Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r coleg yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

A fydd arholiadau/asesiadau Safon Uwch, TGAU neu alwedigaethol yn cael eu cynnal eleni?

Na. Cadarnhawyd na fydd arholiadau TGAU na Safon Uwch yn cael eu cynnal yn yr haf eleni. Bydd dysgwyr sydd i fod sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith, gan bwyso a mesur yr ystod o wybodaeth sydd ar gael. Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ddatganiad ddydd Gwener 20 Mawrth ynghylch rhoi graddau i’w cyhoeddi yn haf 2020.

Rydym yn dal i ystyried y ffordd decaf o roi graddau i ddysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru.

Mae datganiad diweddaraf Cymwysterau Cymru ynghylch cymwysterau galwedigaethol  ar gael yma.

Pryd fydda i’n cael fy nghanlyniadau Safon Uwch?

Bydd canlyniadau Safon Uwch a Safon UG yn cael eu cyhoeddi ar y dyddiad a osodwyd yn wreiddiol, sef 13 Awst.

Beth sy’n digwydd o ran asesiadau BTEC a chymwysterau galwedigaethol eraill?

Rydym yn parhau i weithio ar drefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Mae hyn yn fwy cymhleth na Safon Uwch a TGAU oherwydd bod y rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ar draws y DU a bod nifer o gyrff dyfarnu gwahanol yn rhan o’r broses. Bydd angen i rai dysgwyr wneud asesiadau ymarferol cyn cael cymhwyster, ac nid yw hyn yn bosib tra bod y colegau ar gau ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda rheoleiddwyr cymwysterau eraill y DU ac fe fydd yn cadarnhau’r trefniadau cyn hir. Ceir yr wybodaeth ddiweddaraf a Chwestiynau Cyffredin.

Cadarnhawyd y bydd dysgwyr a oedd i fod i gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru erbyn 31 Gorffennaf 2020 yn derbyn canlyniad wedi’i gyfrifo. Ceir rhagor o fanylion yma.

Beth yw’r cynlluniau ar gyfer ailagor colegau a darparwyr hyfforddiant dros yr haf?

Mae colegau a darparwyr hyfforddiant yn ailagor i rai dysgwyr ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb o 15 Mehefin ymlaen. Y ddau grŵp o ddysgwyr sydd wedi’u cynnwys yn y trefniadau hyn yw’r canlynol:

 • Y rheini sydd angen dychwelyd i gwblhau asesiadau a/neu ddysgu ymarferol er mwyn cwblhau eu cymwysterau;
 • Y rheini sydd angen help a chymorth ychwanegol i’w helpu i barhau â’u dysgu.

Pam fod rhai grwpiau o ddysgwyr yn cael dychwelyd cyn gwyliau’r haf?

I helpu i leihau gymaint â phosibl ar y risg o gynyddu cyfraddau heintio Covid-19, bwriedir caniatáu i niferoedd cyfyngedig o ddysgwyr ddychwelyd yn gyntaf. Rydym wedi gweithio gyda cholegau a darparwyr hyfforddiant i benderfynu pa grwpiau sy’n cael blaenoriaeth, sef dysgwyr na ellir rhoi graddau wedi’u cyfrifo iddynt ac sydd angen gwneud asesiadau ymarferol er mwyn gallu symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu dysgu neu i gyflogaeth; a’r rheini y gall fod angen cymorth dysgu, cyfarwyddyd neu help ychwanegol arnynt gyda’u lles er mwyn sicrhau eu bod yn gallu parhau â’u dysgu. Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i gynnydd, iechyd meddwl a lles dysgwyr wrth wneud y penderfyniadau hyn.   

Beth y mae colegau a darparwyr hyfforddiant yn ei wneud i sicrhau ei bod yn ddiogel i ddychwelyd?

Mae’n rhaid i bob coleg a darparwr hyfforddiant gwblhau asesiadau risg manwl a phrosesau cynllunio trylwyr cyn gwahodd dysgwyr a staff i ddychwelyd. Mae hyn yn cynnwys edrych ar eu hadeiladau i wneud yn siŵr eu bod yn gallu dilyn y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol; rhoi canllawiau yn eu lle i staff a dysgwyr; cynllunio amserlenni er mwyn gallu rheoli nifer y bobl sy’n cyfranogi; a chynyddu eu trefniadau glanhau a diheintio.

Os oes gennych gwestiynau penodol, cysylltwch â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am eu trefniadau.

Mae gen i lythyr gwarchod ac rwyf wedi fy niffinio fel person “eithriadol o agored i niwed”. A ddylwn ddychwelyd i’r coleg?

Na. Ni ddylai staff a dysgwyr y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain ddychwelyd i’w coleg neu ddarparwr hyfforddiant ar hyn o bryd.

Rwy’n byw gyda rhywun sy’n gorfod gwarchod eu hunain, a ddylwn ddychwelyd i’r coleg?

Yn ôl ein canllawiau gwarchod presennol, nid oes angen i aelodau eraill o’r aelwyd warchod eu hunain, ond dylent ddilyn y cyfarwyddyd ynghylch cadw pellter cymdeithasol, gan gynnwys pan fyddant gartref. Os nad yw hyn yn bosibl i chi (er enghraifft, am fod gennych gyfrifoldeb gofalu am rywun sy’n gwarchod eu hunain), siaradwch â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant am eich sefyllfa.

Rwy’n pryderu ynghylch a yw’n ddiogel i mi fynd i’r coleg, beth y dylwn i ei wneud?

Siaradwch â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant yn y lle cyntaf; byddant yn gallu trafod eich pryderon a dweud wrthych pa fesurau sydd yn eu lle i reoli’r risgiau’n ymwneud â Covid-19. Os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus i ddychwelyd ar hyn o bryd, bydd eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant yn parhau i’ch helpu i ddysgu o gartref lle bo’n bosibl.

Nid yw’r coleg neu ddarparwr hyfforddiant wedi gofyn i mi ddychwelyd, neu ni allaf ddychwelyd ar hyn o bryd. Pa gymorth sydd ar gael i mi allu parhau i ddysgu gartref?

Dylech gysylltu â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant yn y lle cyntaf – byddant yn gallu rhoi cyngor, cymorth ac adnoddau i chi i’ch helpu i barhau i ddysgu a pharatoi ar gyfer eich camau nesaf. Byddant hefyd yn gallu rhoi cyngor a chymorth os ydych yn cael trafferthion gyda’ch iechyd meddwl.

Gallwch gael gafael ar adnoddau dysgu o bell a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Hwb

Rwy’n byw yng Nghymru ond yn mynd i’r coleg yn Lloegr ac rwyf wedi cael fy ngwahodd i ddychwelyd; a ydw i’n gallu teithio?

Mae disgwyl i bob un sy’n byw yng Nghymru ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfyngiadau teithio. Fodd bynnag, byddai teithio i goleg yn Lloegr yn achos dysgwyr sy’n byw yng Nghymru yn cael ei ddiffinio fel rheswm rhesymol dros adael y cartref.

Os oes unrhyw un ar eich aelwyd yn dangos symptomau o’r feirws (peswch parhaus neu dymheredd uchel, neu golli neu newid i’w gallu i arogli neu flasu) dylent aros gartref er mwyn osgoi trosglwyddo’r haint i eraill a dilyn y cyfarwyddyd ar gadw pellter cymdeithasol. Mater i unigolion o hyd yw penderfynu a yw eu taith yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Beth allaf ei wneud i gadw’n ddiogel pan fyddaf yn y coleg, wrth deithio a phan fyddaf yn dychwelyd gartref?

Mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i’ch cadw eich hun ac eraill yn ddiogel:

 • Gofalwch eich bod yn cadw 2 fetr oddi wrth bobl eraill, gan gynnwys mewn lleoedd fel neuaddau, ffeuturiau, mynedfeydd ac allanfeydd a hefyd yn eich ystafell ddosbarth neu weithdy
 • Ystyriwch sut rydych yn teithio i’r coleg neu ganolfan hyfforddiant a cheiswch osgoi trafnidiaeth gyhoeddus os yn bosibl
 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac yn drylwyr drwy gydol y dydd a phan fyddwch yn dychwelyd gartref
 • Golchwch eich dillad ar ôl eu gwisgo i’r coleg neu ganolfan hyfforddiant
 • Os ydych yn gweld dysgwr arall nad yw’n dilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, rhowch wybod i aelod o staff yn y coleg neu’r ganolfan hyfforddiant
 • Os ydych yn teimlo’n sâl, rhowch wybod i’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant ar unwaith, ewch gartref, ac arhoswch yno am saith diwrnod. Dyma brif symptomau Covid-19:
 1. tymheredd uchel – mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo’n boeth ar eich brest neu eich cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd).
 2. peswch parhaus newydd – mae hyn yn golygu peswch llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau o beswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer).
 3. colli neu newid i’ch gallu i arogli neu flasu – mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli neu flasu unrhyw beth, neu bod pethau’n arogli neu’n blasu’n wahanol.

 

A fydd taliadau’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn parhau?

Caniateir i golegau barhau â thaliadau’r lwfans cynhaliaeth addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig Covid-19, yn ôl disgresiwn. Gellir trin salwch, hunanynysu neu gau coleg fel absenoldeb wedi’i awdurdodi. Cysylltwch â’ch ysgol/coleg os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Gall myfyrwyr barhau i wneud cais am lwfans cynhaliaeth addysg ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. Y dyddiad cau yw 31 Awst 2020, ond cofiwch y gallai gymryd mwy o amser nag arfer i brosesu ceisiadau. Gellir lawrlwytho ceisiadau o https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab/lca.aspx

Cofiwch mai dim ond ar gyfer tymor ysgolion a cholegau mae taliadau’r lwfans ar gael. Mae’r lwfans yn cael ei dalu bob yn ail wythnos.

Rhaid i geisiadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) ddod i law Cyllid Myfyrwyr Cymru o fewn 9 mis i ddechrau eich cwrs. Gellir lawrlwytho ceisiadau o www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab/gdllc-ab.aspx

Caiff taliadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) eu talu bob tymor.

Rwy’n bwriadu mynd i’r brifysgol yn yr hydref. A oes unrhyw gymorth neu adnoddau dysgu ar gael ar-lein i’m helpu i baratoi?

Rydym yn gweithio gyda cholegau a phrifysgolion i greu adnoddau dysgu ar-lein i ddysgwyr sy’n bwriadu symud ymlaen at addysg uwch. Maent yn cynnwys adnoddau dysgu ar gyfer pynciau penodol ac adnoddau i’ch helpu gyda sgiliau dysgu ac ymchwil. Mae’r holl adnoddau ar gael yma.

A fydd fy ngholeg yn cadw’u meithrinfa ar agor?

Cysylltwch â’ch coleg neu edrychwch ar eu gwefan i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad (20 Mawrth) ynghylch darpariaeth gofal plant a chymorth i weithwyr hanfodol a phlant agored i niwed.

Beth ddylai ysgolion ei wneud i gefnogi dysgwyr sydd wedi gorffen eu hastudiaethau TGAU neu Safon Uwch ac sy’n symud ymlaen i addysg bellach neu addysg uwch yn yr hydref?

Mae gan ysgolion ddyletswydd gofal dros y dysgwyr hyn o hyd, a dylid darparu gweithgareddau dysgu, adnoddau, cyngor ac arweiniad iddynt wrth baratoi ar gyfer cam nesaf eu haddysg. Mae adnoddau a gwybodaeth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13, gan gynnwys carfan Seren, ar gael ar ein tudalen dysgu o bell ôl-16 ar Hwb.

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gyda’r sector ôl-16 mewn ymateb i Covid-19?

Rydym wedi cyhoeddi Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector Ôl-16 sy’n rhoi amlinelliad o’n cynlluniau dros y misoedd nesaf, ein ffyrdd o weithio, a rhai o’r prif gamau y byddwn yn eu cymryd i gefnogi’r sector, ei staff a dysgwyr. Rydym ar hyn o bryd yn creu cynllun cyflawni manylach, a fydd yn cynnwys gweithgorau gyda chynrychiolaeth o blith ein partneriaid a’n rhwydwaith o ddarparwyr dysgu.  

A ddylai colegau gymryd unrhyw gamau i barhau i gyflenwi nwyddau mislif i ddysgwyr pan fydd colegau ar gau neu amharu o fath arall ar y dysgu?

Dylent. Rydym wedi gofyn i bob ysgol a choleg ddarparu cyflenwad tri mis o nwyddau mislif i ddysgwyr os oes angen iddynt gau o ganlyniad i COVID-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau bod modd i awdurdodau lleol dosbarthu nwyddau mislif gyda’r trefniadau prydau ysgol am ddim.

Rwy’n astudio ar gyfer Diploma Mynediad i Addysg Uwch, a fyddaf yn cael canlyniadau yn seiliedig ar raddau a ragwelwyd yn yr un ffordd â dysgwyr Safon Uwch?

Bydd myfyrwyr oedd yn bwriadu cwblhau eu hastudiaethau Mynediad i Addysg Uwch erbyn 31 Gorffennaf 2020 yn cael Diploma â gradd yn seiliedig ar yr asesiad a gwblhawyd eisoes a graddau wedi’u cyfrifo ar gyfer yr holl asesiadau sy’n weddill â dyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan QAA.

Mae sefydliadau Addysg Bellach yn gweld gostyngiad yn y nifer sy’n cofrestru dros dro dros dymor yr haf, a fydd yn effeithio ar eu gallu i gyrraedd targedau cyllido. Pa hyblygrwydd sydd ar gael?

Ni fydd adhawliad ar gyfer 2019/20 o ran targedau cyflenwi rhan amser. Ni fydd y broses ar gyfer gosod dyraniadau cyllido 2020/21 ar gyfer dysgu rhan amser yn cael ei effeithio gan berfformiad eleni.

Sut fydd COVID-19 yn effeithio ar fesurau perfformiad addysg bellach ar gyfer 2019/20?

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu mesurau cyflawni a gwerth ychwanegol ar gyfer addysg bellach yn 2019/20, nac adroddiadau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu oedolion. Rydym am i golegau a darparwyr dysgu eraill barhau i gyflwyno data dysgwyr, fel arfer, fel bod modd deall effaith COVID-19 yn well, ond ni fydd hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer mesurau perfformiad.

A oes modd ymestyn darpariaeth y rhaglen Dysgu Hyblyg i Oedolion i dymor yr haf os bydd gofyn?

Oes, bydd modd ymestyn yr amserlen fel sy’n ofynnol.

Pa adnoddau a fydd ar gael i ddysgwyr, astudio ar-lein?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio â JISC i helpu i gefnogi’r gwaith o ddatblygu adnoddau dysgu ar-lein ymhellach lle bo angen.

Gan y bydd y dulliau gweithredu yn amrywio o’r naill ddarparwr dysgu i’r llall, dylai'r dysgwyr siarad â'u darparwr am eu cwrs penodol nhw.

Pa gymorth fydd ar gael i ddysgwyr nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiaduron gartref?

Rydym yn deall bod  pob sefydliad yn cymryd camau i sicrhau bod pob dysgwr yn gallu manteisio ar e-ddysgu, er enghraifft drwy roi benthyg gliniaduron i ddysgwyr nad oes ganddynt gyfleusterau yn y cartref.  Dylai dysgwyr allu cael mwy o wybodaeth gan eu darparwr dysgu.

Rydym wedi gofyn i ddarparwyr dysgu flaenoriaethu lles dysgwyr a darparu cymorth a diweddariadau o bell, lle bynnag y bo modd, dros y ffôn, e-bost ac ar-lein.

Byddai rhai dysgwyr wedi dechrau cwrs yn nhymor y gwanwyn 2020. Beth fydd yn digwydd i’r rheini?

Mae pob sefydliad yn gyfrifol am wneud trefniadau ar gyfer y dysgwyr hynny a oedd yn dechrau cyrsiau cyn bo hir.

A yw sefydliadau wedi ceisio nodi pa ddysgwyr sydd angen ystyriaeth arbennig o bosib oherwydd eu hiechyd eu hunain, neu iechyd eu dibynyddion, wrth asesu risg ac addasu gweithdrefnau, yn enwedig gan na fyddant yn mynychu’r sefydliad yn gorfforol mwyach?

Mae sefydliadau'n ymwybodol o'u dyletswydd gofal at ddysgwyr, a'u dyletswydd i roi cefnogaeth fugeiliol iddynt, ac maent yn blaenoriaethu cymorth i ddysgwyr sy'n fregus.  Mae gan golegau a phrifysgolion dimau gwasanaethau myfyrwyr sy'n arwain ar hyn, a dyma’r timau y dylid cysylltu â nhw gyntaf i gael rhagor o wybodaeth.

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei pholisïau cymorth i fyfyrwyr i sicrhau bod myfyrwyr addysg uwch, yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol, yn cael cymorth priodol yn ystod y cyfnod hwn. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a phrifysgolion Cymru ar faterion sy'n ymwneud â lles myfyrwyr a bydd yn adolygu polisïau yn unol â hynny. Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd i fyfyrwyr a'u bod yn wynebu problemau unigryw.

Beth sy'n cael ei wneud i gefnogi lles ac iechyd meddwl dysgwyr addysg ôl-16? A oes rôl i gyllid/cyfarwyddyd ychwanegol gan y Llywodraeth i wneud hyn?

Gweler uchod.  Mae gan sefydliadau broses a gweithdrefnau effeithiol i ofalu am les dysgwyr, ac maent yn darparu cymorth ar-lein lle bynnag y bo modd.  Rydym hefyd wedi gofyn iddynt sicrhau bod trefniadau 'cadw mewn cysylltiad' ar waith i helpu dysgwyr drwy gyfnodau o hunanynysu ac ymbellhau cymdeithasol, gan gynnwys dysgwyr seiliedig ar waith y mae eu cyflogwyr wedi cau eu gweithle dros dro.

Mae gan y sectorau addysg bellach ac uwch gyllid i gefnogi iechyd meddwl yn 2020-21, a gellir defnyddio hwn i helpu i feithrin gwydnwch a lles dysgwyr yn ystod y cyfnod presennol o ddysgu o bell ac ymbellhau cymdeithasol.

Gall oedolion cyflogedig (gan gynnwys prentisiaid) gael cymorth iechyd meddwl drwy ddau gynllun a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, sef y rhaglen Able Futures a Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad i Waith Remploy.

Mae angen cefnogi dysgwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd, pa ragofalon neu gamau y dylai'r dysgwyr hyn eu cymryd?

Mae pob sefydliad yn gyfrifol am drefnu lleoliadau a lles staff a myfyrwyr yw eu prif flaenoriaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei pholisïau cymorth i ddysgwyr er mwyn sicrhau y caiff dysgwyr eu cefnogi'n briodol yn ystod y cyfnod hwn.

Beth fydd yn digwydd i seremonïau graddio?

Mater i'r sefydliadau unigol yw penderfynu hyn ar sail cyngor y Llywodraeth ar y pryd.

Pa ddarpariaeth ychwanegol ar gyfer cyngor fisa Haen 4 sydd ar gael, ac a yw'r ddarpariaeth hon ar gael o bell?

Sut mae’r ymateb i COVID-19 yn gweithio yn y sector ôl-16?

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector ôl-16, sy’n cyfateb i’r datganiad polisi dilyniant dysgu i ysgolion. Mae’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid a’r sector i gefnogi dilyniant a chynnydd dysgwyr.

Y peth gorau i’w wneud yw cysylltu â’ch coleg – bydd modd iddynt roi llawer o wybodaeth a chyngor i chi, am y coleg ei hun a’r pynciau sydd o ddiddordeb i chi. Bydd nifer o golegau yn cynnal rhith ddiwrnodau agored, lle gallwch gael teimlad o’r profiad o astudio mewn addysg bellach.

Mae’n tudalen Pontio i Addysg a Sgiliau Ôl-16 ar Hwb yn cynnwys adnoddau, gwybodaeth a chyrsiau ar-lein i’ch helpu i benderfynu beth i’w wneud nesaf.

Rhannu’r dudalen hon