Skip to content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i greu Cymru teg a chyfartal.

Ein dyletswyddau o ran cydraddoldeb

Ni oedd y llywodraeth gyntaf i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflawni eu dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus yn well.   

Nod y Ddeddf yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a'r rheini sy'n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut y gallant gyfrannu'n gadarnhaol at sicrhau cymdeithas decach yn eu gwaith o ddydd i ddydd. I wneud hyn, rhaid iddynt roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, datblygu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda.

Mae'r dyletswyddau wedi'u nodi yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a daethant i rym ym mis Ebrill  2011.

Mae'r Rheoliadau yn gosod dyletswyddau ar y sector cyhoeddus datganoledig, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn ymwneud ag asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, cyhoeddi ac adolygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol, ymgysylltu, gwahaniaethau cyflog, caffael, trefniadau adrodd a gwybodaeth am gydraddoldeb a chyflogaeth. 

Datblygwyd ein hamcanion cydraddoldeb er mwyn newid ein ffordd o weithio.  Rydym am sicrhau bod ein dull ni o lywodraethu'n cael yr effaith orau o ran gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol.
Trafodwyd gydag unigolion a sefydliadau wrth lunio ein hamcanion cydraddoldeb, er mwyn cadarnhau pa anghydraddoldebau sydd angen ceisio mynd i'r afael â nhw.

Bydd ein hamcanion cydraddoldeb yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth yn deg, yn hygyrch ac yn ymateb i anghenion pobl, a bod cymunedau'n gynhwysol. Rydym am i bawb deimlo'n ddiogel a chael cyfle i ffynnu yn yr ysgol ac yn y gwaith. Ni ddylai pobl fod dan anfantais oherwydd unrhyw un o'r canlynol (a elwir yn 'nodweddion gwarchodedig'):

  • rhyw 
  • hil 
  • crefydd neu gred 
  • vyfeiriadedd rhywiol 
  • oedran 
  • beichiogrwydd a mamolaeth 
  • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil 
  • bod yn anabl 
  • bod yn drawsrywiol.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb wedi'u cynnwys o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac yn sail i'n gwaith, gan sicrhau dull cyson o weithio i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer pobl Cymru. Maent yn cael eu hadlewyrchu yn y Rhaglen Lywodraethu ac yn cyd-fynd â'n Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. Caiff y cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb ei fesur a'i roi yn ein adroddiadau blynyddol ar gydraddoldeb.