Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Diben y papur hwn yw darparu fframwaith ar gyfer adfer gwasanaethau optometreg sylfaenol yng Nghymru yn 2020-21. Mae hyn yn bwysig er mwyn isgyfeirio statws COCH cyfredol cynllun uwchgyfeirio COVID-19, pan fo'n ddiogel i wneud hynny. Ymhlith yr ystyriaethau allweddol mae sicrhau parhad busnes, oherwydd effaith y nifer cyfyngedig o gleifion, a chydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar yr un pryd er mwyn atal y clefyd rhag cael ei drosglwyddo i'r gweithle ac i gleifion. Mae'r mesurau hyn wedi cael effaith fawr ar y gwasanaethau optometreg a ddarperir gan GIG Cymru. Mae hyn hefyd yn bwysig oherwydd yr ansicrwydd ariannol nawr ac yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae'r 'tarfu ar yr arferol' hefyd yn cynnig cyfle i ddefnyddio'r cynllun isgyfeirio i gyflawni'r dyheadau a amlinellwyd gennym yn 'Cymru Iachach' – gofal iechyd darbodus sy'n seiliedig ar werthoedd; llunio ymateb sy'n annog mynediad i bawb, dulliau ataliol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gofal clinigol sy'n seiliedig ar anghenion, a ddarperir gan yr aelod mwyaf priodol o dîm y gweithlu gofal llygaid.

Mae'r papur hwn yn disgrifio'r ymateb sydd ei angen er mwyn adfer gwasanaethau yn ystod y cyfnod yn union ar ôl i'r cyfyngiadau symud ddod i ben. Bydd angen fersiynau pellach, a gwaith i ddatblygu'r cam adfer, er mwyn gwireddu'r cyfleoedd sy'n bodoli drwy'r gwaith o ddiwygio contractau a ddechreuwyd cyn pandemig COVID-19. Cydnabyddir bod y ffordd y darperir gwasanaethau gofal llygaid sylfaenol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir ym mhob rhan o'r llwybr gofal llygaid yn gytbwys ac yn gynaliadwy.

Yng Nghymru, y dogfennau strategol cyffredinol a fydd yn llywio cyfeiriad optometreg yn yr 21ain Ganrif yw "Cymru Iachach" a "Ffyniant i Bawb", a ategir gan egwyddorion allweddol gofal iechyd darbodus. Mae'r dogfennau yn rhoi cyfeiriad polisi clir ar gyfer darparu gofal llygaid integredig, cynaliadwy, teg o ansawdd uchel i ddinasyddion ledled Cymru.

Pum nod allweddol "Cymru Iachach" yw:

 1. Ym mhob rhan o Gymru bydd y system iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio fel na fydd y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau yn sylwi pan fo gwahanol sefydliadau yn eu darparu. Bydd ffyrdd newydd o weithio mewn ffordd gyson yn dechrau yn lleol ac yn ehangu dros Gymru gyfan. Byddwn yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau lleol yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac yn rhannu’r hyn maen nhw’n ei wneud, oherwydd rydyn ni am i bawb yng Nghymru gael yr un gwasanaethau o ansawdd uchel. Rydyn ni hefyd am i wasanaethau ddefnyddio un cofnod electronig er mwyn medru rhoi’r cymorth a’r driniaeth fwyaf priodol ar sail darlun llawn o anghenion y person.
 2. Rydyn ni am symud gwasanaethau allan o’r ysbyty i’r cymunedau, ac eisiau mwy o wasanaethau sy’n atal pobl rhag mynd yn sâl drwy ddod o hyd i broblemau yn gynt, neu eu hosgoi yn llwyr. Bydd hyn yn cynnwys helpu pobl i reoli eu hiechyd eu hunain, a rheoli salwch hirdymor. Rydyn ni hefyd am ei gwneud yn haws i bobl gadw’n brysur a bod yn annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau.
 3. Byddwn yn gwella’n ffordd o fesur yr hyn sy’n bwysig i bobl, er mwyn defnyddio hynny i weld pa wasanaethau a thriniaethau sy’n gweithio’n dda a pha rai sydd angen eu gwella. Byddwn yn canfod a chefnogi’r modelau newydd gorau o iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn eu defnyddio’n gynt ar draws Cymru gyfan.
 4. Byddwn yn gwneud Cymru’n lle gwych i weithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn gwneud mwy i helpu gofalwyr a gwirfoddolwyr. Byddwn yn buddsoddi mewn technoleg newydd a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gadw pobl yn iach, a helpu ein staff i weithio mewn ffordd well. Drwy wneud iechyd a gofal cymdeithasol yn ddewis da o ran gyrfa, buddsoddi mewn hyfforddiant a sgiliau, a chefnogi iechyd a llesiant yn y gwaith, bydd modd i ni ddenu a chadw’r bobl dalentog sydd eu hangen arnom i weithio yng Nghymru. Byddwn yn ceisio cyflwyno datblygiadau digidol sy’n helpu staff i weithio yn fwy effeithiol.
 5. Er mwyn i’n gwasanaethau weithio fel un system unigol, rhaid i bawb gydweithio a thynnu i’r un cyfeiriad. Rydyn ni’n credu bod modd gwneud hyn mewn gwlad fach fel Cymru, yn arbennig os byddwn ni fel Llywodraeth yn darparu arweiniad cenedlaethol cryf a sicrhau ein bod yn parhau i drafod a gwrando ar y bobl sy’n darparu a defnyddio ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Cymru yn parhau i arwain y ffordd ym maes gofal iechyd llygaid, ledled y DU ac Ewrop; fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion i gydgysylltu gwasanaethau a llwybrau gofal iechyd yn llawn, mae ffiniau anweladwy yn bodoli o hyd. Mae hyn o ganlyniad i fodelau gwasanaethau gofal eilaidd cyfredol sydd wedi canolbwyntio ar wasanaethau a arweinir gan feddygon ymgynghorol, ynghyd â phetruster ynghylch symud gwasanaethau i'r sector gofal sylfaenol oherwydd y canfyddiad y byddai rheolaeth yn cael ei cholli. Mae hyn hefyd, yn rhannol, o ganlyniad i fodelau busnes gofal sylfaenol cyfredol sydd wedi canolbwyntio ar werthu sbectols a lensys cyffwrdd er mwyn cynnal y gweithlu a phractisau optometreg. Ni chaiff y buddiannau gwirioneddol i weithwyr iechyd proffesiynol a dinasyddion yng Nghymru eu gwireddu'n llawn nes bod yr agwedd betrusgar a'r ffiniau yn cael eu dileu.

Mae'n rhaid i'n gweledigaeth ar gyfer llwybrau cynaliadwy a chwbl integredig i gleifion ddatrys y materion hyn er mwyn sicrhau, yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus, fod gweithwyr gofal llygaid proffesiynol ar bob rhan o'r llwybr ond yn gwneud yr hyn y gallant ei wneud. Y flaenoriaeth ym maes gofal sylfaenol yw darparu gofal iechyd llygaid, a'r flaenoriaeth ym maes offthalmoleg gofal eilaidd yw trin clefydau sy'n dallu, y gall ond offthalmolegydd ymgynghorol eu rheoli.

Ein gweledigaeth ar gyfer gofal iechyd llygaid yng Nghymru yw:

 • atal clefyd y llygaid
 • canfod clefyd y llygaid yn gynnar
 • hwyluso hunan-ofal lle y bo'n briodol
 • rheoli nifer cynyddol o gyflyrau ym maes gofal sylfaenol
 • sicrhau mai dim ond pan fo'n gwbl angenrheidiol y caiff cleifion eu hatgyfeirio i'r ysbyty
 • pan fydd angen i glaf gael archwiliad a/neu driniaeth yn yr ysbyty, bod gwasanaethau ar gael yn amserol
 • caiff gwasanaethau offthalmoleg gofal eilaidd arbenigol eu cefnogi a'u darparu yn yr ysbyty i gleifion sydd eu hangen, gan gydymffurfio ag egwyddorion darbodus
 • caiff gwasanaethau optometreg gofal sylfaenol eu datblygu i fonitro cleifion yn lleol yn y gymuned er mwyn sicrhau bod modd i adrannau offthalmoleg gofal eilaidd arbenigol weld cleifion priodol yn yr ysbyty
 • addysg a hyfforddiant parhaus i'r gweithlu cyfan er mwyn cefnogi gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd

Mae'r gwaith o ddiwygio contractau gofal sylfaenol wedi dechrau ym maes optometreg. Er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith yn gyflym a hwyluso'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau gofal llygaid cenedlaethol ledled Cymru, mae'n hanfodol bod gennym weithlu a llwybrau integredig. Yr egwyddor sylfaenol yw sicrhau bod gofal llygaid yn canolbwyntio ar iechyd y llygaid a bod practisau optometreg yn darparu cefnogaeth o ansawdd uchel i gleifion ym mhob rhan o'r llwybr gofal llygaid.

Mae'n hysbys iawn ledled y DU ac Ewrop bod y galw am wasanaethau offthalmoleg yn cynyddu yn sgil poblogaeth oedrannus sy'n byw'n hirach, mwy o glefydau yn cael eu canfod a'u diagnosio, ac opsiynau gwell o ran triniaeth. Mae'n hysbys iawn hefyd nad yw capasiti, ystadau na chyfarpar yn gallu bodloni'r galw cynyddol hwn na'r gwelliannau a welir wrth ddiagnosio a thrin clefydau.

Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau integredig, cynaliadwy o ansawdd uchel ledled Cymru, mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym y capasiti i fodloni'r galw, gan gydweithio i ddarparu gwasanaethau arbenigol.

Er mwyn cyflawni hyn, mae'n rhaid i ni wneud y canlynol:

 1. Lleihau'r galw am wasanaethau offthalmoleg gofal eilaidd drwy reoli mwy o gleifion ym maes optometreg gofal sylfaenol a lleihau nifer yr atgyfeiriadau at wasanaethau arbenigol.
 2. Sicrhau mai dim ond y cleifion hynny y mae angen iddynt gael eu trin a'u monitro gan offthalmolegydd ymgynghorol mewn uned llygaid arbenigol, sy'n defnyddio gwasanaethau llygaid mewn ysbytai. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i gleifion risg isel a chanolig gael eu monitro yn y sector gofal sylfaenol dan oruchwyliaeth offthalmolegydd ymgynghorol.
 3. Mae angen caffael atebion technoleg i gefnogi newidiadau i wasanaethau ym mhob rhan o'r llwybrau integredig cenedlaethol i gleifion, gan gynnwys atgyfeiriadau electronig, cofnod cleifion electronig digidol ar gyfer gofal a rennir rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a sicrhau bod gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion yn gallu cynnal ymgyngoriadau fideo.

Mae'n rhaid defnyddio'r saib o ran darparu gwasanaethau gofal llygaid rheolaidd yn y sectorau gofal sylfaenol ac eilaidd yn ystod pandemig COVID-19 i ailwerthuso llwybrau a bwrw ymlaen â'r gwaith o ddiwygio contractau. Bydd hyn yn ein galluogi i newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu datblygu er mwyn cyflawni'r nodau a amlinellir yn Cymru Iachach a Ffyniant i Bawb.

Sefyllfa

Ar 17 Mawrth, cyhoeddwyd y llythyr COVID-19 cyntaf ynghylch iechyd llygaid gan Brif Gynghorydd Optometrig Llywodraeth Cymru. Yn y llythyr, nodwyd nad yw darparu gwasanaethau optometreg rheolaidd 'yn ôl yr arfer' yn gynaliadwy mwyach gan fod angen i bobl mewn grwpiau sy'n agored i niwed (pobl hŷn a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol) leihau'r cyswllt rhyngbersonol y maent yn ei gael a chyswllt personol agos. Roedd practisau a gwasanaethau optometreg hefyd yn gweld bod nifer cynyddol o bobl yn canslo apwyntiadau neu'n penderfynu peidio â'u mynychu. O ganlyniad, roedd angen i bractisau leihau nifer yr archwiliadau rheolaidd drwy dynnu cleifion a oedd yn canslo oddi ar restr y llywodraeth o grwpiau sy'n agored i niwed a chynnig yr apwyntiadau hynny i unrhyw un a oedd am fynd iddynt. Gwnaeth hyn leihau'r angen i deithio a chael cyswllt agos â phobl mewn practisau ac ystafelloedd ymgynghori. Er mwyn sicrhau bod anghenion iechyd llygaid cleifion yn cael ei diwallu, byddai unrhyw ofal llygaid brys a hanfodol yn parhau i gael ei ddarparu a'i flaenoriaethu gan bob practis optometreg.

Er mwyn sicrhau parhad busnes, cadarnhawyd y byddai practisau optometreg y GIG yn cael cymorth ariannol yn ystod tri mis cyntaf y pandemig. Byddai pob practis yn cael taliad misol cyfartalog yn seiliedig ar ei weithgarwch hanesyddol yn y GIG dros y tair blynedd blaenorol (Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol), Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru (EHEW) a Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru (LVSW)) rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020. Roedd hyn yn golygu y gallai practisau optometreg a gontractiwyd i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y GIG yng Nghymru gynnal eu llif arian parod a diogelu incwm eu timau optometreg. Roedd practisau optometreg preifat a phractisau cymysg a oedd yn cael incwm preifat yn gallu cael cymorth ehangach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau hunangyflogedig eraill.

Ar 19 Mawrth 2020, anfonwyd llythyr arall i'r proffesiwn optometreg. Y nod oedd atal unrhyw weithgarwch clinigol diangen, sicrhau bod gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosolau(AGP) yn cael eu hatal yn y sector gofal sylfaenol ac atgyfeirio cleifion at adrannau offthalmoleg, gan leihau'r risg y byddai'r feirws yn cael ei drosglwyddo o ganlyniad i weithdrefnau AGP.

Cefndir

Wrth i ni symud i ffwrdd oddi wrth y cyfyngiadau symud ac ystyried llacio'r mesurau cyfredol sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, mae angen rhoi cynlluniau ar waith i ailagor practisau optometreg yn ddiogel, ar gyfer cleifion a'r gweithlu.

Mae'r sefyllfa gyfredol yng Nghymru fel a ganlyn:

 • Mae pob cyswllt diangen â chleifion wedi cael ei atal.
 • Os oes angen gofal llygaid optometreg gofal sylfaenol hanfodol, mae cleifion y GIG a chleifion preifat yn cysylltu â'u hoptometrydd ac yn cael eu hatgyfeirio at un o'r 87 o bractisau optometreg sy'n rhan o'r 64 o glystyrau ledled Cymru.
 • Dim ond ar 'safleoedd coch' (unedau mynediad cyflym gofal eilaidd neu ganolfannau argyfwng cymunedol sy'n rhan o hybiau deintyddol lle mae'r prosesau a'r cyfarpar cywir ar waith) y caiff gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosolau eu cynnal.
 • Mae cyfarpar diogelu personol, e.e. menig tafladwy, ffedogau tafladwy, masgiau wyneb atal hylif a diogelwch llygaid, ar gael i bractisau optemetreg sy'n aros ar agor.

Gweithgarwch mewn practisau optemetreg yng Nghymru hyd yma (dechreuwyd casglu'r data ar 17/04/2020)

Nifer y practisau oedd ar agor: 88

Cyfanswm y cleifion: 7649

Math o ymgynghoriad

Math o ymgynghoriad Nifer Canran
Ymgynghoriad fideo/dros y ffôn 2,620 34.3%
Ymgynghoriad yn y practis 4,787 62.6%
Ymweliad â'r cartref 57 0.7%
Arall 185 2.4%

Atgyfeiriadau gan feddygon teulu

Atgyfeiriadau gan feddygon teulu Nifer Canran
Atgyfeiriwyd gan feddyg teulu 660 8.6%
Atgyfeiriwyd gan offthalmolegydd 184 2.4%

Cleifion yr oedd angen gofal llygaid brys arnynt (symptomau cyntaf)

3,654

47.8%

O'r cleifion yr oedd angen gofal brys arnynt

O'r cleifion yr oedd angen gofal brys arnynt Nifer Canran
Cynghorwyd cymryd meddyginiaeth/gwerthwyd meddyginiaeth/fferyllfa 1,044 28.6%
Rhagnodwyd meddyginiaeth 367 10.0%
Atgyfeiriad brys/argyfwng at Wasanaethau Llygaid mewn Ysbyty 438 12.0%
Atgyfeiriad at feddyg teulu 381 10.4%

Fel yr amlinellwyd uchod, mae angen cynllunio nawr ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mehefin/Gorffennaf 2020 a mis Mawrth 2021. Mae angen ailddechrau darparu gofal optometreg fesul cam. Ymhlith yr ystyriaethau allweddol mae sicrhau parhad busnes, o ystyried effaith y cyfyngiadau ar niferoedd a mesurau cadw pellter cymdeithasol er mwyn diogelu'r gweithlu a chleifion ac atal y clefyd rhag cael ei drosglwyddo, sydd wedi cael effaith fawr ar wasanaethau optometreg y GIG. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ymateb hefyd ystyried y ffordd rydym yn cyflawni ein hamcanion polisi: annog mynediad i bawb, gwaith ataliol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gofal clinigol sy'n seiliedig ar anghenion, a ddarperir gan yr aelod mwyaf priodol o dîm y gweithlu gofal llygaid.

Bydd y broses o agor mwy o wasanaethau optometreg yn dibynnu ar b'un a fydd y gostyngiad yn y gyfradd drosglwyddo COVID-19 yn y gymuned yn cael ei gynnal ac, ymhen amser, y broses o ddatblygu rhaglen frechu effeithiol. Bydd defnydd ehangach o ymgyngoriadau fideo er mwyn galluogi diagnosis a hunan-ofal o bell, yn ogystal â lleihau'r amser a dreulir yn cynnal archwiliadau wyneb yn wyneb a chefnogi model darparu gwasanaethau newydd yn hollbwysig. Yn yr un modd, mae'n bwysig bod practisau optometreg yn cael cyflenwad parhaus o gyfarpar diogelu personol, bod profion yn cael eu cynnal yn y gymuned a bod gwell dealltwriaeth o'r broses drosglwyddo, mewn lleoliadau optometreg gofal sylfaenol a chymunedol. Mae'n debygol y bydd lefelau sylweddol o angen heb ei ddiwallu oherwydd yr oedi sydd wedi bod wrth aros am wasanaethau gofal llygaid, felly bydd angen pennu a chytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y capasiti fydd ar gael mewn gwasanaethau optometreg sy'n ailagor. Mae'n rhaid hefyd ystyried anghenion gofal llygaid grwpiau sy'n agored i niwed yn y dyfodol (gan gynnwys y rhai sy'n cael eu gwarchod).

Mae angen sicrhau bod y proffesiwn optometreg yn cael ei gynnal drwy gydol y cyfnod hwn, yn glinigol ac yn economaidd.

Dadansoddiad ar gyfer Ailgyflwyno Gwasanaethau

Cyfnod Oren

1. Ystyriaethau cyffredinol

Yn y cyfnod oren, yn union ar ôl i'r cyfyngiadau symud ddod i ben, mae'n bosibl na fydd rhai practisau yn agor yn syth oherwydd bod y staff neu'r rhai y maent yn byw gyda nhw yn perthyn i grŵp sy'n agored i niwed, neu'n sâl neu'n hunanynysu efallai.

2. Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Mae'n annhebygol y bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu llacio'n gyfan gwbl yn union ar ôl i'r cyfyngiadau symud ddod i ben. Fel y cyfryw, bydd angen i bractisau sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol. Bydd angen dilyn yr un mesurau ag a welir mewn archfarchnadoedd ar hyn o bryd, gan gynnwys cyfyngu ar nifer y cleifion yn y practis ar unrhyw adeg benodol a sicrhau bod pellter o 2 fetr rhwng cleifion ym mhob ardal – yn y dderbynfa, yn yr ardal ddiagnosteg ac yn ardaloedd cyffredinol y practis.

3. Clinigol

Yn draddodiadol, mae optometryddion yn treulio cryn dipyn o amser mewn cysylltiad agos â chleifion (llai na metr). Yn ystod y "Cyfnod Coch" o ddarparu gofal llygaid brys a hanfodol, mae rhai arferion wedi newid er mwyn sicrhau bod cyn lleied o amser â phosibl yn cael ei dreulio yn cynnal ymgyngoriadau wyneb yn wyneb â chleifion. Mae hyn wedi cynnwys system frysbennu dros y ffôn ar gyfer pob claf er mwyn sicrhau mai dim ond y cleifion hynny nad oes ganddynt symptomau COVID-19 sy'n cael eu gweld, a'r defnydd o ymgyngoriadau fideo a ffôn lle y bo'n ddiogel gwneud hynny. Er mwyn parhau i leihau amser cyswllt yn ystod archwiliadau, bydd angen parhau i roi llawer o'r newidiadau hyn ar waith a'u cynnwys mewn arferion er mwyn sicrhau buddiannau hirdymor.

 1. System brysbennu cleifion er mwyn sicrhau mai dim ond y cleifion hynny nad oes ganddynt symptomau sy'n cael eu gweld mewn practisau.
 2. Rhaid i'r broses o gynnal hanes a symptomau a meysydd clinigol perthnasol eraill fel ystyriaethau fferyllol gael ei gwneud dros y ffôn/drwy gyswllt fideo.
 3. Gellir defnyddio ymgyngoriadau fideo ar gyfer rhai symptomau (yn unol â chanllawiau'r Coleg Optometreg).
 4. Lle nad yw'n bosibl anfon sbectols na lensys cyffwrdd at gleifion drwy'r post, bydd angen gwneud apwyntiadau i'w casglu er mwyn sicrhau bod modd rheoli a monitro nifer y bobl mewn practisau yn effeithiol.

4. Mesurau rheoli heintiau

Credir bod COVID-19 yn cael ei drosglwyddo'n bennaf drwy ddefnynnau resbiradol a gynhyrchir wrth besychu a thisian, a thrwy gysylltiad ag arwynebau halogedig. Tybir mai'r brif ffordd y caiff yr haint ei drosglwyddo yw drwy ddefnynnau a chyswllt. Mae hyn yn gyson ag adolygiad diweddar gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o'r ffordd y caiff COVID-19 ei drosglwyddo.

Mae'n rhaid i Ragofalon Safonol Rheoli Heintiau gael eu defnyddio gan bob aelod o staff, ym mhob lleoliad gofal, bob amser, ar gyfer pob claf, p'un a yw'n hysbys bod haint yn bresennol ai peidio, er mwyn sicrhau diogelwch y rhai sy'n cael gofal, staff ac ymwelwyr â'r amgylchedd gofal.

Yn yr un modd â mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae angen i bractisau roi mesurau rheoli heintiau effeithiol ar waith. Rhennir y rhain yn nifer o feysydd i'w hystyried – archwiliadau clinigol a diagnostig, dosbarthu sbectols, ystyriaethau practis cyffredinol.

Clinigol

 • Glanhau a sychu offerynnau rhwng cleifion, gan gynnwys lampau agen (gan roi sylw i ddwy ochr yr amddiffynfeydd anadlu), fframiau sbectol y gellir rhoi cynnig arnynt, achludwyr, siartiau darllen, siartiau Amsler ac ati. Dolenni drysau, switshys golau, pwyntiau cyffwrdd cleifion ac ymarferwyr. Mae angen rhoi gweithdrefnau rheoli heintiau arferol ar waith.
 • Mesurau rheoli heintiau ar gyfer offerynnau diagnostig cyn sgrinio. Offerynnau maes golwg, offerynnau delweddu retinol, OCT, dyfeisiau ar gyfer mesur pŵer lensys ac ati.
 • Tonometreg ddigyffwrdd; y cyngor clinigol cyfredol yw na ddylid ei defnyddio gan ei bod yn cynhyrchu aerosolau. Bydd angen cael cyngor pellach gan y Coleg Optometryddion cyn y gellir gwneud argymhellion. Yn yr un modd, bydd angen ystyried ar ba cam y caiff y defnydd o frwsh Alger i dynnu pethau dieithr o'r llygaid ei ailgyflwyno.

Dosbarthu

 • Cadw pellter cymdeithasol wrth ddosbarthu.
 • Diheintio fframiau ar ôl i gleifion roi cynnig arnynt. Rheolau o ran fframiau a diheintio cymhorthion dosbarthu.

Arferion Cyffredinol

Mesurau rheoli heintiau arferol o amgylch dolenni drysau ac arwynebau ar ôl iddynt fod mewn cysylltiad â chleifion a staff y practis.

Personal Protective Equipment (PPE)

Mae canllawiau clir wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-ersonal-protective-equipment-ppehttps://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-ersonal-protective-equipment-ppe. Yn ystod y "Cyfnod coch" cyfredol, mae practisau optometreg sydd wedi aros ar agor wedi cael cyflenwad o gyfarpar diogelu personol. Bydd angen i gyfarpar diogelu personol gael ei gyflenwi a'i ddefnyddio yn ystod cyfnodau dilynol hefyd, gan gynnwys wrth gynnal archwiliadau clinigol ym mhob practis optometreg.

Yn ogystal, bydd angen i optegwyr dosbarthu a chynorthwywyr optometrig wisgo cyfarpar diogelu personol wrth gymryd mesuriadau ar gyfer sbectols ac, yn ôl canllawiau'r llywodraeth, gall fod angen i rai staff derbynfeydd ddefnyddio'r cyfarpar hefyd.

Atodiad 1

Argymhellion ar gyfer y Cyfnod Oren

 • Bod pob practis sydd ar gael yn agor.
 • Bod gwasanaethau offthalmig cyffredinol yn cael eu darparu.
 • Bod gwasanaethau archwiliadau iechyd llygaid yn cael eu darparu.
 • Bod gwasanaeth golwg gwan yn cael ei ddarparu (gan ystyried y grŵp hwn o gleifion sy'n agored i niwed yn ofalus).
 • Bod ymgyngoriadau fideo'n cael eu cynnig, lle y bo'n briodol, fel opsiwn cyntaf.
 • Bod mwy o wasanaethau a gomisiynir gan Fyrddau Iechyd Lleol yn cael eu darparu er mwyn cefnogi capasiti offthalmoleg a materion o ran galw.
 • Bod gwasanaethau cartref acíwt a gomisiynir yn parhau.
 • Bod gwasanaethau cartref arferol yn cael eu hatal o hyd.
 • Bod taliad cyfartalog y GIG yn parhau ar gyfer practisau sy'n aros ar agor a'r rhai sydd wedi cau oherwydd materion iechyd sy'n gysylltiedig â COVID-19 (hunanynysu/cyfyngiadau symud a gyflwynwyd gan y llywodraeth e.e. cwmnïau cartref). Rhaid i bob practis ddarparu gwasanaethau llawn y GIG yn cynnwys gwasanaethau GOS (profion llygaid, darparu teclynnau optegol a gwaith atgyweirio/adnewyddu), EHEW ac LVSW (lle y bo'n briodol) fel rhan o daliad cyfartalog y GIG.
 • Bod y broses o gasglu data ar gyfer cyfnodau gofal pob claf yn parhau i fod yn ofyniad gorfodol ar gyfer taliad cyfartalog y GIG.
 • Bod cyfarpar diogelu personol yn cael eu cyflenwi i bractisau sydd ar agor.
 • Bod angen i bob practis sy'n agor gwblhau proses hunanardystio Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, yn cynnwys hyfforddiant COVID-19 sydd ar gael drwy wefan WOPEC www.wopec.co.uk

Coch

Dangosyddion ar gyfer amseru

 • Cyfyngiadau symud a gyflwynwyd gan y llywodraeth 17 Mawrth gyda mesurau penodol a llym ar gyfer cadw pellter cymdeithasol

Practisau ar Agor

 • Hybiau Clwstwr wedi'u sefydlu ym mhob un o'r 7 bwrdd iechyd; 87 o bractisau ar agor ar 7 Ebrill.

Gweithgarwch a Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

 • 15% o'r gweithgarwch a welwyd cyn COVID-19; yn gyson â mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • GOS: Brys a hanfodol yn unig
 • EHEW: Brys a hanfodol yn unig
 • LVSW: Dim gwasanaeth
 • DESW: Gweithgarwch 
 • sgrinio arferol wedi'i atal.
 • Gwasanaeth a gomisiynwyd i gynnal archwiliad retinopathi ymhlith cleifion beichiog.
 • Gwasanaeth Sgrinio Plant Ysgol Cymru CSSSW: Dim gwasanaethau.
 • Pob gwasanaeth yn y cartref: DEECS – dim ond lle y'u comisiynwyd

Pecyn cymorth cyllid y cytunwyd arno â Llywodraeth Cymru

 • Taliad wedi'i addasu ar gyfer pob practis sydd ar agor mewn Hybiau Clwstwr - 125% o daliad cyfartalog y GIG
 • Taliadau wedi'u haddasu yn seiliedig ar daliadau hanesyddol 'cyfartalog' GOS, EHEW ac LVSW ar gyfer pob practis.
 • Trefniant ffyrlo Llywodraeth y DU ar waith ar gyfer y gweithle lle y bo'n briodol.

Cyfarpar diogelu personol Darpariaeth y GIG

 • I bob practis sydd "ar agor" ac sy'n rhan o glwstwr gofal sylfaenol; proses gyflwyno wedi'i chwblhau Ebrill

Gwasanaethau Gofal Eilaidd a Ddarperir – Optometreg Gofal Sylfaenol

 • Hanfodol yn unig.
 • Proses estynedig o gipio data ar fireinio atgyfeiriadau glawcoma
  Gofal ar ôl tynnu cataract
 • AMD-gwlyb
 • Canolfannau Diagnostig a Thriniaeth Offthalmoleg (ODTC)
 • Unrhyw lwybr diogel ac effeithiol a gyflwynwyd ar frys mewn ymateb i angen a nodwyd o fewn byrddau iechyd yn ystod COVID

Oren

Dangosyddion ar gyfer amseru

 • Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniad ar ôl i gyfyngiadau symud gael eu llacio, gyda mesurau llym ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • ailagor [dyddiad i'w gadarnhau]

Practisau ar Agor

 • Hybiau Clwstwr - 90 o bractisau.
 • Pob practis ar agor
 • Dyddiad: xxx

Gweithgarwch a Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

 • 60% o'r gweithgarwch arferol a ragwelir ar ôl COVID-19; yn gyson â mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • GOS: Pob gwasanaeth
 • EHEW: Pob gwasanaeth
 • LVSW: Pob gwasanaeth
 • DESW: Dim gwasanaeth
 • CSSSW: Dim gwasanaeth
 • Cartref: DEECS – dim ond lle y'u comisiynwyd

Pecyn cymorth cyllid y cytunwyd arno â Llywodraeth Cymru

 • Taliad wedi'i addasu ar gyfer pob practis sydd ar agor fel rhan o Glwstwr – 100% o daliad cyfartalog y GIG

Cyfarpar diogelu personol Darpariaeth y GIG

 • I bob practis sy'n rhan o Glwstwr; dyddiad cwblhau'r broses gyflwyno i'w gadarnhau

Gwasanaethau Gofal Eilaidd a Ddarperir – Optometreg Gofal Sylfaenol

 • Llwybrau EHEW.
 • Fel y'i comisiynwyd gan fyrddau iechyd:
  • Cipio data ar fireinio atgyfeiriadau glawcoma – Glawcoma ODTC / Glawcoma sefydlog - camau dilynol mewn clinig rhithwir
  • AMD-gwlyb, ODTC
  • Atgyfeiriad uwch ar gyfer cataract
  • Monitro naefws
  • Parhau â'r llwybrau a ddatblygwyd o fewn byrddau iechyd yn ystod COVID. Bydd yr angen hwn yn parhau oherwydd yr ôl-groniad a grëwyd yn ystod COVID.

Gwyrdd

Dangosyddion ar gyfer amseru

 • Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniad pan ystyrir na ellir rhagweld y bydd unrhyw lacio pellach sylweddol o ran mesurau cadw pellter cymdeithasol.
 • dyddiad i'w gadarnhau] - 'normal newydd'

Practisau ar Agor

 • Dylai pob practis fod ar agor; [rhif xyz] o bractisau ar agor Dyddiad : xxx

Gweithgarwch a Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

 • 100% o'r gweithgarwch normal a ragwelir ar ôl COVID-19
 • GOS: Pob gwasanaeth
 • EHEW: Pob gwasanaeth
 • LVSW: Pob gwasanaeth
 • DESW: Pob gwasanaeth
 • CSSSW: Pob gwasanaeth
 • Cartref: Pob gwasanaeth

Pecyn cymorth cyllid y cytunwyd arno â Llywodraeth Cymru

 • Taliad wedi'i addasu ar gyfer pob practis sydd ar agor neu ar gau – wedi'i ddirymu.
 • Trefniant ffyrlo Llywodraeth y DU - wedi'i ddirymu.
 • Gweithgarwch arferol, gwasanaethau a thaliadau yn ailgychwyn, gan gydymffurfio â Rheoliadau, Cyfarwyddiadau Deddfwriaethol a chanllawiau Cylchlythyrau Iechyd Cymru; yn unol â manyleb gwasanaethau / gweithdrefnau gweithredu â llaw a safonol GOS, LVSW, DESW a CSSS.

Cyfarpar diogelu personol Darpariaeth y GIG

 • I bob practis sy'n rhan o Glwstwr; cytuno ar lwybr er mwyn i bob practis ailgyflenwi ei stoc o gyfarpar diogelu personol fel y bo angen

Gwasanaethau Gofal Eilaidd a Ddarperir – Optometreg Gofal Sylfaenol

 • Llwybrau EHEW:
  • Gofal ar ôl tynnu cataract
 • Gorbwysedd Llygadol (OHT) ac Amheuaeth o Glawcoma
 • Fel y'i comisiynwyd gan fyrddau iechyd:
  • Cipio data ar fireinio atgyfeiriadau glawcoma
  • Glawcoma ODTC / Glawcoma yn sefydlog - camau dilynol mewn clinig rhithwir
  • AMD-gwlyb, ODTC
  • Atgyfeiriad uwch ar gyfer cataract
  • Monitro naefws
 • Parhau â'r llwybrau a ddatblygwyd yn ystod COVID.