Skip to content

Ysgrifennu at weinidogion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ysgrifennu at weinidogion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cewch gysylltu â gweinidogion dros yr e-bost neu drwy'r post. Byddwn ni'n anelu at eich ateb cyn pen 17 diwrnod gwaith.

Os hoffech gysylltu â Gweinidog yn ei rôl fel Aelod Cynulliad eich etholaeth, mae’r manylion ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol). Mae tudalen manylion bywgraffyddol pob Gweinidog yn rhestru’r materion datganoledig y maent yn gyfrifol amdanynt. Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n dal yn gyfrifol am faterion sydd heb eu datganoli.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn yr un iaith, ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae’r Gweinidogion yn cael llawer o ohebiaeth ac nid oes modd iddyn nhw eich ateb yn bersonol bob tro. Efallai y byddwch yn cael ateb gan was sifil ar ran y Gweinidog.

Os byddwch chi'n anfon copi o'r ohebiaeth at fwy nag un Gweinidog, dim ond un ateb y byddwn yn ei anfon ar ran Llywodraeth Cymru fel arfer. Mae hyn yn wir hyd yn oed os byddwch wedi anfon e-bost ar bob Gweinidog ar wahân. 

Os bydwch yn ysgrifennu atom ar ran rhywun arall, gallai’r ddeddfwriaeth diogelu data ei gwneud yn ofynnol i ni ofyn am gadarnhad gan yr unigolyn hwnnw ei fod yn fodlon i Lywodraeth Cymru brosesu ei ddata personol wrth ddelio â’r ymholiad. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen amgaeedig i wneud hynny.

Fel rheol, ni fyddwn yn ateb llythyrau sy’n cael eu hanfon fel copïau at Weinidogion. Os byddwch yn ysgrifennu fel rhan o ymgyrch sydd wedi’i threfnu, dim ond y trefnydd fydd yn cael ateb gennym fel arfer. Bydd llythyrau, cardiau post ac e-byst sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch yn cael eu ffeilio.

Os ydych chi’n gynrychiolydd etholedig (gan gynnwys Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, Aelodau o Senedd Ewrop a chynghorwyr), mae’r ddogfen isod yn cynnwys gwybodaeth am ysgrifennu at Weinidogion a sut bydd eich gohebiaeth yn cael ei phrosesu.

E-bost

Prif Weinidog Cymru
Carwyn Jones: Carwyn.Jones@llyw.cymru

Cwnsler Cyffredinol
Jeremy Miles: YP.CwnslerCyffredinol@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Alun Davies: Gohebiaeth.Alun.Davies@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Mark Drakeford: Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Vaughan Gething: Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Lesley Griffiths: Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a  Thrafnidiaeth
Ken Skates: Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Kirsty Williams: Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru

Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip
Julie James: Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru

Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Dafydd Elis-Thomas: Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru

Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Rebecca Evans: Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Gweinidog yr Amgylchedd
Hannah Blythyn: Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Eluned Morgan: Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru

Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
Huw Irranca-Davies: Gohebiaeth.Huw.Irranca-Davies@llyw.cymru


Drwy'r post

Y Gweinidog …
Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA