Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar gyfer newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y Prosiect: yn cael ei adeiladu
Rhanbarth/sir: de-ddwyrain Cymru
Dyddiad dechrau: yn gynnar yn 2021
Dyddiad cwblhau: 2025
Cost: mae cost cyfalaf y gwaith adeiladu tua £590m (prisiau 2019)
Contractwyr: Ymgynghorydd Goruchwylio: Arcadis/ Arup JV, Cynghorwyr cyfreithiol: DLA Piper, Cynghorwyr ariannol: PWC, Cynghorwyr yswiriant: Willis Towers Watson, Partner o fewn y Sector Preifat: Future Valleys 
Wedi'u cofrestru â'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol? Do

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad

Fideo awyrol, gorllewin i'r dwyrain

 

Fideo awyrol, dwyrain i'r gorllewin

 

Pam rydym yn ei wneud

Cafodd yr A465 presennol ei hadeiladu yn yr 1960au ac mae’n lôn gerbydau dair ffordd sengl, gyda dwy ffordd i fyny’r allt ac un yn ar y gwaered. Fe wnaeth astudiaeth ranbarthol o draffig yn 1990 nodi'r angen i wella’r ffordd hon.

Mae lled y ffordd yn cyfyngu ar lif y traffig a’r cyfle i oddiweddu yn ddiogel. Mae’r gwelededd yn wael mewn nifer o lefydd. Lleolir mwyafrif ydamweiniau ar y ffordd yma ger cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael.

Mae’r gwelliant yma i’r A465 yn hollbwysig i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd. Bydd yn gwella mynediad i wasanaethau allweddol, swyddi a marchnadoedd, gan gefnogi’r mewnfuddsoddi i ardaloedd megis Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Cynnydd presennol

Ym 1994 ymgynghorodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru â’r cyhoedd am y dewisiadau ar gyfer gwella 40km o’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun. Ym mis Gorffennaf 1995, cyhoeddodd y llwybr a ffefrir, a fyddai’n golygu lledu’r ffordd bresennol i ddarparu ffordd ddeuol dwy lôn, gyda rhai rhannau ohoni oddi ar linell bresennol y ffordd.

Ym 1997 cyhoeddwyd gorchymyn llinell drafft. Cafodd y gorchymyn llinell ei wneud ym mis Mehefin 1999 ar ôl ymchwiliad lleol cyhoeddus ym 1998.Cafodd y prosiect ei rannu i 7 adran (yn ddiweddarach diwygiwyd i 6) er mwyn galluogi ddarpariad fesul rhan.

Ym mis Hydref 2015 gwnaethom benodi Jacobs i ddatblygu’r dyluniad, i baratoi’r asesiad o’r effaith amgylcheddol ar y rhan o’r ffordd rhwng Dowlais Top a Hirwaun, ac i fynd â’r cynllun drwy’r broses statudol a cheisio’r pwerau i adeiladu’r ffordd.

Mae’r gwaith o ddatblygu’r dyluniad amlinellol wedi'i gwblhau ac rydym wedi cyhoeddi planiau newydd. Rydym wedi adolygu'r dyluniad gwreiddiol a'i wella. Rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol i adolygu’r agweddau amgylcheddol, strwythurol, geodechnegol, a pheirianyddol ar y dyluniad, a hefyd yr agweddau sy’n ymwneud â modelu traffig.

Rydym hefyd wedi archwilio cyflwr y strwythurau hynny sy’n bodoli eisoes ar yr A465, sef y rheini y mae’n fwriad gennym eu cadw ar y rhan newydd o’r A465 Datblygwyd y prosiect mewn digon o fanylder i allu cyhoeddi gorchmynion statudol drafft a datganiad amgylcheddol ym mis Gorffennaf 2017. Maen nhw'n nodi'r tir yr ystyrir bod ei angen ar gyfer adeiladu'r prosiect ac yn asesu'i effaith ar yr amgylchedd o gwmpas.

Cynhaliwyd Ymchwiliad Cyhoeddus ynghylch y Gorchmynion statudol drafft rhwng mis Ebrill a mis Mai 2018.

Yn dilyn yr Ymchwiliad Cyhoeddus penderfynwyd bwrw ymlaen â’r cynllun hwn a llunio’r Gorchmynion drafft. Daeth y Gorchmynion i rym ym mis Ebrill 2019.

Yn sgil rhagor o fewnbwn gan randdeiliaid rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i’r dyluniad ac wedi cyhoeddi Gorchmynion atodol drafft ym mis Medi 2019.

I gyd-fynd â rhai newidiadau bach i’r dyluniad a gynigiwyd gan Future Valleys gwnaethom gyhoeddi ail gyfres o Orchmynion drafft Atodol ar ddiwedd mis Gorffennaf 2020.

Penodwyd Future Valleys yn bartner i ni fewn y sector preifat ym mis Hydref 2020 er mwyn ein helpu i gyflawni’r cynllun.

Bydd gwaith arolygu a chlirio’r safle yn dechrau yn gynnar yn 2021 ac mae disgwyl i’r gwaith adeiladu ddechrau yng ngwanwyn 2021.

Rydym yn disgwyl iddi gymryd tua 4 blynedd a hanner i orffen y gwaith adeiladu.

Amserlen

Arddangosfeydd cyhoeddus: diwedd 2015
Cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: haf 2017
Cyhoeddi gorchmynion atodol drafft a datganiad amgylcheddol atodol: dechrau 2018
Ymchwiliad cyhoeddus lleol: gwanwyn 2018
Penderfyniad y Gweinidog: dechrau 2019
Llunio’r Gorchmynion: gwanwyn 2019
Cyhoeddi Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 1):  hydref 2019
Llunio Gorchmynion Atodol (Rhif 1):  haf 2020
Cyhoeddi Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 2): hydref 2020
Caffael contractwyr: hydref 2020
Dechrau’r gwaith adeiladu: yn gynnar yn 2021
Gorffen rhan newydd y gefnffordd: canol 2025

Y Camau nesaf

Bydd y gwaith clirio’r safle’n dechrau yn gynnar yn 2021.

Sut rydym yn ymgynghori

Gwnaethom ymgynghori ar welliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu’r llwybr a ffefrir ar gyfer y prosiect cyfan.    

Cynhaliwyd cyfres o arddangosfeydd i roi gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2015. Yn y digwyddiadau hynny, gwnaethom gyflwyno dyluniad y 1990au a dwyn sylw at yr ardaloedd lle’r ydym yn ystyried opsiynau i wella’r dyluniad hwnnw.

Rydym wedi bod yn cynnal cyfres o gyflwyniadau i grwpiau buddiant lleol a chyfarfodydd gyda thirfeddianwyr a busnesau lleol. Rydym wedi manteisio ar y cyfleoedd hynny i gasglu gwybodaeth ac i ddeall sut mae’r cynigion yn cyd-fynd â blaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol.

Cynhalion ni gyfres o arddangosfeydd i ddangos y Gorchmynion drafft ym mis Awst 2017.

Cynhaliwyd ymchwiliad lleol cyhoeddus yn gwanayn 2018.

Rhagor o wybodaeth

Rydym wedi penodi swyddog cyswllt â’r cyhoedd ar gyfer y prosiect. Os oes gan y gymuned unrhyw gwestiynau neu gwynion ffoniwch 0776 245 1850 neu anfonwch e-bost at: A465enquiries@futurevalleysconstruction.com