Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Mae prifysgolion yng Nghymru yn cael eu hysbysu gan staff a myfyrwyr os ydyn nhw'n profi'n bositif am COVID-19, mae'r ystadegau yma yn dangos y duedd gyfartalog ar gyfer 27 Medi 2020 i 11 Ebrill 2021.

Ar y cyfan, mae nifer yr achosion y rhoddwyd gwybod amdanynt i sefydliadau addysg uwch (SAU) yn isel, gyda nifer yr achosion o COVID-19 yn cyrraedd brig ar wahanol adegau ym mhob sefydliad. Prifysgol Caerdydd sydd wedi gweld y brig mwyaf ond roedd hynny o ganlyniad i brofi torfol felly dylid cymryd gofal wrth ddehongli’r ffigurau hyn. Dros yr wythnos diwethaf, mae'r cyfartaledd treigl 7 diwrnod wedi bod yn llai na 1 achos COVID-19 positif ar gyfer pob SAU.

Caeodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Glyndŵr ar gyfer gwyliau'r Pasg ar ddydd Gwener 2 Ebrill tan ddydd Mercher 7 Ebrill 2021 ac fe gaeodd Prifysgol Bangor ar gyfer gwyliau'r Pasg ddydd Iau 1 Ebrill tan ddydd Mercher 7 Ebrill 2021. O ganlyniad nid oes data ar gyfer Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd na Phrifysgol Glyndŵr am y cyfnod 2 i 4 Ebrill 2021 ac nid oes data ar gyfer Prifysgol Bangor am y cyfnod 1 i 4 Ebrill 2021. Nid oes data ar gyfer Prifysgol Caerdydd am y cyfnod 2 i 4 Ebrill 2021. Bydd data ar gyfer y darparwyr yma am y dyddiadau hyn yn cael ei ychwanegu at y gyfres amser yn y diweddariad nesaf ddydd Mawrth 13 Ebrill, 2021.

Image
Mae pob prifysgol yn dangos brig mewn achosion positif ar wahanol adegau dros y misoedd diwethaf.

Gwelwyd y brig yn nifer yr achosion ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl i Dîm Nyrsio Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a'r Fro brofi 600 o fyfyrwyr yn ystod y penwythnos 10 a 11 Hydref 2020, ac ar ôl i’r Uned Brofi Symudol brofi 700 arall yn ystod yr wythnos ganlynol.

Caeodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer gwyliau’r Nadolig ar 17 Rhagfyr 2020 a chaeodd Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer gwyliau’r Nadolig ar 18 Rhagfyr 2020. O ganlyniad, nid oes data ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer 18, 19 a 20 Rhagfyr 2020 ac nid oes data ar gyfer Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer 19 a 20 Rhagfyr 2020.

Ar 11 Ionawr 2021, newidiodd Prifysgol Abertawe eu prosesau adrodd i adlewyrchu myfyrwyr sy’n byw mewn llety lleol neu neuaddau preswyl yn unig, gan eithrio’r rhai sy’n aros gartref, oni bai eu bod yn mynychu’r campws.

Mae nifer o fyfyrwyr bellach yn astudio o’u cartrefi felly o 1 Chwefror ymlaen mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr wedi newid eu dull o adrodd data, gyda nifer yr achosion positif yn cyfeirio at y myfyrwyr sy’n bresennol ar y campws neu sy’n dychwelyd i’r ardal leol i astudio yn unig (ac eithrio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n methu rhannu’r achosion ar y sail hon).

Ansawdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn casglu data ar achosion positif o COVID-19 o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ers dechrau blwyddyn academaidd 2020/21. Mae’r wybodaeth hon wedi’i chasglu i hysbysu Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru am lefelau presennol yr haint mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau amserol ynghylch polisi addysg uwch, yn seiliedig ar wybodaeth.

Mae'r ffigurau'n cynnwys staff a myfyrwyr ac maent yn cyfeirio dim ond at yr achosion y mae’r gyfadran sefydliadau addysg uwch wedi cael gwybod amdanynt. O ganlyniad, efallai bod nifer yr achosion positif o COVID-19 ymysg staff a myfyrwyr prifysgol yn uwch na’r ffigurau a nodir yma. Mae’r ffordd y cofnodir achosion yn debygol o amrywio rhwng sefydliadau felly dylid bod yn ofalus wrth eu cymharu.

Mae'r diweddariad hwn yn diwygio'r holl ystadegau a gyhoeddwyd yma yn flaenorol ar achosion positif o COVID-19 mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Gwybodaeth reoli yw’r data hyn sy’n cael ei chasglu gan Lywodraeth Cymru bob diwrnod o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Er mwyn gallu rhyddhau’r data yn mewn pryd, nid yw'r ystadegau hyn wedi bod drwy'r un prosesau sicrhau ansawdd manwl ag ystadegau eraill Llywodraeth Cymru, ond rydym wedi gwneud pob ymdrech i ddilysu ffigurau gyda sefydliadau addysg uwch cyn eu cyhoeddi. Mae gan sefydliadau addysg uwch gyfle bob diwrnod i adolygu’r ffigurau sydd wedi’u cyflwyno ar gyfer y diwrnodau blaenorol. O'r herwydd, ystyrir mai ffigurau dros dro yw’r rhain ac y gallent gael eu newid.

Mae sefydliadau addysg uwch yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru bob bore am bob achos positif newydd o COVID-19. Achosion positif y mae myfyrwyr a staff wedi rhoi gwybod amdanynt i’r sefydliadau yw’r rhain ac nid ydynt wedi’u cael o’r systemau gweinyddol ar gyfer profi ac olrhain cysylltiadau.

Yn y rhan fwyaf o achosion, y dyddiad hysbysu yw’r dyddiad y cafodd y sefydliad wybod am yr achos positif, nid o reidrwydd y dyddiad y gwnaed y prawf na’r dyddiad y cafwyd y canlyniad. Fodd bynnag, mewn nifer bach o achosion, mae dyddiad y prawf positif wedi’i ddefnyddio pan nad oedd y dyddiad hysbysu ar gael ar y system adrodd.

Nid yw'r ffigurau wedi'u cyfyngu i fyfyrwyr ar y campws, felly gallant hefyd gynnwys myfyrwyr sy'n astudio gartref.

Gan fod y prawf llif unffordd ar hyn o bryd yn gofyn am brawf PCR i gadarnhau’r canlyniad, mae’n bosibl y bydd canlyniadau’n cael eu cyfrif ddwywaith yn ystod cyfnod y cynllun peilot ar gyfer profi torfol. Mae'r ffordd y mae sefydliadau wedi cyfrif am hyn yn amrywio. Mae gan rai sefydliadau systemau a all gyfrif am yr achosion sy’n cael eu dyblygu ond nid yw pob sefydliad yn gallu gwneud hynny. Mae posibilrwydd hefyd y bydd oedi wrth adrodd am achosion pan fydd rhai sefydliadau'n dewis aros am ganlyniad prawf PCR cyn rhoi gwybod am y ffigurau. Pan fo’n bosibl, byddwn yn rhybuddio ynghylch unrhyw achosion sydd wedi’u cyfrif ddwywaith ac achosion o oedi wrth adrodd oherwydd y rhesymau hyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am achosion o’r Coronafeirws yng Nghymru ar ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Statws Ystadegau Gwladol

Nid Ystadegau Gwladol yw'r rhain ac maent wedi’u cynhyrchu’n gyflym mewn ymateb i ddigwyddiadau cenedlaethol a lleol sy’n datblygu.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn sefydlu saith nod llesiant ar gyfer Cymru. Diben y nodau yw creu Cymru sy’n fwy cyfartal, lewyrchus, cydnerth, iachach a chyfrifol yn fyd-eang, gyda chymunedau cydlynus, a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu. O dan adran (10)(1) o’r Ddeddf, mae’n rhaid i Weinidogion Cymru (a) gyhoeddi dangosyddion ('dangosyddion cenedlaethol') y mae’n rhaid eu defnyddio at ddiben mesur cynnydd tuag at gyflawni’r nodau llesiant, a (b) gosod copi o’r dangosyddion cenedlaethol gerbron Senedd Cymru. Gosodwyd y 46 o ddangosyddion cenedlaethol ym mis Mawrth 2016.

Mae gwybodaeth ar y dangosyddion, ynghyd â disgrifiad o bob un o’r nodau llesiant a gwybodaeth dechnegol gysylltiedig ar gael yn adroddiad Llesiant Cymru.

Gwybodaeth bellach ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Gallai’r ystadegau yn y datganiad hwn hefyd gyfrannu at y dangosyddion cenedlaethol a gellir eu defnyddio gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer llunio asesiadau llesiant lleol a chynlluniau llesiant lleol.

Diweddariad nesaf

Datganiad ystadegol wythnosol yw hwn ar hyn o bryd. Bydd yn cael ei gyhoeddi am 9:30yb bob Dydd Mawrth. Byddwn yn adolygu hyn yn unol ag anghenion newidiol y defnyddwyr.

Rydym eisiau eich adborth

Rydym yn croesawu adborth ar unrhyw agwedd o’r ystadegau hyn. Gallwch anfon adborth dros e-bost i addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Achosion cadarnhaol o coronafeirws cafodd eu hadrodd i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru: 27 Medi 2020 i 11 Ebrill 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 11 KB

ODS
11 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099