Skip to main content

Mae gan y rhaglen Addasiadau Brys arian i'w roi i wneud addasiadau yn gyflym i'ch cartref os yw eich anghenion wedi newid.

Gofal a Thrwsio ac asiantaethau eraill sy'n gyfrifol am ei gweinyddu.

Cymhwysedd

 • pobl ag anabledd sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain ac yn berchen ar eu cartrefi eu hunain
 • pobl hŷn sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain ac yn berchen ar eu cartrefi eu hunain
 • pobl ag anabledd sy'n rhentu eu cartref oddi wrth landlord preifat
 • pobl hŷn sy'n rhentu eu cartref oddi wrth landlord preifat

Rhaid i’r gwaith gael ei gwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith.

Newidiadau all gael eu gwneud i'ch cartref

 • canllaw dwylo
 • mynediad at doiledau
 • ailosod switshys golau neu socedi
 • darparu canllaw ar y grisiau
 • grisiau a hanner grisiau
 • systemau i fynd i mewn drwy ddrysau
 • technoleg gynorthwyol
 • trwsio tu uchaf grisiau neu loriau pren
 • lefelu lloriau concrid
 • gwella goleuadau y tu mewn a'r tu allan
 • trwsio'r gwresogi i'r prif ystafelloedd byw
 • gosod stribedi carpedi o naill ben yr ystafell i'r llall
 • ailosod cerrig palmant
 • socedi ychwanegol
 • estyniadau i'r ffôn

Gwneud cais

Rhaid i chi gael eich atgyfeirio gan weithiwr proffesiynol ym maes iechyd neu wasanaethau cymdeithasol megis therapydd galwedigaethol i wneud cais am arian.

Gallwch gysylltu Care and Repair Cymru a fydd yn siarad gydag un o'u partneriaid ar eich rhan.

Rhannu’r dudalen hon