Skip to content

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Amcan y Ddeddf hon yw diogelu’n gorffennol ar gyfer Cymry yfory.

Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (dolen allanol) a daeth yn ddeddf ar 21 Mawrth 2016.

Mae’r Ddeddf yn gwneud newidiadau pwysig i ddwy ddeddf Brydeinig sy’n gosod y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu a rheoli’r amgylchedd hanesyddol: Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 1979 a Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig a Mannau Cadwraeth) 1990. Mae’n ymgorffori tair darpariaeth annibynnol.

Bydd y Ddeddf:

  • yn cryfhau’r amddiffyniad i adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig;
  • yn rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd mwy cynaliadwy; a
  • yn gwneud y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynghylch yr amgylchedd hanesyddol yn fwy tryloyw ac atebol.

Bydd rhai o fesurau’r Ddeddf yn dod i rym ym mis Mai 2016, ond bydd angen is-ddeddfwriaeth neu baratoadau eraill ar y mwyafrif iddyn nhw gael dod i rym yn ddiweddarach eleni neu yn 2017.

Y Ddeddf fydd craidd cyfres integredig sy’n cynnwys deddfwriaeth, polisi, cyngor ac arweiniad. Gyda’i gilydd, byddan nhw’n rhoi i Gymru systemau hyblyg ac effeithiol ar gyfer rheoli’i hamgylchedd hanesyddol mewn ffordd gynaliadwy, gan adlewyrchu’r egwyddorion ac arferion cadwraeth diweddaraf.

Mae Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru, ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’, wedi cael ei newid i adlewyrchu’r newidiadau a ddaeth yn sgil y ddeddfwriaeth newydd. Mae wedi’i rhyddhau at ddiben ymgynghori â’r cyhoedd, a ddaw i ben ar 13 Mehefin 2016. Gweler yr ymgynghoriad Newidiadau arfaethedig i Bolisi Cynllunio Cymru Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol yma.

Sut i gael gwybod mwy

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf ar gael ar wefan Cadw (dolen allanol).

Os hoffech gael gwybod sut mae’r Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith neu beth yw hanes y polisïau, cyngor ac arweiniad sy’n ei chefnogi, cofrestrwch am yr e-newyddlen trwy anfon eich cyfeiriad e-bost at: historicenvironmentleg@cymru.gsi.gov.uk.