Skip to content

Llywodraeth Cymru Cynllun Cyhoeddi - 2014

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i’r egwyddor sylfaenol o fod yn dryloyw ac atebol i’r cyhoedd yn y modd yr ydym yn gweithredu.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn annog awdurdodau cyhoeddus i fod yn rhagweithiol yn y modd y maent yn sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael i’r cyhoedd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyhoeddi data sy’n angenrheidiol er mwyn i’r cyhoedd ddeall pwy ydym, beth rydym yn ei wario a beth rydym yn ei gyflawni.

O dan y ddeddf, mae’n ofynnol i ni fabwysiadu cynllun cyhoeddi sy’n cynnwys gwybodaeth rydym yn ei darparu’n rheolaidd. Rydym yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn unol â’r cynllun. Mae'r wybodaeth wedi ei threfnu mewn ‘dosbarthiadau o wybodaeth’ fel a ganlyn.

Cynnwys:

1. Pwy ydym ni a beth a wnawn
Gwybodaeth am y sefydliad, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau

Amdano Llywodraeth Cymru:
http://gov.wales/about/?lang=cy

Esbonio'r sefydliad:
http://gov.wales/about/organisationexplained/?lang=cy

Am beth y mae Llywodraeth Cymru'n gyfrifol?
http://gov.wales/about/organisationexplained/responsiblefor/?lang=cy

Cabinet a Gweinidogion:
http://gov.wales/about/cabinet/?lang=cy

Cyfarfodydd y Cabinet:
gov.wales/about/cabinet/meetings/?lang=cy

Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru:
http://gov.wales/about/civilservice/?lang=cy

Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru: Ein Strwythur
http://gov.wales/about/civilservice/structure/?lang=cy

Ein Bwrdd a Cylch Gorchwyl:
http://gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/?lang=cy

Y Pwyllgor Gweithrediadau a’r Grŵp Busnes:
gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/operations-committee-business-group/?lang=cy

Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, Aelodaeth a Chylch Gorchwyl:
http://gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/8275826/?lang=cy

Deddfwriaeth:
http://gov.wales/legislation/?lang=cy

Deddf Llywodraeth Cymru 2006:
http://www.legislation.gov.uk/all?title=The20%Welsh20%Ministers20%(Transfer20%of20%Functions) (gwefan allanol)

Rhaglen Ddeddfwriaethol:
gov.wales/legislation/programme-5/?lang=cy

Rhaglen Ddeddfwriaethol 2014-15:
gov.wales/legislation/programme-5/previous-assemblies/?lang=cy

Biliau'r Cynulliad:
gov.wales/legislation/programme/assembly-bills/?lang=cy

s-deddfwriaeth:
http://gov.wales/legislation/subordinate/?lang=cy

Cyhoeddwyd OS cyffredinol gan y Archifau Gwladol:
http://www.legislation.gov.uk/wsi (gwefan allanol)

Offerynnau Statudol Lleol:
http://gov.wales/legislation/subordinate/localstat/?lang=cy

Offerynnau Anstatudol:
http://gov.wales/legislation/subordinate/nonsi/?lang=cy
http://gov.wales/about/foi/publications-catalogue/?lang=cy

Cyrff a Noddir gan Llywodraeth Cymru:
http://gov.wales/about/organisationexplained/?lang=cy
http://gov.wales/docs/caecd/publications/140312sponsoredbodiesen.doc

Cysylltiadau rhynglywodraethol:
http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/?lang=cy

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig:
http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/bic/?lang=cy

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth:
http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/memoofunderstanding/?lang=cy

Concordatiau:
http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/concordindex/?lang=cy

Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion:
http://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/jmcpubs1/?lang=cy

Prif Weinidog Cymru:
http://gov.wales/about/firstminister/?lang=cy

Manylion bywgraffiadol Prif Weinidog Cymru:
http://gov.wales/about/firstminister/fmbiography/?lang=cy

Dirprwy Weinidogion, eu cyfrifoldebau a’u manylion bywgraffyddol:
http://gov.wales/about/cabinet/ministers/?lang=cy

Aelodau’r Cabinet, eu cyfrifoldebau a’u manylion bywgraffyddol:
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetm/?lang=cy

Aelodau’r Bwrdd a bywgraffiadau:
gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/membership/?lang=cy

Manylion bywgraffiadol yr Ysgrifennydd Parhaol:
gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/membership/Shan-Morgan/?lang=cy

Cysylltu â ni:
http://gov.wales/contact_us/?lang=cy

Lleoliad ein swyddfeydd:

Gogledd Cymru
http://gov.wales/contact_us/officelocations/northwalesoffices/?lang=cy

Canolbarth Cymru
http://gov.wales/contact_us/officelocations/midwalesoffices/?lang=cy

De-Orllewin Cymru
http://gov.wales/contact_us/officelocations/soutwestwalesoffices/?lang=cy

De-Ddwyrain Cymru
http://gov.wales/contact_us/officelocations/southeastwalesoffices/?lang=cy

Llundain
http://gov.wales/contact_us/officelocations/londonoffice1/?lang=cy

Tramor
http://gov.wales/contact_us/officelocations/international/?lang=cy

2. Beth a wariwn a sut yr ydym yn ei wario

Gwybodaeth ariannol am incwm a gwariant amcan estynedig a gwirioneddol, caffael, contractau ac archwiliad ariannol.

Sut y caiff Llywodraeth Cymru ei hariannu:
http://gov.wales/funding/?lang=cy

Cyhoeddi gwariant dros £25,000(misol)
gov.wales/about/civilservice/how-we-work/facts-figures/ourfinance/expenditure-over-25k/?lang=cy

Cyllideb Llywodraeth Cymru
http://gov.wales/funding/budget/?lang=cy

Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru:
http://gov.wales/about/civilservice/how-we-work/facts-figures/ourfinance/welsh-government-consolidated-accounts/?lang=cy

Treuliau'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Aelodau’r Bwrdd :
http://gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/permanent-secretary-board-member-expenses/?lang=cy

Y Cod Gweinidogol
http://gov.wales/about/cabinet/ministerial-code/?lang=cy

Cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau- Cyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
http://www.assembly.wales/en/memhome/pay-expenses-financial-interests-standards/Pages/pay-expenses-financial-interests-standards.aspx (gwefan allanol)

Recriwtio
http://gov.wales/about/recruitment/?lang=cy

Penodiadau Cyhoeddus
http://gov.wales/about/recruitment/public-appointments/?lang=cy

Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil
http://gov.wales/about/recruitment/fast-stream/?lang=cy

Tâl a buddion
http://gov.wales/about/recruitment/pay-and-benefits/?lang=cy

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar Gynghorwyr Arbennig
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2014/specialadvisers/?lang=cy

Datganiad polisi caffael Cymru:
http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/procurement-policy-statement/?lang=cy

Cyhoeddiadau Gwerth Cymru:
http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/publications/?lang=cy

Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL) 2011 i 2015
http://gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/workbasedlearning/wbl-contracts/?lang=cy

Contract gwasanaethau meddygol cyffredinol: Fframwaith ansawdd a chanlyniadau
http://gov.wales/statistics-and-research/general-medical-services-contract/?lang=cy

3. Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn dod yn ein blaenau.

Strategaeth Gwybodaeth Llywodraeth Cymru
http://gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/

Cynllun Data Agored
http://gov.wales/about/foi/open-data/?lang=cy

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored
http://gov.wales/about/foi/statistics/?lang=cy

Adroddiad Blynyddol

Adolygiadau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/?lang=cy

Asesiad Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru
http://gov.wales/legislation/subordinate/subordinate-legislation-guidance/riacode/?lang=cy

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/environmental-impact-assessment/?lang=cy

Cynllun Cydraddoldeb Strategol
http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/?lang=cy

Polisi Rhyddid Gwybodaeth
http://gov.wales/about/foi/policies/?lang=cy

Catalog cyhoeddiadau
http://gov.wales/about/foi/publications-catalogue/?lang=cy

Cwynion a thwyll
http://gov.wales/contact_us/makeacomplaint/?lang=cy

Ystadegau ac Ymchwil
http://gov.wales/statistics-and-research/about/?lang=cy

4.Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
Prosesau penderfynu a chofnod o benderfyniadau

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
http://gov.wales/about/firstminister/fmqs/?lang=cy

Datganiadau’r Cabinet:
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/?lang=cy

Adroddiadau ar benderfyniadau’r Cabinet:
http://gov.wales/about/cabinet/decisions/?lang=cy

Penderfyniadau Cabinet dros ddwy flwydd oed:
http://welshgovernmentpublications.soutron.net/publications/ (gwefan allanol)

Busnes a’r economi
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/?lang=cy

Diwylliant a chwaraeon
gov.wales/topics/culture-tourism-sport/?lang=cy

Addysg a sgiliau
http://gov.wales/topics/educationandskills/?lang=cy

Yr amgylchedd a chefn gwlad
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/?lang=cy

Iechyd a gofal cymdeithasol
http://gov.wales/topics/health/?lang=cy

Tai ac adfywio
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/?lang=cy

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus
http://gov.wales/topics/improvingservices/?lang=cy

Rhyngwladol
http://gov.wales/topics/international/?lang=cy

Llywodraeth leol
http://gov.wales/topics/localgovernment/?lang=cy

Pobl a Chymunedau
http://gov.wales/topics/people-and-communities/?lang=cy

Cynllunio
http://gov.wales/topics/planning/?lang=cy

Twristiaeth
http://gov.wales/topics/tourism/?lang=cy

Trafnidiaeth
http://gov.wales/topics/transport/?lang=cy

Y Gymraeg
http://gov.wales/topics/welshlanguage/?lang=cy

Ymgynghori – Ar y gweill ac wedi dod i ben:
http://gov.wales/consultations/?lang=cy

Asesiad Effaith Rheoleiddiol
http://gov.wales/legislation/subordinate/subordinate-legislation-guidance/riacode/?lang=cy

Cyfarfodydd y Cabinet: Agendâu, cofnodion a phapurau’r pedwerydd Cynulliad
gov.wales/about/cabinet/meetings/?lang=cy

Papurau’r Bwrdd:
http://gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/boardpapers/?lang=cy

5.Ein polisïau a’n gweithdrefnau
Protocolau ysgrifenedig cyfredol, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cyflawni gwasanaethau a chyfrifoldebau.

Cynllun Iaith Gymraeg:
gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?lang=cy

Y Gymraeg:
http://gov.wales/topics/welshlanguage/?lang=cy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
http://gov.wales/topics/equality/?lang=cy

Polisi preifatrwydd
http://gov.wales/privacy_policy/?lang=cy

Recriwtio
http://gov.wales/about/recruitment/?lang=cy

Swyddi gwag Llywodraeth Cymru
http://gov.wales/about/recruitment/vacancies/?lang=cy

Penodiadau cyffredinol
http://gov.wales/about/recruitment/vacancies/general/?lang=cy

Cynlluniau arbenigol
http://gov.wales/about/recruitment/vacancies/specialist-schemes/?lang=cy

Ysgrifennu at Weinidogion:
http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

Strategaethau a pholisïau rheoli gwybodaeth a chofnodion

Gohebiaeth oddi wrth Gynrychiolwyr Etholedig:
http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/130709processingcorrespondencecy.doc

Polisi rheoli gwybodaeth a chofnodion
http://gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/?lang=cy

Cofrestr cadwraeth a gwaredu cofnodion (“Beth i’w gadw”)
http://gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/?lang=cy

Cynllun Ffeiliau Llywodraeth Cymru (lefel uchaf):

 • Archwilio
 • Llywodraethu Busnes
 • Cyfathrebu, Cyhoeddi a Hyrwyddo
 • Ystadau a Chyfleusterau
 • Rheolaeth ariannol
 • Busnes Llywodraeth
 • Rheolaeth Adnoddau Dynol
 • Rheolaeth Gwybodaeth a Systemau
 • Cyngor Cyfreithiol
 • Datblygu Deddfwriaeth
 • Asedau Symudol
 • Datblygu Polisïau a Rheoliadau
 • Caffael
 • Rheolaeth Rhaglenni a Phrosiectau
 • Ymchwiliadau Cyhoeddus
 • Anrhydeddau Cyhoeddus
 • Ymchwil, Ystadegau a Gwybodaeth
 • Diogelwch a Chynllunio Argyfwng
 • Darparu Gwasanaeth
 • Cydweithio â Rhanddeiliad

Concordat ar gofnodion cyhoeddus Cymru
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/legislation/public-records-act/concordat-welsh-public-records/ (gwefan allanol)

Asesiad rheoli gwybodaeth Llywodraeth Cymru (IMA)
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/ima-reports-action-plans/ (gwefan allanol)

Cynllun gweithredu – Asesiad rheoli gwybodaeth Llywodraeth Cymru (IMA)
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/ima/ima-reports-action-plans/ (gwefan allanol)

6.Rhestri a chofrestri

Ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth
http://gov.wales/about/foi/responses/?lang=cy

Treuliau'r Ysgrifennydd Parhaol a'r Aelodau’r Bwrdd :
http://gov.wales/about/civilservice/structure/management-groups/our-board/permanent-secretary-board-member-expenses/?lang=cy

7. Y Gwasanaethau a chynigwn
Cylchlythyrau 2001 -2008
http://gov.wales/about/foi/publications-catalogue/circular/?lang=cy

Mae Cylchlythyrau a chyhoeddwyd ar ôl 2008 i’w chael o dan ardal Pynciau o’r wefan.
http://gov.wales/topics/?lang=cy

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau

Cyhoeddiadau Pynciau
http://gov.wales/topics/?lang=cy

Catalog Cyhoeddiadau
http://gov.wales/about/foi/publications-catalogue/?lang=cy

Cyngor a Chyfarwyddid

Cyhoeddiadau Pynciau
http://gov.wales/topics/?lang=cy

Catalog Cyhoeddiadau
http://gov.wales/about/foi/publications-catalogue/?lang=cy

Datganiad i’r wasg

Newyddion
http://gov.wales/newsroom/?lang=cy

Dosbarthiadau eraill

Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yw:

 • bod yn dryloyw yn y ffordd rydym yn gweithredu
 • gweithio at gyhoeddi data lle mae’n bosib yn ddiofyn
 • cyhoeddi data yn ôl egwyddorion data cyhoeddus
 • sicrhau bod ein setiau data ar gael, ac mewn fformat lle y gellir ei hailddefnyddio, lle mae hyn yn rhesymol ac ymarferol
 • adolygu ein data er mwyn archwilio a gwella swm ac amlder y data sy’n cael ei rhyddhau i’r cyhoedd
 • cysylltu’r holl setiau data sydd wedi ei gyhoeddi ar www.data.gov.uk ac https://statscymru.cymru.gov.uk

Ni fyddwn fel arfer yn cyhoeddi gwybodaeth lle:

 • wedi’i gwarchod rhag cael ei datgelu
 • ar ffurf ddrafft
 • ddim ar gael yn hawdd bellach

Mae’r holl gynnwys ar gael drwy Drwydded Llywodraeth Agored v3.0, oni bai y nodir yn wahanol.

Gofyn am wybodaeth, rhoi adborth a rhagor o wybodaeth

Rydym yn sicrhau bod swm sylweddol o wybodaeth ar gael drwy ein cynllun. Manteision hyn yw bod y wybodaeth i’w chael yn hawdd ac yn ddi-dâl. Mae hyn yn golygu, mewn nifer o achosion, y bydd yr wybodaeth rydych am ei chael eisoes ar gael ac ni fydd angen ichi wneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf.

Cewch wneud cais am wybodaeth drwy e-bost gan gynnwys y geiriau ‘Cynllun Cyhoeddi’ yn y testun. Nid chodir tâl am wybodaeth a ddarperir yn electronig.
Efallai y bydd angen codi tâl os gwnewch gais am gopi caled o’r wybodaeth sydd ar ein gwefan. Caiff pob cais ei ystyried yn unigol. Er enghraifft, os fydd angen llawer o lungopïo, neu os yw cost cludiant yn uchel iawn oherwydd bod llawer iawn o waith papur.

Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth yn ein cynllun yn gyfredol. Er hynny, ar gyfer dosbarthiadau penodol o wybodaeth, efallai y bydd angen cyhoeddi’r wybodaeth yn ddiweddarach.

Nid fydd yr wybodaeth ar gael drwy’r cynllun cyhoeddi am gyfnod amhenodol. Rydym yn ymroddedig i ddarparu i’r cyhoeddi cymaint o wybodaeth â phosibl i’r cyhoedd. Mae yn bwysig fod y wybodaeth ai ddarparwn yn berthnasol ac yn gyfredol.

Rydym yn croesawi eich adborth ar ein cynnydd a’ch awgrymiadau am ddata y byddech yn dymuno eu cael.

Cewch hefyd wneud unrhyw sylwadau ar setiau data penodol ar www.data.gov.uk (gwefan allanol) ac https://statscymru.cymru.gov.uk (gwefan allanol). Mae y Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn annog awdurdodau cyhoeddus i fod yn rhagweithiol yn y modd y maent yn sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael i’r cyhoedd.

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru drwy y Dîm Cyhoeddiadau’r Ganolfan Cyswllt Cyntaf fel a ganlyn:

Drwy e-bost
Cymorth@cymru.gsi.gov.uk

Dros y ffôn:
Saesneg: 0300 060 3300
Cymraeg: 0300 060 4400
Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Drwy’r Post:
Y Ganolfan Cyswllt Cyntaf
Tîm Cyhoeddiadau
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ