Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am addysg uwch a chymorth i fyfyrwyr yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Cyffredinol

Beth yw cynllun diogelwch Llywodraeth Cymru ar gyfer y tymor newydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, a phrifysgolion yng Nghymru er mwyn cynnig help a chyngor ynghylch y rheolau a’r canllawiau o ran y coronafeirws. Mae prifysgolion wedi bod yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd diogel i’w myfyrwyr a’u staff. Cyhoeddwyd y canllawiau ym mis Gorffennaf 2020.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod prifysgolion wedi gwneud cynlluniau ar gyfer darparu sesiynau dysgu diogel i fyfyrwyr sy’n gymysgedd o ddysgu ar-lein a wyneb yn wyneb, gan gadw pellter cymdeithasol priodol. Mae’r pandemig yn parhau, ac rydym yn disgwyl y bydd prifysgolion yn addasu eu hymateb wrth i’r sefyllfa newid.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bob myfyriwr a dysgwr eu cadw’u hunain yn ddiogel, a’u ffrindiau a’u teuluoedd, drwy ddilyn y rheolau a’r canllawiau cyfredol o ran y coronafeirws.

Oes angen imi gadw pellter cymdeithasol ymhlith y rheini dw i’n byw gyda nhw?

Mae’n bosibl y bydd eich prifysgol yn creu aelwyd estynedig (a elwir weithiau yn ‘swigen’) ar eich cyfer, a bydd yn rhaid ichi gadw pellter cymdeithasol ymhlith y rheini nad ydynt yn perthyn i’ch aelwyd neu eich aelwyd estynedig.

Mae’n bwysig eich bod yn cadw llygad ar reolau a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol, gan y gallant newid yn rheolaidd. Cadw pellter cymdeithasol yw’r brif ffordd o atal lledaeniad y feirws, a rhaid i bawb ddilyn y rheolau. Gallech gael dirwy os nad ydych yn eu dilyn. Dylech ddarllen y canllawiau canlynol yn ofalus.

Dylai eich prifysgol hefyd roi gwybodaeth ichi i’ch helpu i gadw pellter cymdeithasol.

Alla i ddisgwyl ad-daliad ffioedd os na allaf fynd i’m gwersi oherwydd cyfnod clo?

Mae prifysgolion a cholegau yng Nghymru wedi parhau i addysgu myfyrwyr ac wedi datblygu pecyn dysgu cyfunol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-2021 i’w galluogi i gyflawni eu hymrwymiadau i fyfyrwyr.

Ni ddylai myfyrwyr ddisgwyl ad-daliad ffioedd os ydynt yn cael gwersi a chymorth digonol ar-lein. Anogir myfyrwyr i drafod unrhyw broblemau sydd ganddynt gyda’u sefydliad addysg uwch.

Mater cytundebol yw ffioedd rhwng myfyriwr a darparwr, a dylai myfyrwyr drafod unrhyw faterion cysylltiedig gyda’r sefydliad a Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol os bydd angen.

Ydy fy mhrifysgol yn amgylchedd diogel nawr bod mwy o fyfyrwyr yn gallu cofrestru nag a fwriadwyd yn wreiddiol?

Mae’r penderfyniad i dderbyn Graddau Asesu Canolfannau ar gyfer Safon Uwch yn golygu y gallai prifysgolion fod yn cofrestru mwy o fyfyrwyr ar gyrsiau nag a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Mae pob prifysgol yng Nghymru (ac eithrio’r Brifysgol Agored) wedi awgrymu y byddant yn darparu pecyn dysgu cyfunol i fyfyrwyr ac na fyddant yn cyfaddawdu o ran diogelwch myfyrwyr ar y campws.

A fydd fy mhrifysgol yn cynnal digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr newydd?

Mae’n bosibl y bydd eich prifysgol yn cynnal digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr newydd mewn ffordd wahanol eleni. Bydd eich prifysgol yn darparu gwybodaeth am y digwyddiadau y bydd yn eu cynnal yn ystod Wythnos y Glas a sut y gallwch gymryd rhan.

Wrth asesu risg ac addasu eu gweithdrefnau, ydy sefydliadau wedi cymryd camau i geisio cael gwybod am ddysgwyr y gallai fod angen rhoi ystyriaeth arbennig iddynt, o ran eu hiechyd nhw neu iechyd unigolion sy’n agos atynt?

Mae sefydliadau yn ymwybodol o’u dyletswydd gofal tuag at ddysgwyr, ac o’u dyletswydd i roi cymorth bugeiliol iddynt, ac maent yn rhoi blaenoriaeth i helpu dysgwyr sy’n agored i niwed (gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol). Mae gan golegau a phrifysgolion dimau gwasanaethau myfyrwyr sy’n arwain y gwaith hwn, a dylid cysylltu â nhw yn y lle cyntaf i gael gwybod mwy.

Dylid cynnal asesiad risg o unrhyw unigolyn yr ystyrir ei fod yn agored i niwed er mwyn ystyried sut i addasu ei amgylchedd dysgu cyn dechrau’r tymor, ac wrth i’r sefyllfa newid. Rydym yn eich cynghori i drafod eich amgylchiadau gyda’ch sefydliad.

Os daw cyfnod clo lleol neu genedlaethol, a fydd myfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau preswyl a thai amlfeddiannaeth neu denantiaethau preifat yn gymwys i gael ad-daliad os dewisant adael eu heiddo yn gynnar?

Rydym yn cynghori myfyrwyr i siarad â’r swyddfa lety neu â’u landlord preifat, pa un bynnag sy’n berthnasol iddynt, gan mai cytundeb rhwng y myfyriwr a’r brifysgol/landlord preifat yw cytundeb rhent llety. Dylai sefydliadau gyfathrebu’n glir â myfyrwyr preswyl ynghylch rhenti a gweinyddu eu llety mewn ffordd deg a thryloyw.

Wrth i ddarpariaeth gyfunol gael ei chyflwyno, sut bydd hynny yn effeithio ar fy nysgu, fy arholiadau a’m hasesiadau?

Mae darparwyr addysg uwch yn gyfrifol am gynllunio a chyflwyno eu darpariaeth, ac mae Llywodraeth Cymru yn deall bod holl brifysgolion Cymru wedi addasu eu darpariaeth i gynnig dysgu cyfunol. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddynt ystyried anghenion myfyrwyr, gan ddarparu fformatiau amgen a hwylus o ran yr addysgu a’r asesu. Dylai myfyrwyr allu gadael â chymwysterau sy’n adlewyrchiad teg o’u gallu, gan gynnal ansawdd a safonau ar yr un pryd. Ni fydd yr un myfyriwr ar ei golled o astudio yn ystod y cyfnod hwn, ac mae’r ddarpariaeth wedi’i haddasu yn unol â hynny.

Unigolion

A fydd oedi ar daliadau cyllid myfyrwyr yn sgil y pandemig?

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, sy’n darparu gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn a phrosesu ceisiadau am gyllid gan fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd, ac mae taliadau ffioedd cynhaliaeth a ffioedd dysgu yn cael eu prosesu fel arfer. Nid ydym yn rhagweld unrhyw broblemau o ran taliadau a disgwylir i bob taliad sydd wedi’i drefnu barhau.

Rwy’n wynebu problemau ariannol. Pa gymorth sydd ar gael i mi?

Efallai y bydd myfyrwyr sy’n wynebu anawsterau ariannol am gysylltu â gwasanaethau caledi neu les myfyrwyr eu darparwr.

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi rhoi’r gorau i unrhyw weithgarwch casglu dyledion ac ôl-ddyledion am y tro i leddfu unrhyw bwysau ar unigolion ac osgoi rhoi unrhyw bwysau ariannol ychwanegol arnynt ar hyn o bryd.

Rwy’n bryderus ac o dan straen. Pa gymorth sydd ar gael i mi?

Mae Llywodraeth Cymru yn gwybod bod prifysgolion Cymru wedi cynnal nifer o weithgareddau i gefnogi iechyd meddwl a llesiant y myfyrwyr, gyda chymorth cyllid a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i CCAUC. Dylai cymorth o’r fath gael ei ymestyn i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws, yn ogystal â’r rhai sydd mewn neuaddau preswyl. Dylai myfyrwyr sy’n dioddef pryder a straen gysylltu â gwasanaethau lles myfyrwyr eu darparwr. Mae nifer o elusennau cenedlaethol hefyd ar gael a allai helpu. Rydym yn cydnabod cyfnod mor anodd yw hwn i fyfyrwyr a’u bod yn wynebu anawsterau unigryw.

Mae fy Mhrifysgol yn cynnig darpariaeth dysgu cyfunol ar gyfer fy nghwrs. A fyddaf yn parhau i dderbyn cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru?

Ni fydd y ffordd y mae eich sefydliad yn darparu eich sesiynau dysgu yn effeithio ar eich hawl i gymorth myfyrwyr. Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, sy’n darparu gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod taliadau yn cael eu gwneud ar amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddarpariaeth eich cwrs, cysylltwch â’ch Prifysgol.

Pe bai fy Mhrifysgol yn cau, a fyddwn yn parhau i dderbyn cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru?

Mae’r Prifysgolion yn parhau i ddarparu addysg a gwasanaethau i fyfyrwyr. Mae’r sefyllfa yn parhau i newid, ond am y tro, mae Prifysgolion yn gwneud eu gorau i ddarparu gwasanaethau i fyfyrwyr drwy ddulliau dysgu cyfunol. 

Os byddaf yn sâl, a fyddaf yn parhau i dderbyn cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru?

Dylech hysbysu eich Prifysgol am unrhyw absenoldeb yn sgil salwch cyn gynted â phosib. Fel arfer, ni fydd cyfnodau byr o absenoldeb yn effeithio ar eich cymorth i fyfyrwyr.

Os bydd rhaid i mi hunanynysu, a fyddaf yn parhau i dderbyn cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru?

Dylech hysbysu eich Prifysgol am unrhyw absenoldeb cyn gynted â phosib. Fel arfer, ni fydd cyfnodau byr o absenoldeb yn effeithio ar eich cymorth i fyfyrwyr.

Rwyf wedi penderfynu peidio â symud neuadd breswyl/llety rhent preifat i fyfyrwyr ac aros yng nghartref fy rhieni am y tro. A fyddaf yn dal i gael yr un cymorth cynhaliaeth?

Dylai myfyrwyr sydd wedi newid eu trefniadau llety ers gwneud cais am gymorth roi gwybod i Cyllid Myfyrwyr Cymru, gan y bydd hyn yn effeithio ar y cymorth a roddir iddynt.

A fydd fy Mhrifysgol yn darparu darpariaeth ar-lein ar ffurf hygyrch?

Y Prifysgolion eu hunain sy’n gyfrifol am eu darpariaeth. Fodd bynnag, rydym ar ddeall bod llawer o waith wedi’i wneud ers dechrau’r pandemig i newid y ddarpariaeth addysgu ac i addasu i’r sefyllfa. Byddem yn disgwyl i brifysgolion ystyried anghenion eu myfyrwyr a darparu ffurfiau amgen a hygyrch. Mae Prifysgolion yn symud yn gyflym i sicrhau bod modd i fyfyrwyr barhau i gyrraedd at y ddarpariaeth, ond os oes gennych anghenion dysgu penodol neu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, dylech gysylltu â’ch Prifysgol cyn gynted â phosib. Os ydych yn derbyn cymorth drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, dylech drafod eich trefniadau cymorth gyda’ch Prifysgol er mwyn sicrhau bod eich cymorth yn parhau i fodloni eich anghenion a’ch gofynion. 

Wrth i ddarpariaeth gyfunol gael ei chyflwyno, sut bydd hynny yn effeithio ar fy nysgu, fy arholiadau a’m hasesiadau?

Y darparwyr addysg uwch eu hunain sy’n gyfrifol am gynllunio a chyflawni eu darpariaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddynt ystyried anghenion eu myfyrwyr a darparu ffurfiau amgen a hygyrch o addysgu ac asesu. Dylai myfyrwyr fedru gadael â chymwysterau sy’n adlewyrchiad teg o’u gallu, gan gynnal ansawdd a safonau ar yr un pryd. Ni fydd yr un myfyriwr ar ei golled o astudio yn ystod y cyfnod hwn, ac mae’r ddarpariaeth wedi’i haddasu yn unol â hynny.

Pa gymorth sy’n cael ei roi i Undebau Myfyrwyr ar hyn o bryd?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod Undebau Myfyrwyr ledled Cymru yn gweithio’n hynod o galed wrth ochr ein prifysgolion i gynnig cymorth, tawelwch meddwl a chyngor i fyfyrwyr a staff. Mae Cymru yn gartref i gymuned amrywiol a rhyngwladol o fyfyrwyr, ac mae gwaith yr Undebau Myfyrwyr (gydag UCMC) yn dangos ein bod yn parhau i fod yn gartref croesawgar a chefnogol i bob myfyriwr.

Pa gymorth fydd ar gael i ddysgwyr nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiaduron gartref?

Rydym yn deall bod  pob sefydliad yn cymryd camau i sicrhau bod pob dysgwr yn gallu manteisio ar e-ddysgu, er enghraifft drwy roi benthyg gliniaduron i ddysgwyr nad oes ganddynt gyfleusterau yn y cartref.  Dylai dysgwyr allu cael mwy o wybodaeth gan eu darparwr dysgu.

Rydym wedi gofyn i ddarparwyr dysgu flaenoriaethu lles dysgwyr a darparu cymorth a diweddariadau o bell, lle bynnag y bo modd, dros y ffôn, e-bost ac ar-lein.

Beth sy'n cael ei wneud i gefnogi lles ac iechyd meddwl dysgwyr addysg ôl-16? A oes rôl i gyllid/cyfarwyddyd ychwanegol gan y Llywodraeth i wneud hyn?

Mae gan sefydliadau brosesau a gweithdrefnau effeithiol i ofalu am les dysgwyr, ac maent yn darparu cymorth ar-lein lle bynnag y bo modd.  Rydym hefyd wedi gofyn iddynt sicrhau bod trefniadau 'cadw mewn cysylltiad' ar waith i helpu dysgwyr drwy gyfnodau o hunanynysu.

Mae gan y sectorau addysg bellach ac uwch gyllid i gefnogi iechyd meddwl yn 2020-21, a gellir defnyddio hwn i helpu i feithrin gwydnwch a lles dysgwyr yn ystod cyfnodau o ddysgu o bell a hunanynysu.

Beth fydd yn digwydd i seremonïau graddio?

Mater i'r sefydliadau unigol yw penderfynu hyn ar sail cyngor y Llywodraeth ar y pryd.

Pa ddarpariaeth ychwanegol ar gyfer cyngor fisa Haen 4 sydd ar gael, ac a yw'r ddarpariaeth hon ar gael o bell?

A fydd cyllid myfyrwyr yn cael ei dalu yn ystod cyfnod clo lleol neu genedlaethol?

Ni chynlluniwyd unrhyw newidiadau i gymorth statudol i fyfyrwyr nac amserlenni taliadau yn achos cyfnod clo arall. Rhagwelir y byddai prifysgolion yn parhau i gynnig sesiynau dysgu yn ystod cyfnod clo, ond os bydd eich sefydliad chi yn gorfod cau dros dro, ni ddylai hynny effeithio ar eich taliadau cyllid fel myfyriwr.

Sut bydd sefydliadau yn helpu myfyrwyr sy’n aros yn eu llety yn ystod cyfnod clo lleol neu? Yn arbennig, myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, myfyrwyr rhyngwladol, y rhai sy’n hunanynysu a’r rhai mewn llety arlwyo sydd ag ychydig iawn o ofod cegin, os o gwbl?

Mae sefydliadau yn ymwybodol o’u dyletswydd gofal a’u cyfrifoldeb i roi cymorth bugeiliol i ddysgwyr, a byddant yn rhoi blaenoriaeth i gymorth i ddysgwyr agored i niwed. Byddant yn monitro nifer y myfyrwyr sy’n aros yn y brifysgol neu’r cyffiniau, ac yn gosod mesurau cymorth ychwanegol yn eu lle ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn y brifysgol yn bennaf neu sy’n hunanynysu. Mae gan golegau a phrifysgolion dimau gwasanaethau myfyrwyr sy’n arwain ar hyn, ac atynt hwy y dylid troi am wybodaeth bellach yn y lle cyntaf.

Dylai myfyrwyr sy’n aros yn y brifysgol gadw at reolau a chanllawiau’r Llywodraeth. Dylid eu hannog i ddilyn y cyngor a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth fydd yr effaith ar fyfyrwyr ar leoliad, o ran eu cynnydd os nad oes modd iddynt gwblhau asesiadau ymarferol a/neu alwedigaethol?

Mae Llywodraeth Cymru yn deall bod lleoliadau, gwaith maes, asesiadau galwedigaethol ac ati yn elfennau hanfodol o sawl cwrs. Bydd darparwyr yn rhoi blaenoriaeth i les staff a myfyrwyr. Darparwyr addysg uwch sy’n gyfrifol am gynllunio a chyflawni eu darpariaeth.

Rwyf eisiau dychwelyd i’m llety adeg tymor o gartref. Ydy hyn yn cael ei ganiatáu?

Nid yw’r rheoliadau presennol yn atal symud tŷ.

A fydd y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn cael ei addasu yn sgil yr amgylchiadau newydd, ac os felly, sut?

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi cyflwyno mesurauyn gweithredu’n hyblyg wrth weinyddu a gweithredu’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl. Dylai myfyrwyr newydd a phresennol gysylltu â thîm Lwfans i Fyfyrwyr Anabl Cyllid Myfyrwyr Cymru i drafod eu sefyllfa bersonol.

Sut mae gofalu am iechyd a lles myfyrwyr rhyngwladol?

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ac yn gwerthfawrogi cyfraniad eithriadol myfyrwyr rhyngwladol i Gymru. Ysgrifennodd y Gweinidog Addysg at brifysgolion Cymru ar 27 Mawrth yn gofyn iddynt sicrhau bod cymorth yn cael ei gynnig i fyfyrwyr sy’n parhau i fod oddi cartref ar yr adeg anodd hwn, ac sy’n debygol o deimlo’n ynysig. Dylid ymestyn cymorth i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws yn ogystal â’r rhai sy’n byw yn neuaddau preswyl y prifysgolion. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr rhyngwladol sy’n aros yn y DU, neu sy’n methu teithio adref oherwydd cyfyngiadau teithio. Bydd prifysgolion hefyd yn cynnig amrywiol wasanaethau cymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys cymorth arlwyo a glanhau, a darparu cymorth iechyd meddwl, sy’n ystyriaeth hanfodol i’r Gweinidog. Dylai myfyrwyr barhau i ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru

A fydd ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr yn cael eu gohirio?

Rydym yn deall y gall llawer o bobl fod yn profi anawsterau ariannol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi rhoi’r gorau i’w gweithgarwch casglu dyledion am y tro er mwyn lleddfu’r pwysau ar unigolion ac osgoi eu rhoi dan bwysau ariannol ychwanegol yn ystod y cyfnod sydd ohoni. Os ydych wedi cytuno ar drefniant i ad-dalu eich ôl-ddyledion neu ordaliad benthyciad neu grant, a’ch bod yn dal i allu fforddio ad-dalu, byddem yn eich annog i wneud hynny. Os na allwch barhau i ad-dalu yn unol â’ch trefniant neu os methwch â chadw at eich ad-daliadau, ni fydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cysylltu â chi am y tro, ac ni chewch eich cosbi. Ond bydd yn cysylltu â chi unwaith y bydd ei wasanaeth arferol yn ailgydio.

Nid oes cynlluniau i roi’r gorau i gasglu ad-daliadau, sy’n ddibynnol ar incwm – mae’r ad-daliadau yn dod i ben os bydd incwm unigolyn yn syrthio o dan y trothwy ar gyfer ad-dalu.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r brifysgol neu yn dechrau yno yn yr hydref?

Gan fod sefydliadau addysg uwch yn gyrff ymreolaethol, y sefydliadau eu hunain sy’n gyfrifol am gynllunio a chyflenwi eu darpariaeth. Felly y sefydliadau eu hunain fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch agor y campws neu ddulliau cyflenwi ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod nifer o brifysgolion yn paratoi cynlluniau i ddarparu ffyrdd diogel o ddysgu i fyfyrwyr o dymor yr hydref ymlaen. Mae hyn yn cynnwys cymysgedd o ddysgu ar-lein a dysgu wyneb yn wyneb, gan ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Mae’r pandemig yn parhau, ac rydym yn disgwyl i brifysgolion barhau i ddatblygu eu hymateb dros y misoedd nesaf.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ddatganiad polisi addysg uwch yn ddiweddar. Mae’r datganiad yn amlinellu’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi prifysgolion a myfyrwyr sy’n dygymod ag effaith y Coronafeirws.

Darparwyr

Sut mae staff darparwyr addysg uwch yn cael eu cynorthwyo?

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod sefydliadau wedi bod yn adolygu a gweithredu arferion gwaith ar gyfer staff sy’n caniatáu iddynt gynnal dyletswydd gofal, er enghraifft drwy gadw pellter cymdeithasol, gan sicrhau bod busnes hanfodol yn parhau. Rydym yn siŵr y bydd y sector yn parhau i ddarparu cymorth i staff sy’n hybu eu hiechyd meddwl a’u lles yn y cyfnod sydd ohoni.

Beth yw’r effaith ar weithgarwch tramor a myfyrwyr rhyngwladol?

Mae’r croeso yn parhau i fyfyrwyr rhyngwladol ym mhrifysgolion Cymru. Cydnabyddir eu bod yn ychwanegu gwerth sylweddol o ran diwylliant a phrofiad myfyrwyr eraill a staff mewn prifysgolion.

Mae’r rheolau o ran teithio dramor a chyfyngiadau cwarantin yn newid yn gyflym ar hyn o bryd, a rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol gadw llygad ar y rheolau ynghylch p’un a yw’n ofynnol iddynt fynd i gwarantin ar ôl cyrraedd y DU. Mae Llywodraeth Cymru ar ddeall y bydd sefydliadau yn cefnogi myfyrwyr sy’n gorfod hunanynysu. Dylai’r myfyrwyr hynny gysylltu â’u prifysgol.

Sut mae’r ymateb i COVID-19 yn gweithio yn y sector ôl-16?

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector ôl-16, sy’n cyfateb i’r datganiad polisi dilyniant dysgu i ysgolion. Mae’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid a’r sector i gefnogi dilyniant a chynnydd dysgwyr.

Beth ddylai ysgolion ei wneud i gefnogi dysgwyr sydd wedi gorffen eu hastudiaethau TGAU neu Safon Uwch ac sy’n symud ymlaen i addysg bellach neu addysg uwch yn yr hydref?

Mae gan ysgolion ddyletswydd gofal dros y dysgwyr hyn o hyd, a dylid darparu gweithgareddau dysgu, adnoddau, cyngor ac arweiniad iddynt wrth baratoi ar gyfer cam nesaf eu haddysg. Mae adnoddau a gwybodaeth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13, gan gynnwys carfan Seren, ar gael ar ein tudalen dysgu o bell ôl-16 ar Hwb.

Rhannu’r dudalen hon