Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ar adnabod plant gweithwyr hanfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithwyr Hanfodol

Rhaid i awdurdodau lleol ystyried y rhestr ganlynol wrth benderfynu pwy sy'n cyfrif fel gweithwyr hanfodol at ddibenion gwneud trefniadau i blant gweithiwr hanfodol gael darpariaeth addysg ar y trydydd diwrnod ysgol a phob diwrnod ysgol dilynol y mae safle ysgol y plentyn ar gau oherwydd COVID-19. Wrth benderfynu pwy sy'n weithwyr hanfodol, bydd awdurdodau lleol hefyd am ystyried y mathau o gyflogaeth a’r effeithiau cysylltiedig yn eu hardal.

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, dim ond un rhiant sydd angen bod yn weithiwr hanfodol er mwyn i’r rhwymedigaeth i wneud trefniadau fod yn berthnasol yn ôl y gyfraith.

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Holl staff y GIG a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

 • meddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal, a gweithwyr eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys sefydliadau gwirfoddolwyr sy'n ymwneud â rhyddhau cleifion o'r ysbyty, cludiant a throsglwyddiadau ysbytai
 • gweinyddu, cymorth a'r staff arbenigol sydd eu hangen i gynnal sector iechyd a gofal cymdeithasol y DU gan gynnwys y gweithwyr hynny yn y trydydd sector mewn lleoliadau GIG/Gofal
 • y rhai sy'n gweithio fel rhan o'r gadwyn gyflenwi iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynhyrchwyr a dosbarthwyr meddyginiaethau, ac offer diogelu meddygol a phersonol,
 • staff rheng flaen Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG (staff rhoi gwaed, nyrsys arbenigol ar gyfer rhoi organau, staff sy'n rhedeg gwasanaethau apheresis therapiwtig yn ysbytai'r GIG)
 • y rhai sy'n darparu cymorth ategol i weithwyr y GIG (fel llety mewn gwesty ar gyfer staff y GIG)

Diogelwch y cyhoedd (gweithwyr brys) a gweithwyr diogelwch cenedlaethol

 • Heddlu Trafnidiaeth Prydain ac Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
 • Gweithwyr y Gwasanaeth Tân ac Achub (gan gynnwys staff cymorth)
 • Sifiliaid y Weinyddiaeth Amddiffyn, contractwyr a phersonél y lluoedd arfog (y rhai sy'n hanfodol i gyflawni canlyniadau amddiffyn critigol a diogelwch cenedlaethol ac sy'n hanfodol i'r ymateb i bandemig y coronafeirws), gan gynnwys staff meddygol amddiffyn
 • Staff yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, y rhai sy'n cynnal diogelwch ffiniau, staff carchardai a'r gwasanaeth prawf a rolau diogelwch cenedlaethol eraill, gan gynnwys tramor
 • Heddlu a staff cymorth
 • staff sefydliadau sydd eu hangen yn agweddau diogelwch cenedlaethol dŵr yng Nghymru

Gweithwyr addysg a gofal plant

 • pob gweithiwr mewn lleoliad gofal plant (i gynnwys meithrinfeydd dydd, crèches, gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae, Cylch Meithrin, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau)
 • darlithwyr Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU)
 • gweithwyr cymdeithasol
 • gweithwyr proffesiynol addysg arbenigol
 • staff cymorth ar y safle mewn ysgolion, lleoliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch fel arlwyo, glanhawyr, gofalwyr, staff cynnal a chadw, pawb sy'n ymwneud â chynorthwyo ysgolion/sefydliadau AB/AU i weithredu
 • staff addysgu
 • staff cefnogi dysgu
 • hyfforddwyr ac aseswyr Dysgu Seiliedig ar Waith
 • gweithwyr ieuenctid

Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

Personél hanfodol ym maes cynhyrchu a dosbarthu bwyd, diod a nwyddau hanfodol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • y rhai sy'n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, dosbarthu, gwerthu a chyflenwi bwyd megis, ond heb fod yn gyfyngedig i:
  • weithwyr Lladd-dai
  • pysgota (cychod â chriw)
  • ffermwyr
  • proseswyr llaeth
  • manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr, dosbarthwyr bwyd
  • storio (gan gynnwys oer a chanolfannau)
  • milfeddygon anifeiliaid bwyd
 • unigolion sy'n cynorthwyo gwasanaethau cynhyrchu, profi a blaen y diwydiant bwyd fel rolau peirianneg neu gynnal a chadw, rheoli ansawdd, profi bwyd a chysylltiadau â chwsmeriaid
 • y rhai sy'n hanfodol i ddarparu nwyddau hanfodol eraill, megis y gadwyn gyflenwi feddygol a gweithwyr dosbarthu, gan gynnwys fferyllfeydd a phrofion cymunedol, a meddyginiaethau milfeddygol mewn rolau cynhyrchu bwyd ac iechyd y cyhoedd
 • gweithwyr sy'n hanfodol i barhad symudiadau hanfodol a storio nwyddau fel gyrwyr casglu a danfon, masnachwyr amaethyddol a chludwyr
 • gwasanaethau amaethyddol hanfodol h.y. cneifwyr defaid, tocwyr traed, trochwyr defaid, cadwyni cyflenwi

Gweithwyr trafnidiaeth

Y sawl sy'n cadw dulliau cludo teithwyr a chludo nwyddau - awyr, dŵr, ffyrdd a rheilffyrdd yn gweithredu yn ystod yr ymateb i'r coronafeirws a'r sawl sy'n gweithio ar systemau cludiant y mae cadwyni cyflenwi yn mynd drwyddynt er enghraifft:

 • gweithredwyr bysiau
 • Staff Maes Awyr Caerdydd (Rheolwyr Traffig Awyr, Dynion Tân, Staff Diogelwch, Criw'r Tir ac ati),
 • asiantau, ymgynghorwyr a chontractwyr priffyrdd
 • Swyddogion Patrolio Priffyrdd
 • staff gweithredol y porthladd a gweithredwyr cludo (i gynnwys gyrwyr a chynnal a chadw/llwytho ac ati)
 • gweithwyr porthladdoedd
 • Morwyr
 • Tacsi/PHV
 • Swyddogion Ystafell Reoli Traffig Cymru
 • Staff Trên/Network Rail - gweithredwr trenau/gorsafoedd neu reolwr seilwaith rheilffyrdd
 • Gweithwyr Trafnidiaeth Cymru
 • Gweithwyr sy'n ymwneud â chludo nwyddau ar y ffyrdd, gan gynnwys gyrwyr, ond rolau sy'n allweddol i barhau â gweithrediadau
 • Gweithwyr sy'n ymwneud â warysau, dosbarthu a chyflenwi

Gweithwyr cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

 • personél ardystiedig sydd eu hangen ar gyfer gwaith ar bibellau nwyol (gan gynnwys nwyon meddygol)
 • gweithwyr sy'n ymgymryd â gweithgareddau technegol neu ddiagnostig mewn safleoedd trydydd parti eraill
 • staff ystafell reoli cynhyrchu ynni/atgyweirio asedau/cynnal a chadw, a chontractwyr cadwyn gyflenwi allweddol
 • staff hanfodol sy'n gweithio yn y sector niwclear sifil, cemegion, dur, telathrebu (fel gwasanaethau hanfodol gweithrediadau rhwydwaith, peirianneg maes, staff canolfannau galwadau, seilwaith TG a data, 999 a 111), gwasanaethau post a chyflenwi, darparwyr taliadau a sectorau gwaredu gwastraff
 • technoleg gwybodaeth a sector seilwaith data a chyflenwadau diwydiant sylfaenol i barhau yn ystod yr ymateb i'r coronafeirws
 • newyddiadurwyr a darlledwyr sy'n adrodd am goronafeirws neu sy’n darparu darllediadau gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys cwmnïau sydd yn gweithio i, neu ar ran, ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus
 • sectorau olew, nwy, trydan a dŵr (gan gynnwys carthffosiaeth)
 • staff sydd eu hangen ar gyfer darpariaeth gwasanaethau ariannol hanfodol (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, weithwyr mewn banciau, cymdeithasau adeiladu a seilwaith y farchnad ariannol)

Gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Staff gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, fel:

 • gweithwyr rheng flaen yr Awdurdod Lleol, gweithwyr y cyngor, gweithwyr y trydydd sector a sefydliadau ymbarél sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed, dioddefwyr cam-drin domestig, a'r digartref a phobl sy'n cysgu ar y stryd (a staff gwestai sy'n cefnogi'r grwpiau hyn)
 • gwasanaethau rheng flaen sy'n darparu triniaeth camddefnyddio sylweddau
 • Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion - milfeddygon, staff technegol ac iechyd planhigion
 • Elusennau a gweithwyr sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol
 • Swyddogion gorfodi AEA
 • Arolygwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Arolygwyr Hylendid Cig
 • Ymatebwyr i Ddigwyddiadau a Staff Maes CNC
 • Carchardai, y gwasanaeth prawf, staff llysoedd a thribiwnlysoedd, y farnwriaeth
 • staff iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd, fel nyrsio iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol
 • staff crefyddol
 • Arolygwyr yr RSPCA a gweithwyr lles anifeiliaid eraill
 • Staff Elusen Wledig (rheng flaen)
 • Staff sy'n ymwneud â gwaith diogelwch ar domenni glo
 • Staff sy'n ymwneud â chynllunio at argyfwng ac ymateb
 • Y rhai sy'n gyfrifol am reoli'r ymadawedig h.y. gweithwyr marwdai a chartref angladdau
 • Y rhai sy'n gyfrifol am adeiladu neu gynnal a chadw adeiladau gwasanaethau cyhoeddus
 • technegwyr milfeddygol a staff cymorth
 • Milfeddygon - i gynnwys anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes a cheffylau