Rydym yn bwriadu gwella’r amser teithio a diogelwch rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi’i gynllunio
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain
Cost: £250+ miliwn
Cynghorwyr cynllunio: Corderoy gyda chymorth Capita

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A494/A55 rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain yn ffordd ddeuol 2 lôn. Mae tagfeydd rheolaidd yno.

Mae mwy o draffig ar y ffordd nag a fwriadwyd, ac mae ei safon yn is na safonau modern. Mae wedi’i halinio’n wael ac nid oes unman i gerbydau sydd wedi torri i lawr i ddod oddi ar y ffordd. Mae gan rai o’r cyffyrdd ffyrdd ymadael/ymuno sy’n rhy fyr neu’n rhy agos at y ffordd, ac mae’n anodd gweld ar rai ohonynt. Ar y cyffyrdd hyn y gwelir rhan fwyaf y damweiniau.

Mae’r cynllun yn anelu at:

  • wella gallu, dibynadwyedd ac amseroedd teithio
  • gwella diogelwch
  • gwella cysylltiadau busnes
  • gwella mynediad rhwng ardaloedd preswyl a lleoliadau gwaith
  • lleihau allyriadau carbon ar hyd y ffordd
  • gwneud defnydd mwy effeithiol o’r rhwydwaith trafnidiaeth presennol.

Byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar dirgolion lleol, ar y tirlun, ansawdd yr aer, bioamrywiaeth a llygredd.

Cynnydd presennol

Rydym wedi penodi Corderoy i fod yn gynghorwyr technegol, gyda chymorth Capita, i helpu Llywodraeth Cymru i reoli’r modd y rhoddir y cynllun ar waith.

Maent yn awr yn datblygu strategaeth gaffael i ddarparu cymal nesa’r cynllun, pan gaiff y broses o gaffael cyflenwyr ddechrau yn yr hydref.

Llwybr a ffefrir

Y cynllun

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Cerbytffordd ddeuol dwy lôn newydd sy’n 13km o hyd yn cysylltu Cyffordd Llaneurgain yr A55-A5119 (Cyffordd 33) â’r A494 a’r A550 i’r gogledd o Gyffordd Parkway Glannau Dyfrdwy, drwy Gyfnewidfa Celstryn a Phont Sir y Fflint. Mae’r opsiwn hwn wedi’i rannu rhwng dilyn llinell y ffordd bresennol a chreu llinell  newydd. 
  • Bydd y cynllun yn arwain at le i fwy o gerbydau ar hyd yr A548 bresennol, ynghyd ag addasu a gwella cyffyrdd. Bydd hefyd yn darparu rhan newydd o ffordd rhwng yr A548 a’r A55.

Amserlen

Caffael cyflenwyr: hydref 2019
Datblygu Dyluniad Cychwynnol, Paratoi’r Datganiad Amgylcheddol a Gorchmynion drafft: 2020/21
Proses statudol: 2022/2
Dylunio ac Adeiladu Manwl: 2023

Ymgynghori

Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid yn rhan bwysig o gymal nesaf y cynllun a chaiff swyddog cyswllt â’r cyhoedd ei benodi i arwain y gwaith ymgysylltu hwnnw â rhanddeiliaid. Caiff Digwyddiadau ac Arddangosfeydd Gwybodaeth i’r Cyhoedd eu cynnal i esbonio camau nesaf y cynllun

Camau nesaf

Y cam nesaf fydd caffael cyflenwyr i ddarparu cymal nesaf y cynllun.