Skip to content

Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Dolenni perthnasol

Jeff Cuthbert, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
Cafodd Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ei gyflwyno ar 7 Gorffennaf 2014.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gosod nodau uchelgeisiol, hirdymor i adlewyrchu'r Gymru y carem ei gweld, nawr ac yn y dyfodol. Mae'r rhain ar gyfer Cymru lewyrchus; gydnerth; iachach; mwy cyfartal; â chymunedau cydlynus; a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.

"Mae cynaliadwyedd wrth wraidd agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru; hefyd mae wrth wraidd y rhaglen ddeddfwriaethol hon. Yn ei gyfanrwydd, bydd yn hybu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, a gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru. Mae’n ymwneud â diffinio llwybr datblygu hirdymor ar gyfer ein cenedl. Mae’n golygu pobl iach, gynhyrchiol; cymunedau bywiog, cynhwysol; amgylchedd amrywiol a chadarn ac economi blaengar ac arloesol. Mae’r rhaglen ddeddfwriaethol hon yn darparu pwerau, dyletswyddau a gallu sefydliadol newydd i hyrwyddo ein hamcanion o ran adeiladu Cymru gynaliadwy."

Y Prif Weinidog, 12 Gorffennaf 2011, Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 2011-16.

Mae'r Bil yn cryfhau trefniadau llywodraethu presennol ar gyfer gwella llesiant Cymru er mwyn sicrhau bod anghenion cenedlaethau'r presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Ei nod yw gwella llesiant yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, sy'n golygu ceisio sicrhau bod anghenion cenedlaethau'r presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Mae sgwrs genedlaethol beilot yn cael ei chynnal er mwyn i chi ddweud wrthym am y Gymru y carech ei gweld, nawr ac yn y dyfodol. I gymryd rhan ac i fod yn Hyrwyddwr y Dyfodol ewch i wefan Y Gymru a Garem (dolen allanol).

Mae yna ddogfen isod yn egluro'r cysylltiadau rhwng Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), y Bil Cynllunio (Cymru) a Bil yr Amgylchedd.