Skip to main content

Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd osgoi o gylchfan y Goat ar gyffordd yr A499/A487 at gylchfan Plas Menai o amgylch Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon gan osgoi canol y dref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: yn cael ei adeiladu
Rhanbarth/sir: gogledd Cymru
Dyddiad dechrau: dechrau 2019
Dyddiad dod i ben: dechrau 2022
Cost: £135 miliwn
Asiant y cyflogwr: EC Harris, Ramboll
Contractwyr cynllunio ac adeiladu: Balfour Beatty, Jones Brothers (Ruthin)
Dylunwyr: WSP and Parsons Brinckerhoff, TACP

Pam rydym yn gwneud hyn

Mae'r prosiect hwn yn ceisio mynd i'r afael â'r problemau canlynol:

 • Mae'r traffig yn cynyddu, gan achosi tagfeydd a chynyddu amseroedd teithio.
 • Gallai'r rhwydwaith ffyrdd gwael, yn enwedig y cysylltiadau gwael â Bangor a'r A55, rwystro datblygiadau economaidd.
 • Mae'r traffig trwm yn cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd yn y pentrefi ar hyd yr A487.
 • Mae llawer o risg o ddamweiniau mewn ardaloedd trefol, yn enwedig gyda cherbydau nwyddau trwm yn mynd i ystâd ddiwydiannol Cibyn a cherbydau'n teithio ar gyflymder amrhiodol
 • Mae cerbydau'n defnyddio ffyrdd gwledig anaddas i osgoi yr A487
 • Mae'n anodd cynnal a chadw'r ffyrdd oherwydd y lefel uchel o draffig a diffyg ffyrdd eraill addas.

Os nad ydym yn gwneud dim, rhagwelir y bydd y llif traffig yn cynyddu gan achosi'r problemau canlynol:

 • ciwiau hirach wrth gylchfan y Goat ar yr A499/A487
 • mwy o gerbydau'n pasio drwy bentrefi ar hyd y ffordd
 • ciwiau ac oedi ar yr A487, yn enwedig ar Gyffordd yr Eagles, cylchfannau Dewi Sant a Morrisons yng Nghaenarfon, ac ar Blas Bereton.

Ymgymerwyd ag Arfarniad Cam 1 WelTAG yn 2008. O hyn, ystyriwyd 4 opsiwn ar gyfer gwella traffig yn yr ardal:

 1. Ffordd osgoi newydd Llanwnda i Blas Menai
 2. Osgoi 'lleol' ar gyfer Dinas, Bontnewydd, Pont-rug, Crug a dolen newydd i ystâd ddiwydiannol Cibyn
 3. Darpariaeth reilffordd safonol
 4. Pecyn o fesurau i gynnwys:
  • rheoli traffig ar y ffyrdd
  • parcio
  • atal damweiniau
  • gwella blaenoriaeth a gwasanaethau bysiau
  • ardaloedd beicio a cherddwyr
  • chroesfannau

Yn 2009, penodwyd Parsons Brinckerhoff a TACP i gwblhau gwerthusiad Cyfnod 2 WelTAG. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar y 4 opsiwn osgoi. Gwnaethpwyd gwerthusiad manwl o'r 4 llwybr ynghyd â 7 a awgrymwyd gan y cyhoedd, gan gynnwys a oeddent yn ymarferol cymryd rhan i gyfrif nifer o ffactorau.

Fe wnaethom gyhoeddi'r opsiwn porffor fel y ffordd orau ym mis Tachwedd 2010. Gyda phwysau cyllidebol, gwnaethom gynnal adolygiad o opsiynau a diddymwyd ein llwybr gwreiddiol a ffafrir. Yna, cyhoeddasom yr opsiwn melyn fel y llwybr dewisol.

Dyfarnwyd y contract ar gyfer y prosiect i Balfour Beatty a Jones Brothers (Rhuthun) yn y gaeaf 2014. Fe'u cefnogir gan WSP Parsons Brinckerhoff a TACP fel eu cynghorwyr technegol ac amgylcheddol.

Datblygwyd cynigion y cynllun mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid a chynhaliwyd arddangosfeydd gwybodaeth gyhoeddus yn ystod gwanwyn 2015.

 

Cyhoeddasom Orchmynion drafft, y datganiad amgylcheddol ac adroddiadau cysylltiedig eraill yn haf 2016 a chynhaliodd arddangosfeydd cyhoeddus yr hydref i esbonio ein cynigion.

Cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus dros haf 2017 a chasglodd yr Arolygydd yr ymchwiliad yn ysgrifenedig ym mis Awst 2017.

Datblygiadau presennol

Mae ein contractwyr yn cynllunio ac yn adeiladu’r ffordd osgoi ar hyn o bryd. Dechreuwyd clirio’r safle ym mis Chwefror 2019 a rydym wedi cwblhau’r rhan fwyaf o waith clirio a chodi ffensys ar hyd llwybr y cynllun.  Rydym wedi dechrau gwaith ar y tir ger gylchfannau y Goat a Plas Menai.

Y cynllun

Caiff y cynllun ei ddatblygu i fodloni 5 amcan:

 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Phlas Menai
 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Chaernarfon
 • lleihau nifer y cerbydau sy'n pasio drwy gymunedau preswyl gan gynnwys Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon
 • lleihau damweiniau ar yr A487
 • sicrhau bod y rhwydwaith yn fwy cadarn drwy gael mwy o lwybrau eraill neu gynyddu'r capasiti.

Y cynllun yw adeiladu lôn gerbydau 9.8km 2+1 (2 ffordd i un cyfeiriad, 1 i gyfeiriad arall, gan newid o un ochr i'r llall) rhwng cylchfan y Goat a chylchfan Plas Menai. Bydd y llwybr yn:

 • creu ffordd osgoi i'r gorllewin ar gyfer Llanwnda, Dinas a Bontnewydd
 • croesi'r A487 bresennol i'r de o Gaernarfon
 • croesi'r Afon Sieont
 • pasio i'r de o stâd ddiwydiannol Cibyn i lunio cyffordd gyda'r A4086
 • croesi'r B4366.

Bydd yn golygu adeiladu 22 strwythur, gan gynnwys cwlfertau a saith o bontydd. Dyma fydd y pontydd hyn:

 • pont i groesi dros Reilffordd Eryri
 • traphont 300m dros yr Afon Seiont
 • traphont 280m dros yr Afon Gwyrfai a'i gorlifdir
 • 4 pont yn cludo'r ffyrdd presennol o dan neu dros y ffordd newydd.

Bydd 75% o gost y rhaglen yn cael ei wario ar gyflenwyr o Gymru.

Byddwn hefyd yn gwella'r A487 presennol i wella'r cyffyrdd presennol.

Amserlen

Ymarfer ymgynghori â'r cyhoedd: 2010 i 2011
Cyhoeddi'r llwybr a ffefrir: gwanwyn 2013
Penodi contractwr: diwedd 2014
Archwilio'r safle ac arolygon: gydol 2015
Dylunio cychwynnol: diwedd 2015
Arddangosfa Gorchmynion: hydref 2016
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: haf 2017
Dechrau adeiladu'r ffordd osgoi: dechrau 2019
Agor y ffordd osgoi: dechrau 2022

Sut yr ydym yn ymgynghori

Cyflwynwyd pedwar opsiwn osgoi i'r cyhoedd fel rhan o arddangosfa ymgynghori ym Mawrth 2010. Mynychodd 972 o bobl yr arddangosfeydd hyn a derbyniwyd 498 o holiaduron wedi'u cwblhau. Dangosodd yr ymatebion o'r holiaduron hyn fod y cyhoedd o blaid y ffordd osgoi. Cynhaliwyd ymgynghoriadau pellach tua diwedd y flwyddyn cyn i ni gyhoeddi ein llwybr dewisol.

Cawsom gyfarfodydd gyda thirfeddianwyr, busnesau a thrigolion i ddeall effeithiau'r cynllun.

Gallwch gysylltu â Bryn Williams, ein swyddog cyswllt cyhoeddus, ar 07786 513571 i drefnu cyfarfod neu ofyn cwestiwn am y prosiect.

Cysylltu

Mae gan Balfour Beatty Jones Brothers (Rhuthun) swyddfa ar y safle ar Ffordd Melin Seiont, Caernarfon LL55 2YL, sydd ar agor yn ystod oriau busnes arferol. Am apwyntiadau gallwch gysylltu â’r Swyddog Cysylltu â’r Cyhoedd, Bryn Williams, ar 07786 513571. Am ragor o wybodaeth am y cynllun cysylltwch â Balfour Beatty Jones Bros (Rhuthun).

Rhannu’r dudalen hon