Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer arolwg sy'n adolygu'r cynllun cymorth hunanynysu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o'r graddau y mae'r taliadau hunanynysu sy’n cael eu darparu i unigolion y gofynnwyd iddynt hunanynysu yn ystod y pandemig COVID-19 yn eu cefnogi i hunanynysu am y cyfnod gofynnol.

Nod yr adolygiad hwn yw helpu Llywodraeth Cymru i ddeall a wnaeth y cymorth ariannol o naill ai £500 neu £750 (Cynyddodd cyfradd y taliad hunanynysu o £500 i £750 ar 9 Awst 2021) gyfrannu at eu gallu i hunanynysu a lleihau unrhyw effeithiau ariannol ac emosiynol wrth hunan-ynysu. Y bwriad yw i Lywodraeth Cymru ddeall yr heriau sy'n wynebu pobl sydd angen hunanynysu, a nodi pa gymorth y gellir ei ddarparu yn y dyfodol.    

Llywodraeth Cymru yw rheolydd y data ar gyfer y gwaith ymchwil. Fel rhan o'r adolygiad hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn casglu gwybodaeth drwy holiadur a ddosberthir gan awdurdodau lleol yng Nghymru i'r rhai sydd wedi derbyn y taliad hunanynysu. Bydd y canlyniadau'n cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr cymdeithasol y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr ymchwilwyr cymdeithasol sy'n gyfrifol am ymgymryd â'r ymchwil yn rhannu unrhyw ddata personol a roddir gydag eraill yn Llywodraeth Cymru oni bai eich bod yn gofyn iddynt wneud hynny.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad ar gyfer y Gweinidog Iechyd a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. Bydd adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi yn unol â phrotocol Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth ac ar gael ar dudalennau gwe Ymchwil ac Ystadegau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Eich dewis chi yn llwyr yw p'un ai i gymryd rhan yn y gwaith ymchwil hwn ai peidio. Er hynny, mae eich barn a'ch profiadau'n bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Hysbysiad preifatrwydd

Pa ddata personol a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (UK GDPR) fel unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ffactor adnabod.

Mae ymchwilwyr cymdeithasol Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnal yr adolygiad hwn wedi sefydlu holiadur ar-lein gan ddefnyddio Smart Survey i gasglu eich barn. Mae eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi oherwydd eu bod wedi casglu manylion cyswllt (enw a chyfeiriad e-bost) unigolion a wnaeth gais ac a dderbyniodd naill ai £500 neu daliad hunanynysu o £750 yn eu hardal. Mae eich awdurdod lleol wedi cytuno i ddosbarthu dolen i'r Arolwg Clyfar i unigolion a ddefnyddiodd y Cynllun Cymorth Hunanynysu i'ch gwahodd i rannu eich barn a'ch profiadau er mwyn cynorthwyo adolygiad Llywodraeth Cymru o'r cynnig cymorth. Ni fydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol.

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn eich ymatebion i'r holiadur hwn yn cael eu casglu yn Smart Survey a dim ond ymchwilwyr cymdeithasol Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddadansoddi'r data hyn a gaiff ei ddefnyddio. Mae eich ymatebion yn ddienw (ni fydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu cipio'n awtomatig wrth gwblhau'r arolwg) ac ni fydd eich ymatebion yn cael eu rhannu gyda'r awdurdod lleol. Bydd unrhyw ddata personol a ddarperir gennych mewn ymateb testun agored i'r holiadur hwn yn cael eu dileu gan yr ymchwilwyr cymdeithasol sy'n dadansoddi'r data.

Hoffem gysylltu â chi yn ddiweddarach yn yr ymchwil i ofyn am eich barn am y cynllun. Nid ydym wedi penderfynu eto ar ffurf unrhyw ymchwil bellach ond mae'n debygol o gynnwys grwpiau ffocws neu gyfweliadau. Os ydych yn fodlon cymryd rhan gallwch ddarparu eich manylion cyswllt fel rhan o'r arolwg. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol ac nid oes unrhyw rwymedigaeth i ddarparu eich manylion cyswllt a gallwch hefyd newid eich meddwl ar unrhyw adeg. Byddwn yn rhoi hysbysiad preifatrwydd newydd i chi sy'n amlinellu cam diweddarach yr ymchwil pan fyddwn yn ailgysylltu â chi.

Os bydd gennych ymholiad neu gŵyn, ac y byddwch yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, dim ond at y swyddog perthnasol y bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais hwnnw cyn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Ein tasg gyhoeddus, hynny yw arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru, yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn.

Dewis yr unigolyn yn llwyr yw p'un a i gymryd rhan yn y gwaith ymchwil hwn ai peidio. Mae adolygiadau fel hwn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru fedru casglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir gweithredu arni ynglŷn â’i gallu i gyflawni blaenoriaethau’r Llywodraeth. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr adolygiad hwn, er enghraifft, i roi canllawiau a chymorth pellach ar waith i helpu unigolion agored i niwed a darparwyr gwasanaethau yn ystod argyfwng Covid-19.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Bydd data personol a ddarperir i Lywodraeth Cymru yn cael eu cadw ar weinydd diogel, ac ar gyfer y prosiect hwn mae ffolder wedi'i greu sydd â mynediad cyfyngedig i'r tîm ymchwil uniongyrchol yn unig. Bydd eich manylion cyswllt ac unrhyw ddata personol y byddwch yn dewis eu darparu yn cael eu storio yn y ffolder cyfyngedig hwn. Ni fydd yr ymchwilwyr yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol wrth adrodd ar ganfyddiadau.

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio rhaglen feddalwedd Smart Survey i gynnal arolygon. Rydym wedi sicrhau bod Smart Survey yn cydymffurfio â'r UK GDPR. Mae hefyd yn bodloni'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (e.e. mae’r data yn cael eu prosesu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r gwaith ymchwil hwn yn cael ei gadw mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt, a bydd unrhyw wybodaeth mewn atebion penagored a allai arwain at adnabod person yn cael ei dileu. Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu dadansoddiad ar gyfer y Gweinidog Iechyd a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol?

Bydd unrhyw ddata personol a ddarperir mewn cwestiynau testun agored yn cael eu dileu gan ymchwilwyr Llywodraeth Cymru wrth ddadansoddi'r data. Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt i gymryd rhan yng nghamau diweddarach yr ymchwil, yna caiff hyn ei ddileu o fewn 3 mis i ddiwedd y prosiect.

Hawliau'r Unigolyn

O dan Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r adolygiad hwn. Yn benodol, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;
  • I'w gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw;
  • I wrthwynebu neu gyfyngu unrhyw brosesu (o dan amgylchiadau penodol)
  • I'ch data gael eu 'dileu' (o dan amgylchiadau penodol); ac
  • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (UK GDPR), cysylltwch â:

Enw: Ian Jones

Cyfeiriad e-bost: ian.jones006@llyw.cymru

Rhif ffôn: 03000 250090

Gweler y manylion ar gyfer cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru isod:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru.