Skip to content

Y Cabinet a'r Gweinidogion

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Y Cabinet

Y Cabinet sy'n  gosod cyfeiriad holl waith y sefydliad. Mae'n trafod materion sy'n galw am waith ar y cyd gan y Gweinidogion, materion sydd â goblygiadau strategol, neu faterion sy'n cael effaith ariannol ar eu rhaglen waith.

Polisi o fod yn agored a thryloyw sydd gan y Cabinet, gan gyhoeddi'i agendâu, ei bapurau a'i gofnodion, oni bai fod yr wybodaeth wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu.

Y Cwnsler Cyffredinol

Y Cwnsler Cyffredinol yw Swyddog y Gyfraith ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Y Gweinidogion

Mae Gweinidogion yn cael eu penodi i arfer swyddogaethau ar ran Ysgrifenyddion y Cabinet yn eu meysydd gwaith penodol.

Pwyllgorau'r Cabinet

Sefydlwyd Is-bwyllgor y Cabinet ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd er mwyn ystyried yr holl faterion sy’n codi i Gymru yn dilyn canlyniad Refferendwm yr UE. Mae’r Is-bwyllgor yn cyhoeddi ei agendâu, ei bapurau a’i gofnodion oni bai bod yr wybodaeth wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu.

Mae cofnodion, agendâu a phapurau o Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau’r gweinyddiaethau blaenorol i’w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol (dolen allanol).