Skip to content

Manylebau mewn perthynas ag addasiadau rhesymol i gymwysterau cyffredinol

Dolenni perthnasol

Byddwn yn ystyried pob ymateb i’r ymgynghoriad hwn wrth gwblhau ein manylebau ar y defnydd a wneir o addasiadau rhesymol mewn cymwysterau cyffredinol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r manylebau ar addasiadau rhesymol i gymwysterau cyffredinol a gynigir yng Nghymru.

Mae Adran 96 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar sefydliadau dyfarnu i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr anabl sy'n sefyll cymwysterau cyffredinol megis TGAU a lefel A.

Mae'r un adran yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru (fel y rheoleiddiwr cymwysterau ar gyfer Cymru) i bennu lle na ddylid gwneud addasiadau rhesymol i gymwysterau cyffredinol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda'r rheoleiddwyr yn Lloegr (Ofqual) a'r Alban (SQA), gyda sefydliadau dyfarnu a grwpiau anabledd i sicrhau bod agwedd hon y Ddeddf Cydraddoldeb yn cael ei gweithredu'n deg o safbwynt pawb sy'n cael ei effeithio ganddi.

Wrth wneud penderfyniad, rydym wedi cydbwyso'r angen i:

  • leihau'r graddau y mae dysgwyr anabl yn cael eu rhoi o dan anfantais
  • sicrhau bod cymwysterau'n rhoi darlun dibynadwy o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth
  • cynnal ffydd y cyhoedd mewn cymwysterau.

Roedd ymgynghoriad yn gyfle i gael ymatebion gwerthfawr sydd wedi ein llywio wrth ddatblygu'r manylebau hyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Cydraddoldeb ar y wefan Deddfwriaeth.