Skip to main content

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar gyfer newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Project status: planned
Region: south-east Wales
Start date: end of 2019
End date: 2022
Cost: capital cost of construction approximately £400m (2016 prices)
Advisers: Jacobs (technical advisers), DLA Piper (legal advisers), PWC (financial advisers), Willis (insurance advisers).

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad

Fideo awyrol, gorllewin i'r dwyrain 

Fideo awyrol, dwyrain i'r gorllewin

 

Pam rydym yn ei wneud

Cafodd yr A465 presennol ei hadeiladu yn y 60au ac mae’n lôn gerbydau dair ffordd sengl, gyda dwy ffordd i fyny’r allt ac un yn ar y gwaered. Fe wnaeth astudiaeth ranbarthol o draffig yn 1990 nodi'r angen i wella’r ffordd hon.

Mae lled y ffordd yn cyfyngu llif y traffig a’r cyfle i oddiweddu yn ddiogel. Mae’r gwelededd yn wael mewn nifer o lefydd. Leolir mwyafrif o ddamweiniau ar y ffordd yma ger cyffyrdd ac ardaloedd hefo welededd wael.

Mae’r gwelliant yma i’r A465 yn hollbwysig i'r adfywiad gymdeithasol ac economaidd ardal y Blaenau’r Cymoedd. Bydd yn gwella mynediad i wasanaethau allweddol, i swyddi a marchnadoedd, gan gefnogi’r buddsoddi mewnol i ardaloedd megis Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Cynnydd presennol

Ym 1994 ymgynghorodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru â’r cyhoedd am y dewisiadau ar gyfer gwella 40km o’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun. Ym mis Gorffennaf 1995, cyhoeddodd y llwybr a ffefrir, a fyddai’n golygu lledu’r ffordd bresennol i ddarparu ffordd ddeuol dwy lôn, gyda rhai rhannau ohoni oddi ar linell bresennol y ffordd.

Ym 1997 cyhoeddwyd gorchymyn llinell drafft. Cafodd y gorchymyn llinell ei wneud ym mis Mehefin 1999 ar ôl ymchwiliad lleol cyhoeddus ym 1998.Cafodd y prosiect ei rannu i 7 adran (yn ddiweddarach diwygiwyd i 6) er mwyn galluogi ddarpariad fesul rhan.

Ym mis Hydref 2015 gwnaethom benodi Jacobs i ddatblygu’r dyluniad, i baratoi’r asesiad o’r effaith amgylcheddol ar y rhan o’r ffordd rhwng Dowlais Top a Hirwaun, ac i fynd â’r cynllun drwy’r broses statudol a cheisio’r pwerau i adeiladu’r ffordd.

Mae’r gwaith o ddatblygu’r dyluniad amlinellol wedi'i gwblhau ac rydym wedi cyhoeddi planiau newydd. Rydym wedi adolygu'r dyluniad gwreiddiol a'i wella. Rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol i adolygu’r agweddau amgylcheddol, strwythurol, geodechnegol, a pheirianyddol ar y dyluniad, a hefyd yr agweddau sy’n ymwneud â modelu traffig.

Rydym hefyd wedi archwilio cyflwr y strwythurau hynny sy’n bodoli eisoes ar yr A465, sef y rheini y mae’n fwriad gennym eu cadw ar y rhan newydd o’r A465.

Datblygwyd yr prosiect mewn digon o fanylder i allu cyhoeddi gorchmynion statudol drafft a datganiad amgylcheddolym mis Gorffennaf 2017. Maen nhw'n nodi'r tir yr ystyrir bod ei angen ar gyfer adeiladu'r prosiect ac yn asesu'i effaith ar yr amgylchedd o gwmpas.

Oherwydd gwrthwynebiadau a dderbyniwyd i'r gorchmynion statudol drafft o fis Gorffennaf 2017, gwnaed newidiadau i'r dyluniad arfaethedig.

O ganlyniad, cyhoeddwyd drafft gorchmynion prynu ffordd atodol a gorfodol ynghyd â datganiad amgylcheddol atodol cysylltiedig ar 7 Mawrth 2018.

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael ar gyfer eu harchwilio yn ystod oriau gwaith arferol yn y mannau canlynol:

  • Y Gangen Orchmynion, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
  • Llyfrgell Dowlais, Church Street, Dowlais CF48 3HS
  • Llyfrgell Hirwaun, High Street, Hirwaun, CF44 9SW
  • Canolfan Gymunedol Cefn Coed, Old Drill Hall Road, Cefn Coed, Merthyr Tudful, CF48 2NA
  • Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN
  • Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Cambrian Park, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG 
  • Swyddfeydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu LD3 7HP.

Yn dilyn yr Ymchwiliad Cyhoeddus mae’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynllun hwn a gwneud y gorchmynion drafft.

Amserlen

Arddangosfeydd cyhoeddus: diwedd 2015
Cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: haf 2017
Cyfarfod cyn-ymchwiliad: dechrau 2018
Cyhoeddi gorchmynion atodol drafft a datganiad amgylcheddol atodol: dechrau 2018
Ymchwiliad cyhoeddus lleol: gwanwyn 2018
Penderfyniad y Gweinidog: dechrau 2019
Disgwylir i’r Gorchmynion: gwanwyn 2019
Caffael contractwyr: dechrau 2020
Dechrau’r gwaith adeiladu: dechrau 2020
Gorffen rhan newydd y gefnffordd: diwedd 2023

Y Camau nesaf

Bydd trefniadau’r camau nesaf yn cael eu gwneud yn awr er mwyn gwneud y gorchmynion draft.

Sut rydym yn ymgynghori

Gwnaethom ymgynghori ar welliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu’r llwybr a ffefrir ar gyfer y prosiect cyfan.    

Cynhaliwyd cyfres o Arddangosfeydd i roi Gwybodaeth i’r Cyhoedd ym mis Rhagfyr 2015. Yn y digwyddiadau hynny, gwnaethom gyflwyno dyluniad y 1990au a dwyn sylw at yr ardaloedd lle’r ydym yn ystyried opsiynau i wella’r dyluniad hwnnw.

Rydym wedi bod yn cynnal cyfres o gyflwyniadau i grwpiau buddiant lleol a chyfarfodydd gyda thirfeddianwyr a busnesau lleol. Rydym wedi manteisio ar y cyfleoedd hynny i gasglu gwybodaeth ac i ddeall sut mae’r cynigion yn cyd-fynd â blaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol.

Cynhalion ni gyfres o arddangosfeydd i ddangos y Gorchmynion drafft ym mis Awst 2017.

Rhagor o wybodaeth

Rydym wedi penodi swyddog cyswllt â’r cyhoedd ar gyfer y prosiect. Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau gallwch gysylltu â Chris Meredith ar 07497 894081 neu anfon e-bost ato christopher.meredith2@jacobs.com.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr ymchwiliad lleol ar Persona Associates  (Saesneg yn unig - dolen allanol).

Rhannu’r dudalen hon