Skip to content

Sut ydym yn gweithio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Fel gweision sifil sy'n cefnogi gweinidogion i gyflawni eu Rhaglen Lywodraethu, ein geiriau allweddol yw Cyflawni a Rhagoriaeth.

Rydym yn disgwyl i bawb sy'n gweithio yma:

  • Gynnal y safonau ymddygiad craidd yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: gonestrwydd, uniondeb, gwrthrychedd a didueddrwydd
  • Cydymffurfio â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru a pholisïau a gweithdrefnau mewnol
  • Arfer stiwardiaeth briodol ar arian cyhoeddus a sicrhau bod gwariant yn rhoi gwerth am arian ac yn cydymffurfio â gofynion rheoleidd-dra a phriodoldeb
  • Rhoi egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth a wnawn, gan ganolbwyntio ar wella’r lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i bobl a chymunedau
  • Bod yn arloesol ac yn barod i gymryd risgiau a reolir yn dda, a dysgu gwersi wrth fynd ymlaen
  • Lleihau cymhlethdod a biwrocratiaeth yn y sefydliad i'r isafswm absoliwt i gydymffurfio â gofynion gweinyddu da.

Gwerthoedd y Gwasanaeth Sifil

Amhleidioldeb, gweinyddu effeithlon, llywodraethu trylwyr a rheolaeth gadarn ar aerian cyhoeddus – cryfderau craidd traddodiadol y Gwasanaeth Sifil Prydeinig – yw conglfeini Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru.

Mae'n Gweision Sifil yn dilyn y gwerthoedd a safonau ymddygiad a nodir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil, sy'n cynnwys:

  • Uniondeb – rhoi rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus o flaen eich buddiannau personol
  • Gonestrwydd – dweud y gwir a bod yn agored
  • Gwrthrychedd – seilio cyngor a phenderfyniadau ar ddadansoddiad trylwyr o'r dystiolaeth
  • Didueddrwydd – gweithredu'n llwyr yn unol â rhinweddau'r achos a gwasanaethu llywodraethau o wahanol bleidiau gwleidyddol cystal â'i gilydd

Chwythu'r chwiban

Os yw aelod o'n staff yn amau nad yw'r safonau hyn yn cael eu bodloni, mae dyletswydd arnynt i fynegi pryderon drwy'r cyfryngau a nodir yn ein polisi chwythu'r chwiban.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cofrestr gwrthdaro buddiannau (Maint Ffeil: 739KB)