Skip to content

Gofal plant

Dolenni perthnasol

Mae 22 o awdurdodau unedol yng Nghymru (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol) sy’n darparu ystod eang o wasanaethau.
Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodol awdurdodau lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o gynlluniau i helpu rhieni gyda chostau gofal plant.

Dechrau'n Deg

Mae Dechrau'n Deg yn rhan o'n rhaglen blynyddoedd cynnar ar gyfer teuluoedd. Mae ar gael i blant dan 4 oed sy'n byw yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 

Mae gofal plant yn un o bedair elfen graidd rhaglen Dechrau'n Deg. Mae'n darparu gofal plant o ansawdd da i rieni pob plentyn 2-3 oed sy'n gymwys, a hynny am ddwy awr a hanner y diwrnod, 5 diwrnod yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn. Mae plant sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn gymwys i gael gofal plant o ansawdd da am ddim yn y tymor sy'n dilyn eu pen-blwydd yn ddwy oed. 

Mae gofal plant Dechrau'n Deg yn helpu i baratoi plant ar gyfer dechrau'r Cyfnod Sylfaen pan fyddant yn 3 oed.  Nod lleoliadau gofal plant Dechrau'n Deg yw sicrhau bod plant yn cael gofal o'r ansawdd gorau posibl drwy ganolbwyntio ar dri maes penodol: 

  1. Amgylcheddau gofal plant o ansawdd.
  2. Staff gofal plant o ansawdd.
  3. Profiadau o ansawdd i blant.
I ddarganfod a ydych chi'n gymwys i gael gofal plant Dechrau'n Deg, dylech gysylltu â'r Awdurdod Lleol sy'n darparu'r rhaglen yn eich ardal chi ar ran Llywodraeth Cymru.

Y Cyfnod Sylfaen 

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i gael o leiaf 10 awr o addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser am ddim mewn ysgol, neu feithrinfa sy'n cael ei hariannu, yn y tymor sy'n dilyn eu pen-blwydd yn dair oed.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn gwricwlwm datblygiadol  ar gyfer plant rhwng tair a saith mlwydd oed yng Nghymru. 

Cynnig gofal plant

Rydyn ni'n bwriadu darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim am 48 wythnos y flwyddyn i blant tair neu bedair blwydd oed yng Nghymru, sydd â rhieni sy'n gweithio. Bydd yr addysg gynnar am ddim sy'n cael ei darparu ar hyn o bryd gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn.

Mae saith Awdurdod Lleol wedi'u dewis i gydweithio â Llywodraeth Cymru i dreialu'r cynnig newydd ar gyfer gofal plant o fis Medi 2017 ymlaen. Yr awdurdodau lleol hyn yw:

  • Ynys Môn a Gwynedd 
  • Blaenau Gwent 
  • Caerffili
  • Sir y Fflint 
  • Rhondda Cynon Taf
  • Abertawe 
Pan fydd y cynnig wedi cael ei roi ar brawf yn yr awdurdodau lleol hyn, bydd yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich awdurdod lleol sy'n darparu help, cefnogaeth a chyngor diduedd yn rhad ac am ddim i deuluoedd ynghylch amrywiaeth o wasanaethau. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaethau Gofal Plant, y Cyfnod Sylfaen a Dechrau'n Deg yn eich ardal leol. 

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Dewis Gofal Plant (Maint ffeil: 984KB)