Skip to content

Cymru Ddigidol

Dolenni perthnasol

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â BT ar raglen 'Cyflymu Cymru’ i ddatblygu seilwaith band eang cyflym iawn cenedlaethol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Cymru Ddigidol.
Cymru Ddigidol yw ein agenda i wneud Cymru’n genedl wirioneddol ddigidol

Rydym wedi ymrwymo i greu cymdeithas ac economi sy’n graffach ac wedi’u cysylltu’n well Drwy’n Cymru Ddigidol byddwn yn rhoi sgiliau digidol i bawb, yn gwella gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, yn creu seilwaith cyflymach a gwell signal ffonau symudol. Rydym hefyd yn edrych am atebion i gwestiynau megis:

  • Sut gallwn sicrhau bod pawb yng Nghymru’n gallu elwa o fanteision technoleg ddigidol?
  • Sut gall ein busnesau ddefnyddio technolegau digidol er mwyn arloesi a thyfu?
  • Sut gallwn ddefnyddio technoleg ddigidol i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus gwell, cyflymach a mwy effeithlon?

Cyflawni Cymru Ddigidol

Cyflawni Cymru Ddigidol yw ein fframwaith ar gyfer rhoi agenda Cymru Ddigidol ar waith. Mae’n manylu ar ein strategaeth, ein nod a’n gweledigaeth. Rhennir y fframwaith yn bum amcan sylfaenol:

  1. Cynhwysiant: Rydym eisiau i Gymru fod yn gymdeithas fwy cynhwysol, cynaliadwy a llewyrchus. Mae sicrhau y gall pawb fwynhau manteision technoleg yn rhan allweddol o hynny.
  2. Sgiliau: Bydd sgiliau TGCh yn rhan o addysg pob plentyn, a byddwn yn defnyddio technoleg i wella dulliau dysgu ac addysgu. Y tu hwnt i waliau’r ysgol, byddwn yn sicrhau y gall pawb yng Nghymru ennill y sgiliau sylfaenol a’r hyder i fynd ar-lein a defnyddio technolegau digidol. Byddwn hefyd yn helpu i hyfforddi pobl mewn sgiliau mwy arbenigol ar gyfer diwydiant.
  3. Yr economi: Rydym eisiau sbarduno twf economaidd. Byddwn yn cefnogi cwmnïau o Gymru i rwydweithio ag adrannau ymchwil i greu a masnacheiddio technolegau digidol newydd. Byddwn yn helpu mwy o gwmnïau o Gymru ecsploetio’r datblygiadau hyn er mwyn arloesi, tyfu a manteisio ar farchnadoedd newydd, yn enwedig yn sectorau’r diwydiannau creadigol, TGCh a thwristiaeth.
  4. Gwasanaethau cyhoeddus: Byddwn yn gwneud mwy o wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau’r llywodraeth yn rhai digidol fel eu bod yn haws cael gafael arnynt, a’u bod yn fwy effeithlon a chyfleus. Trwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol, bydd modd darparu’r gwasanaethau hyn yn well, a gwneud y defnydd gorau posibl o adnoddau.
  5. Seilwaith: Er mwyn sicrhau holl fanteision technoleg ddigidol, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â BT ar raglen ‘Cyflymu Cymru’ er mwyn datblygu seilwaith band eang cenedlaethol cyflym iawn. Bydd Cyflymu Cymru yn hwb o ran y sector masnachol i ddarparu band eang ffeibr cyflymder uchel ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Rydym yn gweithio’n galed i wella signal ffonau symudol a signal diwifr ledled Cymru hefyd.

Gallwch ddarllen mwy am y pwyntiau uchod yn y ddogfen fframwaith. Hefyd, mae fideos ar gael o astudiaethau achos sy’n dangos y fframwaith ar waith.

Ein dull o weithio

Byddwn yn cydweithio ac yn cyfarfod ag ystod eang o bartneriaid, yn fusnesau ac yn grwpiau cymunedol ac yn dod a nhw ynghyd. Byddwn yn defnyddio cynghorwyr arbenigol Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y prif flaenoriaethau.

I gael y diweddaraf

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr neu dilynwch ni ar Twitter @cymru_ddigidol.

Grŵp Cymru Ddigidol ar LinkedIn Mae’n grŵp Cymru Ddigidol ar Linkedin (Dolen allanol) yn rhoi’r  wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am Gymru Ddigidol. Ei nod yw dwyn ynghyd fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill ledled Cymru a’r byd.

 

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau cyflwyno eich syniadau am adeiladu Cymru Ddigidol, neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: digitalwales@cymru.gsi.gov.uk.