Skip to content

Coedwigaeth

Dolenni perthnasol

Cynllunir i helpu rheolwyr tir sydd am greu coetir newydd a/neu am reoli coetir sy'n bodoli'n barod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Coed

Mae coed a choetiroedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau ni a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywydau cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Mae coetiroedd a choedwigoedd yn creu amgylcheddau sy’n cynnig cyfleoedd i bobl, i fusnesau ac i fioamrywiaeth. Mae coed hefyd yn creu pren, wrth gwrs, sy’n adnodd adnewyddadwy all helpu i storio carbon.

Ein gweledigaeth yw y bydd Cymru yn cael ei hadnabod fel gwlad sydd â choetiroedd o ansawdd uchel sy’n gwella’r tirwedd, sy’n briodol i amodau lleol ac sydd â chymysgedd amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd.

Bydd y coetiroedd hyn yn gwneud y canlynol:

  • creu buddiannau cymdeithasol a chymunedol gwirioneddol, ar lefel leol a chenedlaethol
  • cefnogi diwydiannau sy’n ymwneud â choetiroedd sy’n ffynnu
  • helpu i greu amgylchedd gwell fyth yng Nghymru.

I’n helpu i wireddu ein gweledigaeth, mae’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd yn ein helpu. Mae gan y 22 aelod sydd ar y Panel ystod eang o fuddiannau a phrofiadau amrywiol ym maes coetiroedd Cymru. Maen nhw’n rhoi cyngor ar y canlynol:

  • datblygu polisïau sy’n ymwneud â choed a choetiroedd yng Nghymru
  • sut i roi Strategaeth Coedwigaeth Cymru ar waith
  • comisiynu ymchwil a thystiolaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu polisïau coedwigaeth.

Mae’r panel hefyd yn adrodd i Weinidogion Cymru ynghylch penderfyniadau Cyfoeth Naturiol Cymru y mae anghydfod yn eu cylch fel y’u disgrifir yn y Ddeddf Coedwigaeth 1967 (dolen allanol).

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a ddewisodd aelodau’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd.  Mae’r penodiadau’n para am 2 flynedd.

Mae mwy o wybodaeth ar gyfer goedwigaeth yng Nghymru ar gael gan Gyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen