Rydym yn dymuno gwella diogelwch ac amseroedd teithio ar gyfer cyffordd 19 yr A55 (cyfnewidfa Glan Conwy).

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gynllunio
Region/county: Conwy
Dyddiad dechrau: yn gynnar yn 2020
End date: haf 2020

Beth ydym ni’n ei wneud

Gwella llifau traffig, diogelwch a pha mor ddibynadwy yw amseroedd teithio ar draws cylchfan cyffordd 19, A55/A470 Glan Conwy yn ogystal â gwella’r cysylltiadau teithio llesol ar draws y gyffordd.

Pam ein bod yn gwneud hyn

Mae’r cynllun hwn (sy’n cael ei adnabod yn lleol fel ‘Black Cat’) yn rhan o’r rhaglen mannau cyfyng Cymru gyfan a fydd yn lleihau tagfeydd ar gyffyrdd ac yn gwella pa mor ddibynadwy yw amseroedd teithio a diogelwch y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd.

Caiff y cynllun hwn ei gyflawni gan Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) sy’n gweithio ar ran Llywodraeth Cymru ac yn comisiynu ymgynghorwyr a chontractwyr lleol lle y bo’n bosibl. Byddwn ni’n gweithio gyda NMWTRA a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau bod y gwaith yn amharu cyn lleied â phosibl yn ystod cam adeiladu’r cynllun.

Cynnydd presennol

Ar hyn o bryd rydym yn gorffen cam 2 proses Arweiniad Arfarnu Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru (WelTAG) sy’n cynnwys proses ymgynghori cyn i’r opsiwn gwella a ffefrir symud yn ei flaen i’r cam dylunio manwl ac adeiladu.

Amserlen

Cwblhau cam 2 WelTAG amlinellu’r achos busnes a nodi’r opsiwn a ffefrir: gaeaf 2019
Cam 3 WelTAG achos busnes llawn a dyluniad manwl ar gyfer yr opsiwn a ffefrir: gaeaf 2019
Cam 4 WelTAG adeiladu: gwanwyn 2020
Cam 5 WelTAG gwireddu buddion ôl-adeiladu: haf 2020

Y camau nesaf

Digwyddiad gwybodaeth ac ymgynghori â’r cyhoedd yng nghyffordd Llandudno ar 13 Medi. Rydym yn anelu at gwblhau’r achos busnes  WelTAG llawn erbyn gaeaf 2019.

Byddem yn gobeithio y bydd y gwaith adeiladu yn cael ei wneud yn ystod gwanwyn 2020.

Sut ydym ni’n ymgynghori

Byddwn yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ac ymgynghori yn ystod mis Medi a mis Hydref.

Dysgu mwy

Bydd gwybodaeth am yr ymgynghoriad a ffurflen holiadur ar gael yn y digwyddiad yng nghanolfan busnes Conwy ar 13 Medi. Bydd y dogfennau hyn hefyd ar gael ar-lein.

Gallwch gysylltu â ni er mwyn gofyn am ragor o fanylion neu nodi sylwadau ynghylch ein cynigion drwy anfon e-bost at: enquiries@nmwtra.org.uk