Anglesey, which have been offered in lieu of inheritance tax.

Facilities for Future Generations: A Blueprint for Sport and Recreation Facilities in Wales (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has agreed the Ministerial Foreword for inclusion in the Facilities for Future Generations: A Blueprint for Sport and Active Recreation in Wales document and to circulate a copy of the published document to other Ministers.

Year of Legends 2017: Contemporary Art Exhibition (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have approved the allocation of revenue funding to Amgueddfa Cymru – National Museum Wales in 2015-16 for a contemporary art exhibition.

Proposed Insurance Arrangements for Modern Art Exhibition (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have agreed the proposed insurance arrangements for the Year of Legends Contemporary Art Exhibition at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Independent review of the business model and operations of Llanelly House (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have agreed the allocation of funding to the Architectural Heritage Fund for the costs of an independent review.

Use of national primary care fund in 2016-17 (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has decided on the use of the national primary care fund in 2016-17 to implement NHS Wales’ planned action to help achieve service sustainability, to improve access and to move services out of hospitals in to primary care.

Future of UK Donation Ethics Committee (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to cease funding of the UK Donation Ethics Committee in line with England, Scotland and Northern Ireland.

The Future of the Upland Forum (Saesneg yn unig)

14 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to formally postpone any decision about the future of the Uplands Forum.

Planning appeal for up to 1,200 units and highway and drainage infrastructure works at land north and east of Lisvane, Cardiff (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has made a final decision on the planning appeal and agreed to issue the decision letter.

Responses to Green Growth Wales Investment Support consultation (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to publish the Welsh Government’s response to consultation submissions received regarding Green Growth Wales Investment Support.

Remit letter for Natural Resources Wales (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the remit letter for Natural Resources Wales which sets out the activities and priorities for the body in 2016-17.

Extension of the closure of the Three Rivers Cockle Fishery (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to issue a temporary closure notice for the Three Rivers Estuary cockle fishery closing the fishery from 1st April until 31st May 2016.

Appointments to Media Investment Panel (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the appointment of a Media Investment Panel consisting of Peter McInerney (Chair) and the following members: Ron Jones, Ellen McDonald, Richard Wolfe, John Giwa-Amu and Paul Higgins.

Finance Wales bid to deliver funds in North West England (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the request allowing Finance Wales to bid for a fund operating in the Cheshire and Greater Manchester area of North West England.

Continued support for the Alacrity Foundation (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed continuation of Welsh Government support for the Alacrity Foundation.

Proposed changes to the boundary of the Snowdonia Enterprise Zone (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an extension of the boundary to the Snowdonia Enterprise Zone.

Variations to the Wales Growth Capital Fund (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Finance & Government Business has approved a variation to the investment criteria for the Wales Growth Capital Fund managed by Finance Wales.

Extension for Swansea Bay Tidal Lagoon Commercial Loan (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed a request to extend a commercial loan for a company in the energy and environment sector.

Marketing Activities 2016-17 (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The First Minister, Minister for Economy, Science and Transport, and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have approved Marketing Programme funded payments for media relations activity in 2016-17.

Innovation Programme support (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to support activities that will support the delivery of Innovation programmes under the Innovation Wales strategy.

Variation in spend profile for Supply Chain Capabilities Mapping Study (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an amendment to the financial profile for a Supply Chain Capabilities Mapping Study.

Appointment to the Welsh for Adults Scrutiny Committee (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has approved the appointment of Steven Morris as Chair and the appointments of Richard Houdemont, Dr Helen Barlow, Professor Huw Williams and Anna Skalistira-Bakratseva as Members of the Welsh for Adults Scrutiny Committee.

Funding for Pupil Deprivation Grant evaluation projects 2016/17 (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed funding for 2016/2017 for evaluations of the Pupil Deprivation Grant and Early Years Pupil Deprivation Grant.

Response to the Equality and Local Government Committee’s report into the BBC Charter Review (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has approved the Welsh Government’s response to the Equality and Local Government Committee’s report on it’s enquiry into the BBC Charter Review.

Welsh Public Sector Collaborative Estate Initiative - Rhondda Cynon Taf Project (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Public Services and the Minister for Finance and Government Business have agreed a pilot project to identify how public sector assets can be used to better effect in support of economic growth, delivering better services and reducing costs.

VVP town centre data collection (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed for an independent company to be commissioned to collect data on town centres at a maximum cost of £35,000, and to provide funding of £1,950 towards 2 events for Local Authorities to analyse the data collected.

Aspireview Contract (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to enter into a new call-off contract for the Communities First Performance Management system until the 30th of June, 2017, and funding of £25,000 for provision of the Licence and associated costs.

Funding for the administration of the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme in 2016-17 (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Communities & Tackling Poverty has agreed for the allocation of £30,000 to fund the ongoing administration in 2016-17 of the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme (supports the approval of Nannies) which is overseen by the Care and Social Services Inspectorate Wales .

The distribution of funds to support the implementation of the enhanced adaptations system (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has approved the distribution of £4 million to support the implementation of the enhanced adaptations system.

Statement on the implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services agreed to issue a written statement to update Assembly Members on the implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 which will be implemented on 6 April 2016.

Marketing and Promotion of Food and Drink Wales (Saesneg yn unig)

05 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved funding to support businesses, trade/investment and policy programmes provided through the Welsh Governments Food Division.'

Station Improvements at Radyr & Llandaf stations (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure for improvements at Radyr and Llandaf stations.

Allocation of support from the Bridging Fund Project (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an allocation of funds from the Bridging Fund budget to support seven projects recommended by the Scientific Advisory Board in financial years 2016/17 and 2017/18.

Consultation on a new All-Wales Travel Behaviour Code (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the summary of responses and the Welsh Government response to the consultation on producing a new All-Wales Travel Behaviour Code. The Minister has also agreed the forward work programme to deliver this work.

Remit letter for the Life Sciences Hub for 2016/17 (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a Remit Letter and allocation of funds from an approved budget to enable Life Sciences Hub Wales to operate in financial year 2016/17.

Funding for the North Wales Economic Ambition Board (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed financial support towards the Economic Ambition Board’s programme of activity for the financial years 2016/17 – 2017/18.

Investment in Finance Wales for 2015-16 (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the allocation of additional investment funding to Finance Wales for 2015-16.

Consultancy support for St Athan airfield (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a package of independent aviation advice regarding the airfield at St Athan.

Support for the nuclear programme business cases (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved financial support in financial year 2016/17 for completion of the nuclear programme business cases..

Re-allocation of Local Transport Fund grant (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the re-allocation of funding from the 2015-16 Local Transport Fund grant following declared underspends.

3rd Menai Crossing (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to commence the procurement process to appoint technical advisors to complete a route selection study for the 3rd Menai Crossing.

Loan for the Wales Life Science Investment Fund (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a loan to the Wales Life Science Investment Fund.

Award of a loan (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an offer in principle for a commercial loan.

Allocation and delegation to officials of Further Education and Apprenticeships Division budgets for 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Further Education and Apprenticeships Division revenue budgets for 2016-2017 and working practices of the Division.

Extension of the Cam Wrth Gam contract (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills and Minister for Communities and Tackling Poverty have agreed to continue the Cam Wrth Gam contract with Mudiad Meithrin for 1 year to the end of March 2017 to further support the delivery of Welsh-medium childcare qualifications.

Application from Ummul Mumineen Academy for registration as an independent school in Wales (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to enter the Ummul Mumineen Academy into the Welsh Government’s register of independent schools.

Superfast Cymru Legal Support (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed legal support costs for the Superfast Cymru Project.

Public Sector Broadband Aggregation contact payments (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed milestone payments for the Public Sector Broadband Aggregation contract.

Remit letters for National Museum Wales and the National Library of Wales for 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved the 2016-17 Remit Letters for Amgueddfa Cymru – National Museum Wales and the National Library of Wales. Ministers have also approved officials’ request for permission to continue processing Grant-In-Aid payments for each body during the election period.

Allocation of Community Learning Libraries Programme grants (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved the allocation of funding for six Community Learning Libraries Programme grants, to modernise public libraries in Wales.

Proposals for the Evaluation Framework for the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed a three year plan for the evaluation framework for the Social Service and Well-being (Wales) Act 2014.

Appointment to Abertawe Bro Morganwg University Health Board (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointment of Debra Williams as Independent Member (Information, Communication & Technology) to Abertawe Bro Morganwg University Health Board for a period of four years.

All Wales Medicine Strategy Group recommendations (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has endorsed the All Wales Medicine Strategy Group decision not to approve the use of Tiotropium (Spiriva® Respimat®) as an add-on maintenance bronchodilator treatment in adult patients with asthma who are currently treated with the maintenance combination of inhaled corticosteroids (? 800 micrograms budesonide daily or equivalent) and long-acting beta2 agonists and who experienced one or more severe exacerbations in the previous year.

Social services national outcomes framework (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to publish the social services national outcomes framework before the commencement of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

Appointment to Hywel Dda University Health Board (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointment of Adam Morgan as Independent Member (Trade Union Representative) to Hywel Dda University Health Board for a period of two years.

Organ Donation and Tissue Transplantation Funding (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed funding of £3.8m for NHS Blood and Transplant and for it to be allocated to health boards (on a ring-fenced basis) and commissioned by the Welsh Health Specialised Services Committee from 2016/17.

Approval to dispose of surplus assets (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services approved Cardiff and Vale University Health Board plans to dispose of Dinas Powys Health Centre and the former petrol filling station adjacent to the University Hospital Llandough, as they are surplus to requirements.

Resource Allocation Review (Saesneg yn unig)

01 Ebrill 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed external expertise is commissioned to help identify the scope and coverage of the work that is needed to take forward Phase 2 of the Resource Allocation Review.

Recommendations for Grant Funding for Financial Year 2016-17 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to allocate funding from the Local Transport Fund and Safe Routes in Communities and Road Safety Grants in 2016-17.

Business Wales Strategic Board (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to appoint the Chair, Members and co-opted Members and associated costs for the next Business Wales Strategic Board – Chair, Robert Lloyd Griffiths, Director Wales IoD. Members, Andrea Callanan, InspireMe; Professor Paul Hannon, Swansea University; Dan Langford, Acorn; Martin Warren, Institute of Chartered Accountants; Co-opted Members, Alwen Williams, BT Wales; Kelly Davies, Vi-Ability; Ben Cottam, FSB Wales.

Application for Media Investment Budget (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the allocation of budget for an application for Media Investment Budget.

M4 Corridor around Newport project - Appointment of Archaeological Curator (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to appoint Glamorgan Gwent Archaeological Trust to the role of Archaeological Curator for the M4 Corridor around Newport project.

Investment Panel recommendations 16 February 2016 meeting (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the offering of Funding to two businesses.

A4232 Eastern Bay Link (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to proceed with the detailed design, construction and environmental aftercare of the A4232 Eastern Bay Link having taken into account the comments received to the proposed scheme and the Environmental Impact Assessment and Assessment of the Implications for European Sites.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Transport Research - Active Travel - Transport Hubs (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for studies on Active Travel and Transport Hubs.

Support for the Screen Industry in Wales (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to establish a company to support the film and TV industry in Wales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Trunk Roads (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

North Wales Rail Electrification - Stakeholder Engagement (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to commission expert support for the North Wales Rail Modernisation Project.

Approval of Entrepreneurship and Delivery Payments - Web (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed payments due in 2015/16 and 2016/17 to individuals and organisations under the current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

Proposed allocation and activity of the Skills Policy and Youth Engagement Division revenue budgets 2016-17 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed funding allocation and activity for Skills Policy and Youth Engagement Division revenue budgets for 2016-2017.

Targeted Match Funding annual budget (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Finance and Government Business has agreed to use an annual financial allocation from Her Majesty’s Treasury for Less Developed Regions to increase the match funding available to schemes engaging with Structural Funds.

Response to the Public Accounts Committee into Welsh Government Investment in Next Generation Broadband Infrastructure (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has issued a response to the Public Accounts Committee on next generation broadband.

Employability Pilots (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minster for Skills and Technology agreed to the proposal to support a number of pilot employability programmes and associated evaluations from April 2016 onwards to inform the development of a new approach to skills and employability training. She also agreed to commit expenditure of up to £505,000 in financial year 2016/17.

Welsh Government Employability Strategy (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty and the Deputy Minister for Skills and Technology agreed to the proposal to begin work on a Welsh Government Employability Strategy to be developed jointly between Skills, Higher Education and Lifelong Learning Division and Tackling Poverty Division.

Funding ‘Have A Go’ Equipment (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed funding to support a request from Coleg Sir Gâr to enable the purchase of consumable and other non capital equipment to manage “Have A Go” activities across Wales.

Superfast Cymru - Communications, Engagement and Marketing 2016 - 2019 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed to the delivery of communications, engagement and marketing activity and associated costs under the Superfast Cymru project.

Remit Letter 2016-17: The Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has agreed and signed the 2016-17 Remit Letter for the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (the Royal Commission).

Museums, Archives and Libraries Division Programme Revenue Allocations 2016-2017 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed to the allocation of revenue funding for 2016/17 to support the Museums, Archives and Libraries Sector in Wales.

Payment of Private Finance Initiative Grant to Police & Fire Authorities 2016-17 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed the on going commitment to support annual revenue financing costs for Police and Crime Commissioners and Fire and Rescue Authorities Private Finance Initiative projects, during 2016-17.

Criminal Records Unit (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed funding totalling £89,000 for the Wales Council for Voluntary Action to sustain the work of the Criminal Records Unit to 30 September 2016 while a new service to be led by the Third Sector is being developed.

Re-appointment of Independent Members to Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Aneurin Bevan University Health Board (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the re-appointments of Charles Janczewsk, Independent Member, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Brian Mawby, Independent Member Aneurin Bevan University Health Board for eighteen and three months respectively.

Low Vision Service Wales proposal for optometric practitioner fee uplift (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to a fee uplift for optometric practitioners providing the Low Vision Service Wales.

Welsh Ambulance Service Trust Vehicle Replacement 2016-17 (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved £10.3 million of capital funding from the All Wales Capital Programme for 2016-17 for the Welsh Ambulance Service NHS Trust - Vehicle Replacement Programme.

Benefits of EU membership to Natural Resources portfolio (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to issue a letter to all Assembly Members outlining the benefits of EU membership for the Natural Resources portfolio.

Appointments to the Advisory Panel on Substance Misuse (Saesneg yn unig)

30 Mawth 2016

The Deputy Minister for Health has agreed to the appointment of Dr David Doughty, Dr Julia Lewis and Professor Philip Routledge as members of the Advisory Panel on Substance Misuse.

European Maritime and Fisheries Fund - Opening of Article 32-Health and Safety (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to co-financing to allow draw down of European Maritime and Fisheries Fund for an Application window to open for Article 32 - Health and Safety, of Regulation (EU) No 508/2014 on the European Maritime and Fisheries Fund.

Property Transactions - Project Approvals - 25 February 2016 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Property Transactions - Project Approvals - 3 March 2016 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Welsh Books Council Draft Operational Plan 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the Welsh Books Council’s operational plan for 2016-17.

Outcome Agreement Grant to Local Authorities (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed final payments of the Outcome Agreement Grant to Local Authorities.

Wales Programme for Improvement Grant Business Plan for 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed final budget figures for the Wales Programme for Improvement Grant 2016-17.

Publication of Open Data Plan for Welsh Government (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Public Services has approved the first Welsh Government Open Data Plan.

Digital Innovation Fund 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed funding and support to develop digital activity in public services for 2016/17

Allocation of the Social Housing Grant Programme Budget 2016/17 and indicative forward allocations for 2017-19 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the continuing allocation of the Social Housing Grant budget 2016/17. This provides funding for Local Authority strategic affordable housing priorities and top-slicing for specific programmes together with the provision of indicative forward allocations for 2017/18 and 2018/19.

Allocation of Renewal Area Budget for 2016/17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the final year allocation of the Renewal Area Budget for 2016/17.

Allocation of Renewal Area Budget for 2016/17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the final year allocation of the Renewal Area Budget for 2016/17.

Flying Start Capital Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Communities & Tackling Poverty has agreed Flying Start capital funding in principle for 2016-17 for a number of projects in Flintshire and Swansea.

Request by Denbighshire County Council to amend their Zoning arrangements for Social Housing Grant (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the request made by Denbighshire County Council to amend their Zoning arrangements for Social Housing Grant.

Antimicrobial Resistance Delivery Plan – Implementation funding (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed a Welsh Government investment of £720,000 for the implementation of the Antimicrobial Resistance Delivery Plan between 2016-17 and 2018-19.

National Adoption Service: Funding for pilots 2015-16 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed an additional grant of £30, 500 to the National Adoption Services to fund three pilot projects to improve matching, life story work and foster-to-adopt.

Primary Care Improvement Grants to Abertawe Bro Morgannwg university and Betsi Cadwaladr university (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved £385,000 Welsh Government non-recurrent funding in 2016-17 to improve primary care facilities in both Abertawe Bro Morgannwg and Betsi Cadwaladr university health board areas.

Six Day Standstill (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to the publication of the Summary of the Responses to the Consultation on the Introduction of Quarantine Units.

New M4 around Newport and impact on common land – Application to the Welsh Ministers for a certificate under section 19 of, and paragraph 6 of Schedule 3 to, the Acquisition of Land Act 1981 (Saesneg yn unig)

29 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed a proposal for an area of common land to be purchased in connection with a compulsory purchase order and land given in exchange.

Allocation of the Waste and Resource Efficiency Revenue budget for 2016/17 (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the allocation of revenue funding to deliver strategic waste and resource efficiency projects in Wales for 2016/17.

Expenditure for a project in North Wales (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the expenditure on planning, design & procurement to deliver a project in North Wales.

Appointment of a Creative Industries Sector Panel (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for the Economy, Science and Transport agreed to appoint a new Creative Industries Sector Panel with Ron Jones as chair and Dai Davies and Ellen McDonald as members, and agreed the panel’s remit. They also agreed that expenses can be paid to the sector panel chair and members according to Welsh Government guidelines.

Support for Welsh companies to participate in the Horizon Nuclear Power Energy Island Programme (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to support Welsh companies to participate in an engagement of local and regional specialist nuclear support across North Wales in conjunction with Horizon Nuclear Power Energy island Programme and North Wales Economic Ambition Board.

Heads of the Valley EFFECT Project (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the continuation of grant funding for the EFFECT project in the Heads of the Valleys area, up to 31 March 2017.

Payments for the PSBA contract (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills & Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed quarterly payments for the PSBA contract.

Memorandum of Understanding with the Government Decontamination Service (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed a Memorandum of Understanding with the Government Decontamination Service.

Help to Buy Management Fee (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the Help to Buy – Wales Phase II Fund Management Fee of £5.45 million for the period 1 July 2016 – 31 March 2021. She has also approved to delegate authority to the Deputy Permanent Secretary to initiate contractual arrangements with Finance Wales Plc, and the costs of a proposed new Finance Wales Plc IT infrastructure.

Extension of Welfare Reform Awareness Training Contract (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to an extension of contract C343/2014/2015 for a period of four months from the 1 April 2016 to 31 July 2016. The contract was awarded to Flintshire County Council for the delivery of training on Universal Credit to front-line staff in Local Authorities and their partners.

Third Sector Infrastructure Funding for 2016-17 (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the distribution of funding to Community Foundation in Wales and Third Sector Support Wales for 2016/17.

Evaluation of a Community Asset Transfer Support Officer post (Saesneg yn unig)

24 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to extend the pilot, in Gwent, for a further 6 months, of a Regional Community Asset Transfer Support Officer post, hosted by Gwent Association of Voluntary Organisations, to support community groups considering taking on management of local assets and to work with Local Authorities around this agenda.

Local Authority Recovery Targets - Decision on financial penalty liability - Blaenau Gwent (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has decided not to impose a financial penalty on Blaenau Gwent County Borough Council for failure to meet the 2014/15 recycling target under the Local Authority Recovery Targets.

Local Authority Recovery Targets - Decision on financial penalty liability - Merthyr Tydfil (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has decided not to impose a financial penalty on Merthyr Tydfil County Borough Council for failure to meet the 2014/15 recycling target under the Local Authority Recovery Targets.

Rights of Way Improvement Plan Funding 2016/17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed funding for the Rights of Way Improvement Plans Implementation Fund, and its administration, for 2016/17.

Certificate under Section 19 of the Acquisition of Land Act 1981 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of a draft Compulsory Purchase Order and a Notice of Intention to give a certificate, under Section 19 of the Acquisition of Land Act 1981, for the removal and relocation of a statutory allotment site.

Report on the learning from the Cynefin Programme and the proposed way forward to support the delivery of the Well-being of Future Generations Act. (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed arrangements for a number of contractors under the Welsh Government’s Cynefin contract be retained to support the Future Generations Commissioner.

Publication of Guidance for Traditional Allotments and Community Led Gardening Projects (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of the Guidance for Traditional Allotments and Community Led Gardening Projects.

Membership of the International Union for Conservation of Nature (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to apply for membership of the International Union for Conservation of Nature under the category of states and government agencies.

Review of the use and effectiveness of civil sanctions- consultation responses on the call for evidence (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to lay a report on the call for evidence on the use and effectiveness of civil sanctions for environmental offences under the Environmental Civil Sanctions (Wales) Order 2010, The Environmental Civil Sanctions (Miscellaneous) (Wales) Regulations 2010, and the Single Use Carrier Bags Charge (Wales) Regulations 2010 , before the National Assembly for Wales.

Delegated Enterprise Zone Budgets for 2016/17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed a budget for each Enterprise Zone Advisory Board for projects associated with delivery of their Strategic Plans for 2016.

Award of funding to Venturefest & Welsh Joint Education Committee Innovation Awards, 2016 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved grant funding to two organisations for Venturefest Wales 2016 and the Welsh Joint Education Committee Innovation Awards, 2016.

Oi Conference (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved Marketing Programme funded payments to support Creative Industries participation in Oi Conference 2016.

Analysis of Responses to Blue Badge Consultation (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to publish the analysis of responses to the Blue Badge Consultation report and Welsh Government response on the Welsh Government website.

Wales Screen Operating Costs Apr 2016 - Mar 2017 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved operating costs for Wales Screen from April 2016 to March 2017.

Diamondpak Ltd (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to a company to proceed with an innovative project.

Sky Vision Joint Fund (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the allocation of budget to a Joint Fund to support the growth of the television sector in Wales.

Proposals to Make a Regulated Alteration to St Davids High School Flintshire (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed Flintshire County Council’s (the local authority) proposal to end sixth form provision at St. David’s High School, Saltney, Flintshire with effect from 31 August 2016.

The Graduate Teacher Programme in Wales - Academic Year 2016/17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to expand the availability of employment-based teacher training places leading to Qualified Teacher Status through the Graduate Teacher Programme in academic year 2016/17.

Funding for Literacy and Numeracy Interventions 2016-17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to the provision of grant funding in 2016-17 to BookTrust Cymru (£700,000), and the Welsh Books Council Reading Promotion Programme (£140,000) for literacy and numeracy interventions.

Update in respect of the Welsh Government School Uniform Grant Scheme in 2015-16 and proposals for 2016-17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved funding of £736,000 for 2016-17 for the Welsh Government School Uniform Grant Scheme.

Reforms to Higher Education Funding Council for Wales (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed changes to the funding arrangements for student fees, moving a portion of the budget from Welsh Government to Higher Education Funding Council for Wales for the financial year 2016-17.

Post interview recommendations – Appointment of Chair for Careers choices Dewis Gyrfa (Careers Wales) (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed to appoint Dr Debra Williams as Chair for Careers Choices Dewis Gyfra Ltd (Careers Wales).

Broadband Grant Schemes - Claims and new offer letters (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy Science and Transport has approved the issuing of grant offer letters to 46 applicants, payments to 18 claimants.

Future of the Effective Services for Vulnerable Groups and Funding Support 2016-17 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed support arrangements for the cross-public service leadership group championing effective practice in citizen centred public services.

Academi Wales Business Plan and Budget Allocation (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Public Services has approved Academi Wales’ Business Plan 2016/17 and the allocation of associated budget for its delivery.

Proposed Industry Accredited Training (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed to fund the industry accredited training as part of the Armed Forces Employability Pathway.

Capitalisation Direction of Invest to Save Schemes (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed a capitalisation direction for Invest-to-Save expenditure incurred in 2015-16 by Blaenau Gwent.

Use of the Community Support Officer Grant for 2015-16 (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed final payments under the Community Support Officer Grant for 2015/16.

Town Centre Loans - Amendments to Local Authority designated towns (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to improve flexibility for Town Centre Loans in Local Authority Areas, and agreed for Pembrokeshire Local Authority to provide town centre loans to Haverfordwest.

Fairer Futures Division 2016-17 Budget Expenditure (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has approved 2016-17 expenditure, for the period 1 April 2016 until a new administration is formed.

To expand Supporting People Grant Terms and Conditions for Domestic Abuse and pilot alias (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to extend the scope of Supporting People funding for people experiencing domestic abuse, to include low and medium level support.

All-Wales Medicines Strategy Group Recommendation (Vimizim) for Ministerial Ratification (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the recommendation of the All-Wales Medicines Strategy Group that elosulfase alfa (Vimizim) provided by NHS Wales for the treatment of mucopolysaccharidosis type IVa (also known as MPS IVa and Morquio A syndrome).

Additional Funding for the Thalidomide Trust (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed an uplift for 2016-17 in Welsh Government funding to the Thalidomide Trust.

Appointment of Independent Member to Aneurin Bevan University Health Board – Interview Outcome (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointment of Katija Dew as Independent Member to Aneurin Bevan University Health Board for a period of three years.

Appointment of Independent Members to Betsi Cadwaladr University Health Board – Interview Outcome (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointments of Marian Jones, John Cunliffe and Cheryl Carlisle as Independent Members to Betsi Cadwaldr University Health Board each for a period of three years.

Appointment of Non-executive Director to the Welsh Ambulance Services NHS Trust – Interview Outcome (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointment of Paul Hollard as Non-executive Director to the Welsh Ambulance Services NHS Trust for a period of four years.

More than just words follow-on strategic framework and consultation report (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services and the Deputy Minister for Health have agreed to the publication of More than just words follow-on strategic framework for Welsh languages services in health, social services and social care.

The Agricultural Advisory Panel for Wales – Public Appointment of independent members (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources have confirmed appointments to the Agricultural Advisory Panel for Wales; Lionel Walford has been appointed Chair of the Agricultural Advisory Panel for Wales, with Peter Rees as independent member for education and Stephen Hughson as independent member for agriculture.

Funding to Wales Young Farmers Club (Saesneg yn unig)

23 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed a package of financial support to the Wales Young Farmers Club.

European Entrepreneurial Region label 2017 (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the Welsh application for the European Entrepreneurial Region label 2017.

Entrepreneurship & Delivery Equality Impact Assessment (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the consultation and publication of the Entrepreneurship & Delivery Equality Impact Assessment.

Capability and Capacity Building Framework for Community and Town Councils (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed the capability and capacity building framework for the community and town council sector.

Formal approval for the extension of the Front Line Advice Services Grant 2016-17 (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed a one year extension of the funding for the Front Line Advice Services Grant, delivered by Citizens Advice Cymru, Shelter Cymru, SNAP Cymru, Tenovus Cancer Care and Age Cymru for 2016/17. She has also agreed an increase in the funding for Tenovus by £30,000 for 2016/17 to meet service demands.

Formal approval for the extension of the Better Advice, Better Lives Scheme 2016-17 (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed a one year extension of the funding for the Better Advice, Better Lives Project for 2016/17, delivered by Citizens Advice Cymru.

Community Purposes Budget 2016-17 (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The First Minister and the Minister for Communities and Tackling Poverty have confirmed the Community Purposes allocations for 2016/17.

Terms and Conditions of Chair to Welsh Ambulance Services NHS Trust (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Health & Social Service has agreed to amend the terms and conditions for the Chair of WAST to reflect a nominal time commitment of 13 days per month rather than 15 days per month.

Re-appointments to Care Council for Wales (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the appointment of Gaye Sheridan as a member to the Care Council for Wales.

Re-appointments to Care Council for Wales (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the appointment of Jenny Williams as a member to the Care Council for Wales.

Re-appointments to Care Council for Wales (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the re-appointment of Brian West and Rhian Watcyn Jones as members to the Care Council for Wales.

Re-appointment to the Advisory Panel on Substance Misuse (Saesneg yn unig)

22 Mawth 2016

The Deputy Minister for Health has agreed to re-appoint Kyrie James as Chair of the Advisory Panel on Substance Misuse.

Written Statement form Deputy Minister - Agri Council 14 March (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed a Written Statement updating Assembly Members on her attendance at an EU Agriculture and Fisheries Council meeting.

Legal Fees - Sky Vision Joint fund (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the allocation of budget for legal fees relating to a Creative Industries project.

Guidance concerning full implementation of the new regulatory system for Higher Education in Wales (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to issue guidance concerning full implementation of the new regulatory system for higher education in Wales, to Higher Education Funding Council for Wales, under section 49 of the Higher Education (Wales) Act 2015

2016/17 Work Based Learning Allocations (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed the 2016/17 contract allocation to Work Based Learning providers for the delivery of apprenticeship and traineeship programmes.

Fibrespeed Expenditure 2016/2017 (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed that officials commission activities relating to the ongoing support / due diligence of the Fibrespeed agreement.

Gemau Cymru Funding 2016 (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved funding to support the delivery of Gemau Cymru 2016.

Arts Council of Wales Member Reappointments 2016 (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism has reappointed Mr Richie Turner, Mr Alan Watkin and Mr John Carey Williams as members of the Arts Council of Wales for a further three year term, which will commence on 1 April 2016 and will run until 31 March 2019.

Sports Facilities Capital Loan Scheme - Full Application Stage (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and The Minister for Economy, Science and Transport have agreed to provide loans via the Sport Facilities Capital Loan Scheme to Conwy and Wrexham local authorities following their submission of full applications for the scheme.

Arts Council of Wales Chair Appointment 2016 (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism has appointed Dr Phil George as Chair of the Arts Council of Wales from 1 April 2016 until 31 March 2019.

Wales Cooperative Centre Moneymadeclearwales Champions Funding Proposal (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to an extension for a final year’s grant to the Wales Co-Operative Centre for their Financial Inclusion Champions proposal in 2016/17.

Future Delivery of Animal Health and Welfare Services in Wales (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed future work and relationships with the Animal and Plant Health Agency.

Business Lounge - Food Hall - Royal Welsh Show (Saesneg yn unig)

21 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed funding to secure the usage of the Business Lounge in the Food Hall for the upcoming Royal Welsh Show.

Design Commission for Wales Board Reappointment (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to re-appoint Trevor Skempton as Board Member to the Design Commission for Wales.

Flood and Coastal Erosion Risk Management Budget(Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to share the programme for the flood and coastal erosion risk management budget for 2016/17 , and planned improvements being undertaken , with the Welsh risk management authorities.

Letter to Local Planning Authorities regarding Renewable Energy Projects (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to local planning authorities regarding renewable energy projects.

Letter to the Petitions Committee regarding Lifetime Homes (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Chair of the Petitions Committee regarding Lifetime Homes.

Asset Realisation Program Disposal of Properties by Auction (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the disposal by auction of a number of property assets from the Property Department’s property trading portfolio and the Transport Departments property portfolio.

Support for the Marine Energy Task and Finish Group (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to procure a Marine Energy expert to support the Marine Energy Task and Finish Group.

Funding the Newport Project Team (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the use of Joint Venture receipts in 2016/17.

Grant to the Welsh Local Government Association (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to issue a grant to the Welsh Local Government Association (WLGA) to support costs associated with their work facilitating the design of a robust accountability framework that meets the needs of the changing education system in Wales.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - March 2016 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the business cases recommended by the Capital Investment Panel, on 8 March 2016, for progression to the next stage of the business case process.

Skills Priorities Programme (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the preferred delivery option for Skills Priorities Programme.

Apprenticeship Learner Pathways Careers Wales pilot (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed a proposal for a new pilot project, to be delivered by Careers Wales, securing Welsh Government funding in 2016-17. The pilot project will aim to boost careers advice to young people who may consider apprenticeships as a learning pathway 16-18 and encourage parity of esteem with academic pathways.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - March 2016 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the business cases recommended by the Capital Investment Panel, on 8 March 2016, for progression to the next stage of the business case process.

One Voice Wales - Annual Core Funding for 2016-17 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed core funding for One Voice Wales of £93,000 in 2016-17.

Publishing the advice services map (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the mechanism for publication of social welfare information and advice services mapping data.

Housing Finance Grant 2 Update (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has approved a funding allocation of £15,000 in 2016/17 to Community Housing Cymru to undertake a procurement exercise for expert independent financial advice on financial borrowing products for Housing Finance Grant 2.

Approval of funding to the Care Council for Wales for Early Years and Childcare Workforce Development in 2016-17 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the allocation of £80,000 to the Care Council for Wales to develop the early years and childcare workforce during 2016/17.

Supporting People Programme Grant - Final Allocations 2016-17 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the final allocation of Supporting People Programme Grant for the Financial Year 2016/17.

Neurological Conditions, Stroke and Critical Care implementation groups - Delivery Plan funding update (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the remaining delivery plan funding allocation of £35,000 for critical care.

Neurological Conditions, Stroke and Critical Care implementation groups - Delivery Plan funding update (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the remaining delivery plan funding allocation of £35,000 for critical care.

Food and Drink Business Programmes 2016/17 (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved the Food Business Growth Budget for 2016/17.

The use of wild animals in circuses (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to a Written Statement updating Assembly Members on the work to date in considering the issue of wild animals in circuses.

County Parish Holdings consultation analysis of responses (Saesneg yn unig)

17 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed policies associated with County Parish Holdings identifiers.

All-Wales Planning Annual Performance Report 2014-15 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the publication of the all-Wales Planning Annual Performance Report 2014-15.

Revised Planning Policy Wales Chapter 6 Consultation (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Natural Resources have agreed the draft revision to Planning Policy Wales Chapter 6: The Historic Environment and approved the associated consultation document for a 12 week public consultation period.

Future Management of the Sea Bass Fishery in Wales (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the recommendations from the Welsh Sea Bass Task and Finish Group continue to be taken forward by Officials.

Annual Report on Science for Wales 2015-16 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the form and content of an Annual Report 2015-16 on the Science for Wales strategy to issue at the end of March 2016.

National Cyber Security Academy Pilot (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed financial support for a one year pilot project in 2016/17.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development Support to companies.

Investment in Finance Wales funds 2016-17 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the allocation of additional investment funding to Finance Wales for 2016-17.

Extension of Kancoat Administration (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved payment of fees in connection with the remuneration of Business administrators.

Investment in Finance Wales funds 2016-17 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the 2016/17 annual schedule of capital repayments to the National Loan Fund.

Curriculum Reform Programme: proposed spend to August 2016 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved the spend of up to £2,462,000 for the Curriculum Reform Programme to ensure it can progress without any avoidable delays until advice can come forward for the new government

Flexible Skills Programme 2016/17 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed funding for the continuation of the Flexible Skills Programme for 2016-2017.

Written Statement - Update on Superfast Cymru (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to issue a written statement providing an update on the Superfast Cymru project.

Historic Environment Services (Cadw) 2016/17 Budget (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the proposed revenue and capital funding allocations and the associated key deliverables for the Historic Environment Service (Cadw) in 2016-17.

Arts Council of Wales Pay Remit Application 2015-2017 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the Arts Council of Wales Pay Remit Application for 2015-2017.

Children in Police Custody Guidance (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Public Services and the Minister for Health and Social Services have agreed to publish the document All-Wales guidance for the appropriate management and transfer of children and young people by the Police and Local Authorities – under the Police and Criminal Evidence Act 1984.'

Promoting Positive Engagement for Young People (at risk of offending) Business Case 2016/17 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Public Services has approved funding to Cwm Taf, Gwent, Dyfed Powys, North Wales, Western Bay and Cardiff and Vale through the Promoting Positive Engagement for Young People (at risk of offending) Grant 2016/17.

Fire and Rescue Authority Pensions Top Up Grant 2016-17 - Interim Payment to South Wales Fire and Rescue Authority (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed a top-up grant to South Wales Fire and Rescue Authority for additional fire-fighter pension costs incurred during 2015-16.

Funding for Fire and Rescue Authorities Community Fire Safety Programmes in 2016-17 (Saesneg yn unig)'

16 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed to fund the three Fire and Rescue Authorities Community Fire Safety programmes in 2016-17.'

Major Repairs Allowance ( MRA) Grant Allocation 2016 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the continuation of the Major Repairs Allowance for 2016-17 to the 11 Local Authorities who retain their housing stock, to enable them to meet and maintain the Welsh Housing Quality Standard by 2020 and beyond.

Request to change the current Vibrant and Viable Places programme for Torfaen for 2015/16 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has approved the changes requested by Torfaen County Borough Council regarding the redistribution of funding between projects in their Vibrant and Viable Places Programme.

Large Scale Voluntary Transfer housing associations Welsh Housing Quality Standard monitoring report and funding for 17-18 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed funding of £43.8 million in 2017/18 for ten Large Scale Voluntary Transfer housing associations.

Expert Group on Housing an Ageing Population (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the Expert Group on Housing an Ageing Population’s Forward Work Programme and their general approach to communication and engagement.

Annual Report on Local Authority Smallholdings in Wales 2014-15 (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to the publication of Annual Reports on Local Authority Smallholdings in Wales 2014-15.

Responsible Dog Ownership (Saesneg yn unig)

16 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to publish the Review into Responsible Dog Ownership' report and recommendations by the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).'

Procurement of external legal advice – Alacrity Foundation agreement (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for procurement of external legal advice.

Review of Welsh Government’s Support for Publishing and Literature (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved arrangements for the Publishing and Literature review and related costs.

Third Party Claim(Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science & Transport has approved payment in respect of a third party claim.

Energy Research Partnership Membership (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to continue Welsh Government membership of the Energy Research Partnership.

Learner progression and destinations - approval of funding for statistician (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to allocate funding to pay for a dedicated statistician to work on this programme.

National Library of Wales – Payment Permission Request (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Economy Science and Transport and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have agreed to make an offer and payment for a personal injury claim.

Finance Wales as delivery vehicle for leaseholder mandatory and discretionary loans (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has approved the use of Finance Wales as the preferred delivery agent for providing Welsh Government mandatory loans to leaseholders of social landlords for major repair and/or improvement works.

Flying Start Capital Funding for 2016-17 (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The First Minister and the Minister for Communities & Tackling Poverty have agreed Flying Start Capital Funding for 2016-17.

Vibrant and Viable Places Port Talbot – virement within programme approval (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to a re-allocation of funding within the Port Talbot Vibrant and Viable Places capital investment programme.

Update on the delivery of the ASD Strategic Action Plan (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to the development of an Autistic Spectrum Disorder Integrated Service allocating £6m for implementation. £89k has also been allocated to further support the design and delivery of autism services for 2015-16.

Health Advisory Committee Budget 2016-17 (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the Health Advisory Committee Budget for 2016-17.

Appointment of Independent Members to Cwm Taf University Health Board – Interview Outcome (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the appointment of Melvin Jehu OBE as Independent Member (Community) to Cwm Taf University Health Board and Kieron Matthews as Independent Member (Local Authority) to Cwm Taf University Health Board each for three years.

Primary Care Improvement Grants (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the allocation of non recurrent funding totalling £0.740m in 2016-17 for works linked to priority primary care premises improvements as set out in the Premises Directions 2015.

Powys Teaching Health Board - Llandrindod Wells Hospital Development (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved capital funding of £1.719m for roof and elevation work and the relocation and development of a birthing centre at Llandrindod Wells War Memorial Hospital.

Appointment of Non-executive Director to Public Health Wales NHS Trust (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to the appointment of Ms Kate Eden as Non-executive Director to Public Health Wales NHS Trust for a period of three years.

Electronic Shock Collars (Saesneg yn unig)

15 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to update Assembly Members on the report "A review of recent evidence in relation to the welfare implications for cats and dogs arising from the use of electronic collars."

Publication of guidance for the Water Resources (Control of Pollution) (Oil Storage) (Wales) Regulations 2016 (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to publish guidance for the Water Resources (Control of Pollution) (Oil Storage) (Wales) Regulations 2016.

Nest scheme (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed an extension to the Nest scheme manager contract.

Heads of the Valleys Food Waste Project - Outline Business Case Funding (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed an in-principle offer of revenue funding to the Heads of the Valleys Food Waste Project based on its Outline Business Case.

Officials Brief for UK Ministerial Meeting 15 March (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed policy lines to be discussed and agreed at the Joint UK Fisheries Ministers meeting on 15th March 2016.

Rhondda Tunnel Society Bat Survey (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved payment to the Rhondda Tunnel Society for two bat ecology surveys.

Voluntary Welsh Bus Quality Standard - February 2016 (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science & Transport has approved the publication for the Voluntary Welsh Bus Quality Standard.

final 2016-17 police settlement (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed the 2016-17 Final Police Settlement for Wales.

Wylfa Nuclear New Build (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to provide £40,145 grant support to the Isle of Angelsey County Council in 2015/16 to enable further research work on the impacts on homelessness in North West Wales, as well as localised impacts on towns in Northern Anglsey.

Recruitment of independent member to the Board of Community Health Councils (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has appointed Suzanne Davies, an independent member to the Board of Community Health Councils.

Betsi Cadwaladr University Health Board - Ysbyty Glan Clwyd - Hospital Re-development (Saesneg yn unig)

14 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed Welsh Government capital funding of £53.220m to address asbestos and fire safety compliance issues as part of the re development at Ysbyty Glan Clwyd Hospital.

Funding for Fairbourne Projects (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has approved applications submitted by Gwynedd Council for Welsh Government Flood and Coastal Erosion Risk Management grant.

Sustainable Access to Deeside (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the scope of a study of options to improve sustainable access to Deeside and funding for commissioning of technical advisors.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Learning in Digital Wales CPD Computer Workshops contract extension for financial year 2016/17 (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved funding to extend the Learning in Digital Wales CPD Computer Workshops contract for a further six months, to provide continuity in delivering computing workshops to schools across Wales.

Welsh-medium Education Strategy: Next Steps (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The First Minister and Minister for Education and Skills have agreed the Policy Statement outlining how the Welsh-medium Education Strategy will be taken forward from 1 April 2016 – 31 March 2017 and approved the budget allocation to implement some of the actions outlined in the Policy Statement.

Superfast Cymru Database System Phase 3 2016-2017 (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed that work be commissioned for the next phase of the Superfast Cymru Database System and associated expenditure.

Apprentice Framework Developments for 2016/2017 (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to fund the commissioning of new and the revision of existing Apprentice Frameworks for 2016/2017 and changes to the Apprentice Frameworks Online website which will allow the revised Specification of Apprenticeship Standards for Wales frameworks to be published.

Capital grant to the Architectural heritage Fund (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the proposed grant allocation of funding in 2016-17 to the Architectural Heritage Fund.

Establishing a TB Low Risk Area (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to undertake a consultation asking for views on establishing a TB low risk area in Wales.

Delivering a Central Equine Database (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved plans on how a Central Equine Database should be developed and funded.

Arrangement between the Welsh Ministers and Natural Resources Wales to support delivery of the Welsh Government’s Rural Communities Rural Development Programme (Saesneg yn unig)

10 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed to allow Natural Resources Wales to exercise functions of the Welsh Ministers in order to support delivery of the Welsh Government’s Rural Communities Rural Development Programme 2014-2020.

Wales Biodiversity Partnership - Funding for Support Team (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the provision of funding to Wildlife Trusts Wales to support the functions of the Wales Biodiversity Partnership for an additional six months from April 2016 to September 2016.

Planning Directorate’s Programme Budgets 2016 - 2017 (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the Planning Directorate programme budget allocation for 2016-17.

Independent advice to evaluate projects (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for independent advice to evaluate projects’ eligibility through the Welsh Government’s General Block Exemption Regulation Registered Environmental Protection Scheme.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Arrangements to support the new GCSE qualifications and improve the teaching and learning of core subjects (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved funding for 2016-17, to support schools and teachers to prepare to deliver new GCSEs and improve teaching and learning in mathematics, Welsh second language and science at primary level and Key Stage 3.

Targeted Match Funding Bid – Wales Council for Voluntary Action: Active Inclusion Fund - East Wales (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Finance and Government Business has agreed a new allocation of Targeted Match Funding to the Wales Council for Voluntary Action for 2016/17 and 2017/18.

Museums, Archives and Libraries Division Capital and Revenue Programmes 2016/17 (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved allocation of revenue funding to support delivery of Ministerial priorities through museums, archives and libraries in Wales.

Sport and Leisure Facilities Capital Loan Scheme (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed Financial Transactions Reserve funding between the Delivery of Effective Sports and Physical Activity Action and the Sectors Action.

Proposal to adopt conservation accreditation scheme in Wales (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism has agreed to introduce a requirement in favour of conservation accreditation for lead building professionals procured for works on the Historic Environment Service (Cadw) estate and on its grant assisted schemes.

Written Statement - Travelling to a Better Future and Roma consultation summary (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to publish a Written Statement on the end of Assembly term review of ‘Travelling to a Better Future: A Gypsy and Traveller Framework for Action and Delivery Plan’, and a summary of the Migrant Roma Consultation.

Written Statement on Mens Health (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to issue a written statement to update Assembly Members on measures to improve mens health in Wales.'

Update to Assembly Members on the Control of Horses (Wales) Act 2014 (Saesneg yn unig)

09 Mawth 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed an update letter to Assembly Members on the Control of Horses (Wales) Act 2014.

Smart Living and Bridgend Upper Llynfi Valley (Saesneg yn unig)

08 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has approved funding to match fund support from Department of Energy and Climate Change and Bridgend County Borough Council to undertake a detailed feasibility study for the mine water scheme in the Upper Llynfi Valley which will feed through into the development of the Smart Systems and Heat Programme being supported by the Energy Systems Catapult.

Approval of Entrepreneurship and Delivery Payments (Saesneg yn unig)

08 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the payments due for March, April and May 2016 under the current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

A4233 Maerdy Mountain Road (Saesneg yn unig)

08 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to Rhondda Cynon Taf Borough Council to support the work to stabilise the A4233 Maerdy Mountain Road.

Pwllpeiran Farm Estate - Proposal to Settle the Defra Financial Interest in the Pwllpeiran Estate (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to a financial settlement between Welsh Government and the UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, to resolve their financial interest in the Pwllpeiran Farm Estate.

The A487 Trunk Road (Cardigan bypass, Ceregigion) (40MPH speed limit) order 201 (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the making of the A487 Trunk Road (Cardigan bypass, Ceregigion) (40MPH speed limit) order 201.

Payment of Grant Claims Under the Single Investment Fund and Regional Selective Assistance Legacy Programmes (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the making of payments currently due to companies under the Legacy Single Investment Fund and Regional Selective Assistance Legacy Programmes.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Appointment to Welsh Automotive Forum Board (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the appointment of Mr Colin Johnson to the Welsh Automotive Forum Board who will undertake specialist tasks and finish Business Development projects.

Extending contract as Raising Attainment Advocate (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved funding to extend Sir Alasdair Macdonalds contract as Raising Attainment Advocate to 31st July 2016.'

Funding to support capacity building for Erasmus+ activity in Wales (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed funding to establish a centralised resource within ColegauCymru to build Erasmus+ capacity in Post 16 Education and Training.

Application presented to Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed one funding application under the Flexible Skills Programme.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wale Pension Scheme Changes (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved Amgueddfa Cymru - National Museum Wales’ proposals for changes to its pension scheme.

Academi Wales - A Welsh Case Study - Behaviour Exchange 2016 (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed the costing for Academi Wales to provide a case study session at the Behaviour Exchange 2016, Harvard University, Boston on 6th & 7th June.

Local Democracy & Boundary Commission for Wales: Remit Letter 2016/17 (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed to issue the annual remit letter for 2016-17 to the Chair of the Local Democracy and Boundary Commission for Wales.

Arrangements for the roll out of the Choose Pharmacy service (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed plans to roll out the Choose Pharmacy common ailments service.

Betsi Cadwaladr University Health Board - Sub-Regional Neonatal Intensive Care Centre - Outline Business Case (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the outline business case – the second of a three-stage business case approval process – by Betsi Cadwaladr University Health Board for the development of the Sub-Regional Neonatal Intensive Care Centre at Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Written Statement on Tackling Child Sexual Exploitation (Saesneg yn unig)

07 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to issue a written statement to Assembly Members outlining action to tackle child sexual exploitation.

TechHub Swansea Ideas Fund (Saesneg yn unig)

03 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to offer financial support towards a pilot project – the TechHub Swansea ‘Ideas Fund.

Learning in Digital Wales Programme - Continuing Professional Development Grant to Regional Education Consortia (Saesneg yn unig)

03 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to £1.5 million funding to continue grant funding regional education consortia for a further three year professional development programme to support the effective use of digital technology in schools. The funding will also support on going work to embed the digital tools and resources provided through the Learning in Digital Wales programme.

Complaint with regard to the inappropriate use of a warning notice – St Joseph’s Catholic and Anglican School, Wrexham (Saesneg yn unig)

03 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed that the warning notice has been issued appropriately, to St Josephs Catholic and Anglican School, by Wrexham Local Authority.

Body of Persons Approval - Boom Cymru (Saesneg yn unig)

03 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved a request from Boom Cymru for a Body of Persons Approval.

Refreshed Autistic Spectrum Disorder Strategic Action Plan – consultation (Saesneg yn unig)

03 Mawth 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the publication of the refreshed Autistic Spectrum Disorder Action Plan, backed by £6m Welsh Government funding, for consultation.

Funding to support the Natural Resource Wales Fly-tipping Action Wales' programme for 2016 -17 (Saesneg yn unig)'

02 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to provide funding to Natural Resources Wales to continue the Fly-tipping Action Wales partnership in 2016-17.

Letter from the Chair Environment and Sustainability Committee re the Welsh Government’s draft budget for 2016-17 (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Chair of the Environment and Sustainability Committee with further information, following his appearance before the Committee on 21 January 2016.

Procurement of Fund Manager to deliver Wales Business Fund (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved Procurement of Fund Manager to deliver Wales Business Fund.

St Athan Estate- Shared Services (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to renew the annual agreement to provide Shared Services to the St Athan Site for the financial year 2015/16.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Higher Education Review update to remit and membership (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to extend the terms of reference and membership of the Review of Higher Education Funding and Student Finance Arrangements in Wales to include a greater focus on higher education and further education links and the skills agenda, and the co-opting of additional representatives to support the Review Panels consideration of the above issues.'

Estyn Annual Remit 2016/17 (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Education and Skills has approved Estyns annual remit and has informed the Chief Inspector.'

Application presented to Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed one application for funding under the Flexible Skills Programme.

Funding of in-year Capital Purchases for Fire and Rescue Authorities in 2015-16 (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Public Services has agreed in year capital funding to the Fire and Rescue Authorities in 2015-16.

Revenue Funding for Rural Housing Enablers for 2016-17 (Saesneg yn unig)

02 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to provide funding of not more than £100k during 2016-17 to support the Rural Housing Enablers.

Approval of Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

01 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Opportunities to a company

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

01 Mawth 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Opportunities to companies.

Extension of the Supporting People Data Linkage Study (Saesneg yn unig)

01 Mawth 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to commence a full Supporting People data linkage study.

Funding for charity Size of Wales (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to continue funding towards the core costs of the charity Size of Wales for the financial year 2016/17.

Small Business Research Initiative Innovation Challenge – Reducing Motorcyclist Casualties - Demonstrator Stage(Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the projects to be funded for the demonstrator stage of the Small Business Research Initiative innovation challenge to reduce motorcyclist casualties.

Proposed management arrangements of Glandulas Caravan Park, Newtown (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the proposed management arrangements for Glandulas Caravan Park following completion of the acquisition on 5 February 2016.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Wales Enterprise Zone Business Rates Scheme applications (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the recommendations made by the Enterprise Zone Business Rates Scheme Panel regarding applications received which are requesting funding for the financial year 2015/16.

Approval of a Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development support to a company.

Industry Wales (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed part funding of a secondment.

Smart Grant (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to a company to proceed with an experimental project.

Estyn Inspection of Regional Consortia (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to suspend the Spring review and Challenge sessions for 2016 to allow consortia to provide the appropriate focus to the process of their individual inspections.

Welsh Medium Scholarship Scheme 2015-16 – Allocation to Higher Education funding Council for Wales recurrent budget (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has agreed a reallocation of funding, to utilise an underspend against the Welsh Medium Scholarship scheme for expenditure against Higher Education funding Council for Wales Higher Education Revenue budget in 2015-16.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - February 2016 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the business cases recommended by the Capital Investment Panel, on 11 February 2016, for progression to the next stage of the business case process.

Learning & Work Institute funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed funding for the Learning & Work Institute (formerly NIACE) for 2016-17.

Wales Union Learning Fund project approvals for 2016-18 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the panel recommendations following assessment of the Wales Union Learning Fund 2016-18 project bids.

National Library of Wales - Settlement Payment Permission Request (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved the release of the grant paperwork to invite bids for the Community Learning Libraries Programme 2016-17.

National Library of Wales - Settlement Payment Permission Request (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Minister for Economy Science and Transport and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism have approved the National Library of Wales’ request for permission, under its funding agreement with the Welsh Government, to make a settlement payment.

Report of the National Youth Ensembles - Task and Finish Group (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed a Welsh Government contribution in relation to services for the national youth arts ensembles of Wales.

Export Support Programme - 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved funding to eligible Welsh Food and Drink companies to deliver the Export Support Programme in 2016/17.

Trade Development Programme for the food and drink sector in Wales during 2016/17 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved the continuation of a Trade Development programme for the food and drink sector in Wales during 2016/17.

Food and Drink Research and Evaluation (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and the Minister for Natural Resources have agreed the budget for the 2016-17 Food and Drink Research and Evaluation.

Budget 2016/16 European Union Protected Food Name and Geographical Indicator Support Programme (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and the Minister for Natural Resources have agreed the budget for the 2016-17 European Union Protected Food Name and Geographical Indicator Support Programme.

Foreign Direct Investment programme 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources approved funding to deliver a programme of Foreign Direct Investment business activities during 2016/17.

Cardiff Medicentre Joint Venture Agreement Consideration (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the sale of Welsh Government’s interest in an incubation facility in Cardiff.

A483-A489 Newtown Bypass - Approval to Proceed to Construction Contract Award Rev G (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to proceed with the A483/A489 Newtown Bypass by awarding the contract to a company for the detailed design, construction and environmental aftercare.

Academia Europaea -Annual Conference (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to support the attendance of Burgen Scholars and some set-up costs for the Annual Meeting of Academia Europaea.

Support for Legal Fees for Oil & Gas Devolution(Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved financial support in 2015/16 for Independent legal advice regarding the petroleum licensing regime and associated legislation in relation to the proposed onshore oil & gas devolution.

Hay Festival 2016 - Llwyfan Cymru (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed to provide funding relating to the branding of the ‘Wales Stage / Llwyfan Cymru’.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - February 2016 (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed two 21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases as recommended by the Capital Investment Panel.

Support for Young Apprentices (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to re-focus the Young Recruits Programme to support employers to recruit apprentices aged 16-18.

Fusion: Tackling Poverty through Culture Programme - Delivery 2016-17 (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the funding allocation and proposals for delivery of the Pioneer Area Programme in 2016-17.

Request for a Borrowing Approval in 2015-16 from Newcastle Emlyn Town Council (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Public Services has agreed to Welsh Government officials issuing a borrowing approval to allow Newcastle Emlyn Town Council to borrow money for capital purposes during the 2015-16 financial year.

Standardised Perinatal Mortality Tool (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed funding to support development of a UK standardised perinatal mortality tool as part of the stillbirth reduction programme in Wales.

Local Authority Animal Health and Welfare Funding (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed funding for local authorities to continue to deliver animal health and welfare enforcement activity to 31 March 2016.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the recommendation from the Independent Appeals Panel to partially accept an appeal against the application of a 20% intentional cross compliance penalty.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the withholding of CAP subsidy payments.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the recovery of Organic Farming Scheme payments.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food accepted the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the application of a 5% cross-compliance penalty to subsidies claimed on the 2013 Single Application Form.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food accepted the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the decision not to pay a 2014 Tir Gofal annual management payment.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food accepted the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the application of a 15% penalty to the 2012 Single Payment Scheme.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food accepted the recommendation from the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the application of an over-declaration penalty to Single Payment Scheme and Tir Mynydd Scheme Payments.

Independent Appeals Process for Farmers and Foresters in Wales (Saesneg yn unig)

25 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources accepted the decision of the Independent Appeals Panel to reject an appeal against the application of over-declaration penalties to the Single Payment Scheme.

Ministerial Advice - Asset Valuation (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the procurement for consultants to undertake property valuations for the Economy, Science and Transport (EST) property portfolio.

Extension of Ely Mill Loan Duration and Whiteheads Development Company and Parc Eirin Development Company Long Stop Dates (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved an extension to the Ely Mill Loan and also approved the extension of the longstop purchase dates for Whiteheads, Newport and Parc Eirin, Tonyrefail.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development support to companies.

Consultation and Publication of the Equality Impact Assessment of the ICT Sector (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the content and subsequent publication of the ICT Sector Team Equality Impact Assessment.

Launch of the Women in Science report (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a launch event and the production of associated marketing materials for the Women in Science' report.'

Termination of the Superfast Cymru marketing plan (Saesneg yn unig)

24 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to closing the marketing plan element of the next generation broadband Wales grant agreement with BT.

Statement on the Energy Efficiency Strategy (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to issue a Statement on the publication of the Energy Efficiency Strategy.

Updating air quality guidance for local authorities (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed a letter to the Environment and Sustainability Committee following up from their appearance at the Committee on 21st January 2016.

Collaborative Research Innovation Support Programme (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to continue the Collaborative Research Innovation Support Programme (CRISP) in 2016-17.

Approval of Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Opportunities to a company.

Approval of Trade Programme Payments(Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Business Account System (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding for the Business Account System project.

Co-opting of members to the Haven Waterway Enterprise Zone Board (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the co-opting of the following members to the Haven Waterway Enterprise Zone Board:• Andrew Morgan, Station Manager, RWEnpower Withybush• Huw Thomas, Managing Director, Puffin Produce Ltd• Nick Revell, Managing Director, Ledwood Mechanical Engineering Ltd

Land adjacent to Beacon, Dafen - Dyfed Powys Police- Carmarthenshire County Council (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed an option agreement for the sale of land adjacent to the Beacon, Llanelli, to Carmarthenshire County Council.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Common Outcomes Framework (Saesneg yn unig)

23 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed not to proceed with the rollout of the Common Outcomes Framework to all Local Authorities next year.

Environment and Sustainability Committee Budget Scrutiny 21 January (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed a letter to the Environment and Sustainability Committee following up from their appearance at the Committee on 21st January 2016.

Equality Impact Assessment of Energy Wales Unit (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the Energy & Environment Equality Impact Assessment and its subsequent publication.

The Beacon, Dafen - lease to Carmarthenshire County Council (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed a new lease and an option agreement for the sale of the Beacon, Llanelli, to Carmarthenshire County Council.

Funding towards Mersey Dee Alliance (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a financial contribution towards the Mersey Dee Alliance.

Economy, Science & Transport 2016/17 Final Budget Allocations (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the 2016/17 Final Budget Allocations for the Economy, Science & Transport Main Expenditure Group (MEG).

Dylan Thomas Image - February 2016 Update (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science & Transport and First Minister have agreed an update of the position, and proposed actions, in relation to the various claims for infringement of copyright against the Welsh Ministers and other related matters.

Broadband Grant Schemes - Claims, new offer letters and extension (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and the Minister for Economy Science and Transport has approved the issuing of grant offer letters to 44 applicants, payments to 21 claimants and a one month extension to an offer letter validity period for 1 applicant.

Budget 2016-17 Food Policy, Action Plan Delivery and the Food and Drink Wales Industry Board (Saesneg yn unig)

22 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and the Minister for Natural Resources have agreed the budget for the 2016-17 financial year supporting food and drink policy work.

Coal Authority report – Best Practice Guide on Restoration Liability Assessments for Surface Coal Mines (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed a Ministerial foreword to, and publication of, the Best Practice Guide on Restoration Liability Assessments for Surface Coal Mines.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development to companies.

Defence Procurement Research Technology and Exportability 2016 (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved marketing Programme funded payments to support Advance Materials and Manufacturing participation in Defence Procurement Research Technology and Exportability 2016 - a defence procurement and supply chain event.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Approval of Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development support to a company.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Property Transactions - Project Approvals - 11 February 2016 (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Professional fees associated with the commercial loan to Quinn Radiators Ltd (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure associated with providing support to a company.

The Blue Badge Scheme (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a draft consultation setting out proposed changes to the Blue Badge Scheme (Consultation on extending eligibility to people with a temporary condition and changes to administrative processes).

Skills for Employment Wales (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed a delivery option for each strand of Skills for Employment Wales.

Grant in aid to support the Llay Main Colliery 50 year commemorations (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the allocation of funding via grant in aid to support the Llay Main Colliery 50 year commemorations.

Appointments to the Independent Remuneration Panel for Wales - replacement of existing members and enlargement of Panel 14 12 15 (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Public Service has agreed to the appointment of Roger Symonds and Sarah Willey to the Independent Remuneration Panel for Wales.

Flying Start SLC Resources - Additional Funding Advice (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to fund the purchase of an additional supply of the Flying Start Speech and Language Development Wheel resource.

Reallocation of money from £40 million to Primary Care in 2015-16 (Saesneg yn unig)

18 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has decided to reallocate £2.216m of underspend against original spending plans for the use in 2015-16 of the £40m primary care fund to support a range of non-recurrent activity, including £1.425m to primary care clusters.

EU Programmes - Start of Term Conference - 11 February 2016 - Written Statement (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to issue a Written Statement.

Compulsory Purchase Order - Land To The North Of Llyn Y Fran Road, Llandysul (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the confirmation of Ceredigion County Council’s Compulsory Purchase Order relating to the provision of a new cycleway and footpath at Llandysul.

Extension of the Small Business Rate Relief Scheme 2016-17(Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Public Services and the Minister for Economy, Science and Transport have approved the Non-Domestic Rating (Wales) (Amendment) Order 2016 in order to continue the current arrangements for enhanced Small Business Rates Relief, by extending the temporary rates relief scheme, in Wales for 2016-17.

Funding of Bus Services and Activities in 2016-17 (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding for the Cardi Bach service in 2016-17.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Third party claim (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science & Transport has agreed payment in respect of a third party claim.

Dylan Thomas Image - November 2015 (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport and First Minister, have agreed regarding the Dylan Thomas Image that the actions in relation to the striking out of the claims against the Welsh Ministers and the media defendants in both the USA and Ireland, defending the claim in the Netherlands and pursuing an application to the court in relation to the restoration of Pablo Star Limited be continued.

Application presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel on 8th February 2016 (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed 1 application for funding under the Flexible Skills Programme.

Public Appointments – President to the Board of Trustees of The National Library of Wales (Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to appoint Mr Rhodri Glyn Thomas as President to the Board of Trustees of the National Library of Wales commencing 6 April 2016.

Amendment to Commissioner for Older People s regulations (Saesneg yn unig)'

15 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services and First Minister have agreed to amend the Commissioner for Older People in Wales (Appointment) Regulations, to extend the term of a Commissioner, for a maximum of two years.

Transitional Funding for Carers(Saesneg yn unig)

15 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed funding to support NHS organisations meet the requirements in the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 for supporting carers that comes into force from April 2016.

Results of the Consultation on the revised Waste Duty Of Care Code Of Practice for England & Wales (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of the joint Welsh Government/Defra summary of responses to the consultation on the revised Waste Management Duty of Care Code of Practice and to lay the Code before the National Assembly for Wales.

Aggregate Levy Fund (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the package of recommendations made by the Aggregate Levy Fund Advisory Panel relating to applications submitted under the October 2015 round of the Aggregate Levy Fund.

Warm Zones Redress Funding Opportunity (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed grant funding to Warm Zones.

Updated Wales chapters of the UKs Prioritised Action Framework to the European Commission (Saesneg yn unig)'

12 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed that the updated Wales chapters of the UKs Prioritised Action Framework for Natura 2000 sites in Wales can be submitted to the European Commission via DEFRA.

Keep Wales Tidys Local Environmental Audit Management System Report 2015-16 (Saesneg yn unig)'

12 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed a Ministerial foreword for Keep Wales Tidys Local Environmental Audit Management System Report 2015-16.'

Property Transactions - Project Approvals - 4 February 2016 (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport is being asked to agree the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Natural Resources Wales costs for undertaking work in 2016/17 for the establishment of the Welsh Revenue Authority (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Finance and Government Business has agreed to transfer £61,000 to Natural Resources Wales for the financial year 2016/17. The funding will cover the cost of a Natural Resources Wales project manager to explore delivery options for Land Disposals Tax compliance and enforcement functions, in the context of Tax Collection and Management (Wales) Bill and Land Disposals Tax Bill provisions.

Wales Trade Union Congress Business Plan 2016-2018 (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Wales Trade Union Congress Business Plan for 2016-2018.

Data on Housing Conditions in Wales (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty and the Minister for Natural Resources have agreed in principle to the implementation of a programme of work to capture data on housing conditions in Wales, and agreed funding for 2016-17 of a maximum of £226,000 for the development phase of the programme.

Continuation of LEASE grant funding for 2015/16 into 2016/17 (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to allow grant funding to The Leasehold Advisory Service (LEASE) agreed for 2015/16 to be continued into 2016/17. This work is to develop the Leaseholder project good practice guidance and independent review/mediation service.

Prudent Healthcare - Securing Health and Wellbeing for Future Generations (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the publication of Prudent Healthcare – Securing Health and Wellbeing for Future Generations action plan.

Appointment of Associate Member and Associate Member to Betsi Cadwaladr University Health Board (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the appointments of Professor Michael Rees, Chair, Health Professionals Forum and Cllr Philip Edwards, Chair, Stakeholder Reference Group, as associate members of Betsi Cadwaladr University Health Board.

Delivering the County Parish Holding project (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed a revised timescale and budget for delivering the County Parish Holding project.

Agriculture and Horticulture Development Board Proposed Levy Rates 2016-17 and Strategic Plan 2016-19 (Saesneg yn unig)

12 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the Agriculture and Horticulture Development Board Levy Rates for 2016/17 and noted the Board’s Strategic Plan for 2016-19.

Longitudinal viability study of the planning process (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has approved the expenditure for the Planning Directorate to procure a contractor to undertake the Longitudinal viability study of the planning process.

Payment of Grant Claims Under the Single Investment Fund and Regional Selective Assistance Legacy Programmes (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the making of payments currently due to companies under the Legacy Single Investment Fund and RSA Programmes.

Award of 7-month contract for the Intra Wales Air Service (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the award of a 7 month contract for the Intra Wales Air Service to Van Air.

Kancoat Administration (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved payment of fees in relation with Business Administration.

Acceptance of Career Choices Dewis Gyrfa End Year Accounts 2014-15 (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Deputy for Skills and Technology noted the 2014-15 End of Year Financial Accounts for Career Choices Dewis Gyrfa and agreed to their being submitted to the National Assembly for Wales. She also agreed to their publication by Career Choices Dewis Gyrfa.

Request for Wales to participate in an International Mental Health Benchmarking Study to be published in May 2016 (Saesneg yn unig)

11 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed for NHS Wales to participate in an international study of comparative mental health data in 2016.

Joint Venture with Bad Wolf(Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed work on a partnership project for the Film and TV Industry in Wales.

Property Transactions - Project Approvals - 21 January 2016 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Renovations to the SHED (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to support renovations to the SHED part of the SPECIFIC Innovation and Knowledge Centre project.

Survey of Teachers in Wales (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has approved a pilot survey of teachers in Wales that will be administered by the Education Workforce Council.

Career Choices Dewis Gyrfa Annual Remit Letter 2016-17 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed the remit letter for Career Choices Dewis Gyrfa’s delivery of careers services in Wales for the financial year 01 April 2016 – 31 March 2017.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - January 2016 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the business cases recommended by the Capital Investment Panel, on 25th January 2016, for progression to the next stage of the business case process.

Career Choices Dewis Gyrfa Chair of Board public appointment recruitment Process (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed a formal public appointment recruitment exercise to advertise for, interview and appoint a new Chair to the Board of Directors for Career Choices Dewis Gyrfa, trading as Careers Wales.

Careers Wales - Additional In Year core budget allocation 2015-16 Expenditure (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and Deputy Minister for Skills and Technology have both agreed to additional funding to Careers Wales in 2015-16.

Timing of Public Appointment Process - Career Choices Dewis Gyrfa Chair of Board Recruitment (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology agreed to timings for proceeding with the Public Appointments recruitment exercise to recruit a Chair for the Career Choices Dewis Gyrfa Board of Directors.

Approval of Career Choices Dewis Gyrfa Annual Business Plan 2015-16 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed the Career Choices Dewis Gyrfa annual Business Plan for 2015-16 and issued a revised 2015-16 remit letter; and a revised Framework Document for Career Choices Dewis Gyrfa.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases - January 2016 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Strategic Outline Case for Ysgol y Graig, Merthyr Tydfil and the Final Business Case and subsequent funding for Abertysswg/Pontlottyn Primary School, Caerphilly.

Career Choices Dewis Gyrfa Strategic Planning (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to offer Career Choices Dewis Gyrfa additional funding to support the costs of engaging external consultancy services to undertake a one-off piece of work to scope and establish a way forward for Career Choices Dewis Gyrfa in the coming years.

21st Century Schools and Education Capital Programme Business Cases -December 2015 (Saesneg yn unig)

10 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Outline Business Case to Full Business Case for Croesyceiliog Secondary School in Torfaen.

Appointment of Design Commission for Wales Chair (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to appoint Gayna Jones as new Chair of the Design Commission for Wales from 1 April 2016.

Appointment of Design Commission for Wales Board Members (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to appoint Fiona Nixon, Elinor Gray-Williams and Ian Carter as Board Members of the Design Commission for Wales from 1 April 2016.

Porth Teigr, Cardiff Bay (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Economy Science and Transport has approved funding of the provision of hard and soft landscaping in the vicinity of Gloworks.

Girlguiding for a Body of Persons Approval (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has approved a request from Girlguiding for a Body of Persons Approval.

Appointment of representative of the Programme Monitoring Committee(Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Finance and Government Business has agreed the appointment of Duncan Hamer, Deputy Director, Entrepreneurship and Delivery, as the Welsh Government’s Department for Economy, Skills and Natural Resources, Sectors and Businesses Directorate, representative to the 2014-2020 Programme Monitoring Committee.

Local Authority Claims relating to the revocation of personal search fees legislation (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Public Services has agreed to officials approaching Local Authorities’ representatives to discuss settling Local Authority claims for costs arising from litigation for personal searches of the Local Land Charges Register.

Appointments to new Regulatory Board for Wales, Interview Outcome (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to the appointment of Helen White as Chair and Ronald Dougan, David Roberts, Claire Russell Griffiths, Robert Smith, Ceri Victory-Rowe, and Doug Elliott as Members to the new Regulatory Board for Wales from 1 April 2016, and to the co-opting of a further member, Gayna Jones for a period of 12 months to aid the effective transition from old Board to new.

Care Council for Wales Pay Remit 2015-2017 (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services has approved the pay remit application for the 24-month period 1 April 2015 to 31 March 2017 from the Care Council for Wales.

All Wales Schools liaison core programme (AWSLCP) Review (Saesneg yn unig)

08 Chwefror 2016

The Minister for Health and Social Services and the Deputy Minister for Health have agreed a new mechanism for the delivery of the all Wales Schools liaison core programme.

Consent to Natural Resources Wales entering negotiations for an onshore energy development (Section 83 arrangements) (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to Natural Resources Wales entering negotiations with a third party for an onshore wind development project.

Newport Proposals Panel (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the establishment of a Task and Finish Panel.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Management of the Motorway and Trunk Road Network (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure to cover the cost of bulk transfer commissioning work.

Arrangements to support the reformed GCSE qualifications (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has approved funding of £227,000 in 2015/16 to support the delivery of the reformed GCSE qualifications in the following subjects: • Science • Religious Studies • Modern Foreign Languages • History • Geography • Food and Nutrition • Drama • Music • PE

In year changes to Capital Programmes (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the proposed in year variations to the agreed annual capital programme of conservation work.

Funding for a vehicle to support the Marauding Terrorist Fire Arm capability (Saesneg yn unig)

04 Chwefror 2016

The Minister for Public Services has agreed funding for the purchase of a vehicle to support the Marauding Terrorist Fire Arm capability in Mid and West Wales Fire and Rescue Authority in 2015-16.

Consultation letter to Future Generations Commissioner for Wales on national indicators (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Future Generations Commissioner to consult her on a statutory basis in respect of the draft national indicators to be issued pursuant to the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Well-being of Future Generations Act - Update of the national indicators timetable and associated risks (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to consult with the Future Generations Commissioner for Wales on a non statutory basis prior to taking up post and then on a statutory basis when appointed on 1 February 2016.

Reappointment of Financial & Professional Services Sector Panel Chair (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to extend the appointment of the Chair of the Financial & Professional Services Sector Panel

Innovation Advisory Council Wales Report on the potential for a National Innovation Body for Wales (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed that further work be undertaken by the Innovation Advisory Council Wales on the potential structure of a National Innovation Body for Wales.

Property Transactions - Project Approvals - 28 January 2016 (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

In Year Re-allocation Road Safety and Safe Routes in Communities Grants 2015-16 (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed re-allocation of funding from the 2015-16 Road Safety and Safe Routes in Communities Grants.

Additional funding for Sexual Violence Sector and re-run of the Cross the Line campaign (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Public Services has agreed additional funding to Sexual Violence Services to reduce their historic abuse waiting lists and to re-run the Cross the Line campaign.

RWE Innogy UK Ltd Rhyl Flats Offshore Windfarm Community Fund - January 2016 Application (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to endorse the decision made by the RWE Innogy UK Ltd Community Fund Panel to approve 10 community projects for funding from the RWE funding.

Housing Policy Development Budget - Additional Funding Commitments 2015-16 (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to contribute a total of £7,500 from the Independent Living Fund to fund two additional projects in Financial Year 2015/16.

Appointment of Chair and Vice Chair(s) for Food and Drink Wales Industry Board(Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources endorsed the appointments of Andy Richardson as the new Chair and David Lloyd and Justin Scale as Vice Chairs for the Food and Drink Wales Industry Board.

Womenspire Awards Sponsorship (Saesneg yn unig)

03 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed to the proposed sponsorship of the Food and Drink element at the Womenspire Awards 2016.

Approval of Entrepreneurship and Delivery Payments (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to the payments due in February - March 2016 under current Entrepreneurship and Delivery programme arrangements.

Anchor Company budget 2016 (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to Anchor Company engagement and to fund the directly associated costs.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Attendance at Finovate Europe 2016 (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved costs associated with Welsh Government attendance at Finovate Europe 2016.

Rugby Event England-Wales - 29 May 2016 - Hospitality Box (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for a hospitality box for England V Wales match.

Application presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Skills & Technology has agreed two applications for funding under the Flexible Skills Programme.

National Library of Wales Pay Remit Application 2015-2017 (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have approved the National Library of Wales (Library)’s Pay Remit Application for 2015-2017.

Information bovine TB (ibTB) (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and Minister for Natural Resources agreed to provide an update on information bovine TB (ibTB) to Opposition Spokespeople in the National Assembly for Wales and farming unions.

Betsi Cadwaladr University Special Measures Improvement Framework (Saesneg yn unig)

02 Chwefror 2016

The Deputy Minister for Health has agreed the special measures improvement framework for Betsi Cadwaladr University Health Board which sets out Welsh Government expectations and milestones for progress over the next two years.

Milan Declaration on New Growth through SMART Specialisation and the Vanguard Initiative (Saesneg yn unig)

01 Chwefror 2016

The Minister for the Economy, Science and Transport has agreed to support the aims of the Milan Declaration on New Growth through SMART Specialisation and to engage with European partners through the Vanguard Initiative to use smart specialisation to boost new growth and industrial renewal through innovation.

WJEC Welsh-medium Learner Resources Grant (Saesneg yn unig)

01 Chwefror 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to award a grant, over a period of 26 months, to the WJEC to publish Welsh-medium learner resources to support WJEC examination specifications.

Supporting People Programme Grant 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed, in respect of the Supporting People Programme -- indicative Local Authority funding allocations for 2016-17- indicative funding allocations in respect of the Regional Development Coordinators for 2016-17.- funding specifically for Governance, Research and Evaluation- and the indicative core funding allocation in respect of Cymorth Cymru.

Independent Living Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the programme of action to be funded from the Independent Living Budget for Financial Year 2016-17.

Homelessness Prevention Grant Funding - 2016-17 (Saesneg yn unig)

01 Chwefror 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the deployment of funding to support he Homelessness Prevention Programme for financial year 2016/17 subject to the Assembly’s approval of the Welsh Government’s budget.

Year of Adventure Ambassadors (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and The Minister for Economy, Science and Transport have agreed funding on 19/01/16 in respect of the Ambassadors for the Year of Adventure.

the Re-Procurement of the Intra Wales Air Service (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the initiation of the re-procurement process for a future Intra Wales Air Service.

Marketing Activation 2016-17 (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and The Minister for Economy, Science and Transport have agreed on 28/01/16 to marketing activation expenditure aimed at maximising the impact of the Welsh Government’s investment in an annual programme of sporting and cultural events throughout Wales and at promoting Wales as a world class host destination for events.

The Availability of Targeted ITET Recruitment Incentives (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the availability of targeted Initial Teacher Education incentives, for eligible student teachers commencing postgraduate teacher training courses, leading to Qualified Teacher Status in academic year 2016/17.

Guidance concerning fee and access plans to be issued to HEFCW (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed guidance concerning fee and access plans, to be issued to HEFCW under section 49 of the Higher Education (Wales) Act 2015.

Removal of direction on Merthyr Tydfil (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Deputy Minster for Skills and Technology has noted the outcome of Estyn’s final monitoring visit of the Local Authority and agreed to revoke the Direction currently in place within the Local Authority.

Removal of direction on Torfaen (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has noted the outcome of Estyn’s final monitoring visit of the Local Authority and agreed to revoke the Ministerial Direction currently in place in Torfaen County Council.

Wales Public Service Summer School 2016 (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed to the programme and funding for this years Academi Wales run Public Service Summer School.

National infection monitoring and surveillance tool (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to approve Welsh Government Efficiency through Technology Fund funding to Public Health Wales for a national infection monitoring and surveillance tool.

National Social Services Leadership arrangements (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed arrangements for national social services leadership to implement the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

Hywel Dda request for the retention of underspend arising on the Blood Sciences (Pathology) capital investment scheme (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has approved that Hywel Dda University Health Board retain and reinvest the gainshare of £0.360m in 2015-16 to fund the opening of additional beds on both the Glangwili and Bronglais Hospital sites and to replace three maternity ultrasound scanners.

Anglesey Enterprise Zone - Development Work at Bryn Cefni and Former Peboc Sites (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to support two activities at the Anglesey Enterprise Zone development work.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approve revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

Property Transactions - Project Approvals - 14 January 2016 (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Appointment Plan for the Life Sciences Hub Wales Ltd Chair and Board Members (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the appointment plan for the Chair and Members of the Life Sciences Hub Wales Ltd Board.

Approval of New Programme Funded Payments (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved revenue payments to third parties in respect of managing the Property & Transport Divisions property portfolios and to make certain payments associated with project delivery.

School Business Managers Project (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has approved a project on School Business Managers (SBMs). The projects aim is to identify tasks that are currently carried out in schools that could be dealt with more effectively by Business Managers.'

Welsh in Education Unit Early Years Grant Funding 2016-17 (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the continuation of grant funding for the 2016-17 financial year, to support the work of Mudiad Meithrin (MM), the training programme for early years practitioners, supported by National Day Nurseries Association (NDNA) and the Wales Pre-school Providers Association (WPPA).

Response to the Public Accounts Committee into Welsh Government Investment in Next Generation Broadband Infrastructure (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Welsh Government response to the Public Accounts Committee report into the Welsh Government Investment in Next Generation Broadband Infrastructure.

Colegau Cymru - Sustainable Development and Global Citizenship funding to be used for research into Wellbeing of Future Generations Act (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed for Colegau Cymru to utilise residual funding for a project to support the Wellbeing of Future Generations Act.

Approach to the changes in Essential Skills Wales Qualifications (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has noted the introduction of a revised suite of Essential Skills qualifications and the approach being taken to accommodate these changes into Welsh apprenticeship frameworks.

End of funding for Libraries Inspire project posts (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and The Minister for Economy, Science and Transport have agreed costs associated with the issuing of notification to external host organisations formally notifying them of the end of the Libraries Inspire strategy and associated hosted projects.

Appointment of Independent Member (Trade Union) to Hywel Dda University Health Board (Saesneg yn unig)

28 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to advertise for an Independent Member (Trade Union) to Hywel Dda University Health Board.

Reservoir Regulations Affirmative SI Debate (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has approved the speech for plenary on 26 January on reservoir regulations.

Constructing Excellence Wales Funding 2016-17 for publication (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed core funding to Construction Excellence Wales for 2016-17.

Ebbw Vale Enterprise Zone - Proposed Funding for an Employment Liaison Project (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for the Employment Liaison Project.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Approval of a Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Development support to companies.

Welsh Government presence at Eisteddfodau 2016 (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The First Minister has agreed the Welsh Government presence at 2016 Eisteddfodau.

Youth Engagement and Progression Framework Funding allocations 2016-17 (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have agreed indicative funding allocations for local authorities for the 2016-17 financial year to support further developments related to the Youth Engagement and Progression Framework.

Raising the ambitions and educational outcomes of children who are looked after in Wales (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Education & Skills, Minister for Health & Social Services & the First Minister have agreed the joint education strategy "Raising the ambitions and educational attainment of children who are looked after in Wales".

Capitalisation of Equal Pay Compensation Payments (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed in principle a Capitalisation Direction for expenditure, associated with equal pay claims in 2015-16, for Anglesey County Council.

Outsourcing of Surgical Procedures (Orthopaedics, Ophthalmology, General Surgery and ENT) (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services and the Deputy Minister for Health have agreed to Abertawe Bro Morgannwg University Health Board awarding a framework contract for additional surgical procedures to reduce waiting times to BMI Healthcare, Care UK Clinical Services Ltd, New Medical Systems Ltd (trading as New Medica), Sancta Maria Hospital, Spire Healthcare and St Joseph’s Hospital Ltd.

Draft UK consultation on mandatory reporting and failure to act (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Ministers for Health and Social Services; Public Services; Communities and Tackling Poverty and Education and Skills agree that the UK Government’s consultation on reporting and acting on child abuse and neglect should cover England only in respect of the proposal to introduce a mandatory duty to report.

Cessation of antenatal screening for rubella susceptibility (Saesneg yn unig)

27 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed in principle to the recommendation by the UK National Screening Committee and the Wales Screening Committee to cease antenatal screening for rubella susceptibility in Wales as soon as it is practically possible.

Proposed afforestation project at Ystradffin (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to issue a direction to Tilhill Forestry Limited and Natural Resources Wales that a proposed afforestation project at Ystradffin, Carmarthenshire is a “relevant project” for the purposes of the Environmental Impact Assessment (Forestry) (England and Wales) Regulations 1999.

Organic Production and Labelling (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to a letter to the Environment and Sustainability Committee covering Organic Production and Labelling.

Allocations of the Domestic Abuse Service Grant for 2016-17 (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed to the proposed allocations of the revenue component of the Domestic Abuse Service Grant for 2016-17.

Update on VAWDA Capital funding (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed to changes to Violence against Women and Domestic Abuse capital funded projects.

Use of Intermediate Care Fund for Supported Housing (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to the use of £247,000 capital funding from the Intermediate Care Fund to purchase accommodation suitable for complex health and social care needs.

Statement on Cardiff & Vale’s neonatal unit (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed a written statement updating Assembly Members on the neonatal unit at the University Hospital of Wales, Cardiff.

Implications of the Wellbeing of Future Generations Act on Health and Social Services (Saesneg yn unig)

25 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to commission support for the Welsh NHS with their plans to implement and discharge their duties under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Funding for small scale capital and maintenance flood schemes (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has approved the provision of emergency grant funding to local authorities for small scale capital and maintenance flood schemes through a simplified process.

Special Areas of Conservation for Harbour Porpoise (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed consultation proposals for Special Areas of Conservation for harbour porpoise.

Special Protection Areas for the protection of seabirds (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to Natural Resources Wales consulting on proposals for Special Protection Areas for the protection of seabirds.

Third Party Claim (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the payment of compensation and costs in respect of a third party claim.

Third Party Claim (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the payment of compensation and costs in respect of a third party claim.

Funding for infomercial on Credit Unions of Wales website (Saesneg yn unig)

22 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed funding to update an infomercial on the Credit Unions of Wales website.

Additional funding to help Merthyr Tydfil CBC meet recycling targets in 2015-16 (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to provide additional funding in 2015-16 to Merthyr Tydfil CBC to support improvements to its waste management services and to meet recycling targets.

Blue Badge Implementation Group (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed membership to the Blue Badge Implementation Group.

Third Party Claim (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the payment of compensation and costs in respect of a third party claim.

Welsh for Adults National Entity 2016/17 (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to provide funding for the Welsh for Adults National Entity, y Ganlfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, for the 2016/17 academic year.

Grant Funding for All Terrain Vehicles for South Wales Fire and Rescue Authority (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed payment of capital funding for South Wales Fire and Rescue Authority to acquire four next generation all-terrain vehicles.

Coastal Communities Fund update and post 2017 (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to contribute towards a share of the post delivery costs of £9,054 for the Coastal Communities Fund programme 2012/16.

Electronic Identification Development (EID) Cymru : Wales electronic sheep and goat movement reporting system (Saesneg yn unig)

21 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the issuing of a Written Statement to recognise the successful launch of Electronic Identification Development (EID) Cymru .

Response to Department for Communities and Local Government Community Infrastructure Levy Review (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Minister of State for Housing and Planning in response to the current call for evidence in relation to the Community Infrastructure Levy Review.

North Wales Residual Waste Treatment Project - Full Business Case Funding (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has approved a recommendation to write to the Minister for Finance and Government Business to request Welsh Government revenue funding in support of the North Wales Residual Waste Treatment Project.

Property Transactions - Project Approvals - 7 January 2016 (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Ancient Monuments and war memorials grants (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Culture Sport and Tourism and the Minister for Economy, Science and Transport have agreed the allocation of funding, to support the repair and conservation of ancient monuments and war memorials across Wales.

Young people and the use of Bed and Breakfast (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed actions to further reduce the use of Bed and Breakfast Accommodation to house vulnerable young people.

Alcohol Related Brain Damage Project At Brynawel (Saesneg yn unig)

20 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services and the Deputy Minister for Health have agreed to fund a six month alcohol related brain damage treatment programme pilot at Brynawel Rebab.

Welsh Ice(Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for the Economy Science and Transport has agreed a funding package for new members at the Welsh Innovation Centre for Entrepreneurs (Welsh ICE).

Energy Wales Unit Specialist Supply Chain Support (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved a financial contribution to develop a database management tool to enable Welsh Government to effectively mange the nuclear supply chain in Wales.

Appointment of Board Members to the Board of Qualifications Wales (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to appoint Rheon Tomos, Ellen Donovan and Robert Lloyd-Griffiths to the Board of Qualifications Wales.

Appointment of Vice President to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has signed the Instrument of Appointment which has formalised the appointment of Dr Carol Bell as Vice President to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Appointment of 3 Trustees to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has signed Instruments of Appointment which have formalised the appointments of Carys Howells, Jessica Seaton and Rachel Hughes as Trustees to the Board of Trustees of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Grant Review of Funding for One Voice Wales -2016-17 (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Public services has agreed the future approach to funding for the Community and Town Council Sector.

Gypsy and Traveller Sites Capital Grant 2016-17 – Launch of bidding round (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to the launch of the 2016-17 Gypsy and Traveller sites capital grant on 22 January 2016 and the timetable.

Responsible gambling strategy board Welsh Government response (Saesneg yn unig)

19 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has responded on behalf of the Welsh Government to the Responsible Gambling Strategy Board regarding their consultation on their 2016/17 and 2018/19 strategy.

Place Plans pilot projects proposal (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the proposal to ask Planning Aid Wales to provide initial guidance on Place Plans to Town and Community Councils by 31 March 2016 and for support to be given for six local authority pilot projects to be taken forward.

Consultation on the Bathing Water Review in Wales 2016 (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of the consultation for a period of 6 weeks.

Funding for Mid Wales Manufacturing Group (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed funding to Mid Wales Manufacturing Group and noted proposed approach for future coverage of mid Wales manufacturers.

ColegauCymru Creative Solutions Working Group response to recommendations (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the Welsh Government response to the recommendations made by ColegauCymru in their Creative Solutions Position Paper and agreed for officials to work with ColegauCymru to establish a Creative Solutions Implementation Group.

Youth Justice budget Lines (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has approved grant funding for the Promoting Positive Engagement for Young People fund for 2016-17.

Extra care evaluation(Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to commission an independent evaluation of extra care housing in Wales with a budget of £18,000 in 2015-16, and £42,000 in 2016-17, excluding VAT.

Mental Health Delivery Plan 2016-19 Consultation (Saesneg yn unig)

18 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed the publication of the Together for Mental Health Delivery Plan 2016-19 for an 11-week consultation.

Welsh National Marine Plan (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to proceed with the Welsh National Marine Plan pre-consultation exercise; to write to Cabinet colleagues to confirm they are content that the draft is shared externally and, subject to Cabinet colleagues’ agreement, that the pre-consultation stakeholder engagement is initiated by sharing the initial draft plan and supporting technical material.

Complaint under the Aarhus Convention (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the Welsh Government’s response to a complaint made under the Aarhus Convention.

Draft policy paper on Natural Capital and Pollinators (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the policy positions and proposed collaborative actions expressed in a paper on Natural Capital/Resources and Pollinators, which will be considered at the British-Irish Council summit in London on 27 November 2015.

Response to UK Government on the review of the Feed in Tariff Scheme (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources and Minister for Economy, Science Transport have agreed a joint letter to the Secretary of State, Department for Energy and Climate Change, in response to the UK Government’s review of the Feed in Tariff Scheme.

Consultation on National Well-being Indicators for Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to a consultation document, letter to Cabinet, and letter to AMs, on the proposed list of 40 National Well-being Indicators for Wales, for public consultation between 19th October 2015 and 11th January 2016.

Responses to the Energy Efficiency Strategy consultation (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to publish a collation document containing all the responses to the recent Energy Efficiency Strategy consultation.

Extension of arrangements for Salix (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to extend the management agreement between Salix and Welsh Government for a period of up to three years, to ensure continuity of the Salix loan fund in Wales.

Revisions to Planning Policy Wales and publication as Edition 8 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed final amendments to, and publication of, Planning Policy Wales.

Redesigned logos for the Rural Communities – Rural Development Programme (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources and the Deputy Minister for Farming & Food have agreed redesigned logos for the Welsh Government’s Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020.

Environment and Sustainable Development Small-scale Project Funding Recommendations for 2015-16 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed funding for projects recommended by the Small-scale Project Funding Assessment Panel, from the Environment and Sustainable Development Directorate Small-scale Project grant, from October 2015 until March 2016.

Additional procurement funding for the Tomorrow’s Valley Residual Waste Partnership (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed additional Welsh Government procurement support to the Tomorrow’s Valley Residual Waste Partnership, towards additional, unplanned costs incurred in delivering a wider regional hub and joint working project.

Assessment of the impact of the Newtown Bypass on the Montgomery Canal Special Areas of Conservation (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to an Appropriate Assessment/Assessment of the Implications on European Sites undertaken on the A483/A489 Newtown Bypass and the Montgomery Canal Special Areas of Conservation.

Clarification letter on TAN 11 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to issue a clarification letter on TAN 11 Noise to reflect key national and European developments on noise since the TAN was published and to remind local planning authorities of their responsibilities in relation to noise.

Ministerial Foreword for Keep Wales Tidy’s Local Environmental Audit Management System Report (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed a Ministerial Foreword for Keep Wales Tidy’s Local Environmental Audit Management System Report for 2014 -15.

Statement detailing the publication of the Stalled Sites and S106 Research (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has to issue a Written Statement detailing the publication of the Stalled Sites and S106 research.

Application to demolish Victoria Pier, Colwyn Bay (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources Minister has agreed that the listed building consent application made by Conwy County Borough Council ,for the substantial demolition of Victoria Pier, Colwyn Bay, should be refused.

Resubmission of local authority Single Revenue Grant spending plans (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the spending plans that have been resubmitted by nine local authorities, as required by the Environment and Sustainable Development Directorate Single Revenue Grant.

Funding to support the Natural Resource Wales Fly-tipping Action Wales' programme for 2015-16 (Saesneg yn unig)'

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed funding to Natural Resources Wales to take forward the Fly-tipping Action Wales partnership in 2015-16.

Scallop fishing in Welsh waters for the 2015/16 season (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agree to issuing authorisations pursuant to the byelaws of the former Welsh Sea Fisheries Committees for the 2015/16 scallop season on the basis that the activities permitted by those permits will not have a likely significant effect on the various Welsh European Marine Sites within the relevant area.

Bathing Water Results Wales 2015 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to make an announcement about the 2015 bathing water results in Wales.

Town and Country Planning (Notification) (Onshore Wind Generating Station) (Wales) Direction 2015 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agree that the Town and Country Planning (Notification) (Onshore Wind Generating Station) (Wales) Direction 2015 can be made, issued and publicised as appropriate.

Consultation on Green Growth Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to publish a public consultation on arrangements for Green Growth Wales.

Extension to the Appointment of the Chair of the Wales Marine & Fisheries Advisory Group (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the retrospective re-appointment of the current Chair of the Wales Marine Fisheries Advisory Group for a further two-year term.

Environmental noise mapping (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the scope and budget for a new three-year contract to deliver the next round of mapping under the Environmental Noise Directive.

Appointments to the Snowdonia and Brecon Beacons National Park Authorities (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed arrangements to commence an open competition to select members to fill current and forthcoming Welsh Government vacancies to the boards of Snowdonia and Brecon Beacons National Park Authorities.

Planning application for Goitre Farm, Cardiff (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to determine a section 78 appeal under the Town and Country Planning Act 1990 in respect of Goitre Farm, Newport Road, St Mellons, Cardiff.

UK Government Response to Recommendations to the Committee on Climate Change Annual Progress Report 2014-15 (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to write to the Secretaries of State for DECC and Defra, acknowledging the UK Government’s Response to the recommendations contained in the UK Committee on Climate Change’s Annual Progress Report 2014-15.

Appointment of Members to the Board of Natural Resources Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed his preferred candidates for the role of Members of the Board of Natural Resources Wales.

Proposed Agency Arrangement relating to Marine Fisheries data collection (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to enter into an Agency Arrangement (under Section 83 of the Government of Wales Act 2006) with the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) for CEFAS to provide specialist technical, administrative and professional services to the Welsh Ministers relating to the Welsh Minister’s EU fisheries data collection.

The future of the Sustainable Development Charter (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed that the Sustainable Development Charter [“the Charter”] will remain a Welsh Government initiative beyond April 2016 and for officials to work up detailed options for the future of the Charter beyond April 2016.

Proposed Amendments to Land Sales and Transfers to Natural Resources Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources and Deputy Minister for Farming & Food have agreed to agree to the transfer of management of two blocks of land at Pwllpeiran from the Welsh Government to Natural Resources Wales and to agree to the sale of a third block of land.

Proposed New Management Measures for the Scallop Fishery in Cardigan Bay (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of a consultation document to seek views on proposed new Management Measures for the scallop fishery in Cardigan Bay, including the introduction of a permit scheme, setting conditions and establishing a Management Advisory Board.

Appointment of the Chair to the Board of Natural Resources Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed his preferred candidate for the role of Chair of Natural Resources Wales.

Statement regarding the benefits of the flood and coastal erosion risk management programme (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to make an oral Statement regarding the benefits of the flood and coastal erosion risk management programme .

Co-opting of a member to the Cardiff Airport & St Athan Enterprise Zone Advisory Board (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to co-opt Debra Barber, Managing Director of Cardiff International Airport Ltd, as a member to the Cardiff Airport & St Athan Enterprise Zone Advisory Board.

Wales Enterprise Zone Business Rates Scheme applications (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the recommendations made by the Enterprise Zone Business Rates Scheme Panel regarding applications received which are requesting funding for the financial year 2015/16.

Application for financial support (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved financial support to a company.

Business hospitality proposal for the financial and professional services sector at England vs Wales rugby match (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the business hospitality proposal for the financial and professional services sector at England vs Wales in the Rugby 6 Nations.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Revocation of Direction on Blaenau Gwent (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to revoke the Direction currently in place in Blaenau Gwent County Borough Council in respect of their Local Authority Education Services for Children and Young People.

Supported Marking Service for the National Numerical Reasoning Tests (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the continuation of the Supported Marking Service for the National Numerical Reasoning Tests in 2016.

Apply discretion on the time limit to apply for Tuition Fee Grant (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to direct the Student Loans Company to apply a discretionary element of the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2012 in a particular case.

Funding for a pilot programme to support vulnerable young women into Employment Education or Training (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed to support a pilot programme entitled ‘Mind the Gap’ through the Moneypenny Foundation within the 2016/17 financial year. The pilot programme will support vulnerable young women into Employment Education or Training within the Wrexham area.

Application presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has agreed the offering of funding to 2 applications for funding under the Flexible Skills Programme.

Appointment of a Commissioner to the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has recommended to the Secretary of State the appointment of a Commissioner to the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

Public Services Staff Commission’s Operational Plan (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed the Public Services Staff Commission’s Operational Plan.

Remit letter for the Public Services Staff Commission (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed to issue the Public Services Staff Commission with a remit letter.

Post ballot funding for successful Business Improvement Districts (Saesneg yn unig)

15 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed to provide additional revenue funding to the existing Welsh Government-supported Business Improvement Districts areas once successful at ballot. This is continuation of funding for an existing programme

Oral Statement - Update on Welsh Government action on Flooding in Wales (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed the content of the oral statement providing an update on Welsh Government action on flooding in Wales.

Approval of Trade Programme Payment (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to a company.

Equality Impact Assessment of Life Science Sector (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the publication of the Life Science Sector Team Equality Impact Assessment to minimise inequality in the Life Science Sector.

Collaboration with TrustMark in Wales (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure to promote voluntary tradespeople accreditation schemes in Wales.

Independent advice to evaluate projects’ eligibility through the Welsh Government’s Registered Environmental Protection Scheme (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding for independent advice to evaluate projects’ eligibility through the Welsh Governments’ GBER Registered Environmental Protection Scheme.

Respect and Resilience guidance (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has approved the publication of the updated Welsh Government guidance document "Respect and Resilience - developing community cohesion" and the associated self-assessment toolkit.

Welsh Governments response to the 'List of Issues' from the UN Committee on the Rights of the Child (Saesneg yn unig)'

14 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed the Welsh Government response to the UN Committee on the Rights of the Child’s ‘List of Issues’.

Funding for optometry training to up-skill the primary care workforce (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed funding for £105,000 for optometry training.

Contract for the provision of Computer Radiography and Digital Radiography services (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed that Cardiff and Vale University Health Board award a 7 year contract for Computer Radiography and Digital Radiography services to Agfa Healthcare.

Request for funding to support a suicide prevention project in South India (Saesneg yn unig)

14 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed funding of £5,000 to Bangor University to support a pilot suicide prevention project in South India which will assist in the pursuit of additional research investment in this field.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of International Trade Opportunities to a company.

Approval of Trade Programme Payments (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved the provision of Overseas Business Development Support to companies.

Benchmarking the Life Sciences Sector in Wales (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved two projects that will benchmark the Life Science Sector in Wales.

Aerospace Business Park at St Athan Airfield - Aviation Fuel (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved additional supply of aviation fuel for the Aerospace Business Park at St Athan to ensure continuity of supply to clients.

Superfast and fibre broadband - take-up and audience research (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology and Minister for Economy, Science and Transport have agreed to two pieces of research being undertaken into take-up of superfast and fibre broadband in Wales.

Funding Proposal for The Filter (Saesneg yn unig)

12 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has agreed to fund the ASH Wales Cymru youth smoking cessation element, Commit to Quit, of The Filter for a period of seven months.

National tourism Awards for Wales 2017 (Saesneg yn unig)

11 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to procure an events management company to deliver the National Tourism Awards for Wales to be held in 2017.

Funding for Community Cohesion Co-ordinators(Saesneg yn unig)

11 Ionawr 2016

The Minister for Communities and Tackling Poverty has agreed £360,000 funding for eight Regional Community Cohesion Co-ordinator posts, at a cost of £45,000 per co-ordinator, for the 2016-17 Financial Year

Kingsmoor Common (Saesneg yn unig)

11 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the resolution of Pembrokeshire County Council to extinguish the common rights over part of Kingsmoor Common, Kilgetty.

Change to Ministerial Direction under the TB (Wales) Order 2010 (Saesneg yn unig)

11 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to the wording in the revised Ministerial Direction pursuant to Article (13) (2) (c) of the Tuberculosis (Wales) Order 2010 in line with changes to TB policy.

Gwlad magazine (Saesneg yn unig)

11 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food and the Minister for Natural Resources agreed the request to fund the last two issues of Gwlad.

Reappointment to the Higher Education Funding Council for Wales (Saesneg yn unig)

07 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the re-appointment of Professor Mark Smith to the Higher Education Funding Council for Wales from January 2016 to December 2019.

Fruit and Vegetable Aid Scheme Audit 2009 - Proposed Financial Correction (Saesneg yn unig)

07 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to write to the Minister for State for Farming, Food and the Marine Environment in the UK Government providing the Welsh Government’s position on the Fruit and Vegetable Aid Scheme Audit 2009

Consultation on County Parish Holding identifiers and livestock movement reporting (Saesneg yn unig)

07 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed to the public consultation on proposals to change business rules for the allocation and management of County Parish Holding identifiers.

The Blue Badge Task and Finish Recommendation Report (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed publication of the Blue Badge Task & Finish Group Report.

Wales Under 20s Rugby. North Wales Business Networking (Saesneg yn unig)'

06 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed communications-funded payments for a regional business networking opportunity at the ‘Under 20’s’ Rugby, Parc Eirias, North Wales.

Property Transactions - Project Approvals - 10 December 2015 (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed the routine property transactions aimed at enabling Welsh Government to fulfil its statutory, contractual and best value obligations arising from the management and operation of the property portfolio.

Energy Efficiency I2S Round 10 projects (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources, Minister for Public Services, Minister for Economy, Science and Transport, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism and the Minister for Education and Skills have supported the Invest to Save Fund making repayable grant allocations to energy efficiency projects across Wales; the Minister for Finance and Government Business has approved these allocations.

Invest to Save Round 10 - Public Services Projects (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has supported the Invest to Save Fund making repayable grant allocations to projects within his portfolio; the Minister for Finance & Government Business has approved this allocation.

Invest to Save Round 10 – Natural resources Wales Digital Transformation project (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has approved Invest to Save Fund allocations to Natural Resources Wales to support their Transformation and Digital Services project; the Minister for Finance and Government Business approved this allocation.

NHS Wales I2S Round 10 Projects (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has supported the Invest to Save Fund making repayable grant allocations to two NHS projects; the Minister for Finance and Government Business approved this allocation.

Appointment of Leader representative on Programme Monitoring Committee (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has agreed the recommendation to appoint Lowri Owain as the Leader representative on the Wales Programme Monitoring Committee 2014-2020.

Living Wage (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has approved application for accreditation in time for Living Wage Week commencing 1st November.

2014-2020 Ireland Wales Co-operation Programme – creation of standalone website (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has approved the development of a stand-alone website for the Ireland Wales Co-operation Programme 2014–2020, and associated expenditure.

Targeted Match Funding Bid – Wales Council for Voluntary Action (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has agreed adjustments to the annual allocations of Targeted Match Funding to the Wales Council for Voluntary Action for 2015-18.

Emergency Services Mobile Communications Programme: Approval of Full Business Case (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has approved the full business case of the Emergency Services Mobile Communications Programme.

Targeted Match Fund Bid – Wales Council for Voluntary Action: Intermediary Bodies and Specialist European Teams projects (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance & Government Business has agreed to issue an in-principle offer of revenue funding to The Wales Council for Voluntary Action’s two Intermediary Bodies projects; East Wales and West Wales and the Valleys and the two Specialist European Teams projects; East Wales and West Wales and the Valleys for the years 2015 -21.

Options Delivery Prison Education (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Skills and Technology have approved a process to procure learning and skills in Welsh adult prisons as part of two contracts for Wales (North Wales and South Wales).

Essential Skills for those serving sentences in the community - Process Review (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills and Technology has approved the use of the Offender Learning budget to undertake a process review of the Essential Skills for those serving sentences in the community pilot.

Supporting the Public Services Boards to deliver efficiently (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed how Public Services Boards can be supported to maximise performance and improve consistency in undertaking their responsibilities under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Communities First BEL Funding for 2016-17 (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The First Minister and the Minister for Communities & Tackling Poverty have agreed Community Purposes spending plans for 2016/17.

Approval for additional capital support to unscheduled care in Hywel Dda University Health Board (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has approved additional Welsh Government capital funding of £0.630m in 2015-16 to Hywel Dda University Health Board to increase unscheduled care capacity.

Approval of temporary and first phase of Neonatal Services development (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has approved a business justification case by Cardiff and Vale University Health Board, and associated Welsh Government funding, to improve neonatal services at the University Hospital of Wales, Cardiff.

Approval for Hywel Dda University Health Board’s Business Justification Case for Prince Philip Hospital Unscheduled Care Model: Estate Changes (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister has approved capital investment of £1.406m in 2015-16 to support the modification of the Prince Philip Hospital estate to allow the implementation of the new unscheduled care model.

Cardiff & Vale University Health Board requests release of the gain share accumulating from a projected underspend of the Children’s Hospital for Wales (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has approved that Cardiff and Vale University Health Board retain and reinvest the gain share of £1.607m across 2015-16 and 2016-17 to deliver the final works to complete the Children’s Hospital for Wales.

Sustainable Social Services Third Sector Grant Scheme – Disability Wales (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Finance and Government Business, Minister for Health and Social Services and Minister for Communities and Tackling Poverty have agreed a three year funding package totalling £600,000 for Disability Wales. Funding will be transferred from the Social Services and Integration Division delegated budget to the Minister for Communities and Tackling Poverty via a MEG to MEG transfer.

Redevelopment of Morriston Hospital’s Local and Regional Renal Dialysis Unit (Saesneg yn unig)

06 Ionawr 2016

The Minister for Health and Social Services has approved Welsh Government capital funding for Abertawe Bro Morgannwg University Health Board to redevelop Morriston Hospital’s local and regional renal dialysis unit.

Publication of guidance for providing and protecting habitat for wild birds (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to the publication of the joint Wales and England guidance for public bodies on their duties to provide and protect habitat for wild birds.

Review of activities undertaken by Governors Wales and funded by Welsh Government grant to inform decision on future grant funding (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to proposals for the future funding of Governors Wales informed by a review of the organisation’s grant funded activities.

Welsh Medium Scholarship Scheme – two year intensive degrees (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to amend the current agreement between the Welsh Ministers and the Higher Education Funding Council for Wales relating to the administration of a Welsh Medium Scholarship Scheme to enable two year intensive degrees to be included on the list of courses that are eligible for Lead and Main scholarships.

Development of a Strategy and implementation plan for federation & collaboration in Wales (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed that Robert Hill lead on the development of a strategy and implementation plan for the effective collaboration and federation of schools in Wales.

Electoral Arrangements Reviews (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed that the outstanding electoral reviews completed by the Local Democracy and Boundary Commission of Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy, Denbighshire, Gwynedd, Monmouthshire, Pembrokeshire, Torfaen and Powys should not be implemented to have effect for the 2017 Local Government elections .

Electoral Arrangements Reviews (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Public Services has agreed that the outstanding electoral reviews completed by the Local Democracy and Boundary Commission of Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy, Denbighshire, Gwynedd, Monmouthshire, Pembrokeshire, Torfaen and Powys should not be implemented to have effect for the 2017 Local Government elections .

Courtauld 2025: Building a resilient and efficient food chain (Saesneg yn unig)

05 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources and the Deputy Minister for Farming and Food agreed the draft statement providing Ministerial endorsement to the Courtauld 2015 statement: Building a Resilient and Efficient Food Chain.

Response to Letter from Chair of E&S Committee on community energy (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Natural Resources has agreed to a letter of response to the Chair of the Environment and Sustainability in respect of Welsh Government funding for community energy schemes in Wales.

Nuclear Public Engagement (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved funding to support a public dialogue project to improve the understanding of nuclear energy.

Appointment of specialist advisors(Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has approved expenditure to appoint specialist advisors to provide infrastructure finance due diligence and advice.

Planning Applications affecting Welsh Trunk Roads (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Economy, Science and Transport has agreed to officials responding to planning applications submitted to Welsh Ministers within statutory timescales.

Allocation of the Grant to Promote and Facilitate the Use of the Welsh Language (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The First Minister has approved the allocation of grants to promote and facilitate the use of the Welsh language for the period of 2016-17.

Early Years Development Officers in the Voluntary Sector 2016/17 (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed to extend the current grant funding arrangements to the non maintained sector umbrella membership organisations for Foundation Phase / Early Years Development Officers in the Voluntary Sector 2016-17.

Assessment Expert Group - A curriculum for Wales - a curriculum for life (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Minister for Education and Skills has agreed the establishment of an Assessment Expert Group to take forward the assessment work stream (building block 6) of the implementation plan for A Curriculum for Wales: A Curriculum for Life'.'

Application presented to the Flexible Skills Programme Investment Panel (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Skills & Technology has approved the application for funding under the Flexible Skills Programme.

Delivery of additional services requested to improve the visitor experience at heritage sites (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Minister for Economy, Science and Transport and First Minister are being asked to agree proposals to award contract to deliver additional activities in order to improve the visitor experience and deliver additional commercial income at Welsh Government’s heritage sites before the end of March 2016.

Setting the Red Meat Levy 2016/17 (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food agreed the Welsh Red Meat Levy rates and recovery costs at abattoirs and auction markets for 2016/17.

Funding for Welsh Pavilion at Seafood Expo Global, April 2016 (Saesneg yn unig)

04 Ionawr 2016

The Deputy Minister for Farming and Food approved a release of budget to enable the delivery of a Welsh Pavilion at Seafood Expo Global 2016.

Rhannu’r dudalen hon