Neidio i'r prif gynnwy
llun arduniadol

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
de-ddwyrain Cymru
Dyddiad dechrau:
yn gynnar yn 2021
Dyddiad gorffen:
2025
Cost:
£590 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud

Yr amcanion yw:

 • gwella llif traffig a'i gwneud yn fwy diogel i oddiweddyd
 • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd â gwelededd gwael
 • gwella mynediad i wasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol i gefnogi mewnfuddsoddiad i ardaloedd fel Ardal Fenter Glynebwy.

Cynnydd presennol

Dechreuodd y prif waith ddiwedd mis Mai.

Mae'r gwaith yn cynnwys:

 • gosod ffordd dros dro yn Hirwaun a Threwaun i greu lle ar gyfer y ffordd newydd a 3 pont
 • gosod cwlfertau i gludo dŵr o dan y ffordd newydd
 • gosod ffensys terfyn
 • dymchwel adeiladau yng nghyffordd Trewaun
 • adeiladu pontydd newydd wrth gyffordd Hirwaun, Tower Road, Trewaun ac Afon Cynon
 • adeiladu tanffordd newydd yn Court Farm
 • adeiladu ffyrdd dros dro yng Nghefn Coed er mwyn gallu cau pont y Stryd Fawr.

Rydym yn gweithio ar:

Amserlen

Arddangosfeydd cyhoeddus: diwedd 2015
Cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: haf 2017
Cyhoeddi gorchmynion atodol drafft a datganiad amgylcheddol atodol: dechrau 2018
Ymchwiliad cyhoeddus lleol: gwanwyn 2018
Penderfyniad y Gweinidog: dechrau 2019
Llunio’r Gorchmynion: gwanwyn 2019
Cyhoeddi Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 1):  hydref 2019
Llunio Gorchmynion Atodol (Rhif 1):  haf 2020
Cyhoeddi Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 2): hydref 2020
Caffael contractwyr: hydref 2020
Dechrau’r gwaith adeiladu: yn gynnar yn 2021
Gorffen rhan newydd y gefnffordd: canol 2025

Y camau nesaf

Bydd y prif waith adeiladu yn dechrau yn ystod 2021. Bydd hyn yn cynnwys:

 • dechrau adeiladu cyffordd y Rhigos
 • gyda thraffig bellach yn symud i gynllun y ffordd dros dro, gan adeiladu pontydd newydd wrth gyffordd Hirwaun
 • adeiladu pontydd ar reilffordd Afon Cynon a Chwm Nedd
 • adeiladu tanffordd newydd yn Court Farm
 • symud coetir hynafol yng Nghroesbychan a dechrau adeiladu cyffordd newydd Croesbychan
 • adeiladu ffordd gyswllt newydd yn Abertawe a'r gyffordd newydd yn Baverstock
 • adeiladu ffordd dros dro ar yr A470 i ddarparu lle ar gyfer adeiladu'r ffordd newydd
 • adeiladu'r sylfeini a'r strwythur cynnal ar gyfer traphont newydd Taf Fawr
 • newid y ffordd i adeiladu waliau cynnal newydd yng Nghefn Coed 
 • dechrau adeiladu cyffordd newydd y Tywysog Siarl
 • adeiladu ffordd ochr newydd yn Ystâd Ddiwydiannol Pant
 • adeiladu'r ffordd newydd tua'r gorllewin rhwng ffordd Bryniau a ffordd Pant i alluogi adeiladu pont newydd a wal gynnal ar ffordd Pant
 • adeiladu cylchfannau dros dro wrth gyffordd Dowlais er mwyn gallu adeiladu'r pontydd newydd
 • symud cyfleustodau presennol ar draws y prosiect.

Beth rydym yn ei wneud

Gelwir y prosiect ffordd hwn yn A465 Blaenau'r Cymoedd adran 5 a 6. Bydd y prosiect yn ymestyn rhwng Hirwaun a Dowlais Top am 11 milltir (17.7km).

Bydd yn gadael yr A465 presennol rhwng cyffyrdd Hirwaun a Threwaun am tua milltir (1.4km) a rhwng Traphont Taf Fechan a thanffordd Fferm y Gurnos am tua hanner milltir (0.8km).

Bydd y ffordd newydd yn ffordd ddeuol 70mya gyda 6 cyffordd.

Bydd ffyrdd ymuno ac ymadael oddi ar gerbytffordd yr A465 yn cysylltu'r ffyrdd ymuno.

Sut rydym yn ymgynghori

Gwnaethom ymgynghori ar welliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu’r llwybr a ffefrir ar gyfer y prosiect cyfan.

Cynhaliwyd cyfres o arddangosfeydd i roi gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2015. Yn y digwyddiadau hynny, gwnaethom gyflwyno dyluniad y 1990au a dwyn sylw at yr ardaloedd lle’r ydym yn ystyried opsiynau i wella’r dyluniad hwnnw.

Rydym wedi bod yn cynnal cyfres o gyflwyniadau i grwpiau buddiant lleol a chyfarfodydd gyda thirfeddianwyr a busnesau lleol. Rydym wedi manteisio ar y cyfleoedd hynny i gasglu gwybodaeth ac i ddeall sut mae’r cynigion yn cyd-fynd â blaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol.

Cynhalion ni gyfres o arddangosfeydd i ddangos y Gorchmynion drafft ym mis Awst 2017.

Cynhaliwyd ymchwiliad lleol cyhoeddus yn gwanwyn 2018.

Hysbysiadau diweddaraf

Cyhoeddiadau a hysbysiadau

Arddangosfeydd a digwyddiadau

Digwyddiadau cymunedol ac ar-lein i esbonio’r prosiect a chael eich adborth

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt

Help a chymorth

Gofyn cwestiwn ynghylch y prosiect neu adrodd am broblem

I roi gwybod am ddigwyddiadau neu broblemau 24 awr y dydd, cysylltwch ag ystafell reoli'r A465:

 • Ffôn: 0800 865 4650

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, cysylltwch â'r swyddog cyswllt cyhoeddus: